Vaičenonis Jonas

Doc. dr. Jonas VAIČENONIS,
Buvęs BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas


Biografija
1990–1996 m. neakivaizdžiai studijavo istoriją Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1997–1999 m. magistro studijas Vytauto Didžiojo universitete. 1999 m. pradėjo studijas Vytauto Didžiojo universiteto ir Lietuvos istorijos instituto jungtinėje doktorantūroje, kurioje 2003 m. gruodžio 17 d. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Kariuomenės vaidmuo politiniame Pirmosios Lietuvos Respublikos gyvenime 1927–1940 m.“ (mokslinis vadovas habil. dr. Liudas Truska). 2013 m. stažavosi Jogailos universitete Krokuvoje.
Nuo 1987 m. dirbo Kauno valstybiniame istorijos muziejuje, 1987–1989 m. tarnavo TSRS kariuomenėje, vėliau grįžo į jaunesniojo mokslinio bendradarbio pareigas Vytauto Didžiojo karo muziejuje, nuo 1991 m. vyresnysis mokslinis bendradarbis, 1996–2006 m. Ginklų istorijos sektoriaus vedėjas. 2001–2003 m. Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų ir diplomatijos instituto Viešojo administravimo katedros asistentas. Nuo 2004 m. dėsto Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedroje lektorius, nuo 2006 m. docento, nuo 2012 m. rugsėjo – profesoriaus pareigose. 2006–2008 ir 2010–2015 m. VDU HMF prodekanas, 2008–2010 m. dekanas, nuo 2016 m. VDU HMF Kauno istorijos centro vadovas. VDU HMF mokslinių tyrimų klasterio „Lietuvos karo istorijos ir paveldo tyrimai“ mokslininkų grupės vadovas. 2010 m. birželio 30 d. VDU suteikė docento pedagoginį vardą. 2013–2015 m. KU BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas.
1994–2002 m. Kauno karo istorijos klubo steigėjas ir vadovas (lauko etmonas). Nuo 1998 m. Tarptautinės muziejų draugijos (ICOM) narys. 2001–2002 m. Lietuvos karo istorijos draugijos valdybos narys, nuo 2003 m. valdybos pirmininkas. Nuo 2003 m. Kauno istorikų draugijos valdybos narys. 2000–2003 m. ir 2005–2015 m. VDU HMF Tarybos narys. 2009–2014 m. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Senato narys. Nuo 2015 m. VDU Tarybos narys. Nuo 2000 m. „Kauno istorijos metraščio“ red. kolegijos sekretorius, narys, nuo 2008 m. VDU HMF tęstinio leidinio „Laikas ir žodis: studentų moksliniai darbai“ red. kolegijos narys. Nuo 2011 m. Kultūros paveldo departamento prie LR Kultūros ministerijos trečiosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos narys, vicepirmininkas. Nuo 2011 m. Archyvų tarybos prie Kultūros ministerijos narys, pirmininkas. Nuo 2011 m. VDU ir Klaipėdos universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūros komiteto narys.
Lietuvos mokslų akademijos Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkurso premijos (2000) ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokslo populiarinimo darbų konkurso trečiosios vietos (2006) laureatas. Apdovanotas Lietuvos šaulių sąjungos Šaulių Žvaigždės medaliu už Lietuvos Respublikos karybos istorijos ir Šaulių sąjungos veiklos propagavimą (1997), Pirmojo Pulko II-ojo laipsnio atminimo ženklu „Už pasižymėjimą“ už sąžiningą darbą ir karių auklėjimą bei aktyvų kultūrinių renginių organizavimą (2001), Kauno miesto savivaldos 600 metų jubiliejaus pasidabruotu atminimo medaliu (2009), Šaulių žvaigžde (2009).

Tyrimų interesai
Lietuvos Respublikos kariuomenė, uniformologija, kariuomenės viešasis gyvenimas, diplomatija, Kaunas 1918–1940 m. laikotarpiu, Lietuvos šaulių sąjungos istorija.

Moksliniai projektai
2003 m. Józefo Mianowskio mokslo rėmimo fondo (Kasa im. Józefa Mianowskiego, Fundacija popierania nauki) stipendija moksliniams tyrimams. 2008–2009 m. VDU HMF Karo istorijos centro projekto „Lietuvos Respublikos kariuomenės MPB Algirdo bataliono istorija“ vykdytojas. 2012 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programos sklaidos projekto „J. J. Mašiotas. Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo meto atsiminimai“ vadovas. 2013–2015 m. KU BRIAI vykdyto Lietuvos mokslo tarybos finansuoto mokslininkų grupių projekto „Paramilitarinių organizacijų reikšmė valstybės gynybos sistemoje: Lietuvos šaulių sąjungos atvejis“ vykdytojas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAIČENONIS, Jonas; VAREIKIS, Vygantas; VITKUS, Hektoras. Valia priešintis. Paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos: kolektyvinė monografija. Sud. H. VITKUS, V. VAREIKIS. Klaipėda: Druka, 2015. – 320 p. ISBN 978-609-404-192-1
 2. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927–1940). Vilnius: Versus aureus, 2004. – 215 p. ISBN 9955-601-04-3

Mokslo studijos

 1. BLAŽYTĖ-BAUŽIENĖ, Danutė; GIMŽAUSKAS, Edmundas; LAURINAVIČIUS, Česlovas; MAČIULIS, Dangiras; RUDIS, Gediminas; SVARAUSKAS, Artūras; VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos istorija. T. 10, Dalis 1: Nepriklausomybė (1918–1940 m.). Ats. red. Č. LAURINAVIČIUS. Vilnius, 2013. – 634 p. ISBN 978-9955-23-745-7
 2. RAKUTIS, Valdas; VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono istorija: Lietuvos pėstija XIV–XXI a. pr. (II pulko ir Algirdo MPB istorija). Vilnius, 2012. – 196 p. ISBN 978-609-8074-00-0
 3. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos karyba: nuo baltų iki XXI amžiaus. Kariuomenė, fortifikacija, mūšiai ir karvedžiai. Kaunas, 2011. – 184 p. ISBN 978-5-430-04195-3
 4. Lietuvos kariuomenė kovose už nepriklausomybę 1918–1920 m.: [elektroninis išteklius CD laikmenoje]. Medžiagą atrinko ir tekstus parašė J. VAIČENONIS. [Vilnius, Kaunas], 2005.
 5. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos karių uniformos ir lengvieji ginklai XX amžiuje. Vilnius, 2004. – 262 p. ISBN 9955-584-66-1

Mokslo straipsniai

 1. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos šaulių sąjunga valstybės gynyboje XX a. 4-ajame dešimtmetyje: šaulių parengtis karinėms užduotims vykdyti. Lituanistica, 2015, t. 61, nr. 3 (101), p. 185–195.
 2. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos šaulių sąjungos integracijos į valstybės gynybos sistemą XX a. 3–4-uoju dešimtmečiais proceso bruožai. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas Rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, p. 125–139.
 3. VAIČENONIS, Jonas. Justino Juozo Mašioto atsiminimai ir gyvenimo kelias. In MAŠIOTAS, Justinas Juozas. Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo meto atsiminimai. Sud. ir komentarų autorius J. VAIČENONIS. Kaunas, 2012, p. 6–13.
 4. VAIČENONIS, Jonas. Ceremoniał pogrzebowy w litewskim wojsku 1919-1940. In Polityka, religia, edukacja: studia z dziejów XX i XXI wieku. Dedykowane profesorowi Ryszardowi Michalskiemu. Toruń, 2010, s. 282-291.
 5. VAIČENONIS, Jonas. Początek wojny polsko-niemieckiej według pułkownika Sztabu Generalnego armii litewskiej Kazysa Griniusa. In Europa Orientalis: studia z dziejów Europy Wschodniej i państw Bałtyckich, 2009, t. 1. Toruń, 2010, s. 529-539.
 6. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos karo istorijos tyrimų organizavimas 1918–2008 metais. Istorija, 2009, t. LXXIII, p. 59–67.
 7. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos karių uniformų antsiuvai 1918–2008 m. Karo archyvas, 2009, t. XXIV, p. 275–294.
 8. VAIČENONIS, Jonas. Research in Lithuanian Military History in the 20th Century. Latvijas kara muzeja gadagrāmata, 2007, t. 8, l. 15–26.
 9. VAIČENONIS, Jonas. Defence Problems in the Lithuanian Republic in 1934-1939. Latvijas kara muzeja gadagrāmata, 2006, t. 7, l. 153–163.
 10. VAIČENONIS, Jonas. Udział elitwojskowych Republiki Litewskiej w wydarzeniach związanych z zajęciem przez Niemców Kłajpedy w 1939 roku. In Od armii komputowej do narodowej. II: Dzieje militarne Polski i jej wschodnich sąsiadów od XVI do XX wieku. Red. A. SMOLIŃSKI, M. KROTOFIL. Toruń, 2005, s. 459–464, 660–661.
 11. VAIČENONIS, Jonas. 1921–1940 m. laikotarpio Lietuvos kariuomenės tyrimai. Karo archyvas, 2003, t. XVIII, p. 339–354.
 12. VAIČENONIS, Jonas. Karo komendantūrų veikla Lietuvoje 1927–1940 m. Karo archyvas, 2003, t. XVIII, p. 256–295.
 13. VAIČENONIS, Jonas. Prisiekę Adonojo vardu: žydai pirmosios Lietuvos Respublikos kariuomenėje. Darbai ir dienos, 2003, t. 34, p. 273–283.
 14. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos kariuomenės skaičiai 1920–1939 m. Karo archyvas, 2002, t. XVII, p. 144–180.
 15. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos šaulių sąjunga valstybės gynyboje 1935–1940 metais. In Lietuvos šaulių sąjungos istorijos fragmentai: konferencijos pranešimų medžiaga, 2002 m. kovo 7 d. Kaunas, 2002, p. 110–119.
 16. VAIČENONIS, Jonas. Problemy obrony wybrzeża Bałtyku w ramach planów modernizacji Litewskiego wojska (1934-1940). In Polityczne i militarne aspekty bezpieczeństwa w regionie morza Bałtyckiego: Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni 21-22 listopada 2001 r. Red. J. PRZYBYLSKI, B. ZALEWSKI. Gdynia, 2002, s. 66-76.
 17. VAIČENONIS, Jonas. Dvi kariuomenės – dvejopi tyrimai. Darbai ir dienos, 2000, t. 24, p. 183–190.
 18. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos kariuomenės modernizacija (1926–1939). Darbai ir dienos, 2000, t. 21, p. 131–176.
 19. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos kariuomenės uniformos istorija 1918–1940 m. In Apie Lietuvos kariuomenę (Lietuvos archyvai, Kn. 12). Sud. R. ČEPAS, J. DIMBELYTĖ. Vilnius, 1999, p. 49–63.
 20. VAIČENONIS, Jonas. Kariuomenės ir visuomenės dienos šventė Kaune 1935–1938 metais. Kauno istorijos metraštis, t. 1. Kaunas, 1998, p. 112–118.
 21. VAIČENONIS, Jonas. Żydzi w wojsku litewskim 1918–1940. In Od armii komputowej do narodowej (XVI-XX w.). Red. Z. KARPUS, W. REZMER. Toruń, 1998, s. 319-326.
 22. VAIČENONIS, Jonas; WOŁOS, Mariusz. Żydzi na Litwie w latach 1918-1940. In Studia i szkice z dziejów Żydów w regionie Bałtyku. Red. Z. H. NOWAK, Z. KARPUS. Toruń, 1998, s. 153-165.
 23. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos Respublikos kariuomenės uniformos raida 1918–1940 metais. Karo archyvas, 1997, t. XIV, p. 100–112.

Šaltinių publikacijos

 1. MAŠIOTAS, Justinas Juozas. Nuo Vaitiškių iki Augsburgo: karo meto atsiminimai. Sud. ir komentarų autorius J. VAIČENONIS. Kaunas, 2012. – 256 p. ISBN 978-9955-12-811-3
 2. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos kariuomenės vyriausiojo štabo viršininko plk. K. Škirpos Lietuvos kariuomenės vystymo planas. Karo archyvas, 2006, t. XXI, p. 315–422; 2007, t. XXII, p. 364–418.
 3. VAIČENONIS, Jonas. Vilniaus gatvė 1972–ųjų gegužės 18 d. Kauno istorijos metraštis, 2003, t. 4, p. 177–179.

Kitos pažintinės, šviečiamosios ir metodinės publikacijos

 1. VAIČENONIS, Jonas. Žalgirio mūšis; Valstybės simboliai; Kauno įgula 1919-1940; Lietuvos Prezidentai; Lituanicos skrydis; Vilniaus atgavimas 1939; Nepriklausomos Lietuvos kariuomenė. In Lietuvos istorija: iliustruota enciklopedija. Kaunas, 2012, p. 82–83; 96–103; 250–251; 262–279; 280–288; 290–301; 368–377.
 2. VAIČENONIS, Jonas. Metodiniai nurodymai kariuomenės dalinio istorijai rašyti: metodinė priemonė. Kaunas, 2010. – 44 p. ISBN 978-9955-12-584-6
 3. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos kariuomenės žygis į Vilnių; Prezidentai; Kariuomenė. In Tarpukario Lietuva (Pažinkime Lietuvą). Kaunas, 2007, p. 20–27; 40–47; 54–61.
 4. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos prezidentai (Mažieji pasakojimai apie Lietuvą). Kaunas, 2007. – 72 p. ISBN 5-430-04552-7
 5. VAIČENONIS, Jonas. Kauno gyventojai; Kaunas XIX ir XX amžiuose; Kauno įgula 1919–1940 metais; Prezidentūra; Lituanikos skrydis per Atlantą. In Kaunas. Istorija, praeitis, dabartis. Sud. R. VIEDRYNAITIS. Kaunas, 2006, p. 21–24; 25–38; 50–53; 58–63; 69–71.
 6. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos valstybės simboliai; Prezidentai; Lituanicos skrydis per Atlantą. In Valstybė (Iliustruota Lietuvos enciklopedija). Kaunas, 2006, p. 6–13; 21–29; 90–92.
 7. VAIČENONIS, Jonas. Lietuvos valstybės simboliai (Mažieji pasakojimai apie Lietuvą). Kaunas, 2006. – 72 p. ISBN 5-430-04533-0
 8. VAIČENONIS, Jonas. Lituanicos skrydis (Mažieji pasakojimai apie Lietuvą). Kaunas, 2006. – 72 p. ISBN 5-430-04532-2
 9. VAIČENONIS, Jonas. Valstybės simboliai; Prezidentai; Žygis į Vilnių; Lituanicos skrydis per Atlantą. In Lietuva. Šeimos enciklopedija. Kaunas, 2005, p. 8-11; 18-23; 216-217; 240-241.
 10. KUODYTĖ, Dalia; VAIČENONIS, Jonas. Už laisvę ir Tėvynę: fotoalbumas. Sud. D. KUODYTĖ, E. PEIKŠTENIS, D. ŽYGELIS. Vilnius, 2004 (2-oji patais. laida. Vilnius, 2007).

Aktualu »

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki XIX a. vidurio“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Žemaičių dailės muziejus ir Alsėdžių seniūnija kviečia dalyvauti nacionalinėje...

 

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame doktorantų seminare Klaipėdoje

2022 m. rugpjūčio 25–26 d. Klaipėdoje vyks XII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras. Maloniai kviečiame jame dalyvauti visų...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...