Žulkus Vladas

Prof. habil. dr. Vladas Žulkus. Klaipėdos universiteto nuotr.Akademikas, prof. habil. dr. Vladas ŽULKUS,
Buvęs BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas,
Klaipėdos universiteto rektorius emeritas

Kontaktai:
Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda,
tel. (8 46) 39 85 27;
el. paštas: vladas.maritime@gmail.com

ORCID iD iconORCID | Google Scholar


Biografija
1962–1964 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale. 1970–1976 m. neakivaizdžiai studijavo Vilniaus universitete, kurį baigęs, gavo istoriko ir istorijos dėstytojo diplomą. 1985–1988 m. TSRS Mokslų akademijos Archeologijos instituto aspirantas. 1988 m. šiame institute Maskvoje apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją tema: „Klaipėda ir jos regionas XI–XVII amžiais“ (mokslinis vadovas prof. Valentin Sedov). 1993 m. už šią disertaciją nostrifikuotas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis. 1999 m. rugsėjį Lietuvos istorijos institute apgynė habilitacinį darbą „Kuršiai vakarinių baltų geležies amžiaus kultūroje ir visuomenėje“.
1964–1967 m. tarnavo TSRS kariuomenėje. 1967–1968 m. dirbo įvairiose vietose, 1969–1990 m. Paminklų  konservavimo instituto (vėliau Paminklų restauravimo projektavimo instituto) Klaipėdos skyriaus jaunesnysis mokslinis bendradarbis, vyresnysis mokslinis bendradarbis, nuo 1979 m. – archeologų grupės vadovas. 1990–1992 m. dirbo Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktoriumi. 1992 m. vasario mėn. pradėjo dirbti Klaipėdos universiteto Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centre (nuo 2003 m. BRIAI) vyresn. moksliniu bendradarbiu (nuo 2000 m. iki 2022 m. vyriausiasis mokslo darbuotojas), 1993–1998 ir 2001–2002 m. buvo šio mokslo centro direktoriumi. Nuo 1993 m. iki 2019 m. dėstė KU Istorijos (vėliau Istorijos ir archeologijos) katedroje mokslo darbuotojo, nuo 1995 m. docento, nuo 2000 m. profesoriaus pareigose, 1998–2001 m. šios katedros vedėjas. 1995 m. Klaipėdos universitetas suteikė docento pedagoginį vardą. 2001 m. Vilniaus universiteto taryba suteikė profesoriaus pedagoginį vardą. 2002–2012 m. Klaipėdos universiteto rektorius. 2022 m. Klaipėdos universiteto senatas suteikė rektoriaus emerito vardą.
Nuo 1975 m. sistemingai tyrinėjo daugiausia Klaipėdos senamiestį ir piliavietę, nuo 1976 m. Palangos ir kitus kuršių geležies amžiaus archeologijos paminklus, Prūsijos ir Žemaitijos, Baltijos regiono archeologiją. 1986 m. pradėjo Lietuvoje sistemingus mokslinius povandeninės archeologijos tyrimus. Monografijų „Klaipėdos senojo miesto raidos modelis“ (1991), „Palangos viduramžių gyvenvietės“ (1997, išverstos į angl. k.), „Viduramžių Klaipėda: miestas ir pilis“ (2002), „Kuršiai Baltijos jūros erdvėje“ (2004) autorius, kelių kolektyvinių monografijų bendraautoris, daugiau kaip 70 tiriamųjų straipsnių lietuvių, vokiečių, anglų, lenkų, rusų kalbomis autorius ir bendraautorius.
Nuo 1989 m. Lietuvos archeologijos draugijos narys, 2001–2003 m. jos pirmininkas. Nuo 2008 m. Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas, nuo 2011 m. – tikrasis narys, nuo 2020 m. – narys emeritas. 2005–2009 m. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys. 2005–2019 m. Baltijos jūros regiono kultūros paveldo monitoringo grupės (Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States), pakeitusios pavadinimą į Baltijos jūros regiono paveldo komitetą (Baltic Region Heritage Committee), narys, Lietuvos atstovas Povandeninio kultūros paveldo darbo grupėje. 2009–2019 m. UNESCO Povandeninio kultūros paveldo apsaugos konvencijos Mokslinio ir techninio patariamojo komiteto (Scientific and Technical Advisory Body) narys. Nuo 2007 m. Palangos miesto, nuo 2011 m. ir Klaipėdos miesto Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų, 2015–2019 m. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos įsteigtos Jūrinės kultūros koordinacinės tarybos narys. 2010–2019 m. ICOMOS Lietuvos nacionalinio komiteto narys. 2010–2020 m. ICOMOS-ICUCH (International Committee on the Underwater Cultural Heritage) narys. 2010–2012 m. EMUNI University studijų ir mokslo komiteto narys, 2010–2012 m. nacionalinės Europos Sąjungos Baltijos jūros regiono strategijos įgyvendinimo priežiūros komisijos narys. Nuo 2019 m. Nuskendusių laivų muziejaus (VRAK – Museum of Wrecks, Stokholmas, Švedija) patariamosios tarybos narys.
2003–2015 m. Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinės istorijos krypties doktorantūros komiteto narys, 2003–2014 m. šio komiteto pirmininkas, 2011–2020 m. KU ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūros komiteto narys. 1994–2006 m. mokslo darbų serijos „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ redakcijos kolegijos narys, 2003–2006 m. jos pirmininkas, 2006–2019 m. KU BRIAI tęstinio mokslo darbų leidinio „Archaeologia Baltica“ vyriausiasis redaktorius, nuo 2020 m. šio leidinio red. kolegijos narys, mokslo žurnalų „Lituanistica“ (nuo 2010 m.), „Res Humanitarae” (2007–2017 m.), „Archaeologia Historica Polona“ (nuo 2011 m.), mokslo darbų serijos „Estonian Archaeology“ (nuo 2006 m.) redaktorių kolegijos narys. 2002–2011 m. KU Senato, 2002–2011 ir nuo 2018 m. KU Tarybos narys. 2006–2010 m. KU BRIAI Mokslo tarybos, 2010–2015 m. KU BRIAI Tarybos pirmininkas, 2015–2020 m. BRIAI Tarybos narys. 2007–2012 m. asociacijos „Lietuvos–Vokietijos forumas“ valdybos pirmininkas.
2007 m. už archeologijos mokslo plėtojimą Lietuvoje ir Klaipėdos universitete išrinktas Lietuvos metų archeologu. 2009 m. Lietuvos mokslo premijos humanitarinių ir socialinių mokslų srityse laureatas už fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų ciklą „Baltai Baltijos jūros erdvėje (1994–2008 m.)“. 2009 m. paskelbtas Klaipėdos miesto savivaldybės Kultūros magistru, 2016 m. – Palangos miesto savivaldybės Garbės piliečiu, 2019 m. pelnė Klaipėdos miesto savivaldybės Klaipėdos miesto jūrinės kultūros apdovanojimą „Albatrosas“. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiaus (2011), Latvijos Respublikos Pripažinimo ordino Komandoro didžiojo kryžiaus (2011), Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiaus (2020) kavalierius.

Tyrimų interesai
Povandeninė ir marinistinė archeologija; viduramžių miestų archeologija; vakarų baltų kultūra; baltų ir skandinavų kultūriniai ryšiai.

Moksliniai projektai
2008–2009 m. programos „South Baltic Cross-border Co-operation Programme 2007-2013“ projekto „SeaSide – Developing excellent cultural destinations in the southern Baltic area“ vadovas. Nuo 2009 m. Tarptautinės mokslo ir technologijų plėtros programos COST projekto „Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf (SPLASHCOS)“ dalyvis. 2011–2012 m. KU BRIAI vykdyto mokslinių tyrimų projekto „Ankstyvojo holoceno gamtiniai ir kultūriniai Baltijos jūros povandeninio kraštovaizdžio tyrimai (JOLDIJA)“ vadovas. 2012–2013 m. KU BRIAI vykdyto projekto „Lietuvos archeologija, II–IV tomai (ARCHEO)“, finansuoto Lietuvos mokslo tarybos, dalyvis.
2017–2022 m. KU BRIAI vykdyto projekto „Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People“ (09.3.3-LMT-K-712-01-0171) vadovas, vyriausiasis mokslo darbuotojas; 2017–2020 m. BRIAI atstovas projekte „Jūrinio kultūros paveldo integracija į Jūrinės erdvės planavimą Baltijos jūroje“ (finansavo Europos regioninės plėtros fondas pagal Interreg Baltic Sea Region programą). 2018–2021 m. projekto vykdytojas ir vyriausiasis mokslo darbuotojas KU BRIAI projekte „Lietuvos archeologija, V–VI tomai“  (finansavo Lietuvos mokslo taryba).

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. ŽULKUS, Vladas; JAROCKIS, Romas. Vikingų laikai ir ikivalstybinis laikotarpis (Lietuvos archeologija, t. 4). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 360 p. ISBN 978-9955-18-774-5
 2. ŽULKUS, Vladas. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. Vilnius: Versus aureus, 2004. – 256 p. ISBN 9955-601-08-6
 3. ŽULKUS, Vladas. Viduramžių Klaipėda: miestas ir pilis, archeologija ir istorija. Vilnius: Žara, 2002. – 168 p. ISBN 9986-34-98-5
 4. BALČIUS, Mikelis; GENIENĖ, Zita; KIAUPA, Zigmantas; NIKŽENTAITIS, Alvydas; VAREIKIS, Vygantas; ŽULKUS, Vladas. Palangos istorija: kolektyvinė monografija. Sud. V. ŽULKUS. Klaipėda: Libra Memelensis, 1999. – 347 [1] p. ISBN 9986-9217-0-8 (V. Žulkus: p. 8–104).
 5. BUTRIMAS, Adomas; ŽULKUS, Vladas; NIKŽENTAITIS, Alvydas; VAIVADA, Vacys; ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus. Žemaitijos istorija: kolektyvinė monografija. Sud. A. NIKŽENTAITIS. Vilnius: REGNUM fondas, 1997. – 336 p. ISBN 9986-494-35-4 (A. Butrimas ir V. Žulkus: p. 13–52)
 6. ŽULKUS, Vladas. Palangos viduramžių gyvenvietės (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. VI). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997. – 350 p. ISSN 1392-4095
  [Papildytas vertimas į anglų kalbą: ŽULKUS, Vladas. Palanga in the Middle Ages. Ancient Settlements. Vilnius: Versus aureus, 2007. – 423 [1] p. ISBN 978-9955-34-059-1]
 7. ŽULKUS, Vladas. Klaipėdos senojo miesto raidos modelis. Leidinys parengtas remiantis Klaipėdos senamiesčio ir piliavietės archeologiniais tyrimais. Vilnius: Spauda, 1991. – 88 p. ISBN 5-89942-626-8
 8. ŽULKUS, Vladas; KLIMKA, Libertas. Lietuvos pajūrio žemės viduramžiais. Vilnius: Mokslas, 1989. – 96 p. ISBN 5-420-00243-4

Mokslo studijos

 1. GIRININKAS, Algirdas; ŽULKUS, Vladas. Baltijos jūros krantai prieš 10 000 metų. Klaipėda, 2012. – 56 p. ISBN 978-9955-18-707-3

Mokslo tiriamieji straipsniai

 1. DAMUŠYTĖ, Aldona; STANČIKAITĖ, Miglė; GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; DAUGNORA, Linas; SKURATOVIČ, Žana; UOGINTAS, Domas; VALŪNAS, Darius; VAIKUTIENĖ, Giedrė; ŽULKUS, Vladas. New insight into the palaeoenvironmental dynamics as a background of the human history in the Nemunas River delta region, W Lithuania, throughout the Lateglacial and Early Holocene. Baltica, 2021, vol. 34, no. 2, pp. 216–245.
 2. DANUSEVIČIUS, Darius; BUCHOVSKA, Jurata; ŽULKUS, Vladas; DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. DNA Markers Reveal Genetic Associations among 11,000-Year-Old Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Found in the Baltic Sea with the Present-Day Gene Pools in Lithuania. Forests, 2021, vol. 12, no. 3, art. no. 317.
 3. ŽULKUS, Vladas. Kuršių gyvenamasis arealas ir kultūra Lietuvos ir Latvijos pajūryje vikingų laikais. In Palanga grįžta Lietuvai. Mokslinės konferencijos medžiaga. Sud. V. PALUCKIENĖ, H. VITKUS. Klaipėda, 2021, pp. 11–46.
 4. ŽULKUS, Vladas. The Question of In Situ Preservation. Shipwrecks and Submerged Sites Protection Methods. In Heritage Under Water at Risk: Threats – Challenges – Solutions. Ed. by A. HAFNER, H. ÖNIZ, L. SEMAAN, Ch. J. UNDERWOOD. [Paris, Bern], 2020, pp. 138–141.
 5. ŽULKUS, Vladas; GIRININKAS, Algirdas. The eastern shores of the Baltic Sea in the Early Holocene according to natural and cultural relict data. Geo: geography and environment, 2020, vol. 7, no. 1, pp. 1–16.
 6. ŽULKUS, Vladas. Povandeninis paveldas mariose ir jūroje palei Kuršių neriją. In Gyvenimas tarp vandenų: Neringos architektūros paveldas ir kasdienybė. Sud. D. PUODŽIUKIENĖ, I. VELIUTĖ. Vilnius, 2018, p. 20–41.
 7. ŽULKUS, Vladas. Die Burgwälle und Fliehburgen in der Umgebung von Memel im 13. und 14. Jahrhundert. In ene vruntlike tohopesate: Beiträge zur Geschichte Pommerns, des Ostseeraums und der Hanse. Festschrift für Horst Wernicke zum 65. Geburtstag (Schriftenreihe der David-Mevius-Gesellschaft, Bd. 12). Hrsg. von S. BIRLI, N. JÖRN, Ch. PEPLOW, H. Th. PORADA, D. SCHLEINERT. Hamburg, 2016, S. 701–711.
 8. ŽULKUS, Vladas; GIRININKAS, Algirdas; STANČIKAITĖ, Miglė; GRYGUC, Gražyna; ŠEIRIENĖ, Vaida; MAŽEIKA, Jonas. In shores of the Yoldia Sea and Ancylus Lake – maritime landscapes in the Lithuanian waters: multidisciplinary study. In The Baltic Sea – a Mediterranean of North Europe: in the light of archaeological, historical and natural science research from Ancient to Early Medieval Times = Bałtyk – Morzem Śródziemnym Europy Północnej: w świetle badań archeologicznych, historycznych i przyrodniczych od starożytności. [Ed. by O. FELCZAK]. Gdańsk, 2015, pp. 9–18.
 9. ŽULKUS, Vladas. Humanitariniai mokslai ir universitetai. Kiek esama realios grėsmės? In Nerimas. Svarbiausių humanitarinių ir socialinių grėsmių bei jų pasekmių Lietuvai įžvalgos. Vilnius, 2012, p. 91–117.
 10. ŽULKUS, Vladas. Entwicklungslinien der Stadt Memel von der Gründung bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. In Memel als Brücke zu den Baltischen Ländern: Kulturgeschichte Klaipėdas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert (Tagungsberichte der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung, Bd. 26). Hrsg. von B. JÄHNIG. Osnabrück, 2011, S. 13–34.
 11. ŽULKUS, Vladas. Settlements and Piracy on the Eastern Shore of the Baltic Sea: The Middle Ages to Modern Times. In Settlements and Towns. Dedicated to the 50th Birthday of Associate Prof Dr Gintautas Zabiela (Archaeologia Baltica, vol. 16). Klaipėda, 2011, pp. 58-71.
 12. ŽULKUS, Vladas. Krikščionybės platinimas kuršių žemėse. In Krikščionybės raidos kontekstai Žemaitijoje (Žemaičių krikštui – 600 metų, kn. 1). Sud. J. BORUTA, V. VAIVADA. Vilnius, 2010, p. 13–37.
 13. ŽULKUS, Vladas. Shipwrecks off the coast of Lithuania. In Underwater archaeology in the Baltic Region. Dedicated to the 65th birthday of Prof Habil. Dr Vladas Žulkus (Archaeologia Baltica, vol. 14). Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2010, pp. 28–46.
 14. ŽULKUS, Vladas. Der Wechsel des Westbildes bei den heidnischen Balten. Das Beispiel Kuren. In The Reception of Medieval Europe in the Baltic Sea Region (Papers of the XIIth Visby Symposium held at Gotland University, Visby) (Acta Visbyensia, XII). Ed. by J. STAECKER. Visby, 2009, pp. 223–239.
 15. ŽULKUS, Vladas. Three Lagoons. Man, Culture and Landscape. In Die Lagomar Haffe. Einzigartige maritime Kulturlandschaften im wissenschaftlichen Diskurs und interdisziplinären Vergleich / The Lagomar Lagoons. Unique Maritime Cultural Landscapes in a Scientific Focus and in an Interdisciplinary Comparison (Lagomar – key to history – key to the future, 1). Hrsg. von / Ed. by H. MEYER, M.-J. SPRINGMANN, H. WERNICKE. Friedland/Meckl., 2009, S. 73–81.
 16. ŽULKUS, Vladas; BERTAŠIUS, Mindaugas. Handelsplätze zwischen Danziger und Rigaer Bucht zur Zeit Wulfstans. In Wulfstan’s Voyage. The Baltic Sea region in the early Viking Age as seen from shipboard (Maritime Culture of the North, vol. 2). Ed. by A. ENGLERT, A. TRAKADAS. Roskilde, 2009, pp. 198–204.
 17. ŽULKUS, Vladas; DAUGNORA, Linas. What did the Order’s brothers eat in the Klaipėda castle? (The Historical and zooarchaeological data). Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2009, pp. 74–87.
 18. ŽULKUS, Vladas. Baltų jūrinės laivybos liudijimai nuo seniausių laikų iki XIII amžiaus. In Jūrininkų rengimas Lietuvoje jūreivystės istorijos retrospektyvoje. Sud. ir moksl. red. V. SENČILA. Klaipėda, 2008, p. 14–19.
 19. ŽULKUS, Vladas. Palangos povandeninis paveldas. In Palangos kultūros paveldas: būti ar nebūti? Palangos kultūros paveldo konferencija ’08. Palanga, 2008, p. 36–40.
 20. ŽULKUS, Vladas. Armed and expected. Traders and their ways in Viking times. In Weapons, weaponry and man: in memoriam Vytautas Kazakevičius (Archaeologia Baltica, vol. 8). Ed. by A. BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2007, pp. 310–320.
 21. ŽULKUS, Vladas. Kurland. Die Grenzen und die nördlichen Landschaften in 8.–13. Jahrhundert. Archaeologia Baltica, vol. 6. Klaipėda, 2006, pp. 88–103.
 22. ŽULKUS, Vladas. The Lower Reaches of the Nemunas (Memel) and Prieglius (Pergel). The Settlement Situation at the Lower Reaches in the 6th-11th Centuries. In Transformatio mundi: the transition from the late migration period to the Early Viking Age in the East Baltic. Ed. by M. BERTAŠIUS. Kaunas, 2006, pp. 17–24.
 23. ŽULKUS, Vladas. Die mittelalterliche und frühneuzeitliche Infrastructur der Stadt Memel. In Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum. Bd. IV: Die Infrastruktur. Hrsg. von M. GLÄSER. Lübeck, 2004, S. 371–384.
 24. ŽULKUS, Vladas. Gardai ir Plateliai XIII–XVI a. Lietuvos katalikų mokslo akademijos metraštis, t. XXV. Vilnius, 2004, p. 363–381.
 25. ŽULKUS, Vladas. Lietuvininkų ištakos. In Lietuviai ir lietuvininkai. Etninė kultūra, t. III. Red. ir sud. S. VAITEKŪNAS, R. BALSYS. Klaipėda, 2004, p. 5–19.
 26. ŽULKUS, Vladas. Nuo Platelių iki Lūkšto. Kuršių ir Žemaičių paribiai XII–XV amžiais. In Kultūrinio landšafto kaita Žemaičių aukštumoje (Acta Academiae Artium Vilnensis, nr. 34). Sud. M. IRŠĖNAS. Vilnius, 2004, p. 145–162.
 27. ЖУЛКУС, Владас. Изменения в мировоззрении куршей в раннем средневековье. In Восточная Европа в средневековье. К 80-летию Валентина Васильевича Седова. Ред. Н. МАКАРОВ, А. ЧЕРНЕЦОВ, Н. ЛОПАТИН. Москва, 2004, с. 153–163.
 28. ŽULKUS, Vladas. Lithuania. In Treasures of the Baltic Sea. A hidden wealth of culture. Stockholm, 2003, pp. 95–102.
 29. ŽULKUS, Vladas. Vakarų Lietuvos žemių junginių bruožai. In Lietuva iki Mindaugo: straipsnių rinkinys. Sud. E. JOVAIŠA, A. BUTRIMAS. Vilnius, 2003, p. 98–115.
 30. ŽULKUS, Vladas. The Balts: Economy and Society. In The Neighbours of Poland in the 11th Century. Red. P. URBAŃCZYK. Warszawa, 2002, p. 169-210.
 31. ŽULKUS, Vladas. Wieże na terenie zamku krzyżackiego w Kłajpedzie. In Studia z historii architektury i historii kultury materialnej (Archaeologia Historica Polona, t. 12). Red. J. OLCZAK. Toruń, 2002, s. 91–106.
 32. ŽULKUS, Vladas; SPRINGMANN, Maik-Jens. Der Hafen Hailigenau-Šventoji und die Fremden Schiffer im Lichte historischer und archäologischer Forschung. In Maritime Archäologie heute. Hrsg. von K. KRÜGER, C. O. CEDERLUND. Rostock, 2002, pp. 160–176.
 33. ŽULKUS, Vladas. Central Places of the Curonian and Prussian tribes during the years of Cultural Change (1200–1400). In Lübeck Style? Novgorod Style? Baltic Rim Central Places as Arenas for Cultural Encounters and Urbanisation 1100–1400 AD. (CCC papers, 5). Ed. by M. AUNS. Riga, 2001, pp. 341–350.
 34. ŽULKUS, Vladas. Der Hausbau in Klaipėda. In Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum. Bd. III: Der Hausbau. Hrsg. von M. GLÄSER. Lübeck, 2001, S. 529–550.
 35. ŽULKUS, Vladas. Klaipėdos pilis. Statybos istorija ir tyrimai. In Lietuvos pilių archeologija. Sud. J. GENYS, V. ŽULKUS. Klaipėda, 2001, p. 45–80.
 36. ŽULKUS, Vladas. Tikėjimų kaita pagoniškuose baltuose. Kuršiai. Sociologija. Mintis ir veiksmas, 2001, nr. 1–2 (6), p. 9–19.
 37. ŽULKUS, Vladas. Die Völkerwanderung und die Westbalten. Die Entstehung der Kuren. Archaeologia Baltica, vol. 4. Vilnius, 2000, pp. 89–108.
 38. ŽULKUS, Vladas. Gegenwart und Möglichkeiten. Die Unterwasserforschungen in Litauen. In The marine archaeology of the Baltic Sea area. Conditions in the present; possibilities and problems in the future: proceedings of the first meeting of the International Marine Archaeological Conference of the Baltic Sea held in July 1997 in Nynäshamn, Sweden. Ed by M. LINDSTRÖM. Huddinge, 1999, pp. 38–43.
 39. ŽULKUS, Vladas. Die kurischen Dörfer zwischen 1000 und 1400 n. Chr. In Europeans or Not? Local Level Strategies on the Baltic Rim 1100–1400 AD (CCC papers, 1). Ed. by N. BLOMKVIST. Kalmar-Visby, 1999, pp. 137–152.
 40. ŽULKUS, Vladas. Kuršių kaimai XI–XV a. Lietuvos archeologija, t. 18. Vilnius, 1999, p. 135–151.
 41. ŽULKUS, Vladas. Die Landschaften und Zentralorte Sudkurlands im 9. bis 13. Jahrhundert. In Culture Clash or Compromise? The Europeanisation of the Baltic Sea Area 1100-1400 AD (Acta Visbyensia, XI). Ed. by N. BLOMKVIST. Visby, 1998, pp. 131–146.
 42. ŽULKUS, Vladas. Heidentum und Christentum in Litauen im 10.–16. Jahrhundert. In Rom und Byzanz im Norden. Mission und Glaubenswechsel im Ostseeraum während des 8.–14. Jahrhunderts. Bd. II. Hrsg. von M. MÜLLER-WILLE. Stuttgart, 1998, S. 143–161.
 43. ŽULKUS, Vladas. Baltische Funde an den westlichen Ostseekusten. Archaeologia Baltica, vol. 2. Vilnius, 1997, p. 165–189.
 44. ŽULKUS, Vladas. Baltų visuomenė ankstyvaisiais viduramžiais. In Lietuvos valstybė XII–XVIII a. Vilnius, 1997, p. 13–30.
 45. ŽULKUS, Vladas. Klaipėda (Memel) im Licht der Archäologischen Forschungen. In Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäologie im Hanseraum. Bd. I: Stand, Aufgaben und Perspektiven. Hrsg. von M. GLÄSER. Lübeck, 1997, S. 305–312.
 46. ŽULKUS, Vladas. Kaunas tarp Rytų ir Vakarų. Nemuno kelias II tūkstantmečio po Kr. pradžioje. In Vidurio Lietuvos archeologija: etnokultūriniai ryšiai. Sud. A. ASTRAUSKAS, M. BERTAŠIUS. Vilnius, 1996, p. 89–97.
 47. ŽULKUS, Vladas; URBANAVIČIUS, Vytautas. Baltai ir skandinavai. Baltų archeologija, 1995, nr. 4 (7), p. 9–13.
 48. ŽULKUS, Vladas. Kuršių žemės ir žmonės. In Lietuvininkų kraštas. Red. komisijos pirm. N. VĖLIUS. Kaunas, 1995, p. 65–74.
 49. ŽULKUS, Vladas. Migration in Žemaitija in den 13.-16. Jahrhunderten. Archaeologia Baltica, vol. 1. Vilnius, 1995, pp. 156–173.
 50. ŽULKUS, Vladas. Palangos Birutės kalno senosios gyvenvietės chronologija. In Baltų archeologija: naujausių tyrimų rezultatai: tarptautinės mokslinės konferencijos medžiaga, Vilnius, 1993 m. kovo 9–10 d. Ats. red. M. MICHELBERTAS. Vilnius, 1995, p. 45–50.
 51. ŽULKUS, Vladas. Senieji kuršiai. Baltų archeologija, 1995, nr. 4 (7), p. 2–6.
 52. ŽULKUS, Vladas. Vakarų baltai gotų gepidų migracijoje (I–IV a.). In Lietuvininkų kraštas. Red. komisijos pirm. N. VĖLIUS. Kaunas, 1995, p. 74–107.
 53. ŽULKUS, Vladas. Zur Frühgeschichte der baltischen Stadt. In Burg, Burgstadt, Stadt: zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa. Hrsg. von H. BRACHMANN. Berlin, 1995, S. 190–206.
 54. ŽULKUS, Vladas. Bažnyčios Klaipėdos XIII–XVII a. urbanistinėje struktūroje. In Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis. Ats. red. I. LUKŠAITĖ. Vilnius, 1994, p. 99–116.
 55. ŽULKUS, Vladas. Klaipėdos istorijos ir topografijos bruožai XIII–XVII a. (Archeologijos duomenimis). In Klaipėdos miesto ir regiono archeologijos ir istorijos problemos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. II). Sud. A. NIKŽENTAITIS, V. ŽULKUS. Klaipėda, 1994, p. 5–16.
 56. ŽULKUS, Vladas. Mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūroje (archeologijos duomenimis). Žemaičių praeitis, 1993, t. 2, p. 23–25.
 57. ŽULKUS, Vladas. Kuršiai. Mokslas ir Lietuva, 1992, t. III, nr. 4, p. 2–11.
  [Tas pats: ŽULKUS, Vladas. Kuršiai. In Lietuvos sienų raida, t. 2: Mokslo duomenys apie lietuvių tautą, jos valstybę ir sienas. Sud. A. LIEKIS. Vilnius, 1997, p. 50–67.]
 58. ŽULKUS, Vladas. Palanga als kurischer Handelsplatz an der Ostseeküste im 9.-12. Jahrhundert. In Vakarų baltų istorija ir kultūra. T. 1. Sud. ir red. V. ŽULKUS. Klaipėda, 1992, p. 46–67.
 59. ŽULKUS, Vladas. Die Kuren im 13.–15. Jahrhundert. In ŽULKUS, Vladas; TIMMANN, Hans-Heinrich; TIMMANN, Waltraut. Prussen, Kuren und Masuren. Drei Beiträge zur Landeskunde Ostpreussens. Hamburg, 1991, S. 15–29.
 60. ŽULKUS, Vladas. Die Preussen und ihre Nachbarn im 1. Jahrtausend nach Christi Geburt. In ŽULKUS, Vladas; TIMMANN, Hans-Heinrich; TIMMANN, Waltraut. Prussen, Kuren und Masuren. Drei Beiträge zur Landeskunde Ostpreussens. Hamburg, 1991, S. 4–14.
 61. ŽULKUS, Vladas. Lietuvos pajūrio archeologijos paminklai ir gamtinė aplinka. Geografijos metraštis, 1990, t. 25/26, p. 76–82.
 62. ŽULKUS, Vladas. Tarpgentinės dykros ir mirusiųjų pasaulis baltų pasaulėžiūroje. In Vakarų baltų archeologija ir istorija: tarptautinės respublikinės mokslinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 1989, p. 107–116.
 63. ЖУЛКУС, Владас. Территория и особенности социальной структуры южнокуршских земель в IX–XII вв. Краткие сообщения института археологии, 1989, вып. 198, c. 21–31.
 64. MELNIKOVAS, Aleksandras; STANIUKOVIČIUS, Andriejus; SMEKALOVA, Tatjana; ŽULKUS, Vladas. Archeologiniai ir geofiziniai Šventosios tyrimai. Architektūros paminklai, 1988, t. 11, p. 33–39.
 65. ŽULKUS, Vladas. Nauji duomenys apie Kražių pilį ir kolegiją. Architektūros paminklai, 1988, t. 11, p. 20–24.
 66. КЛИМКА, Либертас; ЖУЛКУС, Владас. Астрономическая интерпретация горы Бируте в Паланге. Историко-астрономические исследования, 1988, вып. 20, с. 126–136.
 67. STRAZDAS, Kazys; ŽULKUS, Vladas. Švėkšnos XVII a. stiklo manufaktūra. Muziejai ir paminklai, 1987, sąs. 8, p. 89–92.
 68. ŽULKUS, Vladas. Vakarinės žemaičių žemės XIII–XIV amžiais. In Biržulio baseino kompleksinių tyrinėjimų dešimtmetis: Varnių konferencijos pranešimų tezės (1987 liepa). Ats. red. A. JANKEVIČIENĖ. Vilnius, 1987, p. 26–30.
 69. ЖУЛКУС, Владас. Особенности домостроительства литовского поморья в XI–XIII вв. Краткие сообщения института археологии, 1987, вып. 190, c. 31–38.
 70. ŽULKUS, Vladas. Birutės kalnas ir gyvenvietė Palangoje. Lietuvos istorijos metraštis, 1985. Vilnius, 1986, p. 21–35.
 71. GENYS, Jonas; ŽULKUS, Vladas. Klaipėdos XV–XVII a. krosnys (archeologiniai duomenys). Muziejai ir paminklai, 1984, sąs. 6, p. 56–63.
 72. GENYS, Jonas; ŽULKUS, Vladas. Fachverkinių XVI a. pastatų liekanos Klaipėdoje, Kurpių gatvėje. Architektūros paminklai, 1982, t. 7, p. 51–57.
 73. GENYS, Jonas; ŽULKUS, Vladas. Kintų bažnyčios archeologinių tyrimų duomenys. Architektūros paminklai, 1982, t. 7, p. 45–50.
 74. ŽULKUS, Vladas. Klaipėdos kultūriniai sluoksniai. Architektūros paminklai, 1982, t. 7, p. 6–12.
 75. ŽULKUS, Vladas. Naglio kalno archeologiniai tyrinėjimai. Kraštotyra, 1981, t. 12, p. 63–72.
 76. ŽULKUS, Vladas. XV–XIX amžių Klaipėdos statybinė keramika. Architektūros paminklai, 1979, t. 5, p. 37–43.
 77. ŽULKUS, Vladas. Klaipėdos senamiesčio raidos XIII–XVII amžiais problemos. In Lietuvos TSR architektūros klausimai, t. 5, sąs. 4: Lietuvos miestų genezė ir raida. Vilnius, 1977, p. 31–36.

Straipsniai pažintiniuose leidiniuose

 1. ŽULKUS, Vladas. Medinių laivų liekanos priekrantės vandenyse ir pakrantėje. Jų išsaugojimo galimybės. Po muziejaus burėmis: muziejininkų darbai ir įvykių kronika, 2018, t. 5, p. 90–91.
 2. GENYS, Jonas; ŽULKUS, Vladas. Klaipėdos miesto antspaudo ir herbo semantika. In Klaipėdos tapatumo ženklai: antspaudas, herbas, vėliava. Sud. J. GENYS, K. MICKEVIČIUS. Klaipėda, 2012, p. 13–16.
 3. ŽULKUS, Vladas. Klaipėda – Ordino miestas. In Klaipėdos tapatumo ženklai: antspaudas, herbas, vėliava. Sud. J. GENYS, K. MICKEVIČIUS. Klaipėda, 2012, p. 8–12.

Svarbesni enciklopediniai ir kiti informaciniai tekstai

 1. ŽULKUS, Vladas. The 2001-2010 Investigation of the Bed of the Baltic Sea. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 398–401.
 2. ŽULKUS, Vladas; KRANIAUSKAS, Rokas. The Exploration of Šventoji Wreck W-1. In Archaeological Investigations in Independent Lithuania, 1990-2010. Ed. by G. ZABIELA, Z. BAUBONIS, E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2012, pp. 402–405.

Aktualu »

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki XIX a. vidurio“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Žemaičių dailės muziejus ir Alsėdžių seniūnija kviečia dalyvauti nacionalinėje...

 

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame doktorantų seminare Klaipėdoje

2022 m. rugpjūčio 25–26 d. Klaipėdoje vyks XII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras. Maloniai kviečiame jame dalyvauti visų...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...