Archeologijos programa

Bakalauro kvalifikacinio laipsnio siekiantiems studentams Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas siūlo studijuoti nuolatinių studijų archeologijos bakalauro programą (kodas 612V40003).

Programos turinys

Archeologijos bakalauro studijų programos tikslas – parengti kvalifikuotus archeologus, užtikrinant jiems universitetinį bakalauro laipsnį atitinkantį dalykinį išsilavinimą bei archeologo kvalifikacijos įgijimą. Šia programa siekiama:

  1. Parengti archeologą, turintį fundamentalias archeologijos ir susijusių mokslų žinias, gebantį jas taikyti tolimesnėse studijose ir veikloje, susijusioje su visų rūšių archeologijos paveldo vertinimu ir jo išsaugojimu, tyrimais ir jų populiarinimu, galintį įgytas žinias taikyti dirbant švietimo ir mokslo, kultūros įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir privačiose struktūrose.
  2. Išugdyti iniciatyvų ir kūrybišką specialistą, gebantį atlikti praktinius kultūros paveldo archeologinius tyrimus naudojant modernias technologijas ir metodus, pasirengusį savarankiškai dirbti praktiškai tyrinėjant archeologinį kultūros paveldą.

Archeologijos bakalauro pirmosios pakopos studijų programos, kurią baigus suteikiamas krypties (šakos) bakalauro laipsnis, apimtis sudaro 240 studijų kreditų. Šią programą sudaro dvi dalys – teorinė ir taikomoji. Teorinė dalis skirta įgyti reikalingoms kompetencijoms archeologijos ir gretutinių mokslų srityje. Studentai įgyja žinių apie archeologijos istoriją, archeologinių laikotarpių materialinę ir dvasinę kultūrą, visuomenę, kultūrų, visuomenės ir pasaulėžiūrų transformacijas, baltų ryšius ir santykius su Baltijos jūros regiono kraštais, gyvenviečių, piliakalnių ir miestų archeologiją, povandeninę archeologiją, archeologijos paveldą, istoriją, etnologiją. Suteiktos humanitarinio pobūdžio žinios jungiamos su antropologijos, zooarcheologijos, geologijos ir kitų gamtos mokslų žiniomis.

Analitinė taikomoji bakalauro studijų programos dalis susideda iš dviejų dalykų blokų. Pirmoji dalykų grupė skirta supažindinti studentus su šiuolaikinėmis technologijomis ir metodais neinvaziniuose archeologinio paveldo tyrimuose. Studijuodami, studentai įgyja žinių apie šiuolaikinių technologijų ir metodų panaudojimo galimybes tyrimuose ir įgauna praktinių gebėjimų. Tai – lauko tyrimai naudojant georadarą, matavimai tacheometru, jūros dugno žvalgymas šoninės apžvalgos sonaru ir povandeniniu magnetometru, radinių fiksavimas 3D skaitytuvu. Studentai teoriškai ir praktiškai supažindinami su priešistorinių įrankių iš titnago, kaulo ir rago gaminimu eksperimentinės archeologijos laboratorijoje. Antroji dalykų grupė skirta įgyti žinių apie šiuolaikinių informacinių technologijų galimybes archeologinius duomenis skaitmeninti, vizualizuoti ir pateikti visuomenei.

Tokia studijų schema pasirinkta siekiant perteikti archeologijos studentams reikalingas archeologijos teorines žinias, supažindinti ir įdiegti taikomuosius lauko ir laboratorinių tyrimų įgūdžius, leidžiančius praktiškai taikyti šiuolaikinius tyrimo metodus ir savarankiškai dirbti su naujomis technologijomis. Tuo siekiama suteikti absolventams galimybes baigus universitetą iš karto dalyvauti darbo rinkoje.

Archeologijos studijų absolventai, atlikdami savarankiškus tyrimus ir populiarindami archeologijos paveldą, gali ženkliai prisidėti prie kultūrinio turizmo populiarinimo. Kultūrinis turizmas Lietuvoje yra dar mažai praktikuojamas, nors Europos Sąjungoje užima vis didesnę ekonomikos dalį. Archeologinių objektų, tiek sausumos, tiek ir povandeninių, tyrimų rezultatai šiuolaikinių technologijų pagalba gali būti suprantamai ir įtaigiai pristatomi ir plačiajai visuomenei.

Klaipėdos universitetas archeologijos bakalaurams siūlo ne tik bendrąsias teorinio ir taikomojo pobūdžio archeologijos studijas. Programa yra išplečiama ir pagilinama analitinio taikomojo pobūdžio žiniomis, skiriant daug dėmesio įdiegti praktinius gebėjimus, panaudojant šiuolaikines technologijas ir metodus, būtinus vykdant neinvazinius archeologijos tyrimus ir ženkliai pagreitinančius bei atpiginančius reikalingus ardomuosius tyrimus. Archeologijos studijos Klaipėdos universitete apima naują Lietuvoje bei Baltijos valstybėse marinistinės archeologijos sritį, kurios objektas yra tyrimai tiek jūros pakrantėse, tiek po vandeniu.

Baigę Archeologijos bakalauro studijų programą, absolventai gali rinktis magistrantūros studijas KU Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūroje.