KU ir VDU doktorantūra (nuo 2011 metų)

2011 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu nr. V-1124 (Žin., 2011-06-30, nr. 78-3846) ir 2019 m. vasario 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu nr. V-160 Klaipėdos universitetui kartu su Vytauto Didžiojo universitetu suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas humanitarinių mokslų srities istorijos kryptyje (05H)*.  ši teisė pratęsta.

* 2019 m. vasario 20 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu nr. V-156 humanitarinių mokslų srities istorijos kryptis (05H) pertvarkyta į Humanitarinių mokslų (H000) srities kryptį Istorija ir archeologija (H005).

Nuo 2011 m. istorijos krypties doktorantai priimami į jungtinę Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūrą.

Studijas šioje doktorantūros institucijoje reglamentuoja:

  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymu nr. V-739 patvirtinti Mokslo doktorantūros nuostatai [iki tol galiojo 2001 m. liepos 11 d. nutarimu nr. 897; 2017 m. kovo 8 d. nutarimu nr. V-149 patvirtinti nuostatai];
  • Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universiteto istorijos mokslo krypties Mokslo doktorantūros reglamentai, patvirtinti Vytauto Didžiojo universiteto Senato 2020 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. SEN-033 (galioja įstojusiems nuo 2020 m.) ir 2017 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 4-19 [iki tol galiojo Reglamentas, patvirtintas VDU Senato 2011 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 5-26, pritartas KU Senato 2011 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 11-66];
  • Lietuvos mokslo tarybos 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. V-24 priedas Mokslo krypties tarybos daktaro disertacijai ginti reglamentas;
  • Lietuvos mokslo tarybos 2003 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. VI–4 Dėl doktorantūros nuostatų 32, 38, 40, 53 ir 54 punktų reikalavimų;
  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-625 Dėl tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų ir kitų mokslininkų, kurie nurodomi sąrašuose siekiant įgyti doktorantūros teisę, kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo galiojanti redakcija (paskutiniai pakeitimai 2010 m. gruodžio 15 d.).

Doktorantūros institucijomis šioje doktorantūroje laikomos Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas.
Administruojančiu universitetu pagal Doktorantūros institucijų sutartį laikomas Vytauto Didžiojo universitetas.

Doktorantūros procesą koordinuoja Doktorantūros komitetas. Nauja komiteto sudėtis patvirtinta 2017-11-28 d. VDU mokslo prorektoriaus įsakymu nr. 482 (pakeitimas: 2020-11-23 įsakymas nr. 613). Komitetą sudaro šie mokslininkai:
Egidijus Aleksandravičius (VDU),
Audronė Bliujienė (KU),
Daiva Dapkutė (VDU),
Liudas Glemža (VDU),
Vytautas Jokubauskas (KU),
Vaida Kamuntavičienė (VDU),
Saulius Pivoras (VDU),
Silva Pocytė (KU),
Jonas Vaičenonis (VDU),
Vacys Vaivada (KU),
Vygantas Vareikis (KU),
Gintautas Zabiela (KU).

2011–2017 m. kadencijos Doktorantūros komitetas
prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius (VDU, pirmininkas),
prof. dr. Vygantas Vareikis (KU, pirmininko pavaduotojas),
dr. Daiva Dapkutė (VDU),
prof. habil. dr. Algirdas Girininkas (KU),
doc. dr. Vaida Kamuntavičienė (VDU),
prof. dr. (HP) Jūratė Kiaupienė (VDU),
doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė (KU),
dr. Rimantas Miknys (KU),
doc. dr. Saulius Pivoras (VDU),
doc. dr. Silva Pocytė (KU),
doc. dr. Jonas Vaičenonis (VDU),
prof. habil. dr. Vladas Žulkus (KU).

Doktorantūros komiteto pirmininku 2011 m. birželio 27 d. posėdyje išrinktas prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, jo pavaduotoju – prof. habil. dr. Algirdas Girininkas. 2013 m. rugpjūčio 26 d. posėdyje doktorantūros komiteto pirmininke išrinkta prof. dr. Jūratė Kiaupienė, jos pavaduotoju doc. dr. Vygantas Vareikis. 2016 m. rugsėjo 6 d. doktorantūros komiteto pirmininku vėl išrinktas prof. E. Aleksandravičius.

III pakopos (doktorantūros) studijas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute koordinuoja Doktorantūros studijų koordinavimo komisija, įsteigta BRIAI Tarybos nutarimu. Komisijos pirmininkas prof. dr. Vygantas Vareikis.