Studijos

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas kuruoja keturias studijų programas ir vykdo trijų pakopų – bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros – studijas. Šiuo metu institute studijuoja nedidelis studentų skaičius. Tai leidžia studijų tikslų siekti sąlyginai kompaktiškose studentų grupėse, o dėstytojams daugiau laiko skirti individualiam darbui su kiekvienu studentu.

Kodėl verta rinktis istorijos studijas Klaipėdos universitete?

Istorijos studijos Klaipėdoje, viename jauniausių universitetų Lietuvoje

1991 m. Lietuvos pajūryje įsteigtas Klaipėdos universitetas (KU) yra vienas jauniausių universitetų šalyje, tačiau tai – daugiau privalumas, skatinantis demokratinę aplinką, kaitą bei leidžiantis išvengti konservatyvumo ir sustabarėjimo. Universitetą įkūrus, jame beveik išsyk pradėtos istorijos studijos. Jau du dešimtmečius Universiteto istorikai ir archeologai prisideda prie Klaipėdos universiteto kaip alternatyvos Vilniui vaidmens stiprinimo Vakarų Lietuvos regione ir sėkmingai reiškia savąjį kultūrinį ir mokslinį potencialą Baltijos jūros regione.

Istorijos studijų išskirtinumas Klaipėdoje – mokslo ir studijų simbiozė

1992 m. Klaipėdos universitete daugiausia istoriko Alvydo Nikžentaičio pastangomis buvo įkurtas Vakarų Lietuvos ir Prūsijos istorijos centras (VLPIC), 1993 m. – Istorijos katedra. Nuo pat šių KU padalinių įsteigimo abu jie glaudžiai bendradarbiavo tarpusavyje ir dirbo po vienu stogu, tačiau specializavosi skirtingose veiklose: VLPIC – moksliniuose tyrimuose, Istorijos katedra – studijų proceso organizavime. VLPIC, kuris 2003 m. buvo reorganizuotas į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą (BRIAI), ir Istorijos katedros bendrą darbą kaip pozityvų mokslo ir studijų suderinamumo pavyzdį pažymėjo visi be išimties abiejų institucijų veiklą vertinę Lietuvos ir tarptautiniai ekspertai. Siekiant formalizuoti abiejų KU padalinių bendradarbiavimą, nuo 2016 m. sausio 1 d. Istorijos katedra buvo įjungta į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą ir pervadinta Istorijos ir archeologijos katedra.
Mokslo ir studijų dermė, puoselėjama Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute, Klaipėdos universiteto istorijos ir archeologijos studentams sudaro retą galimybę studijuoti išskirtinėje akademinėje aplinkoje, gauti geriausių savo sričių specialistų konsultacijas. Visi BRIAI darbuotojai aktyviai dalyvauja studijų procese, vadovauja studentų moksliniams darbams. 

Istorijos studijų centre – visuomenių ir kultūrų kaita Vakarų Lietuvos ir Rytų Prūsijos regionuose

Istorijos mokslo ir studijų centras Klaipėdoje buvo įsteigtas užpildant regioninės istorijos nišą, atsiradusią dėl tradicinio Vilniuje ir Kaune dirbusių istorikų koncentravimosi į Lietuvos istorijos bendrąja prasme tyrimus. Du skirtingi, bet tuo pačiu unikalūs regionai – Prūsija ir Žemaitija – nuo pat pradžių tapo KU dirbančių istorikų mokslinio domėjimosi objektu. Tai visiškai suprantama turint omeny, kad Klaipėda įsikūrusi aktyvios komunikacijos paženklintame buvusiame dviejų regionų ir dviejų valstybių pasienyje.
Savitas Prūsijos Lietuvos (arba Mažosios Lietuvos) regionas, kuriame buvo įkurtas pirmasis savivaldis miestas dabartinės Lietuvos teritorijoje, kurio kultūra, skirtingai nei Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, šimtmečiais pulsavo lietuviškai, tačiau kuris tuo pačiu visuomet liko daugiakultūris, kuris turėjo didelės įtakos moderniosios lietuvių nacijos kūrimuisi ir pagaliau turėjo uostą, per kurį intensyviausiai kontaktavo su Vakarų kultūra, ilgą laiką liko nepažintas. Lygiai ir istorinis Žemaitijos regionas, ilgus šimtmečius išlaikęs savitumą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sudėtyje, istorinių tyrimų prasme buvo nuskriaustas. Turtingus šių regionų praeities klodus platesniame Baltijos jūros regiono kontekste pradėta intensyviau atverti tik pastaraisiais dešimtmečiais: didele dalimi mokslinių tyrimų, suaktyvintų KU, dėka. Į šiuos tyrimus jau daugiau kaip dvidešimt metų kreipiami ir KU istorijos ir archeologijos studentai.

Klaipėdos universitete – galimybė studijuoti Lietuvoje tik pradedamas plėtoti archeologijos sritis

2003 m. įvykdyta VLPIC reorganizacija į BRIAI – fakulteto lygmens universiteto padalinį – leido dar labiau sustiprinti Istorijos katedros pajėgumus, pirmiausia archeologijos srityje. Iki tol dirbusią kelių archeologų komandą, vadovaujamą prof. Vlado Žulkaus, pamažu papildė būrys archeologų iš Vilniaus.
Ir šiuo atveju KU mokslininkai Lietuvos mokslo kontekste užėmė iki tol mažai dėmesio sulaukusią nišą, daugiausia dėmesio archeologijos tyrimuose kreipdami į Lietuvoje menkai išvystytas priešistorės tyrimų, Baltijos jūros regiono istorinių laikų archeologijos, povandeninės archeologijos ir kraštovaizdžio archeologijos tyrimų sritis.
Nuo 2006 m. bakalauro studijose atsirado archeologijos specializacija, nuo 2010 m. katedra vykdo naują Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros programą, o nuo 2014 m. suteikiama galimybė stoti į atskirą Archeologijos bakalauro studijų programą. KU kuriant integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnį, archeologijos tyrimų reikmėms buvo įsigyta unikali Baltijos šalyse įranga, leisianti greičiau ir tiksliau gauti ir apdoroti archeologijos tyrimams reikalingus duomenis.

Istorijos studijos Klaipėdos universitete – pripažintos Baltijos jūros regiono akademiniame kontekste

Iškart po istorijos studijų centro įsteigimo Klaipėdos universitete buvo užmegzti glaudūs ryšiai su kolegomis Vokietijoje, leidę Klaipėdoje sukurti gerą šaltinių ir literatūros bazę ir išplaukti čia dirbantiems mokslininkams į tarptautinius vandenis. Užsimezgė nuolatiniai kontaktai su mokslinių tyrimų institucijomis ir tyrinėtojais Švedijoje, Lenkijoje, Danijoje, Latvijoje, Rusijoje, Didžiojoje Britanijoje. Apie išsiplėtusius šios institucijos kontaktus liudijo prof. S. C. Rowello iš Cambridge’o universiteto atvykimas dirbti į Klaipėdą. Susiklostė iki šiol veikianti praktika, kai Klaipėdoje studijuojantiems istorikams dėsto ne tik vietiniai, bet ir nuolat kviečiami lektoriai iš kitų Lietuvos ir užsienio mokslo institucijų.
Visa tai jau pirmaisiais veiklos metais leido tuometinėje Istorijos katedroje sukurti aukštą, tarptautinį lygį atitinkančią, studentų parengimo kokybę. 1996 m. Norvegijos mokslo tarybos ekspertai, vertinę mokslo būklę visoje Lietuvoje, padarė išvadą, jog jungtinė VLPIC ir Istorijos katedros struktūra, sukurta Klaipėdos universitete, „yra šiuolaikiška, orientuota į tarptautinius ryšius, o jos mokslininkai vykdo ir skelbia tarptautinio lygio mokslinius tyrimus“. Ši situacija iš esmės nepakito ir vėliau: apie tai liudija 2015 m. Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centro (MOSTA) Lietuvoje vykdytos tarptautinės mokslinės veiklos ekspertizės duomenys. Pagal juos BRIAI veikla buvo įvertinta 4 iš galimų 5 taškų – maksimaliu taškų kiekiu, Lietuvoje šio vertinimo metu suteiktu humanitarinius mokslus plėtojantiems vertinamiesiems vienetams.
Klaipėdoje sukurtos istorijos studijų struktūros pasiekimus liudijo ir nuolatinė jos plėtra: 1997 m. buvo pradėta rengti magistrantus, 2003 m. gauta doktorantūros studijų teisė. Iki šiol yra apginta beveik keturios dešimtys daktaro disertacijų, parengtų dalyvaujant KU istorijos doktorantūros institucijoje. Kelios jų įvertintos aukštais Lietuvos ir užsienio šalių apdovanojimais.

Studijų Klaipėdoje metu – galimybė tobulintis užsienio universitetuose

Studijuojant istoriją, yra svarbu ne tik išmokti skaityti ir interpretuoti praeitį. Tinkamam istoriko ar archeologo pasirengimui reikalingas užsienio kalbų mokėjimas, nes tik jis įgalina pajausti tarptautinę studijų ir mokslo aplinką. Todėl užsienio kalbų mokymasis sudaro svarbią istorijos studijų dalį. Pagal ERASMUS programą suteikiama galimybė gerus studijų rezultatus demonstruojantiems istorijos programos studentams išvykti vienam semestrui studijuoti užsienio universitetuose.
Šiuo metu siūlomas pasirinkimo spektras apima aukšto lygio Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Vengrijos, Lenkijos, Turkijos aukštąsias mokyklas. Papildoma sąlyga – privalomas užsienio kalbos mokėjimas.

Aukštas mokslinis potencialas beveik dešimtmetį naudojamas naujiems mokslininkams rengti

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas bei Istorijos ir archeologijos katedra yra vieni iš kelių KU padalinių, jau daugiau kaip dešimtmetį kuruojančių doktorantūros studijas ir teikiančių galimybę įgyti aukščiausią kvalifikaciją, tampant istorijos krypties mokslininkais. Nuo pat 1992 m. aktyviai palaikomi bendradarbiavimo kontaktai su Lietuvos istorijos institutu Vilniuje 2003 m. išsivystė į bendrą KU ir Lietuvos istorijos instituto humanitarinių mokslų srities istorijos krypties doktorantūrą. Į šią doktorantūros instituciją studentai buvo priimami 2003–2010 m.
Nuo 2011 m. doktorantai yra priimami į jungtinę KU ir Vytauto Didžiojo universiteto istorijos krypties doktorantūrą. 2016 m. spalio 1 d. duomenimis, katedrai priskirta 16 doktorantų.

Institutas atviras norintiems ne tik studijuoti, bet ir įsilieti į mokslinius tyrimus

Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas sudaro visas nuo jo priklausančias sąlygas studijuoti savo kuruojamas programas kokybiškai. Instituto studentai naudojasi turtinga ir nuolat pildoma BRIAI biblioteka, kurioje jiems talkina bibliotekininkė Aušrinė Urbonavičienė. Šiuo metu bibliotekoje sukaupta daugiau kaip 30 tūkst. egz. specializuotos literatūros istorijos ir archeologijos tematika įvairiomis kalbomis, veikia kompiuterizuota skaitykla.
Studijų kasdienybę paįvairina pažintinės ekskursijos, praktikos. Gabiausi ir žingeidžiausi studentai įtraukiami į mokslinių tyrimų projektus, turi galimybę dalyvauti užsakomuosiuose archeologijos ir istorijos tyrimuose.

Aktualu »

Paskelbtas konkursas Instituto direktoriaus ir mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Klaipėdos universitetas skelbia atranką Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktoriaus pareigoms užimti 1,0 etatu nuo 2018 m. birželio 1...

 

IX istorijos krypties doktorantų seminaras

2018 m. balandžio 26–27 d. Klaipėdoje vyks IX nacionalinis istorijos mokslo krypties doktorantų seminaras. Siekdami vienyti Lietuvos doktorantus, rengiančius...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...