Petrauskas Gediminas

Dr. Gediminas PetrauskasDr. Gediminas PETRAUSKAS,
pareigos: vyresnysis mokslo darbuotojas

Gimęs 1986 m. liepos 22 d. Ukmergėje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 88 06;
el. paštas: gediminas.petrauskas@ku.ltpetrauskasgediminas@gmail.com

ORCID iD iconORCID | Google Scholar |
Academia.edu | ResearchGate


Biografija
2005 m. baigęs Ukmergės Jono Basanavičiaus vidurinę mokyklą (dabar Jono Basanavičiaus gimnazija), studijavo archeologiją Vilniaus universitete, 2009 m. įgydamas bakalauro, 2011 m. – magistro kvalifikacinį laipsnį (cum laude diplomas). 2011–2017 m. studijavo jungtinėje Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto doktorantūroje. 2017 m. rugsėjo 8 d. apgynė daktaro disertaciją „Laidosena viduramžių Lietuvoje: mirusiųjų deginimo paprotys“ (mokslinis vadovas prof. dr. Albinas Kuncevičius). 2014 m. stažavosi Tartu universiteto Istorijos ir archeologijos institute Estijoje, 2016 m. – Baltarusijos Nacionalinės mokslų akademijos Istorijos institute.
2008 m. dirbo Kaišiadorių muziejuje muziejininku, nuo 2008 m. iki dabar – Lietuvos nacionaliniame muziejuje muziejininku, vyresn. muziejininku ir Archeologijos skyriaus vedėju. Nuo 2019 m. KU BRIAI mokslo darbuotojas, nuo 2021 m. – kartu ir vyresnysis mokslo darbuotojas.
Nuo 2010 m. rengia Lietuvos partizaninio karo vietų, geležies amžiaus laidojimo paminklų ir viduramžių degintinių kapinynų archeologinius tyrimus ir žvalgomąsias archeologines ekspedicijas. Stažavosi archeologiniuose tyrimuose Latvijoje, Lenkijoje, Suomijoje ir Ukrainoje.
Mokslo studijos „Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai“ (2017) bendraautoris, apie 20 mokslo straipsnių lietuvių ir anglų kalbomis autorius ir bendraautoris. Mokslinius pranešimus skaitė daugiau nei 30 nacionalinių, regioninių, tarptautinių mokslinių konferencijų ir seminarų-dirbtuvių Čekijoje, Danijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Jungtinėje Karalystėje, Lietuvoje ir Vokietijoje. Nuo 2018 m. tęstinės nacionalinės mokslinės konferencijos Marijos Gimbutienės skaitymai organizatorius.
Nuo 2009 m. Lietuvos archeologijos draugijos, nuo 2011 m. Lietuvos laisvės kovos įamžintojų sąjūdžio (2018–2020 m. Tarybos narys), 2015–2016 m. ir nuo 2020 m. – Europos archeologų asociacijos (European Association of Archaeologists) narys. Nuo 2019 m. Ketvirtosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys.
Informatyviausios 2015 m. archeologinių tyrimų ataskaitos autorius (Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos apdovanojimas). 2017 m. kartu su Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologais už 1863–1864 m. sukilimo dalyvių palaikų suradimą ir tyrimų sklaidą išrinktas Lietuvos metų archeologu (Lietuvos archeologijos draugijos apdovanojimas).

Tyrimų interesai
Lietuvos partizaninio karo archeologija; naujausiųjų laikų konfliktų archeologija; mirusiųjų deginimo paprotys viduramžių Lietuvoje.

Moksliniai projektai
2018–2020 m. VšĮ Prigimtinės kultūros instituto projekto „Bedugnės kapinynas: viduramžių Lietuvos valstybės paieškos“, kurį finansavo Vasario 16-osios fondas, vadovas. Nuo 2019 m. KU BRIAI vykdomo mokslinio projekto „I tūkstantmečio po Kr. vario lydinių metalurgijos ir technologijų progreso tyrimai visuomenės socioekonominės raidos kontekste (LYDINIAI)“ vykdytojas (vadovė doc. dr. Audronė Bliujienė). Projektą finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal mokslininkų grupių priemonę (S-MIP-19-50). Nuo 2021 m. podoktorantūros tiriamojo projekto „Lietuvos partizaninio karo archeologija: tyrimų kryptys, metodai ir teorinės apibrėžtys“ vykdytojas KU BRIAI (finansuojama Lietuvos mokslo tarybos pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonę „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“).

Publikacijų sąrašas

Mokslo studijos

 1. PETRAUSKIENĖ, Aistė; PETRAUSKAS, Gediminas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai. Raseiniai: Raseinių krašto istorijos muziejus, 2017. – 248 p. ISBN 978-609-420-583-5
  Recenzija: Nepriklausomybės sąsiuviniai, 2018, nr. 3 (25), p. 80 (Darius Juodis).

Mokslo straipsniai

 1. BLIUJIENĖ, Audronė; PESECKAS, Kęstutis; ŠAPOLAITĖ, Justina; EŽERINSKIS, Žilvinas; BAGDZEVIČIENĖ, Jurga; BABENSKAS, Evaldas; TARAŠKEVIČIUS, Ričardas; SUZDALEV, Sergej; VYBERNAITĖ-LUBIENĖ, Irma; PABEDINSKAS, Algirdas; BUTKUS, Laurynas; PETRAUSKAS, Gediminas. Manufacture of the Well-Known Central and Northeastern European Eye Fibulae: Previously Unknown Tricks of the Trade. Radiocarbon, 2021, vol. 63, no. 5, pp. 1369–1386.
 2. BLIUJIENĖ, Audronė; PETRAUSKAS, Gediminas; BAGDZEVIČIENĖ, Jurga; BABENSKAS, Evaldas; RIMKUS, Tomas. Essential Changes in the Composition of Copper Alloys Reveal: Technological Diversities in the Transition from the Earliest Iron Age to the Early Roman Period in Lithuania. Archaeologia Baltica, 2021, vol. 28, pp. 39–62.
 3. PETRAUSKAS, Gediminas. Lietuvos partizaninio karo archeologijos dešimtmetis: tyrimų kryptys ir ateities perspektyvos. In The Anti-Soviet Resistance: New Approaches to the Lithuanian Partisan War = Antisovietinė rezistencija Lietuvoje: partizaninio karo tyrimų naujos prieigos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XL). Ed. by Vykintas VAITKEVIČIUS. Klaipėda, 2020, p. 97–139.
 4. PETRAUSKAS, Gediminas. Mirusiųjų deginimas Lietuvos krikšto išvakarėse: ugnis, vanduo ir pomirtinio gyvenimo sampratos atspindžiai = Cremation of the Deceased on the Eve of Lithuania’s Baptism: Reflections of Fire, Water and the Concept of the Afterlife. In Kariauti pratusi tauta. Lietuvių karinis elitas XIII–XIV a. = A Nation Skilled in War. The Lithuanian Military Elite in the 13th–14th Centuries (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, t. XXIV). Sud. Paulius BUGYS, Eglė ZAVECKIENĖ, Sigita VENCKŪNIENĖ. Vilnius, 2020, p. 26–43.
 5. PETRAUSKAS, Gediminas; PETRAUSKIENĖ, Aistė. Archaeology of the Lithuanian Partisan War: Case of the Partisan Bunker ir Daugėliškiai Forest. In Archaeologies of Totalitarianism, Authoritarianism, and Repression: Dark Modernities. Ed. by James SYMONDS, Pavel VAŘEKA. Cham, 2020, pp. 149–170.
 6. PETRAUSKAS, Gediminas; IVANOVAITĖ, Livija. Investigating Bunkers: Lithuanian Partisans, Archaeology and Excavation in Pagrenda Forest. Europa Orientalis. Studia z Dziejów Europy Wschodniej i Państw Bałtyckich, 2019, t. 10, s. 179–205.
 7. PETRAUSKAS, Gediminas; PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Iš Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio istorijos: 1949 m. rugpjūčio 13 d. Užpelkių miško kautynės. In The Unending War? The Baltic States after 1918 = Nesibaigiantis karas? Baltijos šalys po 1918 metų (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXVI). Ed. by Vytautas JOKUBAUSKAS, Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda, 2018, p. 151–174.
 8. PETRAUSKAS, Gediminas. Mirusiųjų deginimo paprotys viduramžių Lietuvoje: kompleksinis požiūris į XIII–XIV a. degintinius kapinynus. Lietuvos archeologija, 2017, t. 43, p. 175–216.
 9. PETRAUSKAS, Gediminas. The Last Pagan Burials. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Ed. by Gintautas ZABIELA, Zenonas BAUBONIS, Eglė MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, p. 418–429.
 10. PETRAUSKAS, Gediminas. Prie Lietuvos valstybės susidarymo klausimo sugrįžtant: laidojimo papročių aspektas. Res Humanitariae, 2015, t. XVII, p. 114–136.
 11. PETRAUSKAS, Gediminas. Laidojimo papročių ir pomirtinio gyvenimo sampratos tyrinėjimai Lietuvos archeologijoje. Istoriografinis aspektas. Archaeologia Lituana, 2014, t. 15, p. 75–92.
 12. PETRAUSKIENĖ, Aistė; PETRAUSKAS, Gediminas. Naujausiųjų laikų konfliktų archeologija: Lietuvos partizaninio karo tyrimų atvejis. Lietuvos archeologija, 2014, t. 40, p. 221–253.
 13. PETRAUSKAS, Gediminas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archeologinių sluoksnių plovimas Lietuvoje ir Bajorų archeologinės ekspedicijos patirtis. Lietuvos archeologija, 2013, t. 39, p. 235–254.
 14. PETRAUSKAS, Gediminas; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Kompleksiniai Sajų sodybos Balandiškyje tyrimai. Gimtasai kraštas, 2013, t. 6, p. 94–100.
 15. ČEPULYTĖ, Aistė; PETRAUSKAS, Gediminas. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio štabo bunkerio archeologiniai tyrimai Daugėliškių miške. Genocidas ir rezistencija, 2011, t. 2 (30), p. 165–172.

Konferencijų pranešimų publikacijos

 1. BAGDZEVIČIENĖ, Jurga; BLIUJIENĖ, Audronė; BABENSKAS, Evaldas; PETRAUSKAS, Gediminas; SUZDALEV, Sergej; TARAŠKEVIČIUS, Ričardas; VYBERNAITĖ-LUBIENĖ, Irma. Vario lydinių archeometriniai tyrimai: naujos metodologinės įžvalgos. In 13-oji nacionalinė jūros mokslų ir technologijų konferencija Jūros ir krantų tyrimai 2020: konferencijos medžiaga. Red. Zita Rasuolė GASIŪNAITĖ, Rosita MILERIENĖ. Klaipėda, 2020, p. 13–16.
 2. BLIUJIENĖ, Audronė; PETRAUSKAS, Gediminas; BAGDZEVIČIENĖ, Jurga; SUZDALEV, Sergej; BABENSKAS, Evaldas. Early Roman Iron Age Jewellery in the Northern Barbaricum: Between Stylistic and Technological Simplicity and Luxury. In Studies in Archaeometry: Proceedings of the Archaeometry Symposium at NORM 2019, June 1619, Portland, Oregon, Portland State University. Dedicated to the Rev. H. Richard Rutherford, C.S.C., Ph.D. Ed. by Mario RAMÍREZ GALÁN, Ronda SANDIFER BARD. Oxford, 2020, pp. 175–217.
 3. PETRAUSKAS, Gediminas; PETRAUSKIENĖ, Aistė. Blinstrubiškių miško partizanai: istorija, archeologija ir paveldosauga. In Iš Panevėžio praeities: miško broliai. XX konferencijos pranešimai. Sud. Arūnas ASTRAMSKAS, Donatas JUZĖNAS. Panevėžys, 2018, p. 54–72.
 4. PETRAUSKAS, Gediminas; PETRAUSKIENĖ, Aistė; VAITKEVIČIUS, Vykintas. Archaeology of Modern Conflict: The War after the War in Lithuania and Battle of Užpelkiai Forest, 1949. In Fields of Conflict Conference 2018 Pequot Museum. Conference Proceedings. Vol. 3. Ed. by Nikita MOREIRA, Michael DERDERIAN, Ashley BISSONNETTE. Mashantucket, CT, 2018, pp. 4–19.

Šaltinių publikacijos

 1. BUGYS, Paulius; PETRAUSKAS, Gediminas; VENCKŪNIENĖ, Sigita; Zaveckienė, Eglė. Katalogas = Catalogue. In Kariauti pratusi tauta. Lietuvių karinis elitas XIII–XIV a. = A Nation Skilled in War. The Lithuanian Military Elite in the 13th–14th Centuries (Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų parodų katalogai, t. XXIV). Sud. Paulius BUGYS, Eglė ZAVECKIENĖ, Sigita VENCKŪNIENĖ. Vilnius, 2020, p. 56–285.
 2. BLIUJIENĖ, Audronė; BUDVYDAS, Ugnius; BUTKUS, Donatas; JAHN, Christoph; MASIULIENĖ, Ieva; NABAŽAITĖ, Raimonda; PAPARIGA, Dmitrijus; PETRAUSKAS, Gediminas; SONGAILAITĖ, Roma; UŽGALIS, Mantas. Katalogas = Catalogue. In Klaipėdos (Memel) kraštas: nuo ištakų iki XVII amžiaus = The Klaipėda (Memel) Region: From Origins to the 17th Century. Sud. Audronė BLIUJIENĖ. Klaipėda, 2018, p. 306–407.

Straipsniai kultūros leidiniuose

 1. PETRAUSKIENĖ, Aistė; PETRAUSKAS, Gediminas. Kai miškas tampa namais. Iliustruotoji istorija, 2019, nr. 12, p. 24–33.
 2. PETRAUSKAS, Gediminas. Senųjų Trakų archeologija arba ką apie Vytauto Didžiojo gimtinę žinome iš archeologijos šaltinių. Trakų žemė, 2017, nr. 2, p. 6.
 3. ČEPULYTĖ, Aistė; PETRAUSKAS, Gediminas. Archeologiniai partizanų bunkerių tyrimai: naujo lūžio pradžia? In Sibiro Alma Mater. Ave, vita! …Būk sveikas, gyvenime! Sud. Romualdas BALTUTIS. Šiauliai, 2012, p. 182–191.

Informaciniai tekstai

 1. PETRAUSKAS, Gediminas; PETRAUSKIENĖ, Aistė. 12-oji šiuolaikinės ir istorinės teorinės archeologijos konferencija „Tamsieji naujausieji laikai: totalitarizmo, autoritarizmo ir represijų archeologija“. Lietuvos archeologija, 2015, t. 41, p. 197–201.
 2. PETRAUSKAS, Gediminas. Tarptautinė konferencija „Povandeninė archeologija Baltijos regione: iššūkiai ir perspektyvos“. Lietuvos archeologija, 2010, t. 36, p. 284–285.