Girininkas Algirdas

Algirdas GirininkasProf. habil. dr. Algirdas GIRININKAS,
pareigos: vyriausiasis mokslo darbuotojas

Gimęs 1949 m. rugsėjo 23 d. Telšiuose

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 85 36;
el. paštas: sakaliske@gmail.com


Biografija
1972 m. baigė studijas Vilniaus universitete. 1982 m. Lietuvos istorijos institute apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją „Rytų Lietuvos vėlyvasis neolitas (Kretuono ež. paminklų medžiagos duomenimis)“ (mokslinė vadovė dr. Rimutė Rimantienė). Disertacija 1993 m. nostrifikuota pripažįstant daktaro laipsnį. 1998 m. Lietuvos istorijos institute apgynė habilitacinį darbą „Baltų kultūros ištakos (pagal Narvos kultūros tyrimų duomenis)“. 2005 m. stažavosi Maxo Planko evoliucinės antropologijos institute Leipcige (Vokietija), 2006 m. Bradfordo universiteto koledže (Didžioji Britanija).
1972–1974 m. dirbo Vilniaus paminklų apsaugos inspekcijoje, vėliau Trakų istorijos muziejaus Ikitarybinio laikotarpio skyriaus vadovu. 1974–1980 ir 1981–1985 m. Lietuvos istorijos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis, 1980–1981 ir 1985–1986 m. stažuotojas tyrinėtojas TSRS MA Archeologijos instituto Leningrado skyriuje. Nuo 1986 m. Lietuvos istorijos instituto mokslinis bendradarbis, nuo 1989 m. – vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1993–1998 m. dirbo Lietuvos kultūros paveldo moksliniame centre vyr. moksliniu bendradarbiu ir Archeologinių tyrimų skyriaus vadovu. 1998 m. grįžo dirbti į Lietuvos istorijos institutą vyresniuoju mokslo darbuotoju, nuo 2003 m. – vyriausiuoju mokslo darbuotoju, 1999–2005 m. buvo Archeologijos skyriaus vedėjas.  2005–2017 m. ir nuo 2018 m. dirba KU BRIAI vyriausiuoju mokslo darbuotoju, dėstė istorijos krypties studentams profesoriaus pareigose. 2011–2019 m. BRIAI buvo atsakingas už Eksperimentinės archeologijos ir trasologijos (iki 2015 m. Archeologinės medžiagos tyrimų) laboratoriją. 2009 m. KU Senatas suteikė profesoriaus pedagoginį vardą.
Septynių monografijų, kelių dešimčių tiriamųjų straipsnių lietuvių, rusų, anglų kalbomis, kelių sintezių, vadovėlių autorius ir bendraautorius, daugelio leidinių sudarytojas. Archeologinius tyrinėjimus vykdė Jaros upės baseine (Anykščių raj.), Kretuono apyežeryje (Švenčionių raj.) ir Katros upės baseine (Varėnos raj.). Kartu su Rimute Rimantiene tyrinėjo Šventosios, Nidos, Margių, Barzdžio miško (Varėnos raj.), Šarnelės (Plungės raj.) gyvenvietes, su Adomu Butrimu – Biržulio apyežerio gyvenvietes. Dalyvavo archeologiniuose tyrimuose Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje, Lenkijoje, vykdė žvalgomąsias ekspedicijas visoje Lietuvos teritorijoje.
1997–2011 m. buvo Mokslinės archeologinės komisijos prie Kultūros paveldo departamento narys, 2000–2005 m. Lietuvos istorijos instituto tęstinio leidinio „Lietuvos archeologija“ atsakingasis redaktorius. Yra mokslo darbų leidinių „Archaeologia Baltica“ (2006–2019 m.), „Lituanistica“ (nuo 2006 m.), „Arheoloģija un etnogrāfija“ (Latvija) (nuo 2010 m.) red. kolegijų narys. 2010–2015 m. buvo KU ir Lietuvos istorijos instituto, 2011–2017 m. – KU ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinių istorijos krypties doktorantūros komitetų narys. 2010–2015 m. buvo KU BRIAI Tarybos narys, 2012–2016 m. KU Senato narys.
Už mokslinę veiklą 2006 m. sausio 10 d. LR Prezidento  įsaku Nr. 491 apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi. 2009 m. Lietuvos mokslo premijos humanitarinių ir socialinių mokslų srityse laureatas už fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų darbų ciklą „Baltai Baltijos jūros erdvėje (1994–2008 m.)“.

Tyrimų interesai
Akmens ir bronzos amžiai, priešistorės ūkis ir visuomenės struktūra, zooarcheologija, indoeuropiečių problematika.

Moksliniai projektai
1999–2001 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuoto tyrimų projekto „Keramikos senėjimo procesas“ vadovas. 1999–2003 m. Kultūros vertybių apsaugos departamento tyrimų projekto „Gelbėjimo tikslais kasinėjamų archeologijos paminklų tyrimai“ vykdytojas. 2001–2004 m. Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuoto tyrimų projekto „Akmens amžiaus polinių gyvenviečių medžiagos kompleksinė analizė“ vadovas. 1999–2005 m. Lietuvos istorijos instituto planinės programos „Akmens ir žalvario amžiai Lietuvoje“ vadovas, 2003–2005 m. šio instituto planinės programos „Lietuvos istorija“ vykdytojas. Nuo 2009 m. dalyvauja Tarptautinės mokslo ir technologijų plėtros programos COST projekte „Submerged Prehistoric Archaeology and Landscapes of the Continental Shelf (SPLASHCOS)“. 2011–2012 m. KU BRIAI vykdomo mokslinių tyrimų projekto „Ankstyvojo holoceno gamtiniai ir kultūriniai Baltijos jūros povandeninio kraštovaizdžio tyrimai (JOLDIJA)“ dalyvis. 2012–2013 m. KU BRIAI vykdyto projekto „Lietuvos archeologija, II–IV tomai (ARCHEO)“, finansuoto Lietuvos mokslo tarybos, dalyvis. Nuo 2012 m. kaip KU BRIAI atstovas dalyvavo Baltijos ir Skandinavijos centro Šlėzvige (Vokietija) projekte „Ancient DNA on Animal Remains from Lithuanian Archaeological Sites“, šiuo metu tebedalyvauja projekte „Hunting in Northern Europe AD 500 to 1500 AD“. 2015 m. Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą finansuoto projekto „Ūkis ir visuomenė Lietuvos priešistorėje“ vadovas. Nuo 2018 m. KU BRIAI vykdomų projektų „Lietuvos archeologija, V–VI tomai“ ir „Mezolito-neolito žmonės ir Baltijos jūra: reliktiniai krantai ir gyvenvietės po vandeniu ir krante. ReCoasts & People“ (09.3.3-LMT-K-712-01-0171) vyriausiasis mokslo darbuotojas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. GIRININKAS, Algirdas. Ankstyvasis metalų laikotarpis (Lietuvos archeologija, t. 2). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 240 p. ISBN 978-9955-18-753-0
 2. GIRININKAS, Algirdas. Baltų kultūros ištakos, II [dalis]: monografija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. – 256 p. ISBN-978-9955-18-593-2
 3. GIRININKAS, Algirdas. Akmens amžius (Lietuvos archeologija, t. 1). Vilnius: Versus aureus, 2009. – 328 p. ISBN 978-9955-34-214-4
 4. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Rytų Pabaltijo bendruomenių gyvensena XI–II tūkst. pr. Kr. Kaunas: Lietuvos veterinarijos akademijos leidykla, 2004. – 304 p. ISBN 978–9986-456-05-3
 5. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Osteoarcheologija Lietuvoje: vidurinis ir vėlyvasis holocenas. Vilnius: Savastis, 1996. – 196 p. ISBN 978–9986-420-08-3
 6. GIRININKAS, Algirdas. Baltų kultūros ištakos. Vilnius: Savastis, 1994. – 278 p.
 7. GIRININKAS, Algirdas. Kretuonas. Vidurinis ir vėlyvasis neolitas = Kрятуонас. Средний и поздний неолит (Lietuvos archeologija, t. 7). Vilnius: Mokslas, 1990. – 112 p. ISBN 5-420-00701-0

Sintezės

 1. BRAZAITIS, Džiugas; GIRININKAS, Algirdas; JUODAGALVIS, Vygandas; OSTRAUSKAS, Tomas. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis (Lietuvos istorija, T. 1). Vilnius: Baltos lankos, 2005. – 357 p. ISBN 9955-584-90-4 (Algirdas Girininkas: p. 9-10, 103-196, 269-275, 319-340).
 2. BUTRIMAS, Adomas; GIRININKAS, Algirdas; JANKAUSKAS, Rimantas ir kt. Lietuva iki Mindaugo: straipsnių rinkinys. Sud. E. JOVAIŠA, A. BUTRIMAS. Vilnius: Vilniaus dailės akademija, Elektroninės leidybos namai, 2003. – 462 p. ISBN 9986-571-89-8 (Algirdas Girininkas: p. 31-36, 37-40, 41-46, 157-162, 195-246).

Sudaryti mokslo leidiniai

 1. Underwater archaeology in the Baltic Region. Dedicated to the 65th birthday of Prof Habil. Dr Vladas Žulkus (Archaeologia Baltica, vol. 14). Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2010. – 248 [+8] p. ISSN 1392-5520
 2. Archaeologia Baltica, vol. 12. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2009. – 142 [+6] p. ISSN 1392-5520
 3. Archaeologia Baltica, vol. 9. Ed. by A. GIRININKAS. Klaipėda, 2008. – 102 [+10] p. ISSN 1392-5520
 4. Akmens amžius ir ankstyvasis metalų laikotarpis (Lietuvos istorija, t. 1). Ats. red. A. GIRININKAS. Vilnius, 2005. – 357 p. ISBN 9955-584-90-4
 5. Žemaičių žemės tyrinėjimai. Knyga 1: Archeologija. Sud. L. VALATKIENĖ, D. MUKIENĖ, A. GIRININKAS, V. VALATKA.  Vilnius, 2004. – 416 p. ISBN 9955-9730-0-5
 6. Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse: mokslinių straipsnių rinkinys. Red. A. GIRININKAS. Vilnius, 1994. – 161 p. ISBN 9986-420-05-9

Vadovėliai

 1. GIRININKAS, Algirdas; LUKOŠEVIČIUS, Olijardas. Lietuvos priešistorė. Materialinės ir dvasinės kultūros raida, genčių formavimasis. Vilnius, 1997. – 191 p. ISBN 9986-633-14-1

Mokslo straipsniai

 1. GIRININKAS, Algirdas. Kapliai ir pirmieji žemdirbiai Šiaurės Lietuvoje. Žiemgala: istorijos ir kultūros žurnalas, 2020, nr. 1 (45), p. 5–9.
 2. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Historical and archaeological sources on birds of prey in the cremation rites in the State of Lithuania in the 13th to 14th centuries. In Raptor on the fist – falconry, its imagery and similar motifs throughout the millennia on a global scale. Vol. 2/1. Ed. by O. GRIMM, in cooperation with K.-H. GERSMANN, A.-L. TROPATO. Kiel, Hamburg, 2020, pp. 511–518.
 3. ŽULKUS, Vladas; GIRININKAS, Algirdas. The eastern shores of the Baltic Sea in the Early Holocene according to natural and cultural relict data. Geo: geography and environment, 2020, vol. 7, no. 1, pp. 1–16.
 4. GIRININKAS, Algirdas. Hoes and the First Farmers on Lithuanian Territory: from Hoe to Ard. Archaeologica Baltica, 2019, vol. 26, pp. 66–79.
 5. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Premodern hunting with birds of prey in the historical Lithuanian lands: Entertainment, politics or economic necessity? In Raptor and human – falconry and bird symbolism throughout the millennia on a global scale. Book 3. Ed. by K.-H. GERSMANN, O. GRIMM. Neumünster, 2018, pp. 1215–1227.
 6. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas. Liungbių tipo dirbiniai Lietuvoje. Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 4–23.
 7. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. The Early Bronze Age Cemetery in East Lithuania. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. G. ZABIELA, Z. BAUBONIS and E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 110–119.
 8. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. The Neolithic in East Lithuania. In A Hundred Years of Archaeological Discoveries in Lithuania. Eds. G. ZABIELA, Z. BAUBONIS and E. MARCINKEVIČIŪTĖ. Vilnius, 2016, pp. 40–49.
 9. GIRININKAS, Algirdas; RIMKUS, Tomas; SLAH, Gvidas; DAUGNORA, Linas; STANČIKAITE, Miglė; ZABIELA, Gintautas. Lyngby type artefacts of Lithuania in the context of the Stone Age in Europe: Multidisciplinary study. Arheoloģija un etnogrāfija, 2016, t. XXIX, pp. 13–30.
 10. ŽULKUS, Vladas; GIRININKAS, Algirdas; STANČIKAITĖ, Miglė; GRYGUC, Gražyna; ŠEIRIENĖ, Vaida; MAŽEIKA, Jonas. In shores of the Yoldia Sea and Ancylus Lake – maritime landscapes in the Lithuanian waters: multidisciplinary study. In The Baltic Sea – a Mediterranean of North Europe: in the light of archaeological, historical and natural science research from Ancient to Early Medieval Times = Bałtyk – Morzem Śródziemnym Europy Północnej: w świetle badań archeologicznych, historycznych i przyrodniczych od starożytności. [Ed. by O. FELCZAK]. Gdańsk, 2015, pp. 9–18.
 11. DAUGNORA, Linas; VASKS, Andrejs; SOVAITĖ, Salomėja; GIRININKAS, Algirdas. Zooarchaeological Material from the Padure (Beltes) Hill-Fort in Latvia: Butchering Techniques and the Composition of Species. In Frontier Societies and Environmental Change in Northeast Europe (Archaeologia Baltica, vol. 20). Ed. by A. PLUSKOWSKI, A. BROWN, M. STANČIKAITĖ, L. DAUGNORA. Klaipėda, 2013, pp. 117–133.
 12. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Hunting in the territory of Lithuania from the Late Palaeolithic to the Middle Ages. In Hunting in northern Europe until 1500 AD. Old traditions and regional developments, continental sources and continental influences: Papers presented at a workshop organized by the Centre for Baltic and Scandinavian Archaeology (ZBSA). Schleswig, June 16th and 17th, 2011. Ed. by O. GRIMM, U. SCHMÖLKE. Neumünster, 2013, S. 567-595.
 13. GIRININKAS, Algirdas. Akultūracijos, sinkretizmo ir difuzijos samprata M. Gimbutienės darbuose. Tiltai, Priedas: Mokslo darbai, 2012, Nr. 43: Krikščioniškosios vertybės kultūros ir istorijos kontekste, p. 207–216.
 14. GIRININKAS, Algirdas. Etnokultūrinis žvilgsnis į Šilutės krašto priešistorę. In Šilutė ir jos 500 metų istorija: mokslo straipsnių rinkinys. Sud. R. BALSYS, R. ŠIKŠNIENĖ, D. BARASA. Klaipėda, 2012, p. 5–18.
 15. GIRININKAS, Algirdas. The Structure of the Economy and Society in the Early Bronze Age in Lithuania. In People at the Crossroads of Space and Time (Footmarks of Societies in Ancient Europe), II (Archaeologia Baltica, vol. 18). Klaipėda, 2012, pp. 28–42.
 16. GIRININKAS, Algirdas. New Data on Palanga Stone Age Settlement. In Settlements and Towns. Dedicated to the 50th Birthday of Associate Prof Dr Gintautas Zabiela (Archaeologia Baltica, vol. 16). Klaipėda, 2011, pp. 48–57.
 17. GIRININKAS, Algirdas. Žemaičių ir kuršių ginkluotė bei kovos būdai XIII a. viduryje – Durbės mūšio laikotarpiu. In 1260 metų Durbės mūšis: Šaltiniai ir istoriniai tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2011, p. 9–19.
 18. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Butchery in the Early Bronze Age. Archaeologia Baltica, vol. 12. Klaipėda, 2010, pp. 46–56.
 19. GIRININKAS, Algirdas. The Žemaitiškė 2 Pile-dwelling Settlement. In Underwater and Wetland Archaeology (Archaeologia Baltica, vol. 14), Klaipėda, 2010, pp. 120–135.
 20. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas; ANTANAITIS-JACOBS, Indrė. When did domesticated horses appear in Lithuania? Archaeologia Baltica, vol. 11, Klaipėda, 2009, pp. 22–31.
 21. GIRININKAS, Algirdas. The Influence of the Environment on the Human Population around lake Kretuonas during the Stone Age and Bronze Age. Archaeologia Baltica, vol. 9. Klaipėda 2008, pp. 18–35.
 22. GIRININKAS, Algirdas. A defence installation of the developing  Lithuanian State. Archaeologia Baltica, vol. 8. Klaipėda, 2007, pp. 347–359.
 23. GIRININKAS, Algirdas. Kada prasidėjo bronzos amžius Lietuvos teritorijoje? Istorija, 2007, t. LXVII, p. 3–14.
 24. GIRININKAS, Algirdas; DAUGNORA, Linas. Environment and Stone to Bronze Age Man in the Lithuanian territory. In Eurasian Perspectives on Environmental Archaeology: The 2007 AEA Annual Conference, September 12–15, 2007, Poznań, Poland (Środowisko i kultura, tom 3). Ed. by M. MAKOHONIENKO, D. MAKOWIECKI, J. CZERNIAWSKA. Poznań 2007, pp. 68–69.
 25. GIRININKAS, Algirdas. Ar Pamarių kultūra priklausė virvelinės keramikos kultūros ratui? Lituanistica, 2006, nr. 4 (68), p. 36–46.
 26. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Šiaurės elnių keliai ir jų paplitimas Lietuvoje vėlyvajame paleolite. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 119–132.
 27. GIRININKAS, Algirdas. Ar buvo polinių gyvenviečių akmens amžiuje Lietuvoje? Lituanistica, 2005, nr. 2 (62), p. 33–45.
 28. GIRININKAS, Algirdas. Lietuvos apgyvendinimas-poledyninės imigracijos ar indoeuropietizacijos padarinys? Lietuvos archeologija, t. 28. Vilnius, 2005, p. 59–68.
 29. GIRININKAS, Algirdas. Jonas Puzinas – akademinės Lietuvos archeologijos pradininkas. Lietuvos archeologija, t. 29. Vilnius, 2005, p. 31–38.
 30. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Kretuono 1C gyvenvietės bendruomenės gyvensena. Lietuvos archeologija, t. 25. Vilnius, 2004, p. 233–250.
 31. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas; GUOBYTĖ, Rimantė; KISELIENĖ, Dalia; SIMNIŠKYTĖ, Andra; STANČIKAITĖ, Miglė. Juodonys ir Jaros apyežeris: gamta ir gyventojai. Lietuvos archeologija, t. 26. Vilnius, 2004, p. 111–134.
 32. GIRININKAS, Algirdas. Pamarių kultūros bendruomenių ūkininkavimo ypatumai. Istorija, 2004, nr. LXI, p. 3–9.
 33. GIRININKAS, Algirdas. Baltai Europos kultūrų erdvėje. In Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje: Lietuva Europos istorijos ir kultūros kontekste; Senoji/naujoji lietuvių kultūra: šiuolaikinės koncepcijos. 7-8 Pasaulio lituanistų bendrijos [tarptautinių konferencijų medžiaga]. Ats. red. J. GIRDZIJAUSKAS. Vilnius. 2004, p. 13–18.
 34. GIRININKAS, Algirdas. Neolitizacijos proceso ypatumai Lietuvoje. Lituanistica, 2004, nr. 2 (58), p. 22–38.
 35. GIRININKAS, Algirdas. Upytės žemės priešistorė. In Iš Panevėžio praeities: Upytės žemei 750 metų. Sud. A. ASTRAMSKAS, J. GAIDELIENĖ. Panevėžys, 2004, p. 9–21.
 36. GIRININKAS, Algirdas. Žemaitiškės 2-oji polinė gyvenvietė. Istorija, 2004, nr. LXII, p. 26–32.
 37. GIRININKAS, Algirdas. Archeologiniai tyrinėjimai Adutiškio krašte. In Adutiškio kraštas. Sud. V. BALČIŪNIENĖ. Vilnius, 2003, p. 5–11.
 38. ANTANAITIS-JACOBS, Indrė; GIRININKAS, Algirdas. Periodization and Chronology of the Neolithic in Lithuania. Archaeologia Baltica, vol. 5. Vilnius, 2002, pp. 9–39.
 39. GIRININKAS, Algirdas. Migraciniai procesai Rytų Pabaltijyje vėlyvajame neolite. Virvelinės keramikos kultūra. Lietuvos archeologija, t. 23. Vilnius, 2002, p. 73–92.
 40. GIRININKAS, Algirdas. Pakretuonės 1-oji gyvenvietė. Lietuvos archeologija, t. 23. Vilnius, 2002, p. 187–196.
 41. GIRININKAS, Algirdas. Reškutėnų piliakalnis. Lietuvos archeologija, t. 21. Vilnius, 2001, p. 147-158.
 42. ANTANAITIS, Indrė; GIRININKAS, Algirdas. Neolithic Chronology and Periodization in Lithuania. In Chronology of the Neolithic period in Eastern Europe. Abstracts of the reports of the International Conference dedicated to the memory of Prof. N. N. Gurina. Sankt-Peterburg, 2000, pр. 5–7.
 43. GIRININKAS, Algirdas. Baltai prie Suomijos įlankos. Lietuvos archeologija, t. 19. Vilnius, 2000, p. 103–108.
 44. GIRININKAS, Algirdas. Rytų Lietuvos neolito–senojo žalvario amžiaus ūkinis ir visuomeninis gyvenimo modelis. Lietuvos istorijos metraštis, 1999 metai. Vilnius, 2000, p. 5–25.
 45. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Stock Breeding in the Baltic Culture Area. Archaeologia Baltica, vol. 3. Vilnius, 1998, pp. 223–234.
 46. GIRININKAS, Algirdas. Baltų etnogenezė. Kas naujo? Lietuvių katalikų mokslo akademijos Metraštis, 1998, t. XIII, p. 345–356.
 47. GIRININKAS, Algirdas. The Influence of the Natural Environment on the Inhabitants of the Shores around Lake Kretuonas during Holocene. In Environmental history and Quaternary stratigraphy of Lithuania: Revised versions of papers originally presented at the International Interdisciplinary Postgraduate Course on Palaeoecology held in Vilnius, Oct. 6-8, 1992 (PACT, Vol. 54). Ed. by M. KABALIENĖ. Strasbourg, 1998, pp. 171–181.
 48. GIRININKAS, Algirdas. Kapas urnoje. Lietuvos archeologija, t. 15. Vilnius, 1998, p. 133–137.
 49. GIRININKAS, Algirdas. Tadas Daugirdas ir Kaunas. Kauno istorijos metraštis, 1998, t. 1, p. 99–103.
 50. GIRININKAS, Algirdas. Kietaviškių apylinkių priešistorė. In Kietaviškės. Sud. D. GUDELIENĖ. Kaišiadorys, 1998, p. 28–31.
 51. GIRININKAS, Algirdas. Žeimenio ežero 1-oji gyvenvietė. Kultūros paminklai, 1997, t. 4, p. 16–36.
 52. GIRININKAS, Algirdas. The Narva Culture and the Origin of the Baltic Culture. In The Indo-Europeanization of Northern Europe (Journal of Indo-European studies, Monograph 17). Ed. by K. JONES-BLEY, M. E. HULD. Washington, 1996, pp. 42–47.
 53. GIRININKAS, Algirdas; PUODŽIŪNAS, Giedrius. Nationalism Doubly Oppressed: Archaeology and Nationalism in Lithuania. In Nationalism and Archaeology in Europe. Ed. by M. DIAZ-ANDREU, T. C. CHAMPION. London, 1996, p. 243–255.
 54. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Analysis of faunal remains from the Kretuonas lake settlement. International Journal of Osteoarchaeology, 1995, vol. 5, no. 1, pp. 83–92.
 55. DAUGNORA, Linas; GIRININKAS, Algirdas. Neolithic and Bronze Age mixed farming and stock breeding in the traditional Baltic culture-area. Archeaologia Baltica, vol. 1. Vilnius, 1995, pp. 43–51.
 56. GIRININKAS, Algirdas. Gamtos įtaka žmonėms holocene Kretuono apyežeryje. In Gyvenviečių ir keramikos raida baltų žemėse. Red. A. GIRININKAS. Vilnius, 1994, p. 5–12.
 57. GIRININKAS, Algirdas. Rytų baltų kultūros kilmės ypatybės. In Rytų Lietuva: istorija, kultūra, kalba. Red. kom. pirm. V. MILIUS. Vilnius, 1992, p. 5–12.
 58. GIRININKAS, Algirdas. Rytų baltų gimimas, arba tradicijos galia. Lituanistica, t. 1, 1990, p. 5–12; t. 2, 1990, p. 3–12.
 59. GIRININKAS, Algirdas. Narvos kultūra ir baltų kilmės klausimas. Lietuvos istorijos metraštis, 1988 metai. Vilnius, 1989, p. 5–28.
 60. GIRININKAS, Algirdas. Kretuono 1-os gyvenvietės vidurinio neolito kapai (Švenčionių raj., Reškutėnų apyl., Reškutėnų k.). Lietuvos archeologija, t. 4, Vilnius, 1985, p. 5–9.
 61. GIRININKAS, Algirdas. Šiaurės rytų Lietuvos akmens amžiaus paminklai (3. Bratoniškių paleolitinė stovykla ir žalvario amžiaus gyvenvietė). Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, serija A, 1979, t. 4 (69), p. 83–94.
 62. GIRININKAS, Algirdas. Šiaurės rytų Lietuvos akmens amžiaus paminklai (2. Jaros II vidurinio neolito (III tūkstantmetis prieš m. e.) gyvenvietė). Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, serija A, 1978, t. 3 (64), p. 63–72.
 63. GIRININKAS, Algirdas. Šiaurės rytų Lietuvos akmens amžiaus paminklai (Jaros I neolito (III tūkstantmetis prieš m. e.) gyvenvietė). Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, serija A, 1977, t. 4 (61), p. 77–91.
 64. GIRININKAS, Algirdas. Šarnelės vėlyvojo neolito (III tūkstantmečio pr. m. e.) gyvenvietė. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, serija A, 1977, t. 1 (58), p. 57–65.

Recenzijos ir knygų apžvalgos

 1. GIRININKAS, Algirdas; JOVAIŠA, Eugenijus; MICHELBERTAS, Mykolas; ŠIMĖNAS, Valdemaras. Ar mums ten, „prie mėlynosios jūros“, reikia? [Apie kn.: BLIUJIENĖ, Audronė. Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai (Lietuvos archeologija, t. III). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013]. Archaeologia Lituana, 2014, t. 15, p. 137–150.