BDAR
Privatumo politika

Apie mus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas – Klaipėdos universiteto mokslo ir studijų padalinys. Jis telkia tyrinėtojus, kurie, taikydami įvairių mokslo krypčių teorijas ir metodologijas, analizuoja visuomenių ir kultūrų kaitą priešistorės bei istorinių laikų Baltijos jūros regione, taip pat kuruoja trijų pakopų istorijos ir archeologijos krypčių studijas. Institutas įsteigtas reorganizavus 1992–2003 m. veikusį Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centrą.

Mokslinę veiklą Institutas orientuoja į daugiakultūrių rytinio Pabaltijo regionų tarp Vyslos ir Dauguvos upių kultūros paveldo pažinimą viso Baltijos jūros regiono kontekste. Integruojami į šiame regione vykdomų istorijos ir archeologijos tyrimų kontekstą, Institute atliekami tyrimai atveria kultūriniu požiūriu išskirtinių regionų pažinimą platesnei Europos erdvei.

Didžiausios instituto stiprybės yra rytinio Baltijos jūros regiono povandeninės archeologijos, viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų archeologijos, naujųjų ir naujausiųjų laikų kultūros, visuomenės ir karo istorijos srityse. Tiriamasis darbas Institute vykdomas taikant istorijos, archeologijos, kultūros tyrimų, kitų humanitarinių, socialinių, o taip pat fizinių ir biomedicinos mokslų teorinius ir metodologinius įrankius. Remdamiesi jais, Instituto mokslo darbuotojai įgyvendina Klaipėdos universiteto strateginės mokslo krypties Visuomenės ir kultūros Baltijos pakrantėse prioritetus, tuo prisidėdami prie universiteto misijos, jo veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo ekonominiu, kultūriniu, geopolitiniu požiūriu išskirtiniame Lietuvos pajūrio regione. Institutas glaudžiai bendradarbiauja su savo veiklos partneriais Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Danijoje, Švedijoje, Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Jungtinėje Karalystėje ir kt. šalyse.

BRIAI leidžia du „Clarivate Analytics“ Web of Science ir „Elsevier“ Scopus duomenų bazėse indeksuojamus recenzuojamų mokslo darbų žurnalus, skirtus atitinkamai Baltijos regiono istorijos ir archeologijos tyrimams. Istorijos tyrimams yra skirtas žurnalas „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ (leidžiamas nuo 1993 m.). Ši teminių straipsnių rinkinių serija tebelieka vienintele Lietuvoje, skirta regioninės istorijos tyrimams. Joje yra spausdinami Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos, Rusijos ir kt. šalių mokslininkų straipsniai. Instituto archeologai 2006 m. perėmė žurnalo „Archaeologia Baltica“, kurios pirmieji penki tomai 1995–2002 m. buvo parengti Lietuvos istorijos institute, leidybą. Šiandien tai yra vienintelis anglų kalba leidžiamas mokslinis periodinis archeologijos leidinys Lietuvoje, kuriame yra publikuojami Lietuvos ir užsienio tyrinėtojų darbai, atskleidžiantys Baltijos jūros regiono archeologijos problemas ir naujausias šios srities mokslininkų įžvalgas.

Instituto mokslininkai ir dėstytojai dalyvauja Klaipėdos universiteto studijų procese. Jie dėsto istorijos ir archeologijos bakalaurantams, magistrantams ir doktorantams, vadovauja jų moksliniams darbams.

Instituto veikla finansuojama iš Klaipėdos universitetui skiriamų valstybės asignavimų, nacionalinių ir tarptautinių mokslinių tyrimų projektų, Instituto atliekamų ūkiskaitinių archeologinių tyrimų.