Archeologijos ir istorijos programa

arba archeologijos studijos be stereotipų

Kiekvienas Klaipėdos universiteto archeologas ir istorikas, lygiai kaip ir Tu, turim savo asmeninę Studijų, profesinio kelio paieškų patirtį. Studentų būta turinčių pašaukimą, aiškią viziją. Radosi ir ieškojusiųjų, stabtelėjusių, atradusiųjų. Šią akimirką skirtumas tarp mūsų vienas – Tu nulemi savo ateities kryptį, o mes savo patirtimi ir žiniomis galime ją paremti, formuoti, lavinti, kurti.
Nors turime veikti pagal Lietuvos švietimo politikos taisykles, tačiau dvasiškai, kūrybiškai esame laisvai mąstanti bendruomenė. Išsilavinimas, kuriuo norime dalytis, leis Tau pačiam projektuoti gyvenimą, griauti stereotipus, rinktis daugelį veiklos sričių, eiti archeologo, istoriko keliu, pagaliau priimti sprendimus dėl savo būsimos ateities įvertinus visus „už“ ir „prieš“.
Skamba kaip utopija? Skaityk toliau.

 

ARCHEOLOGIJOS IR ISTORIJOS STUDIJOS – KRITINIO MĄSTYMO PLATFORMA. KAS TAI?
Nuo pat Klaipėdos universiteto įkūrimo archeologija ir istorija mokslo ir studijų praktikoje formavosi kaip du lygiagretūs ir lygiaverčiai požiūriai į praeities pažinimą. Abu yra tiek savarankiški, tiek vienas kitą papildantys. Tai stiprybė, kuria mes didžiuojamės, puoselėjame ir kurią norime perduoti kitiems.
Mūsų tikslas – formuoti kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią suprasti praeities reiškinius, atrasti sąšaukas su dabarties įvykiais, gebėti atrinkti informaciją, ją interpretuoti bei formuoti savarankiškas įžvalgas, vertinimus. Tavęs laukia įdomus studijų kelias, kuriame bandysime perprasti archeologų, istorikų veiklos metodus, pritaikyti žinias analitinei kūrybai ir parengti kitiems tavo gyvenimo etapams.
Apie mūsų mokslinį potencialą galima kalbėti daug. Bet tegu apie mus kalba darbai, su kuriais gali susipažinti naršydamas Instituto interneto svetainėje (Projektai; Leidiniai). Turėdamas laisvesnio laiko, gali paklausyti radijo laidų įrašų, peržiūrėti vaizdo reportažus, kuriuose Tavo būsimieji dėstytojai dalijasi mintimis apie atliekamus mokslinius tyrimus, realijas, gyvenimą.


Vasilijus SafronovasIstoriko darbas yra be galo įdomus. Jis atveria visiškai kitokias mąstymo ir vertinimo perspektyvas
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorius
dr. Vasilijus Safronovas


Instituto studijų programų vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis

 

Bendraukite tik su protingesniais už save žmonėmis ir skaitykite tik geras knygas
Studijų programų vadovas prof. dr. Vygantas Vareikis


Dr. Raimonda Nabažaitė

Archeologija – tai mano vidinis apsisprendimas, dėl kurio esu užtikrinta. Nes ji man atveria ne tik galimybę tyrinėti, bet ir žinias pritaikyti kūrybinei saviraiškai
Instituto mokslo darbuotoja, Klaipėdos universiteto absolventė, archeologė dr. Raimonda Nabažaitė


Miglė Urbonaitė-Ubė

Klaipėdoje maloniai nustebino nedidelės studentų grupės paskaitų metu bei akademinio kolektyvo bendruomeniškumas. Tai suteikė progą daugiau ir giliau diskutuoti su kursiokais, dėstytojais, reikšti savo nuomonę ir pastebėjimus.
Instituto mokslo darbuotoja, Klaipėdos universiteto absolventė, archeologė dr. Miglė Urbonaitė-Ubė


Dr. Vytautas Jokubauskas

 

Šiandien vykstančiuose procesuose nieko naujo; su šiandienos iššūkiais jau buvo ne kartą susidurta
Instituto vyresn. mokslo darbuotojas dr. Vytautas Jokubauskas


Klaipėdos universiteto absolventas Robertas Petrauskas

Istorija padeda žiūrėti į aplinką nešališku, objektyvesniu, galbūt labiau besistengiančiu suprasti ir Kitą, žvilgsniu
Klaipėdos universiteto absolventas, o dabar krepšinio komentatorius, „Protų mūšių“ vedėjas ir istorinių knygų autorius Robertas Petrauskas


Ketverius metus trunkančios studijos susideda iš įvairių (privalomų ir pasirenkamų) dalykų, praktikų, išvykų.
Kiekvieni metai suskirstyti į du semestrus. Dėstomi dalykai vis nauji, tačiau vienas kitą papildantys. Norėdamas suprasti praeities įvykius, reiškinių kaitą, turėsi perprasti skirtingų laikotarpių visuomenes, patyrinėti jas įvairiais pjūviais.
Pirmieji studijų metai (1, 2 semestras) – tarsi pasimatymas, įvadas į archeologijos ir istorijos studijas, pažintis su jų prigimtimi, siekiniais, tyrimų galimybėmis ir metodika. Nenustebk, jei dėstytojas Tavęs paklaus, kas yra mokslas apie praeitį ir kokia jo dabarties funkcija.
Istorijas studijas pradėsime nuo fundamentalių miestų-valstybių, politikos, kultūros idėjų susiklostymo Antikos laikotarpiu ir jų tolimesnės raiškos, regresijos ankstyvaisiais viduramžiais. Paraleliai skirsime dėmesį ankstyviausioms – akmens ir bronzos amžių – visuomenėms ir jų aplinkai. Tęsdami priešistorės laikų pažinimą studijuosime ankstyvojo geležies amžiaus, romėniškojo laikotarpio, tautų kraustymosi periodo kultūras ir jų technologinę kaitą. Programoje taip pat numatyta supažindinti su specifinių įgūdžių reikalaujančiais povandeninių archeologijos tyrimų metodais. Siekdami plėsti Tavo suvokimą apie praeities pažinimą ir jos sąšaukas su dabarties įvykiais, studijų programoje numatėme tris gretutinius dalykus: sociologiją, kuri moko naujai pažvelgti į visuomenę ir atskirus jos segmentus, filosofiją bei logiką, kurios ne tik skatina peržengti visas mąstymo ribas, bet ir kviečia ieškoti pagrįsto samprotavimo modelių.

Antrieji studijų metai (3, 4 semestrai) apima viduramžius ir naujuosius laikus, kurie tyrinėjami tiek iš istoriko, tiek iš archeologo perspektyvos. Studijuodami artefaktologiją, plačiau susipažinsime su archeologų tyrimų šaltiniu – materialinės kultūros objektais, jų tyrimų ir interpretavimo galimybėmis.
Pasirinkęs gretutines pedagogikos studijas, įgysi žinių apie ugdymo modeliavimą, organizavimą, kritinio ir refleksinio mąstymo lavinimą bei kūrybiškumo psichologiją ir pedagogiką.
Antrieji metai ypatingi ir tuo, kad jau galėsi imtis tyrinėti savo mylimą temą ir pasinerti į savarankiškus ieškojimus rengdamas pirmąjį kursinį darbą.

Tretieji studijų metai (5, 6 semestrai) skirti Europos ir Lietuvos XIX–XX a. istorijai, įskaitant naujausių laikų konfliktų archeologiją. Erudicijos plėtimui skirsime dėmesį bendriesiems žmogaus antropologijos klausimams, heraldikos pagrindams. Formuosime profesionalius archeologinių tyrimų darbų modeliavimo principus, dalyvausime pirmojoje lauko archeologinėje praktikoje, gilinsimės į kultūrinių sluoksnių susiformavimą, geologiją.
Pasirinkęs gretutines pedagogikos studijas, gilinsies į psichologijos pagrindus, kurie būtini darbui su vaikais mokykloje.

Ketvirtaisiais studijų metais (7, 8 semestrai) pažinsime skaitmeninius ir tarpdisciplininius duomenų apdorojimo metodus, kuriuos lengvai panaudosi savarankiškam mokslo darbui rengti. Gilesniam metodų pažinimui ir pritaikymui talkins programoje numatytas istorinės kartografinės dalykas, archyvinė ir mokslinė archeologinė lauko praktika. Paveldosaugos ir paveldotvarkos dalykas padės formuoti sampratą apie Tave supantį kultūros paveldą ir jo apsaugą, o muziejininkystė supažindins, kaip kuriamas žmonių santykis su atminties objektais, kaip formuojami tikrovės suvokimo vaidiniai plačiajam pažinimui. Kursas užbaigiamas globaliame pasaulyje itin aktualia tema apie akademinę ir profesinę etiką, jos sampratą ir vertybių nuostatų kaitą.
Pasirinkusieji pedagogikos studijas, kursą užbaigs sandu apie tėvų pedagoginį švietimą ir aktyvesnį bei įtraukiantį socialinį ugdymą.

Išskleisti visą studijų planą

1 semestras
Įvadas į archeologijos studijas
Įvadas į istorijos studijas
Antikos istorija
Akmens ir bronzos amžiai
Profesinė užsienio kalba 1
Sociologija

2 semestras
Archeologijos mokslo istorija
Baltijos jūros regiono romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai
Viduramžių Europos istorija nuo V a. iki XI a.
Skaitmeniniai tyrimų metodai archeologijoje
Profesinė užsienio kalba 2
Logika
Filosofija

3 semestras
Viduramžių Europos istorija nuo XII a. iki XV a.
Viduramžių archeologija
Lietuvos valstybės istorija nuo viduramžių iki XVIII a. pab.
Pasirenkamasis bendrasis studijų dalykas 1

Pagrindinės studijų krypties dalykai:
Technologijų kaita priešistorėje
Antropologija ir žmonijos istorija
Vokiečių kalba 1
Profesinė kalba

arba gretutinės studijų krypties dalykai:
Pedagogikos teorija
Psichologijos pagrindai
Praktika 1

4 semestras
Naujųjų laikų archeologija
Europos istorija XV–XVIII a.
Paveldosauga ir paveldotvarka
Istorinė kartografija
Pasirenkamas bendrasis studijų dalykas 2
Kursinis darbas 1

Pagrindinės studijų krypties dalykai:
Skaitmeninių metodų taikymas

arba gretutinės studijų krypties dalykai:
Praktika 2

5 semestras
Archeologinė lauko praktika
Laisvai pasirenkamas dalykas

Pagrindinės studijų krypties dalykai:
Archeologinių tyrimų strategija
Industrinė archeologija
Artefaktologija
Vokiečių kalba 2

arba gretutinės studijų krypties dalykai:
Ugdymo modeliavimas ir organizavimas (su praktikumu)
Specialioji pedagogika ir psichologija
Kritinio ir refleksyviojo mąstymo ugdymas(is)

6 semestras
Europos istorija XIX–XX a.
Naujausių laikų kovų istorija ir archeologija
Pasirenkamasis specialybės dalykas
Laisvai pasirenkamas dalykas
Kursinis darbas 2

Pagrindinės studijų krypties dalykai
Bendroji geologija
Pasirenkamasis specialybės dalykas

arba gretutinės studijų krypties dalykai:
Praktika 3

7 semestras
Archyvinė praktika
Lietuvos istorija XIX–XX a.
Baigiamasis bakalauro darbas 1

Pagrindinės studijų krypties dalykai:
Archeologinė mokslinė lauko praktika
Lietuvos karybos istorija XIII–XX a.
Pagalbiniai istorijos mokslai

arba gretutinės studijų krypties dalykai:
Praktika 4
Pedagoginių studijų baigiamasis darbas

8 semestras
Baigiamasis bakalauro darbas 2
Pasirenkamasis specialybės dalykas
Gyvenviečių archeologija
Muziejininkystė
Akademinė ir profesinė etika

Pastaba: nežymūs studijų programos plano pakeitimai galimi kasmet.

Laisvė rinktis ir formuoti savo studijas pačiam
Jau pradėjęs studijuoti, turėsi laisvę rinktis pasirenkamuosius dalykus ir tokiu būdu savarankiškai formuoti savo poreikius ir tobulėti savo norimoje temoje. Esame parengę daugiau kaip 20 skirtingų dalykų, tad pasirinkti turėsi iš ko.
Nori būti mokytoju? Galimybės tam jau sudarytos. Nuo antrųjų studijų metų gali rinktis gretutines pedagogikos studijas. Šis pasirinkimas reikš, kad skirsi mažiau dėmesio archeologo profesinę kompetenciją ugdantiems dalykams, bet turėsi teisę dirbti mokykloje iškart po bakalauro studijų.

Mokslas veža – savarankiškas baigiamasis darbas
Mokslas atveria galimybę savarankiškai sužinoti šį tą naujo ir pasidalyti tomis žiniomis su kitais. Niekas negimė žinodamas viską, tad ir baigiamasis bakalauro studijų darbas negims be įgūdžių ir pastangų. Juos imsime formuoti jau antraisiais ir trečiaisiais studijų metais, mokydamiesi rengti savarankiškus, analitinius darbus pasirinkta tema.
Baigiamųjų darbų rengimą Tu gali paversti malonumu arba kančia. Svarbu pasirinkti sau įdomią, „vežančią“ temą. Gal nori domėtis savo šeimos ar krašto istorija? Šalia namų esančiais piliakalniais ar nunykusio dvaro likimu? O gal nori spręsti globalias mokslines problemas? Nėra blogos ar geros temos. Svarbu kurti prasmingus, įdomius darbus savo miestui, regionui, pagaliau šeimai, o kodėl ne Europai ir pasauliui? Viskas Tavo rankose ir motyvacijoje.

Naujos kalbos
Mūsų puoselėjama stiprybė – kalbų mokymas. Lotynų, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų kalbos padės perprasti nelietuviškai parašytus šaltinius, skaityti literatūrą apie naujausius mokslo atradimus kitose šalyse. Vienų kalbų mokytis studijų metu yra privaloma, kitas galėsi pasirinkti pats.
Turi noro papildomai tobulinti kalbos įgūdžius? Klaipėdos universitetas organizuoja įvairius kursus, vasaros mokyklas. Nukreipsime.

Paskaitos ir po atviru dangumi
Kompaktiškos studentų grupės mums leidžia būti mobiliems ir pagal paskaitų ciklą organizuoti išvažiuojamąsias paskaitas, aplankyti archeologinius, istorinius, kultūrinius paminklus. Mūsų parengtoje studijų programoje paskaitos ir mokslinės išvykos yra vienas nuo kito neatsiejami dalykai. Tad studijuodamas, gali ir pats siūlyti išvykų maršrutus dėstytojams bei savo studijų kolegoms.

Praktikos skirtos tobulėti ir bendrauti
Tikriausiai pritarsi, kad visuomenėje vis dar gajus mitas, esą archeologijos darbas yra romantiškas. Profesionalūs archeologai pasakytų, kad darbas yra įdomus, įtraukiantis, bet kartu atsakingas, reikalaujantis įvairių įgūdžių, kuriuos formuosime kartu.
Kokie konkretūs archeologiniai objektai bus tiriami, priklauso nuo Instituto mokslininkų vykdomų tyrimų ar užsienio partnerių pasiūlymų. Pastarąjį dešimtmetį didžiulį dėmesį skyrėme Klaipėdos piliavietės, senųjų bažnyčių tyrimams, piliakalniams ir senovės gyvenvietėms, kaip antai Bandužių ir Žardės. Praktikos padės ne tik taikyti įvairiausius metodus, bet ir suprasti, kaip yra dokumentuojamas archeologijos mokslo šaltinis.
Technologijų ir informacijos pertekliaus amžiuje yra svarbu išmokti žinias atrinkti, susirasti, kaupti, sisteminti. Šią patirtį įgysi atlikdamas archyvinę praktiką, ją pritaikydamas tiek moksliniame, tiek kasdieniame gyvenime.
Nepamirštama praktikos dalimi taps galimybė pažinti, diskutuoti ir artimiau susidraugauti su kursiokais bei dėstytojais. Tad studijas ir praktikas vertink kaip galimybę plėsti kuriančių žmonių socialinį tinklą, kuriame dalyvauji.

ERASMUS mainų programa – patirtys be ribų
Motyvuoti, smalsūs ir norintys įgyti naujų patirčių studentai mielai renkasi mainų programą „Erasmus“. Ji leidžia, nenutraukiant studijų Klaipėdos universitete, vieną ar kelis semestrus studijuoti kitų šalių universitetuose.
Siūlome jums tuos, į kuriuos takus jau pramynė buvę ir esami studentai: Vokietijoje (Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald), Jungtinėje Karalystėje (University College London), Suomijoje (University of Turku), Švedijoje (Uppsala University arba Stockholm Institute of Education), Lenkijoje (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora), Vengrijoje (Eötvös Loránd University), Turkijoje (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi).
Keliauk ir grįžk įgijęs naujos patirties, praplėtęs savo pasaulėžiūrą.

 

Prasmingas laisvalaikis – nardyk ir sportuok
Vandens sporto, aktyvaus laisvalaikio mėgėjus kviečiame įsitraukti į nardytojų klubo „Amfibijos“ veiklą, įgyti naro kvalifikacinį pažymėjimą, savaitgalį treniruotis baseine, dalyvauti povandeninės archeologijos ekspedicijose, vandens telkinių valymo akcijose, povandeninio nardymo čempionatuose, kuriuos veda Lietuvos kovinių plaukikų legenda.

 

Kurk miestą ir reiškinius
Teks sugriauti dar vieną mitą apie archeologus ir istorikus, esą jie yra uždari savo srities žinovai. Anaiptol. Mūsų žinios atviros ir svarbios valstybei, regionui, miestui, politiniu ir kultūriniu lygmeniu. Rengiame parodas, rūpinamės kultūros paveldo aktualinimu, mokslo populiarinimu, kuriame naujus praeities pažinomo formatus, perduodame savo žinias kūrybinėms industrijoms. Keli pavyzdžiai žemiau.


Šokio spektaklio-ekskursijos „Klaipėda tranzit Memel. Keliaujančios Bažnyčios“ fragmentas. © Vytauto Šventupio nuotraukaProjektas „Keliaujančios bažnyčios. Klaipėda tranzit Memel“ – didelės sėkmės sulaukęs šokio ir garso spektaklis-ekskursija po septynių senosios Klaipėdos bažnyčių vietas. Choreografės Agnijos Šeiko sumanytas projektas įgyvendintas 2015 m. šokio teatrui „Padi Dapi Fish“ bendradarbiaujant su Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkais.

Plačiau žr. video


Klaipėdos universiteto archeologijos magistrantas Edvinas Ubis pristato tyrinėjimų rezultatus per parodos „Archeologiniai tyrinėjimai Vakarų Lietuvoje 2008–2013 m.“ atidarymą Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje. 2014 m. gegužės 16 d.Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto kartu su Mažosios Lietuvos istorijos muziejumi parengta paroda „Archeologiniai tyrinėjimai Vakarų Lietuvoje 2008–2013 m.“ Paroda pristatė svarbiausių ir įdomiausių archeologinių tyrinėjimų, per penkerius metus vykdytų Klaipėdoje ir Vakarų Lietuvos regione, rezultatus. 2014 m. ji keturis mėnesius eksponuota Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje, 2015 m. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute, pagaliau 2016 m. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje Vilniuje.


Šokio ir istorinio vyksmo spektaklis – „Neužšąlantys namai“ fragmentasŠokio ir istorinio vyksmo spektaklis „Neužšąlantys namai“ (2017, idėjos autorės: Raimonda Nabažaitė ir Agnija Šeiko), pakvietęs kultūros lūžius patirti interpretuojant archeologinę medžiagą ir įsipinant į XVI a. koklinės krosnies istoriją. Spektaklis vyko po karo nugriautos Šv. Jono bažnyčios vietoje, kurioje dalyvių laukė 4 metrų aukščio moderniai interpretuota koklinė krosnis – „Neužšąlančių namų“ simbolis.

Plačiau žr. video


 

KUO TAPSI?
Kvalifikacija ir kompetencija, kurią įgysi studijuodamas archeologiją ir istoriją Klaipėdos universitete, suteiks galimybę dirbti muziejuose, archyvuose, kultūros paveldo institucijose, kultūros vadybos, komunikacijų srityse ir taikomųjų archeologinių tyrimų srityje. Pasirinkęs gretutines pedagogikos studijas, po bakalauro studijų galėsi dirbti bendrojo lavinimo mokyklose.
Pabrėžtina, kad norintieji vykdyti savarankiškus archeologinius tyrinėjimus po studijų, gali daryti tai universitete, organizuoti komandą, konsultuotis su savo srities profesionalais.

Patirtys


Indrė ŽigeuIndrė Žigeu, biudžetinės įstaigos „Neringos muziejai“ direktoriaus pavaduotoja

„Įgytas išsilavinimas ir gebėjimai šiandien leidžia laisvai judėti, reikštis ir nebijoti eksperimentuoti toliau“
Plačiau


Sigita Bagužaitė-TalačkienėDr. Sigita Bagužaitė-Talačkienė, Lietuvos dailės muziejaus Palangos gintaro muziejaus rinkinio saugotoja-tyrinėtoja

„Tai puiki profesija tiems, kurie nuolat domisi mokslo naujovėmis“
Plačiau


Be įprastų profesinės veiklos baigus archeologijos ir istorijos studijas galimybių, turime daug pavyzdžių, rodančių, kad šių studijų baigimas netrukdo pasukti (ne)tikėtu keliu. Atvirkščiai, įgyta patirtis sutvirtina daugelį gabumų ir gali būti panaudota iš pirmo žvilgsnio nesusijusiose profesinės veiklos srityse. Tai jei vis svarstai apie savo didžiąją svajonę, gali drąsiai jai ruoštis studijuodamas praeities reiškinius. Čia įgytos žinios ir humanitarinis išsilavinimas tau neabejotinai suteiks pranašumą įgyvendinant savo ateities planams.

Į gyvenimą pažvelk atsakingai ir kūrybiškai. Būk savo gyvenimo vizionierius. Mąstyk be stereotipų.


Linas Strockis, Klaipėdos universiteto Istorijos studijų programos absolventas, elektroninės muzikos kūrėjas, prodiuseris, geriau žinomas sceniniu vardu Few Nolder. Dirba su ryškiausiais muzikos atlikėjais ir kūrybiniais projektais. Išleisti albumai: New Folder, Ace of Space EP, One EP, My Holy Senses, Private Drive, Female Techno, Doubt.

„Sakoma, gerai yra mokytis iš praeities, norint žinoti, kokia gali būti ateitis“
Plačiau


Motiejus ŠalkauskasMotiejus Šalkauskas, Klaipėdos universiteto Istorijos studijų programos absolventas, profesionalus fotografas, dirbantis visame pasaulyje

„Mano tikslas atsisakyti stereotipinių klišių ir perteikti svarbiausią dieną kaip istoriją“
Plačiau


Aukštesnės studijų pakopos tavo rankose
Užbaigęs Archeologijos ir istorijos studijų programą, turėsi galimybę stoti į gilinamąsias, antrosios studijų pakopos, studijas archeologijos, istorijos bei kitose humanitarinių ir socialinių mokslų srityse. Apie mūsų studijų kokybę kalba įvertinimai: tarp studijavusiųjų istoriją ir archeologiją Klaipėdos universitete – geriausių disertacijų Lietuvoje autoriai, prestižinės Alexandro von Humbolto stipendijos laureatai.

Dr. Romanas Širouchovas, Rusijos Kaliningrado srityje gimęs archeologas, buvęs Klaipėdos universiteto doktorantas, čia lietuvių kalba apgynęs humanitarinių mokslų daktaro disertaciją, poliglotas, vizionierius, muzikos archeologijos kūrėjas, prūsų kultūros paveldo tyrinėtojas, Alexandro von Humbolto stipendiatas

„Iš esmės lietuviškai pradėjau kalbėti ir rašyti 2007 m. pabaigoje, pradėjęs studijas Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto doktorantūroje. Prieš tai, tarpininkaujant Arvydui Juozaičiui, pavyko kelis mėnesius padirbėti Lietuvos generaliniame konsulate Kaliningrade raštvedžiu, – tai buvo tam tikras kalbos egzaminas prieš stojant į doktorantūrą. Paskui, jau apgynęs disertaciją (lietuviškai), 2012 m. lapkritį, supratau, kad lietuvių kalba man tapo antrąja po gimtosios. […] Aš labai dėkingas Klaipėdos universiteto mokslininkams už palaikymą ir gerą, atvirą bendradarbiavimą. Būtent čia aš subrendau kaip mokslininkas.“
Plačiau

Savanorystė organizuojant mokslinius renginius, dalyvaujant ekspedicijose
Kiekvienais metais archeologai ir istorikai rengia įvairius mokslo renginius, konferencijas, seminarus, organizuoja išvykas, dalyvauja projektinėje veikloje. Norėdama(-as) daugiau apie tai sužinoti, įgyti naujos patirties ir įsilieti į akademinę šeimą, visuomet esi laukiama(-as) savanoriškoje veikloje. Iš laiko perspektyvoje tikrai pajunti jos naudą ir atvertas galimybes.

Raimonda NabažaitėDr. Raimonda Nabažaitė, archeologė, humanitarinių mokslų daktarė, Klaipėdos universitete baigusi bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijas, šiuo metu šio universiteto jaunesnioji mokslo darbuotoja

„Po studijų mano tapatybė tarsi pasikeitė“

„Permąstydama savo studijų kelią Klaipėdos universitete, galvoju, kad viena iš mano profesinio kelio sėkmės kortų – motyvacija, atsakingumas ir savanorystė. Studijuodama bakalauro, magistro ir doktorantūros studijose, nepraleidau kvietimų savanoriškai prisidėti prie mokslinių renginių organizavimo, dalyvavimo ekspedicijoje, iniciatyvų, organizuoti parodas, studentų išvykas, užsiimti kūrybine veikla. Tai leido atskleisti savo stipriąsias puses, plėsti organizacinius gebėjimus, pagaliau būti matomai. Tikriausiai neatsitiktinai vėliau sulaukiau pasiūlymo vadovauti vieniems didžiausių Klaipėdoje archeologinių tyrinėjimų senųjų bažnyčių aikštėje. O tokių progų pasitaiko ne kasdien.
Dirbant archeologijos mokslo srityje, man svarbu ne tik profesinės siekiamybės, bet ir santykis su dabartine visuomene, tarpdisciplinine kūryba. Po studijų mano tapatybė tarsi pasikeitė. Suaugau su miestu. Jis mane brandino kaip asmenybę. Dabar laikas atiduoti savo patirtį jam ir savo Alma Mater. Jei jau žengei čia, ženk visa koja. Gausis gerai.“

Laukiame Tavęs atvykstant ir papildant Klaipėdos universiteto Archeologų ir istorikų komandą. Mokydamasis pas mus Tu tikrai pajusi Klaipėdos universiteto moto: Laisva mintis ir jūros dvasia.

Iki pasimatymo Klaipėdoje!

 

Oficiali informacija apie studijų programą

Pirmosios pakopos studijų programa
Archeologija ir istorija

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija
Bakalauro diplomas, Humanitarinių mokslų bakalauro kvalifikacinis laipsnis

Lygmuo, pakopa
Aukštojo mokslo universitetinės studijos, Pirma pakopa, pirmos pakopos (bakalauro)

Priėmimo reikalavimai
Minimalus priimamųjų išsilavinimas: Vidurinis
Minimalus priimamųjų kvalifikacinis laipsnis ir(ar) profesinė kvalifikacija:
Specialieji reikalavimai priimamiesiems:
Konkrečios nuostatos dėl ankstesnio mokymosi pripažinimo(formalaus, neformalaus ir neoficialaus): Asmenims, baigusiems, studijavusiems ar studijuojantiems Lietuvos ar kitų valstybių aukštosiose mokyklose, kurios yra pripažintos Lietuvoje nustatyta tvarka, pagal aukštojo mokslo studijų programas, ir norintiems tęsti Universitete tos pačios arba žemesnės pakopos studijas arba studijas pagal kito tipo studijų programas, gali būti įskaitomi studijų dalykai ar jų dalys, atitinkantys pasirinktosios studijų programos dalykų formaliuosius ir dalykinius reikalavimus.

Studijų programos tikslas
Archeologijos ir istorijos bakalauro studijų tikslas Klaipėdos universitete yra suteikti studentams žinių apie praeitį, ugdyti jų gebėjimą formuoti savarankišką istorinių ir archeologinių procesų vertinimą.

Profesinės karjeros galimybės
Pagal Archeologijos ir istorijos bakalauro programą įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti muziejuose, archyvuose, kultūros paveldo institucijose, kultūros vadybos, komunikacijų srityse, bendrojo lavinimo mokyklose ir archeologinių tyrimų srityje. Archeologijos ir istorijos studijų programos bakalaurai turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos archeologijos, istorijos ir kitų humanitarinių ir socialinių mokslų sričių studijas.

Aukštesnio lygmens studijų galimybės
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.

Žinių ir gebėjimų įvertinimo tvarka
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą per visą studijų semestrą, gebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, Universitete taikomas kaupiamasis vertinimas. Taikant kaupiamąjį vertinimą, studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais (testu, individualiu darbu, referatu, laboratorinio darbo gynimu ir kt.), o galutinis pažymys susumuoja tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų pažymius. Studentui neatlikus semestro užduočių ar už jas neatsiskaičius ir nesurinkus pereinamojo balo − nustatyto skaičiaus tarpinių atsiskaitymų minimalaus balo − neleidžiama laikyti baigiamojo egzamino.
Kiekviena studijų programa baigiama absolvento išsilavinimo įvertinimu – baigiamaisiais egzaminais ir (ar) baigiamojo darbo (projekto) gynimu.
Universitete galioja dešimtbalė vertinimo sistema.

Studijų programos forma
nuolatinės