KU ir VDU doktorantūra (nuo 2011 metų)

2011 m. birželio 21 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-1124 (Žin., 2011-06-30, Nr. 78-3846) Klaipėdos universitetui kartu su Vytauto Didžiojo universitetu suteikta teisė vykdyti doktorantūros studijas humanitarinių mokslų srities istorijos kryptyje (05H).

Nuo 2011 m. istorijos krypties doktorantai priimami į jungtinę Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūrą.

Studijas šioje doktorantūros institucijoje reglamentuoja:

  • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 897 Dėl mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo aktuali redakcija (paskutiniai pakeitimai priimti 2013 m. rugpjūčio 21 d.);
  • Vytauto Didžiojo universiteto su Klaipėdos universiteto istorijos mokslo krypties Mokslo doktorantūros reglamentas, patvirtintas Vytauto Didžiojo universiteto Senato 2011 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 5-26, pritartas Klaipėdos universiteto Senato 2011 m. birželio 23 d. nutarimu Nr. 11-66;
  • Lietuvos mokslo tarybos 2002 m. birželio 24 d. nutarimo Nr. V-24 priedas Mokslo krypties tarybos daktaro disertacijai ginti reglamentas;
  • Lietuvos mokslo tarybos 2003 m. lapkričio 19 d. nutarimas Nr. VI–4 Dėl doktorantūros nuostatų 32, 38, 40, 53 ir 54 punktų reikalavimų;
  • Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. ISAK-625 Dėl tarybų daktaro disertacijoms ginti narių, doktorantų mokslinių vadovų, konsultantų, disertacijų oponentų ir kitų mokslininkų, kurie nurodomi sąrašuose siekiant įgyti doktorantūros teisę, kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo galiojanti redakcija (paskutiniai pakeitimai 2010 m. gruodžio 15 d.).

Doktorantūros institucijomis šioje doktorantūroje laikomos Vytauto Didžiojo universitetas ir Klaipėdos universitetas.
Administruojančiu universitetu pagal Doktorantūros institucijų sutartį laikomas Vytauto Didžiojo universitetas.

Doktorantūros procesą koordinuoja Doktorantūros komitetas, kurį sudaro šie mokslininkai:
prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius (VDU, pirmininkas),
prof. dr. Vygantas Vareikis (KU, pirmininko pavaduotojas),
dr. Daiva Dapkutė (VDU),
prof. habil. dr. Algirdas Girininkas (KU),
doc. dr. Vaida Kamuntavičienė (VDU),
prof. dr. (HP) Jūratė Kiaupienė (VDU),
doc. habil. dr. Ingė Lukšaitė (KU),
dr. Rimantas Miknys (KU),
doc. dr. Saulius Pivoras (VDU),
doc. dr. Silva Pocytė (KU),
doc. dr. Jonas Vaičenonis (VDU),
prof. habil. dr. Vladas Žulkus (KU).

Doktorantūros komiteto pirmininku 2011 m. birželio 27 d. posėdyje išrinktas prof. habil. dr. Egidijus Aleksandravičius, jo pavaduotoju – prof. habil. dr. Algirdas Girininkas. 2013 m. rugpjūčio 26 d. posėdyje doktorantūros komiteto pirmininke išrinkta prof. dr. Jūratė Kiaupienė, jos pavaduotoju doc. dr. Vygantas Vareikis. 2016 m. rugsėjo 6 d. doktorantūros komiteto pirmininku vėl išrinktas prof. E. Aleksandravičius.