Baublys Arūnas

Doc. dr. Arūnas BAUBLYS,
Buvęs BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas


Biografija
1978 m. baigęs Biržų miesto 2-ąją vidurinę mokyklą, studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, kurį baigė 1983 m. 2000 m. spalio 18 d. Lietuvos istorijos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinėje istorijos krypties doktorantūroje eksternu apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės inteligentijos formavimas 1795–1830 metais“ (mokslinė vadovė doc. dr. Ingė Lukšaitė).
1983–1985 m. dirbo bibliografu Lietuvos TSR Mokslų akademijos bibliotekos rankraščių ir bibliografijos skyriuose, 1985–1986 m. inspektoriumi Lietuvos TSR Kultūros ministerijos Bibliotekų reikalų valdyboje, 1984–1989 m. valandininku Respublikiniame kultūros darbuotojų tobulinimosi institute, Bibliotekininkystės ir muziejininkystės katedroje, kur dėstė LDK numizmatikos kursą muziejų darbuotojams. 1986–1993 m. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ mokslinis bendradarbis, archeologas, skyriaus vedėjas. Tyrinėjo Biržų senamiestį ir tvirtovės kompleksą. 1991–1992 m. organizavo mokymus Biržų regioninės muitinės darbuotojams Lietuvos kultūros vertybėms apsaugoti. 1993 m. pradėjo dirbti Klaipėdos universiteto Evangeliškosios teologijos centro, vėliau Teologijos katedros asistentu, lektoriumi, nuo 2006 m. docentu, nuo 2001 m. iki 2013 m. vasario 1 d. (katedros uždarymo) buvo šios katedros vedėjas. 2001 m. paskirtas Evangeliškosios teologijos centro direktoriumi (2014 m. centras perkeltas į BRIAI). Nuo 1998 m. dėsto KU Istorijos katedros studentams. 2011 m. Klaipėdos universitetas suteikė docento pedagoginį vardą. 2012–2022 m. BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas, 2012–2014 m. ir projekto vadovas.
2001–2005 m. LR Teisingumo ministerijos naujųjų religinių judėjimų ekspertas, nuo 2004 m. Vokietijos evangelikų bažnyčios ekspertas Rytų Europos ir Baltijos šalių klausimais, nuo 2006 m. „Protų susigražinimo programos“ ekspertas, nuo 2007 m. duomenų bazės „Lituanistika“ ekspertas. Nuo 2006 m. KU BRIAI mokslo darbų serijos „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“, 2007–2017 m. KU leidinio „Res Humanitariae“ red. kolegijų narys. Evangeliškosios teologijos draugijos (Gesellschaft für evangelische Theologie) narys (nuo 2006 m.), Liudviko Rėzos kultūros centro Juodkrantėje kuratoriumo narys (nuo 2008 m.), Palangos kurorto muziejaus (nuo 2016 m.), Šilutės Hugo Šojaus muziejaus (nuo 2016 m.) tarybų narys. Palangos miesto (nuo 2016 m.), Šilutės rajono (nuo 2016 m.) Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų narys, pastarosios tarybos pirmininkas.
2013 m. vasario 7 d. paskirtas Vokietijos Federacinės Respublikos garbės konsulu Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Šiaulių apskritimis.

Tyrimų interesai
Evangelikų bažnyčių istorija XIX–XX a., evangeliškoji teologija, Klaipėdos krašto kultūros paveldas.

Moksliniai projektai
2006 m. ir 2008 m. BRIAI vykdyto mokslinio tiriamojo projekto „Europinių kultūrų sąveika Klaipėdos krašte: istorinio, konfesinio ir etnografinio paveldo tyrimai” vykdytojas. 2010–2011 m. LR Kultūros ministerijos iš dalies finansuoto projekto „Konfesinio, kultūrinio ir kalbinio paveldo fiksavimo ir tyrimo ekspedicijos Klaipėdos krašte“ vykdytojas. 2012–2014 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto KU BRIAI projekto „Klaipėdos krašto etnokonfesinio paveldo tyrimai, sukuriant geografinę informacinę sistemą“ vadovas. 2014–2016 m. KU projekto „Kultūrinių idėjų transferas nacionalinio atgimimo kontekste: Prūsų Lietuvos ir Lietuvos dialogas“, finansuojamo Lietuvos mokslo tarybos pagal mokslininkų grupių projektų priemonę, vykdytojas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. BAUBLYS, Arūnas. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodas: organizacija, bažnytinė savivalda ir konfesinės inteligentijos formavimas 1795–1830 metais. Vilnius: Versus aureus, 2006. – 502, [2] p., [8] iliustr. lap. ISBN 9955-699-04-3

Sudaryti mokslo darbai

 1. The Reformation in the Southeast Baltic Region = Reformacija Baltijos jūros pietryčių regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXV). Ed. by Arūnas BAUBLYS in cooperation with Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017. – 264 pp. ISSN 1932-4095

Mokslo straipsniai

 1. BAUBLYS, Arūnas. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo akademinio lavinimo politikos nuostatos 1867–1914 m. Tiltai, Priedas nr. 51: Mokslo ir tikėjimo dialogai 2021. Klaipėda, 2021, p. 152–180.
 2. BAUBLYS, Arūnas. Tautiškumas ir religija klaipėdiečių memuarinėje literatūroje. Tiltai, Priedas nr. 48: Mokslo ir tikėjimo dialogai 2018. Klaipėda, 2018, p. 72–91.
 3. BAUBLYS, Arūnas. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo pradinio švietimo politika 1832–1863 m. parapinių pradžios mokyklų raidos bruožai. Tiltai, Priedas nr. 47: Mokslo ir tikėjimo dialogai 2017. Klaipėda, 2017, p. 35–62.
 4. BAUBLYS, Arūnas. Mecenatystė Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioje. Privatūs lavinimo fondai XIX a. antrojoje pusėje. In Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos: mokslinių straipsnių rinkinys; skiriama prof. Stephen C. Rowell 50-mečiui. Sud. M. ŠČAVINSKAS. Klaipėda, 2015, p. 165–179.
 5. BAUBLYS, Arūnas. Vytauto Didžiojo universiteto Evangelikų teologijos fakultetas ir Lietuvos politika Klaipėdos krašte. Tiltai, Priedas nr. 45: Mokslo ir tikėjimo dialogai 2015. Klaipėda, 2015, p. 54–81.
 6. BAUBLYS, Arūnas. Eustachijus Tiškevičius – lokalinės istoriografijos Lietuvoje pradininkas. In Eustachijus Tiškevičius: darbai ir kontekstai. Sud. Ž. BŪČYS, R. GRIŠKAITĖ. Vilnius, 2014, p. 333–338.
 7. BAUBLYS, Arūnas. Kristijono Donelaičio epochos politiniai ir dvasiniai bruožai. In Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVI). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2013, p. 43–54.
 8. BAUBLYS, Arūnas. Paribio kultūra: Klaipėdos miestas. In Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai. Sud. G. BLAŽIENĖ, N. MOROZOVA, J. ZABARSKAITĖ. Vilnius, 2012, p. 167–181.
 9. BAUBLYS, Arūnas. Klaipėdos krašto senųjų kapinių būklė ir vieta lokalinės kultūros paveldo sistemoje. In Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXV). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2012, p. 123–136.
 10. BAUBLYS, Arūnas. Auf der Suche nach Orientierung. Litauische evangelische Theologie. Verkündingung und Forschung, 2011, Bd. 56, H. 1, S. 63–78.
 11. BAUBLYS, Arūnas. Konfessionelle Identitäten der Stadt Memel/Klaipėda im 19./20. Jahrhundert. In Memel als Brücke zu den Baltischen Ländern: Kulturgeschichte Klaipėdas vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert (Tagungsberichte der Historischen Kommission für Ost- und Westpreussische Landesforschung, Bd. 26). Hrsg. von B. JÄHNIG. Osnabrück, 2011, S. 109-118.
 12. BAUBLYS, Arūnas. Reformatai aušrininkai ir varpininkai Lietuvos tautinio atgimimo procese. Res Humanitariae, 2009, t. 5, p. 64–85.
 13. BAUBLYS, Arūnas. Europinis Klaipėdos miesto paveldas. Britiški aspektai. Res Humanitariae, 2008, t. 3, p. 9–24.
 14. BAUBLYS, Arūnas. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios Unitas Lithuaniae sinodo kultūrinė politika XIX a. In Lietuvos evangelikų reformatų Sinodui 450 metų: mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius, 2008, p. 45–76.
 15. BAUBLYS, Arūnas. Theologische und stilistische Akzente der Friedhöfe im Memelland. Annaberger Annalen, 2008, Nr. 16, S. 31–61.
 16. BAUBLYS, Arūnas. Religijos vaidmuo saugant tautinį tapatumą Klaipėdoje ir Klaipėdos krašte. Res Humanitariae, 2007, Nr. 1, p. 7–14.
 17. BAUBLYS, Arūnas. Klaipėdos krašto dvasinis paveldas – europinių kultūrų sąveikos kontekste. In Mažosios Lietuvos kultūros paveldas. Sud. ir ats. red. D. KAUNAS. Vilnius, 2006, p. 250–259.
 18. BAUBLYS, Arūnas. Das Verhältnis von Staat und Kirchen in Litauen. Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht, 2005, Bd. 50, H. 3, S. 501–514.
 19. BAUBLYS, Arūnas. Reformatų bažnyčios sinodo politika spaudos draudimo metais. In Kultūriniai saitai abipus Nemuno: Mažosios Lietuvos reikšmė Didžiajai Lietuvai spaudos draudimo metais (1864–1904) (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. X). Sud. S. POCYTĖ, R. SLIUŽINSKAS. Klaipėda, 2004, p. 48–61.
 20. GENYS, Jonas; BAUBLYS, Arūnas. Biržų pilis ir miesto įtvirtinimas. In Lietuvos pilių archeologija. Sud. J. GENYS, V. ŽULKUS. Klaipėda, 2001, p. 199–228.
 21. BAUBLYS, Arūnas. Lietuvos evangelikų reformatų sinodo aukštojo mokslo politika 1795–1830 metais. Universitetinių studijų organizacija. Tiltai, 2000, Nr. 2, p. 55–66.
 22. BAUBLYS, Arūnas. Biržų tvirtovė ir miestas – Lietuvos DK protestantų mecenatų kunigaikščių Radvilų rezidencija (XVI–XVII a.). In Protestantizmas Lietuvoje: istorija ir dabartis. Ats. red. I. LUKŠAITĖ. Vilnius, 1994, p. 138–149.

Konferencijų medžiaga

 1. BAUBLYS, Arūnas. Vydūnas. Prūsų Lietuvos ir Vokietijos kultūrinės sąsajos. In Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu : 3-oji tarptautinė sveikatos mokslų studentų ir 19-oji mokslinė-praktinė konferencija. Sud. A. RAZBADAUSKAS ir kt. Klaipėda, 2017, p. 10.
 2. BAUBLYS, Arūnas. Vydūno požiūris į tautiškumą knygoje „Septyni šimtai metų vokiečių ir lietuvių santykių“. In Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: II tarptautinė sveikatos mokslų studentų [ir] 18-oji tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: konferencijos medžiaga. Sud. A. RAZBADAUSKAS ir kt. Klaipėda, 2016, p. 313–317.
 3. BAUBLYS, Arūnas. Religinis Vydūno fenomeno kontekstas. In Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: visuomeninė sąmonė ir lėtinių neinfekcinių ligų valdymas: programa ir konferencijos medžiaga. Sud. A. KIRKUTIS, A. RAZBADAUSKAS, A. BAUBLYS et al. Klaipėda, 2012, p. 14–18.
 4. BAUBLYS, Arūnas. Lietuviško būdo savybės Vydūno kūryboje. In Į sveiką gyvenseną ir skaidrią būtį Vydūno keliu: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija: programa ir konferencijos medžiaga. Sud. A. KIRKUTIS, A. RAZBADAUSKAS, A. BAUBLYS et al. Klaipėda, 2011, p. 37–41.
 5. BAUBLYS, Arūnas. Britų pėdsakai Klaipėdoje. In Kultūrinio paveldo išsaugojimas kaimyninių tautų identitetui stiprinti: tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga. Sud. L. JUZĖNAITĖ. Klaipėda, 2008, p. 59–60.
 6. BAUBLYS, Arūnas. Der Stand der Forschungen über die Kirchengeschichte der Lutherischen und Reformierten Kirche Litauens im 20. Jahrhundert. In Beiträge zur ostdeutschen Kirchengeschichte. Folge 8: Berlin – Riga – Vilnius – Breslau: Beiträge aus vier internationalen Konferenzen. Münster, 2007, S. 24-32.
 7. BAUBLYS, Arūnas. G. Sauerweino laikų Prūsijos bažnyčia: žvilgsnis į etninį, konfesinį ir politinį kontekstą. In Georgas Sauerweinas ir lietuvių tautos atgimimas XIX a. pabaigoje: tarptautinė mokslinė konferencija: IV tarptautinis G. Sauerweino mokslinis simpoziumas Klaipėdoje: [2004 m. lapkričio 12–13 d.]. Red. kom. pirm. A. ŽALYS. Klaipėda, 2005, p. 137–150.
 8. BAUBLYS, Arūnas. Das Verhältnis von Staat und Kirchen in Litauen. In V. Internationales Symposion der VELKD in Reval/Estland 2004 (Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht, 2005, Bd. 50, Hf. 3), S. 501-514.
 9. BAUBLYS, Arūnas. XIX–XX a. Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios lietuviški katekizmai. In Renesanso ir reformos įtaka Mažajai Lietuvai: mokslinės konferencijos medžiaga. Klaipėda, 1998, p. 24–45.
 10. BAUBLYS, Arūnas. Didžiosios ir Mažosios Lietuvos Evangeliškųjų bažnyčių ryšiai 1918–1939 m. In Mažosios Lietuvos istorija ir etnografija: mokslinės konferencijos, įvykusios 1993 m. gruodžio 10 d., medžiaga. Klaipėda, 1994, p. 16–19.

Mokslo populiarinimo publikacijos

 1. SAKALAUSKAS, Romualdas; BAUBLYS, Arūnas; JUODYTĖ, Gražina. Respublikinė Klaipėdos ligoninė pakeliui į šimtmetį. Klaipėda: Eglė, 2019. – 260 p. ISBN 978-609-432-125-2
 2. BAUBLYS, Arūnas. Iš laisvės į laisvę –Biržų krašto muziejus „Sėla“. In Biržų istorijos apybraižos II. Sud. Snieguolė KUBILIŪTĖ. Vilnius, 2018, p. 269–278.

Informacinio ir metodinio turinio publikacijos

 1. BAUBLYS, Arūnas. Teologija. In Lituanistikos duomenų bazė: ekspertinio vertinimo analizė: apžvalga-studija [elektroninis išteklius]. Sud. Algis KRUPAVIČIUS. Vilnius, 2018, p. 209–219.
 2. BAUBLYS, Arūnas. Numizmatika [elektroninis išteklius]. Klaipėda, 2011.
 3. BAUBLYS, Arūnas. Archeologiniai tyrimai Biržuose, J. Janonio a. rytinėje dalyje 1990–1991 m. In Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990–1991 metais. II dalis. Vilnius, 1992, p. 9–10
 4. BAUBLYS, Arūnas. Biržų, Rotušės g. 28 archeologiniai tyrimai. In Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1990–1991 metais. II dalis. Vilnius, 1992, p. 10–11.
 5. BAUBLYS, Arūnas. Lietuvos TSR mokslų akademijos leidinių bibliografinė rodyklė, 1980. Vilnius, 1987.

Recenzijos

 1. BAUBLYS, Arūnas. Baltijos šalių evangelikų liuteronų bažnyčių istorijai skirta knyga [Rec. kn.: WITTRAM, Heinrich. Einblicke in die baltische Kirchengeschichte. Bewährungsproben in einer Ostseeregion (Dokumente aus Theologie und Kirche, Bd. 9). Rheinbach: CMZ Verlag, 2011]. In Contact Zones in the Historical Area of East Prussia = Kontaktų zonos istoriniame Rytų Prūsijos regione (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXX). Ed. by V. SAFRONOVAS, K. RICHTER. Klaipėda, 2015, p. 229–247.
 2. BAUBLYS, Arūnas. Naujos Kristijono Donelaičio pasaulio įžvalgos [Rec. kn.: Annaberger Annalen über Litauen und deutsch-litauische Beziehungen, 2014, Nr. 22]. Knygotyra, 2015, t. 64, p. 305–340.
 3. BAUBLYS, Arūnas. Karas po karo, arba išvytų iš Rytų Europos vokiečių nepagražintos integracijos istorija [Rec. kn.: KOSSERT, Andreas. Kalte Heimat. Die Geschichte der deutschen Vertriebenen nach 1945. München: Paderborn Verlag, 2009]. In Klaipėdos krašto konfesinis paveldas: tarpdisciplininiai senųjų kapinių tyrimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXV). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2012, p. 281–285.
 4. BAUBLYS, Arūnas. Naujas žvilgsnis į seną problemą [Red. kn.: Rec. kn.: RIECHMANN, Jens Hinrich. Evangelische Kirche Altpreußens in den Abtretungsgebieten des Versailler Vertrags. Eine Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung des Memellandes zwischen 1919 und 1938. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz, 2011]. In Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIV). Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012, p. 327–332.
 5. BAUBLYS, Arūnas. Dievo apvaizdos pėdsakai nuo Mintaujos iki Karaliaučiaus… [Rec. kn.: SCHOENBORN, Ulrich. “…ich sehe die Fußstapffen der Providentz Gottes”: Zum Wirken des hessischen Theologen Conrad Mel (1666–1733) in Mitau, Memel und Königsberg (Arbeiten zur Historischen und Systematischen Theologie, Bd. 10). Berlin: LIT Verlag, 2006]. In Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. S. POCYTĖ, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008, p. 242–245.

Aktualu »

Mokslinė konferencija „Alsėdžiai – bažnytinis centras, parapija, miestelis: nuo pirmojo paminėjimo iki XIX a. vidurio“

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas, Žemaičių dailės muziejus ir Alsėdžių seniūnija kviečia dalyvauti nacionalinėje...

 

Kviečiame dalyvauti nacionaliniame doktorantų seminare Klaipėdoje

2022 m. rugpjūčio 25–26 d. Klaipėdoje vyks XII nacionalinis istorijos ir archeologijos krypties doktorantų seminaras. Maloniai kviečiame jame dalyvauti visų...

 

Call for Submissions

The 29th volume of Archaeologia Baltica is already in preparation and will be focused on the post‐Medieval archaeology, the interest in which has grown as a result...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karybos istorijos specializaciją

Baltijos šalių istorijos antrosios (magistrantūros) pakopos studijų programoje studentai gali rinktis karybos istorijos specializaciją. Studijuoti į šią...