BDAR
Privatumo politika

Bliujienė Audronė

Doc. dr. Audronė BLIUJIENĖ,
pareigos: vyriausioji mokslo darbuotoja, profesorė

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: audrone.bliujiene@gmail.com

ORCID iD icon ORCID |  Google Scholar |
 Academia.edu |  ResearchGate

 

Biografija

1972–1977 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, įgydama istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo diplomą. 1997 m. spalio 29 d. Vilniaus universitete apgynė daktaro disertaciją „VIII–IX a. kuršių moterų papuošalų ornamentika“ (mokslinis vadovas prof. habil. dr. Mykolas Michelbertas). 1995 ir 1996 m. stažavosi Masaryko universitete (Brno, Čekija), 1996, 1998, 2000 ir 2006 m. – Švedijoje, 2001 m. – Berlyne, 2007 m. – Varšuvos Valstybiniame archeologijos muziejuje, 2008 m. – Bonos Reino Friedricho-Wilhelmo universiteto Archeologijos ir ankstyvosios istorijos institute.

Nuo 1977 m. dirbo Trakų istorijos muziejuje vyr. moksline bendradarbe, 1985–2005 m. – Lietuvos dailės muziejuje restauratore, direktoriaus pavaduotoja, vyr. muziejininke. 2002–2005 m. nepagrindinėse pareigose dirbo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedros lektore. Nuo 2005 m. – KU BRIAI vyresnioji, nuo 2012 m. – vyriausioji mokslo darbuotoja. Nuo 2006 m. dėsto KU HMF Istorijos katedros studentams docentės, nuo 2012 m. – profesorės pareigose. 2009 m. KU Senatas suteikė docentės vardą. 2017 m. pagal ERASMUS+ programą skaitė paskaitas Reino Friedricho Wilhelmo universiteto Archeologijos ir antropologijos institute Bonoje.

Vadovavo archeologinių paminklų tyrimams Trakų, Kretingos, Klaipėdos raj., vykdė žvalgomuosius archeologinius tyrinėjimus Palangos savivaldybės teritorijoje. Monografijų „Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika“ (1999), „Lietuvos priešistorės gintaras“ (2007), „Northern Gold: Amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200)“ (2011), „Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai“ (2013) autorė, monografijos „Užpelkių kapinynas Lietuvos pajūrio ir Baltijos jūros regiono kultūriniuose kontekstuose“ (2018) bendraautorė, daugiau kaip 70 tiriamųjų straipsnių lietuvių, anglų, vokiečių, latvių, rusų kalbomis autorė ir bendraautorė.

Lietuvos archeologijos draugijos narė, nuo 2006 m. Šiaurės rytų Vidurio Europos archeologinių radinių ir medžiagų rinkinių tyrimų komisijos (Kommission zur Erforschung von Sammlungen Archäologischer Funde und Unterlagen aus dem Nordöstlichen Mitteleuropa (KAFU)) valdybos narė, 2010–2020 m. KU BRIAI Tarybos narė. Nuo 2020 m. KU ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūros komiteto narė. Nuo 2016 m. Europos archeologų asociacijos (European Association of Archaeologists) narė.

Archaeologia Baltica (leidžia KU BRIAI) redaktorių kolegijos narė (nuo 2006 m.), nuo 2020 m. vyr. redaktorė, tarptautinių tęstinių leidinių ir žurnalų Sarmatia-Germania (leidžia Kaliningrado srities istorijos ir meno muziejus ir Kursko srities archeologijos muziejus, Rusijos Federacija) (2009–2022 m.), Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls / Journal of the Institute of Latvian History (leidžia Latvijos universiteto Latvijos istorijos institutas) (nuo 2011 m.), Краткие сообщения института археологии / Brief Communications of the Institute of Archaeology (leidžia Rusijos mokslų akademijos Archeologijos institutas) (2013–2022 m.) ir Wiadomości archeologicznie (leidžia Valstybinis archeologijos muziejus Varšuvoje) (nuo 2015 m.) redaktorių kolegijų narė.

2009 m. Lietuvos mokslo premijos humanitarinių ir socialinių mokslų srityse laureatė už fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų ciklą „Baltai Baltijos jūros erdvėje (1994–2008 m.)“. 2014 m. Lietuvos archeologijos draugijos įvertinta Metų archeologės titulu už baltų archeologijos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje, priešistorės gintaro tyrimus, Archaeologia Baltica leidybą ir Lietuvos archeologijos sintezės projektą. 2016 m. moksliniai tyrimai įvertinti AB „Klaipėdos jūrų krovinių kompanija“ (KLASCO) premija.

Tyrimų interesai

Pietryčių Baltijos jūros regiono romėniškojo ir tautų kraustymosi laikotarpių kultūrų kaita kaip ūkio, technologijų, kultūrų ir visuomenės sąveikos bei transformacijos.

Moksliniai projektai

2012–2013 m. KU BRIAI vykdyto projekto „Lietuvos archeologija, II–IV tomai (ARCHEO)“, finansuoto Lietuvos mokslo tarybos, vadovė. 2016–2018 m. KU BRIAI vykdyto projekto „Užpelkių kapinynas Lietuvos pajūrio ir Baltijos jūros regiono kultūriniuose kontekstuose“, finansuoto Lietuvos mokslo tarybos, vadovė. 2018–2021 m. KU BRIAI vykdyto projekto „Lietuvos archeologija, V–VI tomai“ vyriausioji mokslo darbuotoja.

2019–2022 m. KU BRIAI vykdyto projekto „I tūkstantmečio po Kr. vario lydinių metalurgijos ir technologijų progreso tyrimai visuomenės socioekonominės raidos kontekste“ vadovė. Daugiau apie projektą.

2022–2024 m. sklaidos projekto „Archaeologia Baltica“, kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos lėšomis (sut. nr. S-LIP-22-13), vadovė.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. BLIUJIENĖ, Audronė; BRAČIULIENĖ, Ramunė. Užpelkių kapinynas Lietuvos pajūrio ir Baltijos jūros regiono kultūriniuose kontekstuose. Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2018. – 494 p. ISBN 978-609-447-305-0.
 2. BLIUJIENĖ, Audronė. Northern Gold: Amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200) (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450–1450, vol. 18). Leiden, Boston: Brill, 2011. – 426 pp. ISBN 978-90-04-21118-6. DOI https://doi.org/10.1163/9789004217355.
 3. BLIUJIENĖ, Audronė. Lietuvos priešistorės gintaras. Vilnius: Versus aureus: 2007. – 560 p. ISBN 978-9955-34-002-7.
  Recenzijos: Archaeologia Baltica, vol. 9. Klaipėda, 2008, pp. 97–100, URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1238/info (Gintautas Zabiela); Latvijas vēstures institūta žurnāls, 2008, nr. 1, 194.–198. lpp. (Ilze Loze); Lietuvos archeologija, 2007, t.  32, p. 171–174, URL https://www.lituanistika.lt/content/19961 (Valdemaras Šimėnas).
 4. BLIUJIENĖ, Audronė. Vikingų epochos kuršių papuošalų ornamentika. Vilnius: Diemedis, 1999. – 300 p. ISBN 9986-23-063-2.

Mokslo sintezės

 1. ZABIELA, Gintautas; RIMKUS, Tomas; GIRININKAS, Algirdas; BLIUJIENĖ, Audronė; ŽULKUS, Vladas. Archaeology of Lithuania. Vol. 5: From the first inhabitants to the 12th century. Klaipėda: Klaipėda University Publishing House, 2023. – 464 pp. ISBN 978-609-481-194-4
 2. BLIUJIENĖ, Audronė. Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai (Lietuvos archeologija, t. III). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 750 p. ISBN 978-9955-18-754-7.
  Recenzijos ir apžvalgos: Archaeologia Lituana, 2014, t. 15, p. 137–150, DOI https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4910 (Algirdas Girininkas, Eugenijus Jovaiša, Mykolas Michelbertas, Valdemaras Šimėnas); Lietuvos archeologija, 2015, t. 41, p. 185–192, URL https://www.lituanistika.lt/content/55333 (Rokas Vengalis).

Sudaryti leidiniai

 1. Atrasti praeitį. Išsaugoti ateičiai. Straipsniai, skirti Gintauto Zabielos 60-mečiui = Discovering the Past. Preserving for the Future. Essays on the Occasion of Gintautas Zabiela’s 60th Birthday. Sud. / Ed. by Vykintas VAITKEVIČIUS, Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2022. – 340 p. ISBN 978-609-481-141-8.
 2. Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda: Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, 2018. – 429 p. ISBN 978-609-96032-0-9.
 3. At the Origins of the Culture of the Balts. Dedicated to the 60th Birthday of Prof Habil. Dr Algirdas Girininkas (Archaeologia Baltica, vol. 13). Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2010. – 196 p. ISSN 1392-5520.
 4. The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life) (Archaeologia Baltica, vol. 11). Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2009. – 376 [+8] ISSN 1392-5520.
 5. Prie baltų kultūros ištakų: skiriama Algirdo Girininko šešiasdešimties metų jubiliejui paminėti. Sud. Audronė BLIUJIENĖ, Gintautas ZABIELA. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2009. – 42 p. ISBN 978-9955-18-454-6.
 6. Weapons, Weaponry and Man: In Memoriam Vytautas Kazakevičius (Archaeologia Baltica, vol. 8). Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2007. – 394 [+10] p. ISSN 1392-5520.

Mokslo straipsniai

 1. BAGDZEVIČIENĖ, Jurga; PUDŽAITIS, Vaidas; BLIUJIENĖ, Audronė; PETRAUSKAS, Gediminas. Technological investigations of an early 3rd century enamel-decorated drinking horn handle from Maudžiorai cemetery in western Lithuania. Journal of Archaeological Science: Reports, 2023, Vol. 48, Art. No. 103915. DOI https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2023.103915.
 2. BLIUJIENĖ, Audronė; JATAUTIS, Šarūnas; SUZDALEV, Sergej; PETRAUSKAS, Gediminas. Analysis of Cultural Heritage Reference Materials by Portable and Energy Dispersive X-ray Fluorescence Measuring Methods: Results Reliability Assessment. Archaeologia Baltica, 2023, Vol. 30, pp. 6–40. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v30i0.2562.
 3. BLIUJIENĖ, Audronė; KISELIENĖ, Dalia; PESECKAS, Kęstutis; EŽERINSKIS, Žilvinas; ŠAPOLAITĖ, Justina; SCHOPPER, Franz; MINKEVIČIUS, Karolis. Plants in the Artefacts not Used for Their Original Purpose. A Remarkable Case from the Lazdininkai (Kalnalaukis) Cemetery in Western Lithuania. Archaeologia Baltica, 2023, Vol. 30, pp. 116–132. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v30i0.2566.
 4. BLIUJIENĖ, Audronė. Anduliai (Ėgliškiai-Anduliai) šiuolaikinės archeologijos kontekste. In Kretingos rajono archeologiniai tyrimai ir perspektyvos. Kraštotyrininko, archeologo Igno Jablonskio 110-osioms gimimo metinėms. Sud. Eglė RIMKIENĖ. Kretinga, 2021, p. 67–76.
 5. BLIUJIENĖ, Audronė; BLIUJUS, Algimantas. Eitulionys Barrow Cemetery as the Key for Studying Sudovian Culture in South-Eastern Lithuania. In Różne oblicza archeologii. Pamięci Jana Jaskanisa. Red. Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Barbara SAŁACIŃSKA, Sławomir SAŁACIŃSKI. Warszawa, 2021, pp. 339–366.
 6. BLIUJIENĖ, Audronė; PESECKAS, Kęstutis; ŠAPOLAITĖ, Justina; EŽERINSKIS, Žilvinas; BAGDZEVIČIENĖ, Jurga; BABENSKAS, Evaldas; TARAŠKEVIČIUS, Ričardas; SUZDALEV, Sergej; VYBERNAITĖ-LUBIENĖ, Irma; PABEDINSKAS, Algirdas; BUTKUS, Laurynas; PETRAUSKAS, Gediminas. Manufacture of the Well-Known Central and Northeastern European Eye Fibulae: Previously Unknown Tricks of the Trade. Radiocarbon, 2021, vol. 63, no. 5, pp. 1369–1386. DOI https://doi.org/10.1017/RDC.2021.69.
 7. BLIUJIENĖ, Audronė; PETRAUSKAS, Gediminas; BAGDZEVIČIENĖ, Jurga; BABENSKAS, Evaldas; RIMKUS, Tomas. Essential Changes in the Composition of Copper Alloys Reveal: Technological Diversities in the Transition from the Earliest Iron Age to the Early Roman Period in Lithuania. Archaeologia Baltica, 2021, vol. 28, pp. 39–62. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v28i0.2281.
 8. BAGDZEVIČIENĖ, Jurga; BLIUJIENĖ, Audronė. 2017–2018 m. Medvėgalio piliakalnyje I ir aplinkoje aptiktų radinių archeometriniai tyrimai. In Medvėgalio archeologinio komplekso naujausių tyrimų duomenys. Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2020, p. 82–87.
 9. BLIUJIENĖ, Audronė; SKIPITYTĖ, Raminta; GARBARAS, Andrius; MILIAUSKIENĖ, Žydrūnė; ŠAPOLAITĖ, Justina; EŽERINSKIS, Žilvinas; ČEPONKUS, Justinas; MASIULIENĖ, Ieva; SIMČENKA, Edvardas; MINKEVIČIUS, Karolis; PILIČIAUSKIENĖ, Giedrė. The first data on the human diet in Late Roman and Early Migration period western Lithuania: Evidence from stable isotope, archaebotanical and zooarchaeological analyses. Journal of Archaeological Science: Reports, 2020, vol. 33, 102545. DOI https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2020.102545.
 10. DYMOWSKI, Arkadiusz; BLIUJIENĖ, Audronė, HORSNÆS, Helle; NIELSEN, Rasmus Holst; HUNTER, Fraser; LIND, Lennart; MILITKÝ, Jiří; MUNTEANU, Lucian; MYZGIN, Kyrylo; PELSDONK, Jan; SIDAROVICH, Vital’; STOKLAS, Boris; VIDA, István; VOJVODA, Mirjana; WIGG-WOLF, David; WOYTEK, Bernhard. Roman Imperial Hoards of Denarii from the European Barbaricum. Journal of Ancient History and Archaeology, 2020, vol. 7, no. 1, S1, pp. 193–243. DOI https://doi.org/10.14795/j.v7i1_SI.482.
 11. BLIUJIENĖ, Audronė. Bilionių piliakalnio radinių, pagamintų iš vario lydinių, spektrometriniai tyrimai. In Bilionių piliakalnis – nauji Žemaitijos istorijos faktai (Lietuvos piliakalnių tyrimų medžiaga, t. I). Sud. Gintautas ZABIELA. Klaipėda, 2019, p. 128–135.
 12. GIRAITIS, Raimondas; BLIUJIENĖ, Audronė; SELSKIENĖ, Aušra; PAKŠTAS, Vidas. Investigations of potsherds of miniature cups and household pots from the first millennium AD (the case study on the Western Lithuanian ceramics). Chemija, 2019, vol. 30, no. 3, pp. 154–167. DOI https://doi.org/10.6001/chemija.v30i3.4050.
 13. BLIUJIENĖ, Audronė. Gintaras Klaipėdos krašto romėniškojo laikotarpio – vikingų laikų medžiagoje = Amber in The Klaipėda Region: Materials from the Roman Period through the Viking Age. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 69–77.
 14. BLIUJIENĖ, Audronė. Kelias anapilin raitomis = On Horseback to the Afterlife. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 114–123.
 15. BLIUJIENĖ, Audronė. Saviti gyvūnai ir šokantys žmonės baltiškojo geometrinio ornamento aplinkoje = Unique Animals and Dancing People in the Context of the Balt Geometrical Ornament. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 200–208.
 16. BLIUJIENĖ, Audronė. Ugnies galia: mirusiųjų deginimo papročių įvairovė = Power of Fire: Various Customs of Burning the Dead. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 102–113.
 17. BLIUJIENĖ, Audronė. Valdžios ir galios centrai pajūryje ir Nemuno žemupyje = Centres of Rule and Power on the Coastland and the Lower Reaches of the Nemunas. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 223–230.
 18. BLIUJIENĖ, Audronė; KUČERA, Lukáš. Some Remarks on Amber Usage Tradition and Amber Provenance in the Interfluve of Nemunas and Daugava Rivers in the Migration Period. In Studia Barbarica: Profesorowi Andrzejowi Kokowskiemu w 65. rocznicę urodzin. T. I. Red. Barbara NIEZABITOWSKA-WIŚNIEWSKA, Piotr ŁUCZKIEWICZ, Sylwester SADOWSKI, Marta STASIAK-CYRAN, Michael ERDRICH. Lublin, 2018, pp. 392–406.
 19. BLIUJIENĖ, Audronė; MATULAITIENĖ, Ieva; GARBARAS, Andrius; ŠAPOLAITĖ, Justina; EŽERINSKIS, Žilvinas; ULOZAITĖ, Regina; BRAČIULIENĖ, Ramunė. Dietary aspects of the West Lithuanian people during the Late Roman and Early Migration periods with reference to household and funerary pottery. Praehistorische Zeitschrift, 2018, Bd. 93, Hf. 1, pp. 144–165. DOI https://doi.org/10.1515/pz-2018-0004.
 20. RIMKUS, Tomas; BLIUJIENĖ, Audronė. Neolito laikų gintaro rinkėjai = Coastland Amber Gatherers of the Neolithic Period. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 59–64.
 21. BLIUJIENĖ, Audronė; BUTKUS, Donatas. Heralds of the Late Roman Period or Some Remarks about the Balt Fibulae Type Almgren 133. In Orbis Barbarorum: Studia ad archaeologiam Germanorum et Baltorum temporibus Imperii Romani pertinentia Adalberto Nowakowski dedicata (Monumenta Archaeologica Barbarica. Series Gemina, t. 6). Red. Jacek ANDRZEJOWSKI, Claus von CARNAP-BORNHEIM, Adam CIEŚLIŃSKI, Bartosz KONTNY. Warszawa-Schleswig, 2017, pp. 97–111.
 22. BLIUJIENĖ, Audronė; BUTKUS, Donatas. Roman Coins in the West Lithuanian Stone-Circle Graves Culture: Estimated Practicality or the Dawn of a New Phenomenon. In Interaktion ohne Grenzen. Beispiele archäologischer Forschungen am Beginn des 21. Jahrhunderts, Bd. I = Interaction without borders. Exemplary archaeological research at the beginning of the 21st century, vol. I. Hrsg. von / Ed. by Berit Valentin ERIKSEN, Angelika ABEGG-WIGG, Ralf BLEILE, Ulf ICKERODT. Schleswig, 2017, pp. 425–442.
 23. BLIUJIENĖ, Audronė; STANČIKAITĖ, Miglė; PILIČIAUSKIENĖ, Giedrė; MAŽEIKA, Jonas; BUTKUS, Donatas. Human-Horse Burials in Lithuania in the Late Second to Seventh Century AD: A Multidisciplinary Approach. European Journal of Archaeology, 2017, vol. 20, no. 4, pp. 682–709. DOI https://doi.org/10.1017/eaa.2017.14.
 24. BLIUJIENĖ, Audronė; STEPONAITIS, Valdas; ŠATAVIČIUS, Egidijus; GRIŽAS, Gytis. Concentration of Authority and Power in East Lithuania, between Tauragnas Lake and the Middle Reaches of the Žeimena River, during the Migration Period. Estonian Journal of Archaeology, 2017, vol. 21, no. 2, pp. 117–147. DOI https://doi.org/10.3176/arch.2017.2.02.
 25. BLIUJIENĖ, Audronė. The Curonians of Lithuanian Coast. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 268–285.
 26. BLIUJIENĖ, Audronė. On Both Sides of the Middle Reaches of the Nemunas River. A New Approach to Old Problems. Wiadomości archeologiczne, 2016, t. 67, s. 3–35. DOI https://doi.org/10.36154/wa.67.2016.01.
 27. BLIUJIENĖ, Audronė. South Lithuanian Barrows. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 208–225.
 28. BLIUJIENĖ, Audronė. Metalų dirbiniai Lietuvos archeologinėje medžiagoje. In Archeologinių radinių konservavimas: nuo lauko darbų iki saugojimo muziejuose. Kn. 2. Sud. Jūratė SENVAITIENĖ, Aleksiejus LUCHTANAS, Laima Janina VEDRICKIENĖ, Janina LUKŠĖNIENĖ. Vilnius, 2015, p. 685–740.
 29. BUTKUS, Donatas; BLIUJIENĖ, Audronė. The Mysterious Collection of Fr Konstantinas Kuprys-Kuprevičius. In Horizons of Archival Archaeology (Archaeologia Baltica, vol. 21–22). Klaipėda, 2015, pp. 134–141. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v1i0.1141.
 30. MESSAL, Sebastian; ZABIELA, Gintautas; BLIUJIENĖ, Audronė; JAROCKIS, Romas. Non-destructive Methods in Field Archaeology in Lithuania: The First Results of a German-Lithuanian Project. In Horizons of Archival Archaeology (Archaeologia Baltica, vol. 21–22). Klaipėda, 2015, pp. 90–109. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v1i0.1138.
 31. SKVORTSOV, Konstantin; BLIUJIENĖ, Audronė. A Merovingian Trace in the Baltic Region. In Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam (Światowit Supplement Series B: Barbaricum, 11). Red. Bartosz KONTNY. Warszawa, 2015, pp. 657–671.
 32. BLIUJIENĖ, Audronė. Entstehung – Vorkommen – Gewinnung. Archäologie in Deutschland, Sonderheft 04/2014: Die Bernsteinstrasse. Hrsg. von Dieter QUAST, Michael ERDRICH, S. 9–15.
 33. BLIUJIENĖ, Audronė. Gintaras Lietuvos archeologinėje medžiagoje. In Archeologinių radinių konservavimas: nuo lauko darbų iki saugojimo muziejuose. Kn. 1. Sud. Jūratė SENVAITIENĖ, Aleksiejus LUCHTANAS, Laima Janina VEDRICKIENĖ, Janina LUKŠĖNIENĖ. Vilnius, 2014, p. 441–475.
 34. BLIUJIENĖ, Audronė. Armed People of East and Southeast Lithuania in the Geocultural Context of the Migration Period. In Societies of the Past: Approaches to Landscape, Burial Customs and Grave Goods (Archaeologia Baltica, vol. 19). Klaipėda, 2013, pp. 145–165. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v19i0.280.
 35. BLIUJIENĖ, Audronė. Lifestyle and Transport Communications in a Common Geopolitical Space: Remarks on the Southeast and East Baltic Sea Regions in the Late Migration Period. In Археология Балтийского региона. Ред. Николай МАКАРОВ, Анна МАСТЫКОВА, Александр ХОХЛОВ. Москва, Санкт-Петербург, 2013, с. 134–144.
 36. BLIUJIENĖ, Audronė. Litauen von der frühen Völkerwanderungszeit bis zur Staatsbildung (5. bis Mitte 13. Jh.). In BANYTĖ-ROWELL, Rasa; BLIUJIENĖ, Audronė; ČIVILYTĖ, Agnė; NEUMAYER, Heino; REICH, Christine; TAMULYNAS, Linas. Die vor- und frühgeschichtlichen Funde aus Litauen (Museum für Vor- und Frühgeschichte. Bestandskataloge, Bd. 12). Hrsg. von Matthias WEMHOFF. Berlin, 2013, S. 88–122.
 37. STANČIKAITE, Miglė; BLIUJIENĖ, Audronė; KISELIENĖ, Dalia; MAŽEIKA, Jonas; TARAŠKEVIČIUS, Ričardas; MESSAL, Sebastian; SZWARCZEWSKI, Piotr; KUSIAK, Jarosław; STAKĖNIENĖ, Rimutė. Population history and palaeoenvironment in the Skomantai archaeological site, West Lithuania: Two thousand years. Quaternary International, 2013, Vols. 308–309, pp. 190–204. DOI https://doi.org/10.1016/j.quaint.2012.08.2108.
 38. BLIUJIENĖ, Audronė; STANČIKAITĖ, Miglė; KISIELIENĖ, Dalia; MAŽEIKA, Jonas; TARAŠKEVIČIUS, Ričardas; SZWARCZEWSKI, Piotr; MESSAL, Sebastian; KUSIAK, Jarosław; STAKĖNIENĖ, Rimutė. Skomantai Hill-Fort in Western Lithuania: A Case Study on Habitation Site and Environment. In People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe), I (Archaeologia Baltica, vol. 17). Klaipėda, 2012, pp. 101–135. DOI https://doi.org/10.15181/ab.v17i0.55.
 39. BLIUJIENĖ, Audronė; VASILIAUSKAS, Ernestas. Lielās tautu staigāšanas perioda cīņas par dzīvību, bagātību un godu zemēs starp Mūsu, Lielupi un Daugavu. Arheoloģija un etnogrāfija, 2012, t. XXVI, 47.–73. lpp.
 40. BLIUJIENĖ, Audronė; VASILIAUSKAS, Ernestas. People from the Crossroads of the Mūša-Lielupe River Basin in the Eastern Baltic Region during the Late Roman and Migration Periods. Archäologisches Korrespondenzblatt, 42. Jhg. (2012), Hf. 1, S. 95–112. URL https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ak/article/download/51815/45342.
 41. TARAŠKEVICIUS, Ričardas; STANČIKAITE, Miglė; BLIUJIENĖ, Audronė; STAKĖNIENĖ, Rimutė; ZINKUTE, Rimantė; KUSIAK, Jarosław. Search for Geochemical Indicators of Pre-Urban Habitation Sites: Case Study From the Skomantai Hill-Fort and Settlement, Western Lithuania. Geochemistry: Exploration, Environment, Analysis, 2012, vol. 12, no. 4, pp. 265–275. DOI https://doi.org/10.1144/geochem2012-123.
 42. BLIUJIENĖ, Audronė. The Backcountry Balts (Aestii) and the ‘Northern Gold’ in Late Antiquity and the Early Middle Ages. In Neglected Barbarians (Studies in the Early Middle Ages, vol. 32). Ed. by Florin CURTA. Turnhout, 2011, pp. 13–29. DOI https://doi.org/10.1484/M.SEM-EB.3.5083.
 43. BLIUJIENĖ, Audronė. Baltų meninės raiškos aspektai pirmųjų krikščioniškųjų misijų metu. In Šviesa ir šešėliai Lietuvos evangelizacijos istorijoje. Sud. Jonas BORUTA, Vacys VAIVADA. Vilnius, 2011, p. 57–71.
 44. BLIUJIENĖ, Audronė; CURTA, Florin. Exotic Lands, Quixotic Friends: Eastern Lithuania and the Carpathian Basin in Late Antiquity and the Early Middle Ages (c 380 to c 620). Medieval Archaeology, 2011, vol. 55, pp. 29–65. DOI https://doi.org/10.1179/174581711X13103897378366.
 45. BLIUJIENĖ, Audronė. The Bog Offerings of the Balts: ‘I Give in Oder to Get Back’. In Underwater Archaeology in the Baltic Region. Dedicated to the 65th Birthday of Prof Habil. Dr Vladas Žulkus (Archaeologia Baltica, vol. 14). Ed. by Algirdas GIRININKAS. Klaipėda, 2010, pp. 136–165. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1074/info.
 46. BLIUJIENĖ, Audronė. Balt Round Pendants – Transformations Between the Nemunas and Daugava Rivers during the Roman Period. In Bałtowe i ich sąsiedzi. Marian Kaczyński in memoriam (Seminarium Bałtyjskie, t. II). Ed. by Anna BITNER-WRÓBLEWSKA, Grażyna IWANOWSKA. Warszawa, 2009, pp. 245–260.
 47. BLIUJIENĖ, Audronė; BUTKUS, Donatas. Burials with Horses and Equestrian Equipment on Lithuanian and Latvian Littorals and Hinterlands (from the Fifth to the Eight Centuries). In The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life) (Archaeologia Baltica, vol. 11). Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2009, pp. 149–163. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1149/info.
 48. BLIUJIENĖ, Audronė; STEPONAITIS, Valdas. Wealthy Horsemen in the Remote and Tenebrous Forests of East Lithuania during the Migration Period. In The Horse and Man in European Antiquity (Worldview, Burial Rites, and Military and Everyday Life) (Archaeologia Baltica, vol. 11). Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2009, pp. 185–205. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1151/info.
 49. BLIUJIENĖ, Audronė. Trade, Warfare, Looting and Hoarding: Attributes of Viking Age Contacts across the Baltic Sea. In Pētījumi kuršu senatnē: Rakstu krājums (Latvijas nacionālā vēstures muzeja raksti, nr. 14). Sast. Vitolds MUIŽNIEKS. Rīga, 2008, pp. 167–179.
 50. BITNER-WRÓBLEWSKA, Anna; BLIUJIENĖ, Audronė; WRÓBLEWSKI, Wojciech. Following the Traces of the Lost Ėgliškiai-Anduliai Curonian Cemetery. In Archaeologia Baltica, vol. 9. Ed. by Algirdas GIRININKAS. Klaipėda, 2008, pp. 77–91. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1235/info.
 51. BITNER-WRÓBLEWSKA, Anna; BLIUJIENĖ, Audronė; WRÓBLEWSKI, Wojciech. Das Gräberfeld von Anduln, Westlitauen – zwischen Archivalien und neuen Grabungen. Archäologisches Nachrichtenblatt, Bd. 13, 1/2008, S. 73–82.
 52. BLIUJIENĖ, Audronė; BUTKUS, Donatas. Bronze Drinking Horn Terminals from Kašučiai Cemetery in the Western Lithuania as a Part of Lively Connections between Southern and Central Scandinavia. Światowit, t. VI (XLVII), Fascykuł B (2006). Warszawa, 2007, s. 13–21. URL https://www.lituanistika.lt/content/13585.
 53. BLIUJIENĖ, Audronė; BRAČIULIENĖ, Ramunė. Prašmatniosios Barbaricum paribio diduomenės moterys ir jų vyrai. Lietuvos archeologija, t. 30. Vilnius, 2007, p. 39–68. URL https://www.lituanistika.lt/content/16013.
 54. BLIUJIENĖ, Audronė; BUTKUS, Donatas. Armed Men and their Riding Horses a Reflection of Warriors Hierarchy in Western Lithuania during the Roman Iron Age. In Weapons, Weaponry and Man: In Memoriam Vytautas Kazakevičius (Archaeologia Baltica, vol. 8). Ed. by Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2007, pp. 95–116. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1279/info.
 55. BLIUJIENĖ, Audronė. The Greatest Impersonations. Or, Some Aspects on the Origin of Animal Style in the Eastern Baltic Region during Migration Period. In Cultural Interaction Between East and West: Archaeology, Artefacts and Human Contacts in Northern Europe (Stockholm Studies in Archaeology, 44). Ed. by Ulf FRANSSON, Marie SVEDIN, Sophie BERGERBRANT, Fedir ANDROSHCHUK. Stockholm. 2007, pp. 128–133.
 56. BLIUJIENĖ, Audronė. Role of the Curonians in the Baltic Area. The Transition Process from the Late Migration Period into the Early Viking Age (Cultural Aspects). In Transformatio Mundi. The Transition from the Late Migration Period to the Early Viking Age in the East Baltic Region. Ed. by Mindaugas BERTAŠIUS. Kaunas, 2006, pp. 183–193.
 57. BLIUJIENĖ, Audronė. Some Notes on Curonian Women’s Bead Sets with Bronze Spacer Plates in their Headbands, Headdresses Made of Cloth and Unaccountable Artefacts during Viking Age and Early Medieval Times. Archaeologia Baltica, vol. 6. Klaipėda, 2006, p. 126–142. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1364/info.
 58. BLIUJIENĖ, Audronė. Watershed between the Eastern and Western Lithuania during the Early and Late Migration Period. Archaeologia Lituana, 2006, t. 7, p. 123–143. URL https://www.lituanistika.lt/content/12144.
 59. BLIUJIENĖ, Audronė. Iš baltų amatininkystės istorijos: baltiški Berlock kabučiai. Archaeologia Lituana, 2006, t. 6, p. 126–142. URL https://www.lituanistika.lt/content/3543.
 60. BLIUJIENĖ, Audronė. Baltų palaidojimų indai, arba kad dūšia nejaustų troškulio ir alkio. Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005, p. 81–96. URL https://www.lituanistika.lt/content/3539.
 61. BLIUJIENĖ, Audronė. Lamata – mikroregionas, etnokultūrinė sritis ar niekieno žemė tarp kuršių ir skalvių. Kultūros paminklai, 2004, nr. 11, p. 61–78. URL https://www.lituanistika.lt/content/7950.
 62. BLIUJIENĖ, Audronė. Kai kurie gintariniai dirbiniai senuosiuose Lietuvos muziejų rinkiniuose. In Kultūrologija, t. 11: Kultūros savitumas ir universalumas. Sud. S. JUKNEVIČIUS. Vilnius, 2004, p. 204–218. URL https://www.lituanistika.lt/content/18913.
 63. BLIUJIENĖ, Audronė. Amulets of Western Baltic Women in the Merovingian Period and their Germanic Parallels. In Arheoloogia Läänemeremaades. Uurimusi Jüri Seliranna auks (Muinasaja Teadus, 13). Toim. Valter LANG. Tallinn, Tartu, 2003, lk. 63–74.
 64. BLIUJIENĖ, Audronė. Grafo Tiškevičiaus suriktas Palangos gintaro dirbinių rinkinys ir jo mįslinga istorija. Kultūros paminklai, 2003, nr. 10, p. 17–30. URL https://www.lituanistika.lt/content/7937.
 65. BLIUJIENĖ, Audronė. A Micro-Region Between Šilutė–Priekulė and Švėkšna in Western Lithuania or Alternatively Lamata Land According to Archaeological Data. Archaeologia Lituana, 2003, t. 4, p. 122–137. URL https://www.lituanistika.lt/content/12044.
 66. BITNER-WRÓBLEWSKA, Anna; BLIUJIENĖ, Audronė; WRÓBLEWSKI, Wojciech. Das „verlorene“ Gräberfeld von Anduln, Memelgebiet (heute Ėgliškiai-Anduliai, West-Litauen). Ein Wiedergewinnungsversuch. Acta Praehistorica et Archaeologica, 2003, Bd. 35, S. 185–210.
 67. BITNER-WRÓBLEWSKA, Anna; BLIUJIENĖ, Audronė. Efektowny napierśnik z emalią z cmentarzyska w Anduln, zachodnia Litwa. In Antyk i barbarzyńcy: księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Kolendo w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Red. Aleksander BURSCHE, Renata CIOŁEK. Warszawa, 2003, s. 121–132.
 68. BLIUJIENĖ, Audronė; BUTKUS, Donatas. VII a. pirmosios pusės karys iš Lazdininkų (Kalnalaukio). Archaeologia Lituana, 2002, t. 3, p. 81–99. URL https://www.lituanistika.lt/content/12033.
 69. BLIUJIENĖ, Audronė. The Main Stylistic Features of the Baltic Crossbow Brooches in the Migration Period. Archaeologia Baltica, vol. 5. Vilnius, 2002, pp. 145–161. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1507/info.
 70. BLIUJIENĖ, Audronė. Curonian Bead Beads Sets with Bronze Spacer Plates and Their Scandinavian Parallels. Fornvännen. Tidskrift för svensk antikvarisk forskning, 2001, vol. 96, no. 4, pp. 235–242. URL http://fornvannen.se/pdf/2000talet/2001_235.pdf.
 71. BLIUJIENĖ, Audronė. I tūkstantmečio vidurio baltų genčių ornamentikos bruožai (geometriniai ir realistiniai zoomorfiniai motyvai). Lituanistica, 2001, nr. 1 (45), p. 3–26. URL https://www.lituanistika.lt/content/13068.
 72. BLIUJIENĖ, Audronė. Baltų zoomorfinis stilius. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius, 2001, p. 205–226. URL https://www.lituanistika.lt/content/15839.
 73. BLIUJIENĖ, Audronė. Lokalių Europos puošybos stilių įtaka I tūkstantmečio vidurio baltų genčių ornamentikai. In Iš baltų kultūros istorijos: skiriama Adolfo Tautavičiaus 75-mečiui. Ats. red. Vytautas KAZAKEVIČIUS. Vilnius, 2000, p. 99–111.
 74. BLIUJIENĖ, Audronė. Universalus svastikos simbolis baltų archeologinėje medžiagoje. Liaudies kultūra, 2000, nr. 4, p. 16–27. URL https://www.lituanistika.lt/content/7518.
 75. BLIUJIENĖ, Audronė. The Origin and the Main Ornamentation Features of the Curonian Animal Style. In Prehistoric Art in the Baltic Region (Acta Academiae Artium Vilnensis, 20). Ed. by Adomas BUTRIMAS. Vilnius, 2000, pp. 127–139. URL https://www.lituanistika.lt/content/15384.
 76. BLIUJIENĖ, Audronė. VIII–XI a. kuršių vyrų ir moterų papuošalai – pasaulio modeliai. Archaeologia Lituana, 1999, t. 1, p.  145–178.
 77. BLIUJIENĖ, Audronė. Investigation at the Užpelkiai Cemetery. In The Archaeology of Lithuania and Western Norway: Status and Perspectives (Archaeologia Baltica, vol. 3). Ed. by Vytautas KAZAKEVIČIUS, Asle Bruen OLSEN, David Neil SIMPSON. Vilnius, 1998, pp. 277–290. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1534/info.
 78. BLIUJIENĖ, Audronė. A Scandinavian-Style Belt Buckle from the Užpelkiai Cemetery. Fennoscandia Archaeologica, 1996, XIII, pp. 93–98.
 79. BLIUJIENĖ, Audronė. Apskriti kabučiai kuršių kultūroje VIII a. pab. – IX amžiuje. Lituanistica, 1995, nr. 1 (21), p. 39–72.
 80. BLIUJIENĖ, Audronė. Skandinaviško tipo radinys Užpelkių kapinyne. Lietuvos istorijos metraštis, 1993 metai. Vilnius, 1995, p. 5–17.

Konferencijų pranešimų publikacijos

 1. BAGDZEVIČIENĖ, Jurga; BLIUJIENĖ, Audronė; BABENSKAS, Evaldas; PETRAUSKAS, Gediminas; SUZDALEV, Sergej; TARAŠKEVIČIUS, Ričardas; VYBERNAITĖ-LUBIENĖ, Irma. Vario lydinių archeometriniai tyrimai: naujos metodologinės įžvalgos. In 13-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija Jūros ir krantų tyrimai 2020: konferencijos medžiaga. Red. Z. R. GASIŪNAITĖ, R. MILERIENĖ. Klaipėda, 2020, p. 13–16.
 2. BLIUJIENĖ, Audronė; PETRAUSKAS, Gediminas; BAGDZEVIČIENĖ, Jurga; SUZDALEV, Sergej; BABENSKAS, Evaldas. Early Roman Iron Age Jewellery in the Northern Barbaricum: Between Stylistic and Technological Simplicity and Luxury. In Studies in archaeometry: Proceedings of the archaeometry symposium at NORM 2019, June 16–19, Portland, Oregon, Portland State University. Ed. by M. RAMÍREZ GALÁN, R. SANDIFER BARD. Oxford, 2020, pp. 175–217.
 3. БЛЮЕНЕ, Аудроне. Литовская археология за последние 20 лет. In Новые исследования по археологии стран СНГ и Балтии. Материалы школы молодых археологов, Кирилов, 3–12 сентября 2011 года. Москва, 2011, с. 178–195.
 4. BLIUJIENĖ, Audronė. Pottery in Curonian Cremation Burials. Some Aspects of Interaction across the Baltic Sea in the Late Viking Age and Early Medieval Period. In Culture and Material Culture: Papers from the First Theoretical Seminar of the Baltic Archaeologists (BASE) Held at the University of Tartu, Estonia, October 17th–19th, 2003 (Interarchaeologia, 1). Ed. by V. LANG. Tartu, Riga, Vilnius, 2005, pp. 147–165.
 5. BLIUJIENĖ, Audronė. Baltic Amber Ornaments from the Roman Iron Age till the Medieval Times. In Amber in Archaeology: Proceedings of the Fourth International Conference on Amber in Archaeology, Talsi, 2001. Ed. by C. W. BECK, I. LOZE, J. M. TODD. Rīga, 2003, pp. 47–71.
 6. BLIUJIENĖ, Audronė. Lithuanian Amber Artifacts in the Middle of the First Millennium and their Provenance Within the Limits of Eastern Baltic Region. In Baltic Amber: Proceedings of the International Interdisciplinary Conference ‘Baltic Amber in Natural Sciences, Archaeology and Applied Arts’: 13–18 September 2001, Vilnius, Palanga, Nida (Acta Academiae Artium Vilnensis, 22). Ed. by A. BUTRIMAS. Vilnius, 2001, pp. 171–186. URL https://www.lituanistika.lt/content/15906.

Šaltinių publikacijos

 1. BLIUJIENĖ, Audronė; BUDVYDAS, Ugnius; BUTKUS, Donatas; JAHN, Christoph; MASIULIENĖ, Ieva; NABAŽAITĖ, Raimonda; PAPARIGA, Dmitrijus; PETRAUSKAS, Gediminas; SONGAILAITĖ, Roma; UŽGALIS, Mantas. Katalogas = Catalogue. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 306–407.
 2. BLIUJIENĖ, Audronė. Lietuvos dailės muziejaus archeologiniai eksponatai, 1943 m. gauti iš Mokslų akademijos Istorijos instituto muziejaus. Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2005, t. 7, p. 52–84. URL https://www.lituanistika.lt/content/4334.

Pažintinės ir informacinio turinio publikacijos

 1. BLIUJIENĖ, Audronė; HOFMANN, Angelika; NEUMAYER, Heino; ZABIELA, Gintautas. Die Wiederentdeckung des wikingerzeitlichen Gräberfeldes von Batakiai. Ein Beispiel für länderübergreifende archäologische Forschung. Blickpunkt Archäologie, 2020, Hf. 1, S. 61–68.
 2. BLIUJIENĖ, Audronė; GENYS, Jonas. Archeologinės vertybės nūdienos Europoje: duoklė praeičiai ir žvilgsnis į ateitį = Archaeological Treasures in Contemporary Europe: a Tribute to the Past and a Look at the Future. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 10–13.
 3. BLIUJIENĖ, Audronė; RIMKUS, Tomas. Gintaras akmens amžiaus žmogaus pasaulėžiūros vaizdinių kontekste = Amber in the Context of the Stone Age Worldview Images. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. / Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 185–190.

Recenzijos

 1. BLIUJIENĖ, Audronė. The Livs – Neighbours of the Northern Balts [Rec. kn.: SPIRĢIS, R. Bruņrupuču saktas ar krūšu važiņrotām un lībiešu kultūras attīstība Daugavas lejtecē 10.–13. gadsimtā. Rīga: Latvijas Vestures instituta apgads, 2008]. Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2009, pp. 137–139. URL https://e-journals.ku.lt/journal/AB/article/1138/info.
 2. BLIUJIENĖ, Audronė. Didelio darbo pradžia ar pasimetimas Lietuvos archeologinėje medžiagoje? [Rec. kn.: BERTAŠIUS, Mindaugas. Vidurio Lietuva VIII–XII a. Kaunas, 2002]. Archaeologia Lituana, 2004, t. 5, p. 129–142. URL https://www.lituanistika.lt/content/12055.
 3. BLIUJIENĖ, Audronė. Leidinys solidžiam jubiliejui [Rec. kn.: Lietuva iki Mindaugo. Sud. Eugenijus JOVAIŠA, Adomas BUTRIMAS. Vilnius, 2003]. Kultūros barai, 2003, nr. 12, p. 78–82. URL https://www.lituanistika.lt/content/48264.