BDAR
Privatumo politika

Valdymas

Pagal Klaipėdos universiteto statutą Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto valdymo organai yra Instituto taryba ir direktorius.

Instituto direktorius

2018 m. birželio 11 d. Klaipėdos universiteto Rektoriaus įsakymu Nr. P-691, vadovaujantis 2018 m. birželio 7 d. KU Senato nutarimu Nr. 11-73, penkerių metų kadencijai Instituto direktoriumi paskirtas dr. Vasilijus Safronovas. 2023 m. gegužės 4 d. Klaipėdos universiteto Rektoriaus įsakymu Nr. P-1034 dr. Vasilijus Safronovas paskirtas Instituto direktoriumi iki naujo direktoriaus atrankos, bet ne ilgiau kaip dar metams.

Instituto taryba

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Taryba yra akademinės savivaldos institucija, kartu su Instituto direktoriumi koordinuojanti BRIAI veiklą. Taryba sprendžia svarbiausius Instituto veiklos klausimus. Ji renkama penkerių metų kadencijai Klaipėdos universiteto senato nustatyta tvarka.

Veikianti Instituto taryba sudaryta 2020 m. gruodžio mėn., vadovaujantis KU BRIAI Tarybos rinkimų reglamentu, kurį KU Senatas patvirtino 2020 m. spalio 1 d. Tarybos įgaliojimai prasidėjo 2021 m. sausio 1 d. Tarybą sudaro devyni nariai:

Doc. dr. Silva Pocytė, Tarybos pirmininkė
Prof. dr. Vygantas Vareikis, Tarybos pirmininkės pavaduotojas
Dr. Miglė Urbonaitė-Ubė, Tarybos sekretorė
Dr. Vytautas Jokubauskas
Dr. Tomas Rimkus
Dr. Vasilijus Safronovas
Dr. Hektoras Vitkus
Lina Kryževičiūtė, studentų atstovė (iki 2022 m. rudens Dainius Elertas)
Renata Rachmanovaitė, studentų atstovė

Žr. BRIAI Tarybos nutarimus

Pagal Klaipėdos universiteto Statutą, Instituto taryba atlieka šias funkcijas:
1) svarsto ir tvirtina instituto plėtros planą;
2) svarsto ir tvirtina instituto vidaus tvarkos taisykles, neprieštaraujančias Universiteto statutui;
3) svarsto ir tvirtina instituto skirtą metinių pajamų ir išlaidų sąmatą;
4) svarsto ir teikia Senatui tvirtinti mokslinių tyrimų programas;
5) svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų programas;
6) vertina instituto mokslinių tyrimų kokybę;
7) renka instituto tarybos pirmininką ir pavaduotoją;
8) svarsto instituto direktoriaus kandidatūras iš mokslininkų ar pripažintų menininkų ir rekomenduoja jas rektoriui;
9) nustato direktorių pavaduotojų skaičių;
10) svarsto padalinių vadovų kandidatūras ir teikia jas rektoriui;
11) teikia rektoriui siūlymus dėl laboratorijų ir kitų padalinių steigimo, panaikinimo ar reorganizavimo;
12) sudaro komisijas svarbiems instituto veiklos klausimams nagrinėti ir spręsti;
13) išklauso ir tvirtina direktoriaus teikiamą instituto metinės mokslo veiklos ataskaitą. Jeigu ji nepatvirtinama, instituto taryba teikia rektoriui ir Senatui siūlymą dėl direktoriaus atstatydinimo;
14) išklauso ir tvirtina padalinių vadovų metinės veiklos ataskaitas. Jeigu ataskaita nepatvirtinama, instituto taryba teikia rektoriui siūlymą dėl padalinio vadovo atstatydinimo;
15) siūlo Senatui teikti docento, profesoriaus, Universiteto garbės daktaro ir kitus vardus, atsižvelgdama į asmens mokslo, meno ir pedagoginės veiklos ir (ar) kitus visuomenei reikšmingus rezultatus;
16) svarsto ir sprendžia kitus institutui svarbius klausimus.