Kraštovaizdžio archeologijos programa

Programos turinys

Programos aprašas

Archeologijos magistrantūros studijos Klaipėdos universitete yra orientuotos į studentus, baigusius ne tik archeologijos, bet ir istorijos, geografijos, turizmo vadybos, kultūros paveldo bei kraštovaizdžio architektūros pagrindines (bakalauro) studijas. Magistrantūros studijų tikslas yra plėsti šių studentų žinias apie praeityje gyvenusių bendruomenių sąsajas su jas supusia gamtine ir kultūrine aplinka bei lavinti gebėjimus kūrybiškai taikyti šias žinias mokslinėje veikloje. Be to, studijų metu suteikiamos teorinės žinios apie šiuolaikinių metodų ir technologijų veikimo principus bei taikymo galimybes lauko archeologijoje bei sudaromos sąlygos savarankiškai išbandyti šias technologijas praktikoje. Su šiuolaikinių informacinių technologijų galimybėmis, archeologinių duomenų skaitmeninimo ir vizualizacijos priemonėmis supažindama siekiant, kad taikydami praktikoje magistrantūros studijų metu įgytas teorines žinias, absolventai, kiek tai įmanoma, naudotų tausojančius (neardančius) tyrimų metodus ir technologijas, bet tuo pačiu gebėtų atlikti išsamius specializuotus tyrimus. Baigę kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros studijas absolventai gebės atitinkamose dalykinėse srityse analizuoti problemas, susijusias su kraštovaizdžio vertybėmis, jų apsauga, tvarkymu ir planavimu, suvoks pagrindinius šiuolaikinių technologijų ir metodų, taikomų archeologijoje, veikimo principus, gebės savarankiškai ir kūrybiškai juos taikyti tiek archeologinių tyrimų metu, tiek ir apdorodami tyrimų medžiagą. Studijų metu įgyjama kvalifikacija, kuri teikia kompetenciją įsidarbinti archeologinėse mokslo institucijose ir privačiose firmose, atliekančiose lauko archeologinius tyrimus, kultūros ir gamtos paveldą saugančiose bei tvarkančiose valstybės institucijose, statybos firmose, kurios užsiima archeologijos ir istorijos paveldo tvarkymu ir renovacija, kultūrinio turizmo, leidybos ir kitose srityse, kuriose gali būti pritaikomi darbo su informacijos technologijomis susiję įgūdžiai bei analitinis mąstymas. Be to, archeologijos magistrantūros studijų absolventai yra visapusiškai pasirengę savarankiškam mokslo tiriamajam darbui, todėl gali tęsti studijas trečiojoje studijų pakopoje (doktorantūroje) Klaipėdos universitete arba kituose Lietuvos bei užsienio universitetuose.

Nuo kituose Lietuvos universitetuose siūlomų archeologijos magistrantūros studijų programų Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto kuruojama programa skiriasi tuo, kad taikomojo pobūdžio žinios ir praktiniai gebėjimai, susiję su šiuolaikinių technologijų ir metodų panaudojimu archeologiniuose tyrimuose, čia yra perteikiami tarpdalykinių kultūrinio kraštovaizdžio teorijų kontekste, o didžiausias dėmesys kreipiamas į Baltijos jūros regiono istorinių laikų archeologiją ir povandeninę archeologiją. Pirmaisiais studijų metais skaitomų paskaitų pagrindinis objektas yra kultūrinio kraštovaizdžio tematika, kuri analizuojama teoriniu ir taikomuoju (etniniu ir kultūriniu, sakraliniu ir ritualiniu, valdžios ir galios simbolių raiškos) aspektais. Magistrantai yra supažindami su šiuolaikinio archeologijos mokslo teorija ir lauko archeologijos tyrimų metodika, be to, turi galimybę pasirinkti inovatyvius probleminį bei dalykinį akiratį (ypač paveldosaugos ir paveldotvarkos sferoje) praplečiančius pasirenkamus specialybės dalykus. Šiuo požiūriu archeologijos magistrantūros studijų programa glaudžiai siejasi su Klaipėdos universiteto vykdoma atnaujinta Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijų programa: septyni pastarosios dalykų moduliai yra įtraukti į archeologijos programą.

Paskaitos archeologijos magistrantūros studijų programoje sudaro tik nedidelę dalį bendrojo krūvio. Didžiąją dalį sudaro studentų savarankiškas darbas, nuo kurio efektyvumo ir kokybės labiausiai priklauso jų įgyjami įgūdžiai ir kompetencija. Pirmaisiais studijų metais savarankišką studentų darbą sudaro rengimasis paskaitoms ir seminarams, savarankiškos literatūros studijos, rašto darbų rengimas. Antraisiais metais pagrindinis dėmesys yra skiriamas įgytų teorinių žinių praktiniam pritaikymui archeologinių lauko tyrimų praktikų bei laboratorinių praktikų metu. Studentai įgyja praktinių įgūdžių aerofotovaizdų analizės ir iššifravimo srityje, mokosi dirbti su radioakustinių ir magnetinių bangų, elektros varžos matavimo prietaisais, susipažįsta su tacheometro ir globalinės koordinačių nustatymo sistemos (GPS) stočių veikimo principais. Pagrindinis kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros studijų pasiekimų rezultatas yra savarankiškas tyrimas, atliktas rengiant magistro baigiamąjį darbą. Magistro baigiamieji darbai ginami viešai; juos vertina du oficialūs oponentai ir iš Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto darbuotojų sudaroma komisija.

Visos programos apimtis – 120 kreditų.