BDAR
Privatumo politika

Taryba

Klaipėdos universiteto Taryba yra kolegialus Klaipėdos universiteto valdymo organas. Taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymu, Lietuvos Respublikos  teisės aktais, Universiteto statutu ir Tarybos darbo reglamentu. Taryba tvirtina universiteto viziją ir misiją, Rektoriaus pateiktą strateginį veiklos planą, svarsto ir tvirtina Rektoriaus teikiamus universiteto struktūros pertvarkos planus, nustato universiteto Rektoriaus rinkimų viešo konkurso būdu organizavimo tvarką, renka, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Rektorių, nustato universiteto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais tvarką, svarsto ir tvirtina svarbiausius su tuo susijusius sprendimus, rūpinasi parama universitetui bei atlieka kitas funkcijas. Universiteto Taryba sudaroma 5 metams iš 9 narių.

Tarybos pirmininkas – Vytautas Grubliauskas, Klaipėdos miesto savivaldybės meras

Tarybos ataskaitos

Tarybos nutarimai

Tarybos nariai:

  • Aidas Čurovas, Klaipėdos universiteto studentų sąjungos prezidentas
  • prof. dr. Vytautas Juščius, Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Ekonomikos katedros vedėjas
  • Nijolė Laužikienė, Lietuvos nacionalinio muziejaus Jono Šliūpo memorialinės sodybos vedėja
  • prof. dr. Arvydas Martinkėnas, Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto Medicinos technologijų katedros vedėjas
  • Vidas Mišeikis, AB „Klaipėdos baldai“ direktorius
  • Tomas Vainorius, UAB „Industrinės sistemos ir inžinerija“ plėtros direktorius
  • prof. habil. dr. Geriuldas Žiliukas, Sveikatos mokslų fakulteto profesorius
  • prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas

 

Kontaktai

Tarybos referentė Laura Kolozinskienė
Tel. 8 (46) 39 89 03
El. p. taryba@ku.lt