Projektas MIP-021/2015

Mokslinių tyrimų projektas „Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)“

2015 m. balandžio 1 d. – 2018 m. kovo 31 d. Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas vykdo mokslinių tyrimų projektą „Pirmojo pasaulinio karo atminimas: Lietuvos ir Rytprūsių lyginamoji analizė (iki 1939 metų)“. Projektas finansuojamas Lietuvos mokslo tarybos pagal mokslininkų grupių projektų priemonę (sutarties Nr. MIP-021/2015). Trejų metų trukmės projektui įgyvendinti Lietuvos mokslo taryba yra skyrusi 97890 Eur. Projekto vykdytojų grupę sudaro: dr. Vasilijus Safronovas (projekto vadovas), dr. Vytautas Jokubauskas, dr. Vygantas Vareikis ir dr. Hektoras Vitkus.

Esminė projekto idėja, išskirianti jį iš kitų panašaus pobūdžio tyrimų, yra palyginti karo sureikšminimą ir atminimą dviejose Vidurio Rytų Europos visuomenėse, vienodai (nors ir skirtingu mastu) patyrusiose Pirmąjį pasaulinį karą, bet skirtingai jį sureikšminusiose. Projektu siekiama atlikti lyginamąją Pirmojo pasaulinio karo atminimo Lietuvoje ir Rytų Prūsijoje analizę, chronologiškai apribojant ją Antrojo pasaulinio karo pradžia, t. y. tiriant situaciją laikotarpiu, kai Pirmojo karo aktualumo dar nebuvo užgožęs Antrasis.

Vykdant tyrimą, karo atminimas ir sureikšminimas dviejose tarpukario visuomenėse analizuojamas trimis lygmenimis – diskursyviniu, socialiniu ir praktiniu. Diskursyviniu lygmeniu siekiama atskleisti okupacinės administracijos, vokiečio, ruso ir kt. įvaizdžių formavimąsi ir funkcionavimą karo metais, okupacijų mitologizaciją ir stereotipizaciją atitinkamai Lietuvoje ir Rytų Prūsijoje, nustatyti diskurso apie Vokietiją ir vokiečius / Rusiją ir rusus tęstinumą po 1918 m., karo dėmenį diskurse apie ūkio ir miestų Lietuvoje ir Rytprūsiuose atstatymą, palyginti karo patirties reprezentavimą abiejuose kraštuose. Socialiniu (atminimo nešėjų) lygmeniu siekiama palyginti veteranų ir nukentėjusiųjų kare vaidmenį Lietuvoje ir Rytprūsiuose 1918–1939 m., nustatyti šių socialinių grupių organizuotumą, ryšius su tarpukariu veikusiomis sukarintomis organizacijomis, poveikį įtraukiant karo tematiką į muziejų veiklą, ugdymo procesą ir įtaką kuriant karui atminti skirtus ritualus. Praktiniu lygmeniu siekiama ištirti karo atminimo praktikas, pasireiškusias Lietuvoje ir Rytprūsiuose, t. y. mūšių ir karo aukų įamžinimą, karo muzealizavimą, vaidmenį edukacijoje, jo atminimo ritualizavimą bei nustatyti karo atminimo pajungimo politiniams interesams mastą.

Plačiau apie projektą žr.:
SAFRONOVAS, Vasilijus. Pirmojo pasaulinio karo atminimas Lietuvoje ir Rytų Prūsijoje: naujų tyrimų pradžia. Lituanistica, 2015, t. 61, nr. 3 (101), p. 149–159.

Projekto vykdymo metu paskelbtų publikacijų sąrašas:

Straipsnių rinkinys

 1. The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories = Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didžiajame kare: patirtys ir atmintys (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIV). Ed. by Vasilijus SAFRONOVAS. Klaipėda: Klaipėda University Press, 2017. – 240 pp.

Mokslo straipsniai

 1. JOKUBAUSKAS, Vytautas. An Army never Created: Lithuanian National Units in Russia and their Veterans Organisation in Lithuania in the Interwar Period. In The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIV). Ed. by V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2017, pp. 101–122.
 2. JOKUBAUSKAS, Vytautas. Didysis karas: diskursai ir atminimo praktika tarpukario Lietuvoje. Lituanistica, 2016, t. 62, nr. 4 (106), p. 235–264.
 3. JOKUBAUSKAS, Vytautas. ‘The Tsar would not have Taken away our Pensions’: Compensation for Russian Army First World War Invalids in Interwar Lithuania. Lithuanian Historical Studies, 2017, vol. 21. Vilnius, 2017, pp. 79–106.
 4. SAFRONOVAS, Vasilijus. Didžiojo karo reikšmių perteikimas Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte. Simboliai, praktikos, ritualai. Istorija, 2016, t. 104, nr. 4, p. 4–55.
 5. SAFRONOVAS, Vasilijus. Didžiojo karo sureikšminimo Rytų Prūsijoje ir Klaipėdos krašte prielaidos: nuostolių kompensavimo klausimas. Lietuvos istorijos metraštis, 2017/1. Vilnius, 2017, p. 127–168.
 6. VAREIKIS, Vygantas. References to the First World War in Lithuanian Memoirs and Publications during the Interwar Period: ‘And Lithuania moaned under the iron fist of the invaders’. In The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIV). Ed. by V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2017, pp. 165–185.
 7. VAREIKIS, Vygantas. Reflections of the First World War and the German Occupation in Lithuania Between the Wars: The Transformation of Perspectives. Lituanus: The Lithuanian Quarterly, 2016, vol. 62, no. 4, pp. 5–36.
 8. VITKUS, Hektoras. 1914–1939 m. Vokietijoje paskelbtų atsiminimų apie Didįjį karą Rytprūsiuose publikavimo dinamika ir turinys. Istorija, 2017, t. 105, nr. 1, p. 48–88.
 9. VITKUS, Hektoras. Die Russen in Ostpreussen: Rusijos ir rusų įvaizdžiai 1914–1939 m. Vokietijoje publikuotuose atsiminimuose apie Didįjį karą Rytų Prūsijoje. Darbai ir dienos, 2017, nr. 67, p. 31–67.
 10. VITKUS, Hektoras. The Shift in the Lithuanian Approach towards the Russian Army, 1914–1915. In The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIV). Ed. by V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2017, pp. 35–60.

Kitos publikacijos

 1. SAFRONOVAS, Vasilijus. Dėl Pirmojo pasaulinio karo vaidmens lietuvių nacionaliniame naratyve tarpukariu (I). Pasaulio lietuvis, 2017, nr. 11 (561), p. 11–14; (II). Pasaulio lietuvis, 2017, nr. 12 (562), p. 36–38.
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus. Introduction: on the Significance of the Great War to Lithuanians = Įvadas: Dėl Didžiojo karo reikšmės lietuviams. In The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories = Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didžiajame kare: patirtys ir atmintys (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIV). Ed. by V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2017, pp. 7–20, 21–32.
 3. SAFRONOVAS, Vasilijus. Lithuania and the Lithuanians in the First World War. Bibliography, 1914–1945 = Lietuva ir lietuviai Pirmajame pasauliniame kare. Bibliografija (1914–1945). In The Great War in Lithuania and Lithuanians in the Great War: Experiences and Memories = Didysis karas Lietuvoje ir lietuviai Didžiajame kare: patirtys ir atmintys (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, vol. XXXIV). Ed. by V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2017, pp. 189–238.
 4. VAREIKIS, Vygantas. Be ateities iliuzijų. Pirmojo pasaulinio karo vaizdai lietuvių literatūroje. Kultūros barai, 2018, nr. 2 (638), p. 80–85.
 5. VAREIKIS, Vygantas. Personalinis bandymas suvokti, kaip ir kodėl lietuviai užmiršo Didįjį karą. Kultūros barai, 2016, nr. 12 (623), p. 82–90.
 6. VAREIKIS, Vygantas. Karo žymė: pasaulio vaikystės pabaiga. Kultūros barai, 2016, Nr. 3 (614), p. 86–92.

Aktualu »

Paskelbtas konkursas Instituto direktoriaus ir mokslo darbuotojų pareigoms užimti

Klaipėdos universitetas skelbia atranką Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktoriaus pareigoms užimti 1,0 etatu nuo 2018 m. birželio 1...

 

IX istorijos krypties doktorantų seminaras

2018 m. balandžio 26–27 d. Klaipėdoje vyks IX nacionalinis istorijos mokslo krypties doktorantų seminaras. Siekdami vienyti Lietuvos doktorantus, rengiančius...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...