BDAR
Privatumo politika

Projektas MIP-001/2013

Mokslinių tyrimų projektas „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“

2013 m. kovo 1 d. – 2015 m. rugsėjo 30 d. KU BRIAI vykdė Lietuvos mokslo tarybos finansuojamą mokslininkų grupių projektą „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“. Projekte dalyvavo: dr. Vygantas Vareikis (projekto vadovas), dr. Jonas Vaičenonis, dr. Hektoras Vitkus ir dr. Vytautas Jokubauskas. Projektą finansavo Lietuvos mokslo taryba, po mokslininkų grupių projektų IV kvietimo konkurso skyrusi projektui vykdyti daugiau kaip 330 tūkst. Lt. (apie 96 tūkst. eurų).
Projekto tikslas buvo remiantis Lietuvos šaulių sąjungos (LŠS) atvejo tyrimu, nustatyti paramilitarinių organizacijų naudojimo valstybės gynybos sistemoje galimybes ir išanalizuoti, kokiu mastu partizaniniam karui tarpukario Lietuvoje rengti šauliai dalyvavo ginkluotoje antisovietinėje rezistencijoje.
Projekto uždaviniai buvo:

 1. Išanalizuoti, kokios aplinkybės nulėmė paramilitarinės organizacijos (Lietuvos šaulių sąjungos) susikūrimą ir darė įtaką jos veikimui Lietuvoje, atsižvelgiant į Šiaurės Rytų Baltijos ir Vidurio Rytų Europos kontekstą.
 2. Nustatyti LŠS vietą tarpukario Lietuvos kariuomenės gynybinėje sistemoje, Baltijos šalių ir Suomijos atvejų kontekste ir kokią įtaką šaulių karinis rengimas turėjo ginkluotai antisovietinei rezistencijai Lietuvoje.
 3. Remiantis lyginamuoju paramilitarinių organizacijų Baltijos regiono šalyse tyrimu, išanalizuoti tarpukario Lietuvos „sušaulinimo“ ideologiją ir LŠS nuostatas tautinių mažumų atžvilgiu.
 4. Analizuojant ir sisteminant gautus empirinius duomenis nustatyti buvusių LŠS narių kokybinį ir kiekybinį vaidmenį Lietuvos ginkluotoje antisovietinėje rezistencijoje.
 5. Įvardyti, kaip XX a. pirmosios pusės partizaninio pasipriešinimo Lietuvoje patirtis eventualiai galėtų būti pritaikyta Lietuvos valstybės kariniam saugumui užtikrinti XXI amžiuje.
  Vykdant projektą tyrimui reikalinga medžiaga buvo renkama Lietuvos centriniame valstybės archyve ir Lietuvos ypatingajame archyve, mokslinėse bibliotekose Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje, Suomijoje ir Čekijoje. Klaipėdoje ir Kaune projekto vykdymo metu surengti trys moksliniai seminarai, tyrimų rezultatai pristatyti mokslinėse publikacijose ir tarptautinėse konferencijose Lenkijoje ir Latvijoje. Parengtos ir išleistos dvi monografijos (iš jų viena kolektyvinė) bei tarpukario Lietuvos šaulių vardinis žinynas (faksimiliniai dokumentai).

Projekto rezultatai

1. JOKUBAUSKAS, Vytautas. „Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos atvejis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014. – 588 p. ISBN 978-9955-18-811-7

Monografijoje nagrinėjama Lietuvos karinė doktrina tarpukariu ir Lietuvos šaulių sąjungos vaidmuo valstybės gynybos sistemoje šiaurės rytų Baltijos regiono šalių kontekste, mažųjų valstybių gynybos ir paramilitarinių organizacijų įtraukimo į valstybių gynybos sistemą perspektyvos bei galimybės, veiksniai, lėmę nekonvencinės kariavimo strategijos pasirinkimą Lietuvoje tarpukariu.
Monografija plačiai pristatyta visuomenei Klaipėdoje, Nidoje ir Vilniuje.

2. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAIČENONIS, Jonas; VAREIKIS, Vygantas; VITKUS, Hektoras. Valia priešintis. Paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos: kolektyvinė monografija. Sud. H. VITKUS, V. VAREIKIS. Klaipėda: Druka, 2015. – 320 p. ISBN 978-609-404-192-1

Monografijoje analizuojama paramilitarizmo genezė, tiriama XX a. pirmosios pusės partizaninio pasipriešinimo Lietuvoje patirtis (metodai, ideologija), jos pritaikymo galimybės Lietuvos valstybės kariniam saugumui užtikrinti XXI a.; analizuojamos atkurtosios Lietuvos Respublikos karinių pajėgų kūrimo aplinkybės, grėsmės valstybės saugumui, gynybos planavimas, įvardijami galimi karinių pajėgų ateities transformacijos scenarijai, nagrinėjamos paramilitarinių organizacijų panaudojimo valstybės gynybos sistemoje galimybės.

 

Mokslo straipsniai

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Kultūrinės veiklos centrai tarpukario Lietuvoje: šaulių namai – tautos namaiLituanistica, 2015, t. 61, Nr. 3 (101), p. 166–184.
 2. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Lietuvos šauliai tarpukariu: lietuviai, katalikai, visuomenės elitasIn Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, p. 75–102.
 3. VAREIKIS, Vygantas. Bandymas apčiuopti šaknis: ideologinės Lietuvos šaulių sąjungos ištakosIn Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, p. 19–40.
 4. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos šaulių sąjunga valstybės gynyboje XX a. 4-ajame dešimtmetyje: šaulių parengtis karinėms užduotims vykdytiLituanistica, 2015, t. 61, Nr. 3 (101), p. 185–195.
 5. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos šaulių sąjungos integracijos į valstybės gynybos sistemą XX a. 3–4-uoju dešimtmečiais proceso bruožai. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, p. 125–139.
 6. VITKUS, Hektoras. Lietuvos šauliai, Latvijos aizsargai ir Estijos kaitseliitai Holokausto akistatoje: lyginamoji analizėLituanistica, 2015, t. 61, Nr. 3 (101), p. 166–184.
 7. VITKUS, Hektoras. Sąjungininkai ir (ar) priešai: tautinių mažumų įvaizdžiai Lietuvos šaulių sąjungos, Latvijos Aizsargų ir Estijos Kaitseliitų ideologijose. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, p. 223–259.

Mokslinės apžvalgos

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAREIKIS, Vygantas. Surašykim jų vardus, kad neišnyktų: apie Klaipėdos universitete vykdomą mokslinių tyrimų projektą „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybių gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“. Karo archyvas, 2014, t. XXIX, p. 386–396.
 2. VAREIKIS, Vygantas; JOKUBAUSKAS, Vytautas. Research into Military History: Its Status and Prospects in Lithuania. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, pp. 309–319.

Žinynai

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VITKUS, Hektoras. Lietuvos šaulių sąjungos nariai (1919–1940 m.): informacinis žinynas. Klaipėda: Druka, 2015. – ISBN 978-609-404-197-6 [DVD]. Žinyno turinį žr. Kiti leidiniai.