BDAR
Privatumo politika
Darbo pasiūlymas
Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras

Metodininkas (-ė)

Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centras skelbia atrankas į laisvas darbo vietas:

  1. Pareigybė: METODININKAS (atsakingas už Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių organizavimą).
  2. Darbo vieta: Puodžių g. 1, Klaipėda.
  3. Darbo krūvis: 40 valandų per savaitę (1 etatas), nuo pirmadienio iki penktadienio 8.30 val. – 17.15 val.
  4. Darbo sutartis: terminuota.
  5. Kvalifikaciniai reikalavimai:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

5.2. turėti 2 metų pedagoginio darbo stažą arba 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka neformaliojo vaikų švietimo mokyklos vykdomų programų sritį, patirtį;

5.3. švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą.

6. Sugebėjimai:

6.1. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, išmanyti jų taikymo galimybes atliekant savo pareigas;
6.2. taikyti taisyklingos lietuvių kalbos, kalbos kultūros normų bei raštvedybos taisyklių reikalavimus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
6.3. mokėti kaupti, sisteminti informaciją;
6.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje, bendrauti, bendradarbiauti ir teikti konsultacijas;
6.5. būti tvarkingas, pareigingas, atidus, komunikabilus, gebėti greitai orientuotis įvairiose situacijose, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus;
6.6. išmanyti Lietuvos Respublikos ir biudžetinės įstaigos veiklą bei duomenų apsaugą reglamentuojančius norminius teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nustatytoms funkcijoms vykdyti, Jaunimo centro struktūrą, Jaunimo centro darbo organizavimą ir valdymą, veiklos sritis, bei dokumentų rengimo taisykles.

7. Darbo pobūdis, pareigybės aprašymas:

7.1. organizuoja bei vykdo Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų Klaipėdos miesto etapą bei rengia dokumentaciją;

7.2. sudaro dalykinių olimpiadų Klaipėdos miesto etapo grafiką;

7.3. koordinuoja Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų Klaipėdos miesto etapą ir dalyvavimą respublikinėse olimpiadose;

7.4. kaupia duomenis apie miesto mokinių pasiekimus Lietuvos mokinių dalykinėse olimpiadose ir konkursuose;

7.5. Jaunimo centro internetinėje svetainėje skelbia informaciją apie Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų ir konkursų Klaipėdos miesto etapą bei rezultatus;

7.6. bendradarbiauja ir derina informaciją su dalykinių olimpiadų vertinimo komisijų pirmininkais; 7.7. sudaro Klaipėdos miesto mokinių, dalyvausiančių respublikinėse olimpiadose, sąrašus ir pateikia juos institucijoms, organizuojančioms ir koordinuojančioms respublikines olimpiadas;

7.8. rengia suvestines apie Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų Klaipėdos miesto etapo laureatus; 7.9. rengia apdovanojimo Lietuvos mokinių dalykinių olimpiadų Klaipėdos miesto etapo laureatų apdovanojimo dokumentus (įsakymo projektus, diplomus);

7.10. dalyvauja telkiant Jaunimo centro bendruomenę įgyvendinti valstybinę ir savivaldybės švietimo politiką, kurti ir vykdyti įstaigos veiklos programas;

7.11. dalyvauja kuriant ir puoselėjant emociškai saugios mokymo(si) aplinkos Jaunimo centre puoselėjimą;

7.12. pagal kompetenciją atlieka kitus darbus ir vykdo kitus su Jaunimo centro veikla susijusius nenuolatinio pobūdžio Jaunimo centro direktoriaus pavedimus.

 

Gyvenimo aprašymus iki 2023 m. kovo 31 d.  siųsti el. paštu sandra.stasytienė@kkljc.lt, arba kreiptis telefonu 8 (46) 41 09 72.

Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, išsilavinimą patvirtinantys dokumentai sutikrinimui pateikiami atrankos dieną.

Pokalbiui bus pakviesti atrinkti pretendentai, atitinkantys pareigybei keliamus reikalavimus.

 

Darbo užmokestis: Nenurodyta
Galioja iki: 2023-03-31