Tomas 27

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. 27Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai
The Development of Christian Tradition in Every-day Culture in the Late Middle Ages and Early Modern Period: Lithuanian and other European Examples

Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII

Sudarytojas Vacys Vaivada

Klaipėda, 2013


ĮVADAS
(Įvado autorius Vacys Vaivada)
PDF

MOKSLINIAI STRAIPSNIAI

Raimondas KAZLAUSKAS
Teokratija ir hierokratija. Dvi religinės kratogonijos formos ankstyvojoje politinėje teologijoje

Anotacija ir visas tekstas
Šios temos tikslas – simbolinė-funkcinė teisinės sąmonės formavimosi analizė. Nagrinėjamas perėjimas nuo tradicinio politinės teologijos laikotarpio dviejose pagrindinėse Artimųjų Rytų politinėse struktūrose prie reflektuojančio politinės minties laikotarpio antikinėje Graikijoje. Siekiant įgyvendinti iškeltą sumanymą, pasirinkti du savarankiški, tačiau glaudžiai tarpusavyje susiję civilizacijos fenomenai – jėga (kariai) bei teisė (žyniai), ir pateikta jų istorinės sąveikos analizė. Artimųjų Rytų pasaulyje teisės ir teisingumo principai buvo teopolitiškai konstruojami, remiantis dviem skirtingomis tvarkos sampratos prielaidomis. Taigi Mesopotamijos ir Egipto geokultūrinius arealus būtų galima vertinti kaip dvi tarpusavyje nepriklausomai besivysčiusias civilizacines platformas arba socialinio konstravimo laboratorijas, iš kurių paveldo vėliau formavosi graikų polių sistema, sėkmingai perėmusi ir originaliai transformavusi politiškumo praktiką ir politinio teisingumo idėją.
Pagrindiniai žodžiai: hierokratija, imperija, legitimacija, politinė teologija, politiškumas, šventapilis, teokratija.

PDF

Saulius BYTAUTAS
Jono Dunso Škoto mokymo įtaka lietuvių pranciškonų teologinės minties raidai

Anotacija ir visas tekstas
Straipsnyje nagrinėjamas Jono Dunso Škoto teologinės mąstysenos poveikis Lietuvos pranciškonų pasaulėžiūrai ir veiklai. Pranciškonų teologijoje sukūrimas, įsikūnijimas ir Jėzaus Prisikėlimas yra glaudžiai susiję. Dievo begalybės sąvoka be galo svarbi, norint suprasti Dievo veikimą. Straipsnyje aprašomas Jono Dunso Škoto gyvenimas, apžvelgiami jo filosofijos bei teologijos veikalai ir įžvalgos, Škoto mokslas, kuris rėmėsi Ordino įkūrėjo šv. Pranciškaus dvasia. Škotizmas Lietuvoje sulaukė sekėjų, kurie puoselėjo pranciškoniškosios dvasios ugdymą, rūpinosi mokslo paveldu ir plėtra.
Pagrindiniai žodžiai: Jonas Dunsas Škotas (John Duns Scotus), škotizmas, pranciškonai, Lenkija, Lietuva.

PDF

Stephen C. ROWELL
Martin III, Bishop of Medininkai, Archdeacon and Canon of Vilnius: the Lawyer Bishop
LT pavadinimas: Medininkų vyskupas Martynas III lietuvis, Vilniaus arkidiakonas ir kanauninkas

Anotacija ir visas tekstas
Medininkų vyskupas Martynas III (Jonaitis) – pirmasis istorikams gana gerai pažįstamas žemaičių ordinaras; deja, didesnė dalis to, ką mes žinome apie jį, tebėra klaidinga: Lintfaras yra ne jo pavardė, o popiežiaus raštininko klaidingas žodžio Lituanus (lietuvis) variantas; jis nėjo Lježo, Leuveno arba Poznanės kanauninko pareigų; nei Flandrijoje, nei Lenkijoje nedirbo. Straipsnis peržiūri įvairius istorikams žinomus Martyno gyvenimą ir darbą atskleidžiančius šaltinius bei teikia naujos medžiagos iš Gniezno arkivyskupijos teismo bylų ir kitų raštų, iš kurių aiškėja, kaip Martyno karjera susiformavo Romos kurijoje iki jam grįžtant Lietuvon, idant eitų vyskupo pareigas; matyti, kaip jis dirbo Bažnyčios ir valstybės labui. Priede publikuojami penki tekstai iš Gniezne ir Krokuvoje saugomų rankraščių kartu su nauja vyskupo testamento redakcija.
Pagrindiniai žodžiai: Medininkai, Žemaitija, vyskupas Martynas, popiežiaus prekonizacija, Vilnius, kanauninkas, žydų konvertitas, parapijų fundacijos.

PDF

Egidijus MILTAKIS
Antiliuteroniška propaganda Simono Grunau kronikoje

Anotacija ir visas tekstas
Straipsnyje analizuojami propagandinių naratyvų apie liuteronus kūrimo būdai ir metodai XVI a. pr. dominikonų vienuolio Simono Grunau kronikoje. Aiškinamasi, kaip Reformacijos metu vykusioje propagandinio pobūdžio polemikoje tarp Reformacijos priešininkų ir šalininkų buvo naudojami naratyvai ar jų kompleksai, kuriais buvo siekiama sumenkinti priešininkų įvaizdį ir teiginius. Taip pat aiškinamasi, kaip bendraeuropinis dominikonų įdirbis kovojant su plintančia Reformacija buvo naudojamas S. Grunau kronikos pasakojimuose apie Reformacijos įsigalėjimą Prūsijoje.
Pagrindiniai žodžiai: Prūsija, Reformacija, dominikonai, istoriografija, religinė propaganda.

PDF

Dainius ELERTAS
Prūsijos evangelikų liuteronų dvasininko aprūpinimas XVI a. 5–7 dešimtmečiais: Martyno Mažvydo atvejis

Anotacija ir visas tekstas
Straipsnyje, analizuojant laiškus, mokesčius ir kitus šaltinius, aptariamas Prūsijos evangelikų liuteronų kunigų aprūpinimas XVI a. 5–7-uoju dešimtmečiais. Dėmesys sutelkiamas į materialią Ragainės klebono Martyno Mažvydo gyvenimo pusę: drabužius, žemėvaldą, parapijos ir asmeninį nekilnojamąjį turtą, pajamų šaltinius ir išlaidas, ūkį, artimesnės ir tolimesnės asmeninės aplinkos ryšius. Literatūros lietuvių kalba pradininko pavyzdžiu atskleidžiama buitinė Prūsijos evangelikų liuteronų kunigų kasdienybės pusė.
Pagrindiniai žodžiai: Prūsija, XVI a., evangelikai liuteronai, kunigas, žemėvalda, aprūpinimas, Ragainė, Tilžė.

PDF

Jolanta SKURDAUSKIENĖ
Privatūs valdų kompleksai ir susisiekimas. Dar vienas atvykusių bajorų evangelikų, bažnyčių fundatorių, žemėvaldos formavimo aspektas Žemaitijoje XVI a. antroje pusėje – XVII a. pradžioje

Anotacija ir visas tekstas
Straipsnyje tiriamas XVI a. antrosios pusės – XVII a. pr. į Žemaitiją atvykusio ir čia įsitvirtinusio bajorijos elito atstovų žemėvaldos formavimas, atsižvelgiant į vietos komunikacijos tinklą ir prekybos rinkų arealų kryptis. Straipsnyje apžvelgiami svarbiausi Žemaitijos vandens ir sausumos keliai, kurie potencialiai galėjo turėti įtakos formuojamų valdų galimybėms. Analizuojamas keturių į Žemaitiją atvykusių bajorų evangelikų, bažnyčių fundatorių, giminių – Skaševskių, Radziminskių, Stabrovskių ir Gruževskių – žemėvaldos formavimas. Tyrimo rezultatai rodo, kad atvykę bajorai valdas formavo ne tik jau anksčiau užfiksuotoje Žemaitijos ašyje pietryčiai – centras – šiaurės vakarai. Šios giminės tai darė nuosekliai ir apgalvotai, išdėstydamos savo valdas pagal susisiekimą su prekybos rinkomis ir susiformavusius vandens bei sausumos kelius.
Pagrindiniai žodžiai: bajorija, žemėvalda, valdų kompleksai, vandens ir sausumos keliai.

PDF

Rinata SUBOTKEVIČIENĖ
„Nuo pilgriminių kelionių prie kavalierių turo“. Aristokratiškų kelionių ištakos ir jų vertinimai istoriografijoje

Anotacija ir visas tekstas
Šiame straipsnyje nagrinėjama europiečių kilmingųjų keliavimo formų (peregrinatio majores, peregrinatio academica, Kavalierstour) įvairovė ir ieškoma jų prasmių aiškinimo teorijų. Pasitelkiant aktualiausias Vakarų Europos publikacijas ir studijas, analizuojama akademinių kelionių kilmės ir genezės problematika bei aristokratiško keliavimo patyrimo kaupimo būdų įvairovė.
Pagrindiniai žodžiai: akademinės, studijų, pažintinės kelionės, universitetai, peregrinatio academica, Kavalierstour, Grand Tour.

PDF

Gabrielė JASIŪNIENĖ
Krikščionybės simboliai miestelių heraldikoje ir kultūrinė atmintis: Šiaurės Lietuvos atvejis

Anotacija ir visas tekstas
Straipsnyje nagrinėjama septynių Šiaurės Lietuvos miestelių heraldika, kurioje vaizduojami krikščioniški simboliai. Miestelio heraldiką sudaro jo herbas, herbinė vėliava, herbinis antspaudas. Herbas yra tiek vėliavos, tiek antspaudo pagrindas. Herbo figūra simbolizuoja tam tikrą reikšmę, suteikia daugiausiai informacijos apie herbo savininką. Taip pat atspindi tai, kas buvo svarbu jį sukūrusiems arba yra/turėtų būti svarbu jį šiandien naudojantiems miestelių gyventojams. Todėl straipsnyje stengiamasi ne tik trumpai pristatyti miestelių heraldikos kūrimo procesą, tačiau taip pat išnagrinėti ką šiandienos miestelių gyventojams reiškia toks jų miestelio herbas? Ar herbai su krikščioniškais simboliais gali užimti svarbią vietą XXI a. miestelėnų kultūrinėje atmintyje? Kokių veiksmų reikia imtis norint, kad šie herbai nebūtų užmiršti, nesuprasti?
Pagrindiniai žodžiai: Šiaurės Lietuva, miesteliai, heraldika, krikščionybės simboliai, kultūrinė atmintis.

PDF

ŠALTINIŲ PUBLIKACIJOS

Darius BARASA
Smulkios žinios iš XVII a. Klaipėdos valsčiaus kriminalinių bylų
PDF

Dainius ELERTAS
XVI a. dokumentai susiję su bažnyčių vizitacijomis Ragainės ir Tilžės amtuose
PDF

RECENZIJOS
PDF

Dainius ELERTAS
Sandoros skrynios spinduliuose (Rec. kn.: БАХТИН, Анатолий. Прусский след Ковчега заветов. Калининград: Капров, 2012 – 303 с. – ISBN 978-5-904291-12-9)

Marius ŠČAVINSKAS
Apie prūsų genčių ikikrikščionišką visuomenę (Rec. kn.: SIKORSKI, Dariusz Adam. Instytucje władzy u prusów w średniowieczu (na tle struktury społecznej i terytorialnej) (Rozprawy i materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, Nr. 254). Olsztyn: Ośrodek Badań Naukowych, 2010. – 356 s. – ISBN 978-3-60839-43-0)

Marius ŠČAVINSKAS
Kas naujo kalavijo misijų (Schwertmission) tyrimuose? (Rec. kn.: Schwertmission. Gewalt und Christianisierung im Mittelalter. Hrsg. von Hermann KAMP, Martin KROKER. Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2013. – 212 S. – ISBN 978-3-506-77297-8)

MOKSLINIS GYVENIMAS
PDF

Hektoras VITKUS
Vytauto Jokubausko disertacijos apie Lietuvos karinę doktriną ir jos realizavimą 1923–1940 m. šiaurės rytų Baltijos regiono šalių kontekste gynimo apžvalga

Gintautas ZABIELA
Kiek viduramžių Vilniuje stovėjo cerkvių arba daktaro disertacija apie „Civitas Rutenica“

Vytas JANKAUSKAS
„Kunigaikščių sluoksnio transformacijos procesai: nuo karinės-gentinės aristokratijos iki politinės tautos Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“ konferencijai praėjus

SUKAKTYS

Egidijus BACEVIČIUS
Neringos muziejaus reikšmė Kuršių Nerijos gamtinės aplinkos pažinimui ir gyventojų kultūrinės savasties išsaugojimui (XX a. III-as dešimtmetis)
PDF

Egidijus BACEVIČIUS
Mažosios (Prūsų) Lietuvos tautodailės tyrėjas Hansas S. Woede
PDF

IN MEMORIAM

Wilma RADFELD
Zur Erinnerung an Martinas Pareigis, den engagierten Familienforscher
PDF