Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais

Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų ilgalaikė programa „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ patvirtinta KU Senato 2015 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 11-23.

Programą įgyvendina KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas kartu su HMF Istorijos katedra ir SMF Socialinių pokyčių studijų centru. Šiuo metu programoje dirba 25 mokslininkai ir tyrėjai.

Programos vykdymą koordinuojančio komiteto sudėtis:
dr. Vasilijus Safronovas, programos komiteto pirmininkas; dr. Vytautas Jokubauskas; dr. Liutauras Kraniauskas; doc. dr. Silva Pocytė; doc. dr. Vacys Vaivada; doc. dr. Vygantas Vareikis; prof. dr. Axel E. Walter.


Pagrindinis tyrimų objektas, vykdant šią programą, yra socialinė ir kultūrinė kaita rytiniame Baltijos jūros regione tarp Vyslos ir Dauguvos upių XI–XXI amžiais. Įgyvendinant programą, siekiama tarpdalykinėje tyrimo perspektyvoje ir Baltijos jūros regiono kontekste atskleisti svarbiausius pokyčius, transformavusius visuomenes ir kultūras minėtame regione, visų pirma koncentruojantis į fundamentaliuosius visuomenių christianizacijos, konfesionalizacijos, modernizacijos ir nacionalizacijos procesus.

Savo turiniu programa yra orientuota į šiuo metu Europos humanistikoje ir socialiniuose moksluose aktyviai gvildenamų problemų regioninį taikymą. Tyrimuose vadovaujamasi teorine ir metodologine prieiga, leidžiančia atskleisti kultūrų (suprantamų kaip idėjų, praktikų, simbolinių reikšmių sistemų), mentaliteto, tapatybės ir socialinių sąveikų kaitą. Ilgalaikėje tyrimų programoje taikomi istorijos, sociologijos ir kitų humanistikos bei socialinių mokslų išvystyti tiriamieji įrankiai, visų pirma leidžiantys atlikti diskurso, komunikacijų kaitos, socialinės kaitos bei kultūrų sąveikos analizę. Orientacija į kelis regionus, numatyta ilgalaikėje tyrimų programoje, siekiama atlikti tyrimus vadovaujantis lyginamąja, multiperspektyvine ir transnacionaline prieigomis.

Programa įgyvendinama vykdant keturias paprogrames:

I. Viduramžių ir ankstyvųjų naujųjų laikų pokyčių Vakarų Europoje poveikis politinių, ūkinių, kultūrinių bei konfesinių sistemų raidai rytinėje Baltijos regiono dalyje

Apie paprogramę

Paprogramė jungia tyrinėtojus, christianizacijos ir konfesionalizacijos procesų paradigminių nuostatų aspektu tiriančius regione tarp Vyslos ir Dauguvos viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais (XII–XVIII a.) vykusias visuomenių socialines, kultūrines ir mentalines transformacijas.

Paprogramę įgyvendina S. C. Rowell, PhD (Cantab.), doc. dr. Vacys Vaivada, dr. Marius Ščavinskas, dr. Jolanta Skurdauskienė, mgr. Darius Barasa, mgr. Dainius Elertas, mgr. Egidijus Miltakis, doktorantė mgr. Rinata Subotkevičienė. Paprogramės vadovas doc. dr. Vacys Vaivada.

II. Nacionalizmo poveikis ikinacionalinių ir postnacionalinių tapatybių transformacijoms ir kultūrų santykių kaitai rytiniame Baltijos regione

Apie paprogramę

Paprogramė jungia mokslininkus, tiriančius ikinacionalinių tapatybių, visų pirma susiklosčiusių konfesiniu pagrindu, transformacijas Rytų Prūsijoje ir Lietuvoje; dominuojančių ir nedominuojančių kultūrinių grupių santykius XIX–XX a., nacionalizmo paveiktoje visuomenėje vykusius integracijos, kultūrinės asimiliacijos ir diferenciacijos (diskriminacijos) procesus. Konkrečioms atvejų analizėms pasirinkti Rytų Prūsijoje ir Lietuvoje formavęsi dominuojančių grupių santykiai su lietuviakalbiais bei vokiečiakalbiais evangelikais ir su žydais, apibrėžtais pereinamaisiais iš ikinacionalinio (religinio) į nacionalinį tapatumo kriterijais.

Paprogramę įgyvendina doc. dr. Vygantas Vareikis, doc. dr. Arūnas Baublys, dr. Tomas Kiauka, doc. dr. Silva Pocytė, doc. dr. Nijolė Strakauskaitė, dr. Hektoras Vitkus, doktorantai mgr. Justas Stončius ir mgr. Zigmas Vitkus. Paprogramės vadovė doc. dr. Silva Pocytė.

III. Moderniosios savivokos kaitos procesai: miestietiškosios kultūros tapsmas rytiniame Baltijos regione XIX a. antrojoje pusėje – XX a.

Apie paprogramę

Paprogramė jungia mokslininkus, tiriančius moderniųjų laikų Europai būdingos kultūrinės modernizacijos poveikį miestietiškosios kultūros formavimosi ir kaitos procesams rytiniame Baltijos regione. Ypatingas dėmesys skiriamas tiems socialiniams ir kultūriniams procesams, kurie struktūravo kolektyvines tapatybes, kolektyvinę atmintį ir jūrinę kultūrą, kaip vieną iš miestietiškos kultūros formų.

Paprogramę įgyvendina doc. dr. Arūnas Acus, doc. dr. Aldis Gedutis, dr. Vasilijus Safronovas, dr. Liutauras Kraniauskas, dr. Sigita Kraniauskienė, doktorantės mgr. Dovilė Bataitytė ir mgr. Lina Motuzienė. Paprogramės vadovas dr. Liutauras Kraniauskas.

IV. Karai ir visuomenių militarizavimas rytinės Baltijos jūros pakrantės regionuose nacionalizmų epochoje

Apie paprogramę

Paprogramė jungia tyrinėtojus, tiriančius XX a. karų įtaką regione tarp Vyslos ir Dauguvos vykusioms visuomenių socialinėms, kultūrinėms ir mentalinėms transformacijoms.

Paprogramę įgyvendina doc. dr. Jonas Vaičenonis, doc. dr. Vygantas Vareikis, doc. dr. Silva Pocytė, dr. Vasilijus Safronovas, dr. Vytautas Jokubauskas, dr. Hektoras Vitkus. Paprogramės vadovas dr. Vytautas Jokubauskas.

Numatomi renginiai »

Vilniaus knygų mugėje pristatomos Instituto mokslininkų parengtos knygos

2017 m. vasario 23–26 d. vyksiančioje Vilniaus knygų mugėje Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslininkai pristatys...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...