Istorijos programa

Bakalauro kvalifikacinio laipsnio siekiantiems studentams Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas siūlo studijuoti nuolatinių studijų istorijos bakalauro programą (kodas 612V10002).

Programos turinys

Istorijos programos aprašas

Istorijos bakalauro studijų tikslas Klaipėdos universitete yra gilinti studentų supratimą ir žinias apie praeitį bei jų gebėjimus įžvalgiai perteikti šį supratimą ir šias žinias, formuluojant savarankišką vertinimą. Studentai mokosi kritiškai dirbti su dideliais istorijos šaltinių ir literatūros kiekiais, įvertinti medžiagos, su kuria dirba, svarbą ir panaudojimo efektyvumą ieškant atsakymų į aktualius klausimus, susijusius su politiniais, socialiniais, kultūriniais praeities ir dabarties aspektais. Bakalauro studijų proceso metu yra ugdomi ir lavinami studentų gebėjimai glaustai, konkrečiai, tačiau sykiu preciziškai formuluoti savo mintis šiais klausimais, motyvacija nuolat plėsti, gilinti ir atnaujinti turimas žinias. Istorijos studijos suteikia pagrindinius tiriamuosius įgūdžius, būtinus informacijos rinkimui, jos kvalifikuotai analizei, sisteminimui bei vertinimui, įskaitant bazinius įgūdžius, būtinus savarankiškam istorijos tyrimų vykdymui. Baigę istorijos bakalauro studijas absolventai įgyja plataus spektro humanitarinį išsilavinimą bei kompetenciją, teikiančią galimybę dirbti turizmo, kultūros vadybos, archeologijos, archyvistikos, muziejininkystės, paveldosaugos, pedagogikos, komunikacijų srityse, taip pat daugelyje kitų sričių, kuriose yra reikalingi informacijos rinkimo, jos kritinio apdorojimo ir išdėstymo įgūdžiai, analitinis mąstymas, užsienio kalbų žinios. Be to, istorijos bakalauro studijų absolventai įgyja kvalifikaciją, suteikiančią galimybę tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje (magistrantūroje) Klaipėdos universitete arba kituose Lietuvos bei užsienio universitetuose.

Nuo kituose Lietuvos universitetuose siūlomų istorijos bakalauro studijų programų Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto kuruojama programa skiriasi regioninės istorijos akcentu. Be studentams paskaitų metu perteikiamų nuoseklių žinių apie Europos istoriją nuo antikos iki šių dienų, Lietuvos valstybės ir visuomenės istoriją XIII–XX a., didelis dėmesys taip pat yra skiriamas Vidurio Rytų Europos istorijai, įskaitant specialius kursus, skirtus Baltijos regiono valstybių – Lenkijos, Rusijos, Vokietijos, Prūsijos, Skandinavijos valstybių, Latvijos ir Estijos – istorijai. Dalis paskaitų pirmaisiais ir trečiaisiais studijų metais skiriama teoriniams ir metodologiniams istoriko veiklos aspektams aptarti. Pirmaisiais ir antraisiais studijų metais studentai gilina savo filologines žinias, mokydamiesi užsienio kalbų, kurios būtinos kvalifikuotam istoriko darbui su užsienio kalbomis parašytais šaltiniais ir literatūra, taip pat jiems suteikiamos esminės žinios apie gretutines mokslo kryptis (filosofiją, sociologiją). Studentai turi galimybę pasirinkti specialybės bei laisvai pasirenkamus bendrauniversitetinius dalykus. Visiems studentams privaloma archyvinė ir archeologinė praktikos – jų metu gilinami studentų praktinio darbo įgūdžiai dirbant su rašytiniais istorijos šaltiniais ir dalyvaujant archeologiniuose lauko tyrimuose.

Paskaitos sudaro tik dalį Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto kuruojamos istorijos bakalauro studijų programos. Likusią dalį (⅔ valandinio krūvio) sudaro studentų savarankiškas darbas, nuo kurio efektyvumo ir kokybės labiausiai priklauso jų įgyjami įgūdžiai ir kompetencija. Savarankišką studentų darbą sudaro rengimasis paskaitoms ir seminarams, savarankiškos literatūros studijos, rašto darbų rengimas, savarankiškų tyrimų plėtojimas kursiniuose ir bakalauro baigiamajame darbe. Konsultuojant moksliniams vadovams, kursiniai darbai rengiami antraisiais ir trečiaisiais studijų metais, bakalauro baigiamasis darbas – paskutiniais studijų metais. Šie darbai ginami viešai; juos vertina oficialūs oponentai ir iš Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto darbuotojų sudaroma komisija.

Visos programos apimtis – 240 kreditų.