BDAR
Privatumo politika

Doktorantūros studijos

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas vykdo istorijos ir archeologijos krypties doktorantūros studijas. Priėmimas į doktorantūros studijas vykdomas kasmet vasaros metu (žr. daugiau).

Galimybė studijuoti istorijos krypties doktorantūroje Klaipėdos universitete atsirado 2003 m., kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė suteikė teisę Klaipėdos universitetui kartu su Lietuvos istorijos institutu (Vilnius) teikti humanitarinių mokslų daktaro kvalifikaciją istorijos kryptyje (05H). Doktorantų priėmimas į šią doktorantūros instituciją buvo vykdomas iki 2010 m. Per dvylika jungtinės institucijos egzistavimo metų, joje buvo apgintos 37 daktaro disertacijos. Kelios jų įvertintos aukštais Lietuvos ir užsienio šalių apdovanojimais. Beveik pusė apgintų disertacijų yra paskelbtos monografijų pavidalu.

2011 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Klaipėdos universitetui pratęsta teisė vykdyti doktorantūros studijas istorijos kryptyje (05H) kartu su Vytauto Didžiojo universitetu (darkart pratęsta 2019 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu). Nuo 2011 m. doktorantai priimami į Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties* jungtinės doktorantūros instituciją.

* 2019 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu nr. V-156 humanitarinių mokslų srities istorijos kryptis (05H) pertvarkyta į Humanitarinių mokslų (H000) srities kryptį Istorija ir archeologija (H005).

KU ir VDU doktorantūra

2011 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu nr. V-1124 (Žin., 2011-06-30, nr. 78-3846) ir 2019 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nr. V-160 Klaipėdos universitetui kartu su Vytauto Didžiojo universitetu suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas humanitarinių mokslų srities istorijos kryptyje (05H). 

Nuo 2011 m. istorijos krypties doktorantai priimami į jungtinę Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūrą.

Šiuo metu studijuojančių doktorantų sąrašas.

Studijas doktorantūros institucijoje reglamentuojantys dokumentai

Studijas Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje doktorantūros institucijoje reglamentuoja:

 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu nr. V-739 patvirtinti Mokslo doktorantūros nuostatai [iki tol galiojo 2001 m. liepos 11 d. nutarimu nr. 897; 2017 m. kovo 8 d. nutarimu nr. V-149 patvirtinti nuostatai];
 • Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universiteto istorijos mokslo krypties Mokslo doktorantūros reglamentai, patvirtinti Vytauto Didžiojo universiteto Senato 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. SEN-033 (galioja įstojusiems nuo 2020 m.) ir 2017 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 4-19 [iki tol galiojo Reglamentas, patvirtintas VDU Senato 2011 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 5-26, pritartas KU Senato 2011 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 11-66];
 • Lietuvos mokslo tarybos 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. V-24 priedas Mokslo krypties tarybos daktaro disertacijai ginti reglamentas;
 • Lietuvos mokslo tarybos 2003 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. VI–4 Dėl doktorantūros nuostatų 32, 38, 40, 53 ir 54 punktų reikalavimų;
 • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-625 Dėl tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų ir kitų mokslininkų, kurie nurodomi sąrašuose siekiant įgyti doktorantūros teisę, kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo galiojanti redakcija (paskutiniai pakeitimai 2010 m. gruodžio 15 d.).

Doktorantūros institucijomis šioje doktorantūroje laikomos Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas.
Administruojančiu universitetu pagal Doktorantūros institucijų sutartį laikomas Vytauto Didžiojo universitetas.

Doktorantūros komitetas

Doktorantūros procesą koordinuoja Doktorantūros komitetas. Komiteto sudėtis patvirtinta 2017-11-28 d. VDU mokslo prorektoriaus įsakymu nr. 482 (pakeitimai: 2020-11-23 įsakymas nr. 613; 2023-05-02 įsakymas nr. 190a). Komitetą sudaro šie mokslininkai:

 • Egidijus Aleksandravičius (VDU),
 • Tomasz Błaszczak (VDU),
 • Audronė Bliujienė (KU),
 • Liudas Glemža (VDU),
 • Vytautas Jokubauskas (KU),
 • Vaida Kamuntavičienė (VDU),
 • Aistė Lazauskienė (VDU),
 • Saulius Pivoras (VDU),
 • Silva Pocytė (KU),
 • Vykintas Vaitkevičius (KU),
 • Vygantas Vareikis (KU),
 • Gintautas Zabiela (KU).

Suteikti daktaro laipsniai

Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinė istorijos krypties doktorantūra

 • 2023 m. gruodžio 8 d. daktaro laipsnis suteiktas Mindaugui Sereičikui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Civilių gyventojų ir Lietuvos kariuomenės sąveika 1918-1923 m.“ (vadovas doc. dr. Vytautas Jokubauskas).
 • 2023 m. kovo 17 d. daktaro laipsnis suteiktas Dainiui Elertui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Žemėvalda ir socialinė-ūkinė struktūra Klaipėdos valsčiuje: pirmieji sekuliarizuotos Prūsijos dešimtmečiai“ (vadovas doc. dr. Vacys Vaivada).
 • 2022 m. rugsėjo 30 d. daktaro laipsnis suteiktas Rugilei Pangonytei už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Juozapato Mykolo Karpio karjera 1703–1708 metai“ (vadovas doc. dr. Vacys Vaivada).
 • 2022 m. birželio 15 d. daktaro laipsnis suteiktas Atui Žvirbliui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „XVII–XIX a. I pusės molinės pypkės Vilniuje ir Klaipėdoje europiniame kontekste“ (vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela).
 • 2021 m. gruodžio 17 d. daktaro laipsnis suteiktas Gintautui Jakščiui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Lietuvos kariuomenės karių kasdienybė karo ir taikos metu (1918–1940 m.)“ (vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis).
 • 2021 m. rugsėjo 30 d. daktaro laipsnis suteiktas Eglei Rimkienei už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Statybinė geležis Lietuvos pilyse XIV–XVI a. archeologijos duomenimis“ (vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela).
 • 2021 m. liepos 9 d. daktaro laipsnis suteiktas Dovilei Bataitytei už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Klaipėdos (Memelio) vaizdinių reprezentacijų formavimasis ir panauda turizmo praktikose 1919–1990 m.“ (vadovas dr. Hektoras Vitkus).
 • 2021 m. balandžio 16 d. daktaro laipsnis suteiktas Egidijui Papečkiui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Lietuvos Respublikos gynybinės galios transformacija 1990–2004 m.: tarp individualios ir kolektyvinės gynybos“ (vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis).
 • 2020 m. gruodžio 11 d. daktaro laipsnis suteiktas Raimondui Kazlauskui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Politiškumo raida senovės Graikijoje“ (vadovė prof. dr. Tatjana Aleknienė).
 • 2020 m. spalio 28 d. daktaro laipsnis suteiktas Rubenui Bukavickui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Sovietizacija Klaipėdos krašte: sociokultūrinės ir socioekonominės transformacijos 1945–1960 metais“ (vadovė doc. dr. Silva Pocytė).
 • 2019 m. spalio 25 d. daktaro laipsnis suteiktas Tomui Rimkui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Mikrolitizacijos proceso įtaka ūkio raidai Rytų Baltijos regione mezolito laikotarpiu. Technologijų ir funkcijos tyrimai“ (vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas).
 • 2019 m. gegužės 31 d. daktaro laipsnis suteiktas Zigmui Vitkui už humanitarinių mokslų srities, istorijos ir archeologijos krypties (H005) daktaro disertaciją „Memorialas atminimo politikoje: Panerių atvejo tyrimas (1944–2016)“ (vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis).
  Paskelbta monografija: Zigmas Vitkus, Atminties miškas: Paneriai istorijoje, kultūroje ir politikoje. Vilnius, 2022.
 • 2019 m. vasario 8 d. daktaro laipsnis suteiktas Edvinui Ubiui už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Vokiečių ordino (Prūsijos) pasienio mikroregiono kultūrinės sąveikos XIII–XVII a. (archeologijos duomenimis)“ (vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela).
 • 2018 m. gruodžio 14 d. daktaro laipsnis suteiktas Justui Stončiui už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Antisemitizmas sovietinėje Lietuvoje 1944–1990 metais“ (vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis, mokslinis konsultantas dr. Hektoras Vitkus).
  Paskelbta monografija: Justas Stončius, Neapykantos ribos. Antisemitizmas Lietuvoje 1944–1990 metais. Klaipėda, 2022.
 • 2018 m. lapkričio 30 d. daktaro laipsnis suteiktas Miglei Urbonaitei-Ubei už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų importiniai keraminiai indai Vilniaus miesto ir pilių teritorijoje“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus.
 • 2018 m. spalio 19 d. daktaro laipsnis suteiktas Indrei Žigeu už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Stiklo dirbiniai ir jų naudojimo kultūra Klaipėdoje XVI–XIX a. Baltijos jūros regiono kontekste“, mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela.
 • 2018 m. kovo 16 d. daktaro laipsnis suteiktas Gvidui Slah už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Ankstyvojo holoceno technologinės ūkio raidos pagal rytų Pabaltijo archeologinės medžiagos eksperimentinius-trasologinius tyrimus nustatymas“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Algirdas Girininkas.
 • 2016 m. gruodžio 9 d. daktaro laipsnis suteiktas Raimondai Nabažaitei už humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vėlyvųjų viduramžių ir naujųjų laikų koklininkystė Klaipėdoje: tarp inovacijos ir kultūrinės tradicijos“, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus;
  Paskelbta monografija: Raimonda Nabažaitė, Interjero karalienė. Europos kultūros reiškiniai Klaipėdos krosnių kokliuose XIV–XVIII a. Vilnius, 2019.

Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinė istorijos krypties doktorantūra

Jungtinėje doktorantūroje studijavusių asmenų apgintos disertacijos

 • 2008 m. gegužės 23 d. Ernestas Vasiliauskas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Žiemgala XII–XVI amžiuje. Kultūriniai procesai“; mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus.
 • 2008 m. spalio 22 d. Hektoras Vitkus apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Holokausto atminties raida Lietuvoje“; mokslinis vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis.
 • 2009 m. kovo 27 d. Marius Ščavinskas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Krikščioniškos misijos baltų žemėse X a. pab. – XIII a. I pusė“; mokslinis vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis, konsultantas prof. habil. dr. Edvardas Gudavičius;
  Paskelbta monografija: Marius Ščavinskas, Kryžius ir kalavijas. Krikščioniškųjų misijų sklaida Baltijos jūros regione X–XIII amžiais. Vilnius, 2012.
 • 2009 m. birželio 26 d. Klaidas Perminas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „XVI–XX a. luotai iš dabartinių Lietuvos ir Latvijos teritorijų“; mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus.
 • 2010 m. kovo 4 d. Povilas Blaževičius apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Žaislai ir žaidimai rytinėje Baltijos jūros pakrantėje XIII–XVII a. (archeologijos duomenimis)“; mokslinis vadovas dr. Gintautas Zabiela;
  Paskelbta monografija: Povilas Blaževičius, Seniausieji Lietuvos žaislai (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų studijos, t. 11). Vilnius, 2011.
 • 2010 m. gegužės 14 d. Aelita Ambrulevičiūtė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuvos mažmeninės prekybos Rusijos imperijos sudėtyje socioekonominiai mikrolygmens tyrinėjimai“; mokslinis vadovas dr. Darius Staliūnas, konsultantas doc. dr. Stasys Pamerneckis.
 • 2010 m. lapkričio 19 d. Julius Žukas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Klaipėdos krašto ekonominė raida XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pirmojoje pusėje (1871–1939)“; mokslinis vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis.
 • 2011 m. vasario 25 d. Vasilijus Safronovas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Tapatybės ideologijų konkurencija Pietryčių Baltijos jūros regiono mieste: XX amžiaus Klaipėdos atvejo tyrimas“; mokslinis vadovas doc. habil. dr. Alvydas Nikžentaitis;
  Paskelbta monografija: Vasilijus Safronovas, Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje. Vilnius, 2011.
 • 2011 m. birželio 29 d. Jolanta Skurdauskienė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Palivarkinis ūkis privačiuose Žemaitijos dvaruose XVI amžiuje“; mokslinė vadovė doc. dr. Rita Regina Trimonienė.
 • 2011 m. spalio 28 d. Artūras Svarauskas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Krikščioniškosios demokratijos idėjinė ir struktūrinė raida Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m.“; mokslinis vadovas dr. Česlovas Laurinavičius;
  Paskelbta monografija: Artūras Svarauskas, Krikščioniškoji demokratija nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940): politinė galia ir jos ribos. Vilnius, 2014.
 • 2012 m. spalio 26 d. Elena Pranckėnaitė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Ežerų gyvenvietės Pietryčių Baltijos regione ankstyvuoju metalų laikotarpiu“; mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela.
 • 2012 m. lapkričio 16 d. Roman Širouchov (Roman Shiroukhov) apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Prūsų ir kuršių kontaktai XI – XIII a. pradžioje archeologijos duomenimis“; mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vladas Žulkus.
 • 2013 m. spalio 25 d. Rytis Jonaitis apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „„Civitas Rutenica“ Vilniuje XIII–XV a.“; mokslinis vadovas – prof. habil. dr. Vladas Žulkus.
 • 2013 m. lapkričio 22 d. Vytautas Jokubauskas apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuvos karinė doktrina ir jos realizavimas 1923–1940 m. Šiaurės rytų Baltijos regiono šalių kontekste“; mokslinis vadovas doc. dr. Vygantas Vareikis;
  Paskelbta monografija: Vytautas Jokubauskas, „Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos atvejis. Klaipėda, 2014.
 • 2014 m. spalio 3 d. Dovilė Troskovaitė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lenkijos ir Lietuvos karaimų savivokos formavimas XIX a. viduryje – XX a. pirmoje pusėje: tarp atskyrimo ir prisitaikymo“; mokslinis vadovas dr. Darius Staliūnas.
 • 2014 m. lapkričio 7 d. Paulius Bugys apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Šarvuotė Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje XIII a. antroje pusėje – XVI a. viduryje (archeologijos duomenimis)“; mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela.
 • 2015 m. sausio 23 d. Sigita Bagužaitė-Talačkienė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Materialioji gintaro tradicija Vakarų Lietuvos kapinynuose su akmenų vainikais lyginamajame baltų kultūrų kontekste. Socialinis aspektas“; mokslinė vadovė dr. Rasa Banytė-Rowell.
 • 2015 m. balandžio 10 d. Irma Kaplūnaitė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vilniaus miesto katalikiškoji dalis XIV–XVI amžiaus pradžioje“; mokslinis vadovas doc. dr. Gintautas Zabiela; mokslinis konsultantas dr. Gediminas Vaitkevičius.
 • 2015 m. spalio 16 d. Rinata Subotkevičienė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės gyventojų edukacinės kelionės XIV a. pabaigoje – XVI a. 8-ajame dešimtmetyje“; mokslinė vadovė doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė.
 • 2015 m. gruodžio 18 d. Lina Motuzienė apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Tarp istorijos ir politikos: atminimo kultūrų formavimas(is) Kaliningrado mieste 1989–2014 metais“; mokslinė vadovė Prof. Dr. Ruth Leiserowitz.

Jungtinės doktorantūros institucijoje, kurioje dalyvavo Klaipėdos universitetas, apgintos disertacijos, parengtos asmenų, baigusių doktorantūros studijas ne Klaipėdos universitete arba apgintos eksternu

 • 2004 m. gegužės 27 d. Agnius Urbanavičius Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vilniaus naujieji miestiečiai 1663–1795 m.“ (mokslinis konsultantas prof. dr. Zigmantas Kiaupa);
  Paskelbta monografija: Agnius Urbanavičius, Vilniaus naujieji miestiečiai 1661–1795 m. Vilnius, 2005.
 • 2004 m. birželio 11 d. Linas Kvizikevičius Klaipėdos universitete eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Žemaitijos Kunigaikštystės Panemunės miestų ir miestelių raida“ (mokslinis konsultantas dr. Gintautas Zabiela).
 • 2005 m. gegužės 12 d. Kęstutis Katalynas Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vilniaus miesto plėtra XIV a. – XVII a. pirmojoje pusėje (archeologinių tyrinėjimų duomenimis)“ (mokslinis konsultantas doc. dr. Albinas Kuncevičius);
  Paskelbta monografija: Kęstutis Katalynas, Vilniaus plėtra XIV–XVII a. Vilnius, 2006.
 • 2005 m. gegužės 17 d. Gitana Zujienė Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų, aukščiausių valstybės ir bažnyčios dignitorių insignijos ir ceremonialas viešajame gyvenime XIII–XVIII a.“ (mokslinis konsultantas doc. dr. Edmundas Rimša);
  Paskelbta monografija: Gitana Zujienė, Insignijos ir ceremonialas Lietuvos viešajame gyvenime (XIII–XVIII a.). Vilnius, 2008.
 • 2005 m. gruodžio 2 d. Mindaugas Pocius Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Partizaninis pasipriešinimas Lietuvoje 1944–1953 m.: kova su kolaboravimu kaltintais gyventojais“ (mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Liudas Truska);
  Paskelbta monografija: Mindaugas Pocius, Kita Mėnulio pusė: Lietuvos partizanų kova su kolaboravimu 1944-1953 metais. Vilnius, 2009.
 • 2007 m. birželio 21 d. Birutė Kazimiera Salatkienė Klaipėdos universitete eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Geležies metalurgija Lietuvos teritorijoje iki XIII amžiaus. Archeologijos duomenys“ (mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Vladas Žulkus);
  Paskelbta monografija: Birutė Salatkienė, Geležies metalurgija Lietuvoje: archeologijos duomenys (Bibliotheca actorum humanitaricorum Universitatis Saulensis, t. 4). Šiauliai, 2009.
 • 2008 m. vasario 29 d. Gytis Piličiauskas Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Titnago industrija pietryčių Pabaltijyje 2900–1700 m. pr. Kr. Gludintų titnagų kirvių tyrimų duomenimis“ (mokslinis vadovas habil. dr. Algirdas Girininkas).
 • 2008 m. birželio 20 d. Aliaksandr Belyi Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Choronimo Baltoji Rusia lokalizavimas pagal XIII a. – XVIII a. vidurio Europos rašytinius ir kartografinius šaltinius“ (mokslinis konsultantas dr. Gintautas Sliesoriūnas).
 • 2008 m. birželio 27 d. Vilius Ivanauskas Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1970–1988 m.)“ (mokslinis vadovas dr. Česlovas Laurinavičius);
  Paskelbta monografija: Vilius Ivanauskas, Lietuviškoji nomenklatūra biurokratinėje sistemoje: tarp stagnacijos ir dinamikos (1968–1988 m.). Vilnius, 2011.
 • 2009 m. gegužės 26 d. Algimantas Katilius Lietuvos istorijos institute eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų (Augustavo) vyskupijoje (XIX a. – XX a. pradžioje)“ (mokslinė konsultantė dr. Zita Medišauskienė);
  Paskelbta monografija: Algimantas Katilius, Katalikų dvasininkijos rengimas Seinų kunigų seminarijoje (XIX a. – XX a. pradžia). Vilnius, 2009.
 • 2011 m. sausio 18 d. Olga Mastianica Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Moters švietimo reikšmės Lietuvos visuomenėje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje“ (mokslinė vadovė habil. dr. Tamara Bairašauskaitė).
  Paskelbta monografija: Olga Mastianica, Pravėrus namų duris: moterų švietimas Lietuvoje XVIII a. pabaigoje – XX a. pradžioje. Vilnius, 2012.
 • 2011 m. balandžio 29 d. Mindaugas Brazauskas Klaipėdos universitete eksternu apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Kultūriniai sluoksniai kaip šaltinis Klaipėdos XVI–XVIII a. infrastruktūros ir urbanistikos raidos tyrimui“ (mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Vladas Žulkus).
 • 2011 m. birželio 28 d. Andrea Griffante Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Nacionaliniai keliai per įvairovę: Vilnius, Triestas ir takoskyros tapatybė 1848–1914 m.“ (mokslinis vadovas dr. Vladas Sirutavičius).
 • 2013 m. spalio 18 d. Alfredas Rukšėnas Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Kauno tautinio darbo apsaugos, 2-ojo pagalbinės policijos tarnybos batalionų karių kolektyvinė biografija“ (mokslinis vadovas dr. Vladas Sirutavičius).
 • 2015 m. gegužės 15 d. Oksana Valionienė Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vilniaus erdvinė struktūra viduramžiais“ (mokslinis vadovas dr. Kęstutis Zaleckis).
  Paskelbta monografija: Oksana Valionienė, Viduramžių Vilnius. Erdvės evoliucija (XIII a. vidurys – XVI a. pirmas ketvirtis). Vilnius, 2019.
 • 2015 m. birželio 25 d. Živilė Mikailienė Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Vilnius sovietmečiu: ideologija ir miesto tapatumo formavimas (1940–1988) “ (mokslinis vadovas habil. dr. Alvydas Nikžentaitis).
 • 2015 m. birželio 26 d. Darius Juodis Lietuvos istorijos institute apgynė humanitarinių mokslų srities, istorijos krypties (05H) daktaro disertaciją „Sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945–1991 metais“ (mokslinis vadovas dr. Česlovas Laurinavičius).
  Paskelbta monografija: Darius Juodis, Šiapus ir anapus kordono: sovietų saugumo veikla prieš lietuvių išeiviją 1945–1991 m. Vilnius, 2016.