Barasa Darius

Mgr. Darius BARASA,
buvęs BRIAI jaunesnysis mokslo darbuotojas


Biografija
1993 m. baigęs Kretingos 2-ąją vidurinę (dab. M. Daujoto) mokyklą, 1993–2000 m. studijavo istoriją ir Baltijos šalių istoriją Klaipėdos universitete. 2004–2008 m. buvo Klaipėdos universiteto ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties doktorantūros doktorantas. Rengė disertaciją tema: „Konfesionalizacijos raida Klaipėdos valsčiuje XVII a. paskutinį ketvirtį – XVIII a. pradžioje“ (doktorantūros studijas nutraukė).
2000–2012 m. dirbo Šilutės muziejuje istoriku-muziejininku. 2011–2021 m. dirbo Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute jaunesniuoju mokslo darbuotoju.
Keliolikos straipsnių lietuvių kalba autorius, monografijos „Vertybių transformacijos“ (2015) bendraautoris, yra skaitęs kelias dešimtis pranešimų mokslinėse konferencijose.

Tyrimų interesai
Konfesionalizacijos procesai Prūsijos Hercogystėje nuo XVI iki XVIII amžiaus; Rytų Prūsijos ir Prūsijos Lietuvos istorija XVI–XX a.

Moksliniai projektai
2000–2013 m. dalyvavo vykdant BRIAI projektą (vėliau ilgailaikę veiklos kryptį): „Skaitmeninio Klaipėdos miesto, krašto bei Žemaitijos tiriamojo archyvo (STA) formavimas“. 2011–2012 m. BRIAI vykdyto projekto „Konfesinio, kultūrinio ir kalbinio paveldo fiksavimo ir tyrimo ekspedicijos Klaipėdos krašte“ dalyvis. 2012–2014 m. BRIAI vykdyto projekto „Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo tyrimai, sukuriant geografinę informacinę sistemą“, finansuoto Lietuvos mokslo tarybos, vykdytojas. 2012–2015 m. jaun. mokslo darbuotojas BRIAI vykdytame projekte „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje Brandžiaisiais viduriniais ir Ankstyvaisiais naujaisiais amžiais“.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. BARASA, Darius; ELERTAS, Dainius; MILTAKIS, Egidijus; ROWELL, S.C.; SKURDAUSKIENĖ, Jolanta; ŠČAVINSKAS, Marius; VAIVADA, Vacys. Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais: kolektyvinė monografija. Sud. S.C. ROWELL. Klaipėda, 2015. – 352 [+XVI] p. ISBN 978-9955-18-866-7 (aut. dalis: „Evangelikų dvasininkų savišvietos ir savarankiško tobulėjimo galimybės: bažnyčių bibliotekos Prūsijoje XVI–XVIII a.“, p. 162–197).

Mokslo straipsniai

 1. BARASA, Darius. XIX a. religinio prabudimo judėjimai Europoje ir surinkimai Prūsijos Lietuvoje. In Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 46). Sud. Ž. SIDABRAITĖ. Vilnius, 2018, p. 129–140.
 2. BARASA, Darius. Maldininkai Prūsijos Lietuvoje: masiškumas, išplitimas ir įvaizdis XIX a. 3 dešimtmetyje. In Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 46). Sud. Ž. SIDABRAITĖ. Vilnius, 2018, p. 141–169.
 3. BARASA, Darius. Ar Gotfrydas Ostermejeris išties laikytinas istorijos diletantu? In Gotfrydo Ostermejerio lituanistinio paveldo tyrimai I (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 41). Sud. L. CITAVIČIŪTĖ, O. ALEKNAVIČIENĖ. Vilnius, 2016, p. 45–82.
 4. BARASA, Darius. Rykštėmis ir kalaviju: pasaulietinės valdžios kova dėl pavaldinių sielų Prūsijoje XVI–XVIII amžiais. In Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos: mokslinių straipsnių rinkinys; skiriama prof. Stephen C. Rowell 50-mečiui. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 122–164.
 5. BARASA, Darius. Rusnės parapija 1774–1794 m. bažnytinių vizitacijų duomenimis. In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 310–321.
 6. BARASA, Darius. Samdinys ar gerasis ganytojas? Prūsijos dvasininko mobilumo galimybės XVI–XVIII a. Klaipėdos valsčiaus atvejis. In Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje: mokslinių straipsnių rinkinys. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 289–299.
 7. BARASA, Darius. Kuncų parapija 1569 m. bažnytinės vizitacijos duomenimis. In Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXV). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2012, p. 212–221.
 8. BARASA, Darius. Miestas, kur vanduo ir žmonės kuria gyvenimą. In Šilutė ir jos 500 metų istorija: mokslo straipsnių rinkinys. Sud. R. BALSYS, R. ŠIKŠNIENĖ, D. BARASA. Klaipėda, 2012, p. 39–52.
 9. BARASA, Darius. „Niekas neturi būti palaidotas kaip gyvulys“. Laidotuvių teisinis reglamentavimas Prūsijoje XVI–XVIII a. In Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXV). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2012, p. 13–33.
 10. BARASA, Darius. Klaipėdos krašto dvarų atgaivinimas: Šilutės dvaro komplekso pavyzdys. In Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai (Konferencijos „Esminiai Žemaitijos ir Klaipėdos krašto dvarų bruožai“, įvykusios 2008 m. spalio 3 d. Plungėje, medžiaga: skaitmeninė knyga. Sud. L. KLIMKA. Vilnius, 2010. Prieiga per internetą: http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=7131&p_d=94559&p_k=1.
 11. BARASA, Darius. Karvaičių-Juodkrantės parapija L. Rėzos gyvenimo laikotarpiu. In Martynas Liudvikas Rėza: epochų atspindžiai. Sud. N. STRAKAUSKAITĖ, S. POCYTĖ. Klaipėda, 2007, p. 6–31.
 12. BARASA, Darius. Senosios Šilutės krašto kapinės – archyvai po atviru dangumi. In Mažosios Lietuvos kultūros paveldas. Sud. ir ats. red. D. KAUNAS. Vilnius, 2006, p. 232–239.
 13. BARASA, Darius. Hugo Scheu – kultūros paribio žmogus. In Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. X). Sud. S. POCYTĖ, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda, 2004, p. 78–86.
 14. BANYTĖ-ROWELL, Rasa; BARASA, Darius. Šyšos švedkapių radiniai – įvadas į lokalinės istorijos tyrimus. Archaeologia Lituana, 2012, t. 13, p. 129–150.
 15. BARASA, Darius. Karvaičių parapija ir jos materialinė organizacija XVIII amžiuje. In Renesanso ir reformos įtaka Mažajai Lietuvai: mokslinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 1998, p. 24–45.

Šaltinių publikacijos

 1. BARASA, Darius. Karaliaučiaus konsistorijos ataskaita apie Karaliaučiaus ir Gumbinės apygardose už bažnyčios ribų veikusias religines draugijas (1823). In Pietizmo idėjos ir surinkimininkų raštija Prūsijos Lietuvoje (Senoji Lietuvos literatūra, kn. 46). Sud. Ž. SIDABRAITĖ. Vilnius, 2018, p. 255–274.
 2. BARASA, Darius. Smulkios žinios iš XVII a. Klaipėdos valsčiaus kriminalinių bylų. In Krikščioniškosios tradicijos raiška viduramžių – naujausiųjų laikų kasdienybės kultūroje: europietiški ir lietuviški puslapiai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVII). Sud. V. VAIVADA. Klaipėda, 2013, p. 160–170.
 3. BARASA, Darius. Apie upėn išpiltus miltus ir išbaidytus žydų lupikautojus. Septynmečio karo atgarsiai viename 1757 m. dokumente. In Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVI). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2013, p. 175–187.
 4. BARASA, Darius. XIX a. Rusnės kapinių kronika. In Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXV). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2012, p. 222–232.
 5. BARASA, Darius; GENIENĖ, Zita; MICKEVIČIUS, Kęstutis; VAIVADA, Vacys. Klaipėdos antspaudai, herbas ir jų panaudojimo pavyzdžiai XIII–XX a. In Klaipėdos tapatumo ženklai: antspaudas, herbas, vėliava. Sud. J. GENYS, K. MICKEVIČIUS. Klaipėda, 2012, p. 17–53.
 6. BARASA, Darius. Klaipėdos miesto istorijos fragmentai H. Scheu atsiminimuose. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 107–112.
 7. BARASA, Darius. 1920–1921 m. Klaipėdos krašte tarnavusio prancūzų karininko dienoraštis. In Klaipėdos kraštas 1920–1924 m. archyviniuose dokumentuose (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. IX). Sud. S. POCYTĖ, Klaipėda, 2003, p. 97–135.

Aktualu »

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki XIX a. vidurio“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Žemaičių dailės muziejus ir Alsėdžių seniūnija kviečia dalyvauti nacionalinėje...

 

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame doktorantų seminare Klaipėdoje

2022 m. rugpjūčio 25–26 d. Klaipėdoje vyks XII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras. Maloniai kviečiame jame dalyvauti visų...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...