Baltijos šalių istorijos programa

Programos turinys

Programos aprašas

Istorijos magistrantūros studijų tikslas Klaipėdos universitete yra gilinti bakalauro studijų metu įgytas studentų žinias, tobulinti įgūdžius ir, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, plėsti jų profesinę kompetenciją. Šios studijos yra ne tik orientuotos į visapusišką absolventų pasirengimą profesionaliam mokslo tiriamajam darbui, bet ir į bazinių įgūdžių, reikalingų mokslo ir taikomųjų problemų sprendimui, lavinimą. Magistrantūros studijų metu yra tobulinamas studentų teorinis ir metodologinis pasirengimas, gebėjimai analizuoti, sisteminti, vertinti, interpretuoti, argumentuotai polemizuoti aktuliais klausimais, susijusiais su politiniais, socialiniais, kultūriniais praeities ir dabarties aspektais. Šios studijos suteikia visapusiškus tiriamuosius įgūdžius, būtinus informacijai rinkti, jai kvalifikuotai analizuoti, sisteminti ir vertinti. Baigę istorijos magistrantūros studijas absolventai geba atpažinti svarbiausius Lietuvos ir Baltijos regiono šalių praeities procesus bei jų tarpusavio ryšius, turi gerų jų interpretavimo įgūdžių. Sykiu jie yra motyvuoti nuolat atnaujinti ir gilinti turimas žinias, įgiję plataus profilio specializaciją bei kompetenciją, kurią gali pritaikyti dirbdami ne tik praeities tyrimus atliekančiose institucijose, bet ir gretutinėse veiklos sferose: paveldosaugos, archeologijos, archyvistikos, muziejininkystės, pedagogikos, komunikacijų, turizmo, kultūros vadybos, o taip pat visuomenės saugumo ir krašto apsaugos srityse, nevyriausybinėse įstaigose ir pelno siekiančiose organizacijose, kuriose gali būti pritaikomi informacijos rinkimo, jos kritinio apdorojimo, interpretavimo ir išdėstymo, mokslo ir taikomųjų problemų sprendimo įgūdžiai, analitinis mąstymas, užsienio kalbų žinios. Be to, istorijos magistrantūros studijų absolventai yra visapusiškai pasirengę savarankiškam mokslo tiriamajam darbui, todėl gali tęsti studijas trečiojoje studijų pakopoje (doktorantūroje) Klaipėdos universitete arba kituose Lietuvos bei užsienio universitetuose.

Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijų programa tiesiogiai atliepia ją vykdančio Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslinių tyrimų tematiką. Tyrimus, vykdomus šiame Institute, Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro pasamdyti tarptautiniai ekspertai 2015 m. įvertino užimant stiprias nacionalines ir viršnacionalines (regionines) pozicijas savo srityje. Tai patvirtina, kad programos studentams suteikiamos žinios atitinka tarptautinio lygmens mokslinių tyrimų pasiekimus. Programa periodiškai atnaujinama, atsižvelgiant į studentų pageidavimus ir įtraukiant į studijų tinklelį naujus privalomus ir pasirenkamuosius dalykus. Todėl magistrantams siūlomi inovatyvūs probleminį bei dalykinį akiratį praplečiantys specialybės bei laisvai pasirenkami dalykai, kurie didina jų kompetenciją ir, atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius, sudaro geresnes galimybes pasirinkti profesinės veiklos sritis, kurios yra glaudžiai susijusios su istoriko profesija.

Nuo kituose Lietuvos universitetuose siūlomų istorijos magistrantūros studijų programų Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto kuruojama programa skiriasi regioninės istorijos problematikos akcentu. Paskaitų metu daugiausia dėmesio skiriama Lietuvos ir Baltijos jūros regiono istorijos problemų ankstyvaisiais naujaisiais (XVI–XVIII a.) ir moderniaisiais laikais (XIX–XX a.) analizei, ypač konfesionalizacijos ir nacionalizmo epochose regione įvykusiems tapatybių pokyčiams. Be to, studentai turi galimybę rinktis gilesnį profiliavimą aktualioje karo istorijos tematikoje, kadangi nuo 2017 m. į Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijų programą integruotas keturių karo istorijos studijų dalykų blokas. Tai padaryta atsižvelgiant į Institute pastaraisiais metais išryškėjusią mokslinių tyrimų specializaciją karo istorijos tematikoje ir į darbo rinkos Vakarų Lietuvoje pokyčius bei poreikius: sparčią krašto apsaugos sistemos karinių vienetų plėtrą Vakarų Lietuvoje ir visoje šalyje artimiausiu dešimtmečiu, dėl to ryškėjantį didelį aukštos kvalifikacijos darbuotojų (karininkų ir puskarininkių) poreikį. Įvedant šį bloką, taip pat siekta glaudesnės mokslo ir studijų integracijos, sinergijos bei aiškios ir nuoseklios specializacijos. Tad apsisprendusiems studijuoti šioje magistrantūros programoje sudaroma galimybė, pasirenkant karo istorijos dalykus, skirti jiems iš viso iki 57 proc. studijų laiko (68 iš 120 kreditų). Pasirinkusieji karo istorijos dalykus plės ir gilins savo žinias karo istorijos bei karybos srityse, o tai karinėje profesinėje veikloje padės geriau suvokti ir analizuoti saugumo aplinką, taps tvirtu pagrindu kariniam valstybės gynybos planavimui.

Istorijos magistrantūros studijų programoje paskaitos sudaro tik nedidelę dalį bendrojo krūvio. Likusią dalį (¾ valandinio krūvio) sudaro studentų savarankiškas darbas, nuo kurio efektyvumo ir kokybės labiausiai priklauso jų įgyjami įgūdžiai ir kompetencija. Savarankišką studentų darbą sudaro rengimasis paskaitoms ir seminarams, savarankiškos literatūros studijos, rašto darbų rengimas. Svarbiausias iš jų – savarankiškai atliktas tyrimas magistro baigiamajame darbe. Konsultuojant moksliniam vadovui, šis darbas rengiamas visą magistrantūros studijų laikotarpį, o jo rengimo procesas kontroliuojamas kas pusmetį vykdomų tarpinių atsiskaitymų metu. Magistro baigiamieji darbai ginami viešai; juos vertina du oficialūs oponentai ir iš Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto darbuotojų sudaroma komisija.

Visos programos apimtis – 120 kreditų.