BDAR
Privatumo politika

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parama studentams, turintiems negalią

Paramos rūšis

Kas gali gauti paramą

Kas NEGALI gauti paramos

Kaip pateikti prašymą

Teisės aktai

Išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti:

50 procentų socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka (2022 m. 112,92 Eur) kas mėnesį.

Studentai,

 • kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis

Ir

 • kurie po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų pagal:

 • pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;

 • antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;

 • profesinių studijų programą;

 • trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;

 • trumpųjų studijų programą.

Finansinės pagalbos teikimas nutraukiamas:

 • studentui baigus, nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;

 • studentui išėjus akademinių atostogų;

 • studentui mirus.

Finansinė pagalba neskiriama: antrą kartą už tą patį studijų laikotarpį, jei anksčiau studentas gaudavo išmoką. Pvz., jei studentas antrą kartą studijuoja bakalauro studijų I kurso I semestre ir ankstesnių studijų metu gaudavo I kurse I semestre tikslinę išmoką, antrą kartą už tą patį laikotarpį gauti nebegali.

Jeigu neįgalus studentas studijuoja užsienyje, jam finansinė pagalba neteikiama, išskyrus:

 • studijas, kurios organizuojamos pagal aukštosios mokyklos studentų mainų programą užsienyje, bet ne ilgiau kaip 2 semestrus atitinkamos studijų pakopos laikotarpiu;

 • dalines studijas užsienyje pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis.

Jei neįgalus studentas, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti, Išmokos specialiesiems poreikiams tenkinti ir Išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti teikiamos nuo šių studijų pradžios dienos, nemokant už tą studijų laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos, iki jam nutraukiant studijas ar iki jo pašalinimo iš aukštosios mokyklos.

Vienos finansinės paramos gavimas neužkerta kelio gauti taip pat ir kitą finansinę paramą!

Per einamųjų metų rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 10 d. arba nuo paramos gavimo sąlygų atsiradimo dienos pateikia aukštajai mokyklai (Klaipėdos universitetas Herkaus Manto g. 84, 308 kab.) tiesiogiai arba registruotu paštu, arba elektroniniu paštu (vaida.taurinskaite@ku.lt), arba elektroniniu būdu per aukštosios mokyklos studijų informacinę sistemą.

 

Rekomenduojamos prašymų formos yra https://www.ndt.lt/neigaliuju-studentu-remimas/prasymas-del-finansines-pagalbos-teikimo/.

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas

Išmokos studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti:

3,2 BSI dydžio per semestrą (nuo 2022 m. sausio 1 d. 147,20 Eur).

Tikslinės išmokos:

dydis 4 BSI (2022 m. 184 Eur), mokama kas mėnesį visą studijų laikotarpį, įskaitant atostogas (išskyrus paskutinio kurso studentus).

Kreiptis į Valstybinį studijų fondą prašymas teikiamas elektroniniu būdu per IS Parama. Papildomi dokumentai neteikiami, nebent paprašoma atskirai. 1. Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas;

 

2. Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, skyrimo tvarkos aprašas;

3. Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašas

Socialinės stipendijos:

dydis 6,5 BSI (2022 m. 299 Eur), mokama kas mėnesį visą studijų laikotarpį, įskaitant atostogas (išskyrus paskutinio kurso studentus).

Studentai:

 • kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis, ar sunkus arba vidutinis neįgalumo lygis,

turi teisę gauti valstybės finansavimą*.

* Valstybės finansavimo neturi teisės gauti studentai, kurie atitinka LR mokslo ir studijų įstatymo 80 str. 2 d., t. y. pakartotinai studijuojantys pagal tą pačią studijų programą, jei daugiau nei pusę kreditų ankstesnių studijų metu įgijo valstybės lėšomis.

Socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas:

 • studentui baigus, nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;

 • studentui išėjus akademinių atostogų;

 • studentui įgijus daugiau nei 3 akademines skolas;

 • kai studentas įvykdo studijų programos reikalavimus ir jam atidedamas baigiamojo darbo gynimas;

 • studentui mirus.

Socialinė stipendija neskiriama, jei studentas neturi teisės į valstybės finansavimą pagal Mokslo ir studijų įstatymo 80 str. 2 d. arba sprendimo priėmimo metu nustatoma nors viena aplinkybė, kada socialinės stipendijos mokėjimas nutraukiamas.

Socialinės stipendijos gavimas neužkerta kelio gauti tikslinę išmoką ir kitą finansinę paramą!

Kreiptis į Valstybinį studijų fondą prašymas teikiamas elektroniniu būdu per IS Parama. Papildomi dokumentai neteikiami, nebent paprašoma atskirai. 1. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas;

 

2. Socialinių stipendijų skyrimo ir administravimo tvarkos aprašas (patvirtintas LRV nutarimu „Dėl LR mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“)

Atleidimas nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo

Studentai, kuriems nustatytas 45 proc. ar mažesnis darbingumo lygis.

Jei paskola gauta nuo 2015-01-01 iki 2020-12-31, studentas atleidžiamas komisijos sprendimu, kai baigia, nutraukia studijas ar yra pašalinamas iš aukštosios mokyklos. Atleidžiamas nuo vienai studijų programai suteiktos paskolos.

Jei paskola gauta nuo 2021-01-01, studentas atleidžiamas nuo pagal vieną studijų sutartį gautų paskolų studijų kainai sumokėti.

Pasinaudojimas išlyga neužkerta kelio gauti kitą paramos rūšį.

Kreiptis į Valstybinį studijų fondą, Paskolų skyrių. Valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašas (patvirtintas LRV nutarimu „Dėl LR mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“)

Atleidimas nuo studijų kainos grąžinimo

Studijų kainą grąžinti privalo studentai, nutraukę valstybės finansuojamas studijas. Studentai, kuriems nustatytas neįgalumas, atleidžiami nuo prievolės grąžinti studijų „krepšelį“.

Pasinaudojimas išlyga neužkerta kelio gauti kitą paramos rūšį.

Kreiptis į Valstybinį studijų fondą, Stipendijų ir finansinės paramos skyrių. Valstybės biudžeto lėšų, skirtų studijų kainai apmokėti, arba jų dalies grąžinimo į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą atvejų bei tvarkos aprašas (patvirtintas LRV nutarimu „Dėl LR mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“)