Leidinio politika

„Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ (ISSN 1392-4095) yra serija recenzuojamų mokslo darbų, dukart per metus leidžiamų Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto. Ši serija, įsteigta 1993 m., sudaro pietrytinio Baltijos regiono tyrimų, apimančių platų istorinių, politinių, kultūrinių ir socialinių prieigų spektrą, tarptautinį forumą. Serijoje spausdinami teminiu požiūriu susiję straipsniai, Lietuvoje ir kitose šalyse pasirodžiusių knygų recenzijos, šaltinių publikacijos, papildytos profesionaliais komentarais.

„Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ leidėjai kviečia teikti straipsnius Baltijos regiono istorijos nuo viduramžių iki šių dienų tematika. Geografiškai serija apima pietinį ir rytinį Baltijos jūros regiono pakraščius, įskaitant šiuolaikines Vokietiją, Lenkiją, Rusiją, Lietuvą, Latviją, Estiją ir Suomiją. Ypatingas dėmesys skiriamas Lietuvos, Rytų Prūsijos istorijai ir kaimyninių kultūrų (vokiečių, lenkų, lietuvių, rusų ir kt.) santykiams.

Ypač pageidautini tyrimai, nukreipti į plačią profesionalių istorikų, o ne tik į vienos srities specialistų, auditoriją. „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ siekia stiprinti istorikų bendradarbiavimą Baltijos jūros regione. Todėl redaktorių kolegija kviečia teikti leidiniui informaciją apie artėjančius mokslo renginius, apžvalgas, diskusijas profesiniais klausimais, kurie liečia Baltijos regiono istorikų bendruomenę.

1. Recenzavimo politika

Visų redakcijai pateiktų straipsnių priėmimo spausdinti kriterijai yra tyrimo kokybė, originalumas ir svarba mūsų skaitytojams. Visus straipsnius, be konkretaus tomo sudarytojo, recenzuoja du anoniminiai recenzentai. „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ vykdo griežtai anoniminį recenzavimo procesą, kurio metu recenzentų vardai lieka nežinomi autoriui, o autoriaus – recenzentams. Galutinį sprendimą dėl straipsnio tinkamumo publikuoti priima redaktorių kolegija, kuri pasilieka teisę atmesti bet kokio turinio tekstą.

Autoriams turėtų būti žinoma, kad straipsnių vertinimo procesas paprastai trunka bent du tris mėnesius, o laikotarpis nuo straipsnio priėmimo iki jo publikavimo dažniausiai apima penkis–dvylika mėnesių.

2. Autoriaus įsipareigojimai

Pateikdamas savo tekstą „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ serijai, autorius sutinka perduoti dalį savo teisių į tekstą leidyklai, taisyti straipsnį atsižvelgdamas į redaktorių nurodymus, gauti visų autorinių teisių turėtojų sutikimus spausdinti bet kokias iliustracijas, lenteles, piešinius, brėžinius, diagramas ir ilgas citatas, kurios anksčiau buvo paskelbtos kitur, ir paskelbti savo tekstą leidėjo interneto svetainėje praėjus vieneriems metams nuo jo išspausdinimo.

Straipsniai, pateikti „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“, turi būti originalūs, juose negali būti plagijavimo elementų. Šių straipsnių publikavimas bet kokia forma negali būti svarstomas tuo pačiu metu ir kitų žurnalų ar straipsnių rinkinių sudarytojų. Straipsniai, kurie jau buvo arba greitai bus publikuoti kitur, ištisai arba iš dalies, netinkami skelbti „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“. Tam tikrais atvejais redaktorių kolegija gali svarstyti straipsnių, kurie buvo paskelbti kita kalba, publikavimo galimybę. Ši išimtis gali būti taikoma tik tais atvejais, jei kalba, kuria buvo paskelbta originali straipsnio versija, būtų neprieinama „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ skaitytojams, besidomintiems straipsnyje išdėstyta medžiaga.

3. Daugiakalbiškumo priemonės

„Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ priima straipsnius, parengtus anglų, vokiečių, rusų ir lietuvių kalbomis. Teminiai serijos straipsnių rinkiniai paprastai rengiami vartojant dvi tris kalbas, anglų ir lietuvių kalbas laikant prioritetinėmis.

Todėl visi straipsniai turi turėti iki 180 žodžių apimties anotacijas anglų ir lietuvių kalbomis. Jose turi būti trumpai pristatyta straipsnio tema, prieiga, tikslas ir uždaviniai. Be to, visi straipsniai turi būti lydimi dviejų puslapių apimties santraukos. Joje turi būti atskleisti visi pagrindiniai straipsnio elementai, įskaitant straipsnio tematiką, tyrimo metodus ir priemones, rezultatus, pagrindines išvadas ir svarstymus.

Autoriai, kurių gimtoji kalba nėra anglų, raginami pateikti anotacijas ir santraukas vokiečių, rusų ar lietuvių kalbomis, nebent jų anglų kalbos žinios būtų tolygios gimtosios kalbos žinioms.

Autoriai, kurių gimtoji kalba nėra anglų, vokiečių, rusų ar lietuvių, tinkamam kalbos lygiui pasiekti prieš pateikdami straipsnį turėtų pasitelkti vienos iš šių kalbų profesionalaus redaktoriaus paslaugas.

4. Straipsnio apipavidalinimas

Straipsniai konkretaus tomo sudarytojams turi būti pateikti Microsoft Word formatais (*.doc ar *.docx).

Leidėjai teikia pirmenybę straipsniams, kurių apimtis neviršija 15 000 žodžių, įskaitant nuorodas. Tekstas turi būti surinktas išlaikant 1,5 tarpą tarp eilučių, įskaitant nuorodas. Nuorodos pateikiamos puslapių apačioje (žr.: atmeną bibliografiniam aprašui sudaryti).

Straipsnių rankraščius turi sudaryti eilės tvarka išdėstyti šie elementai: 1. trumpas ir informatyvus pavadinimas; 2. visas autoriaus (-ių) vardas (-ai) ir pavardė (-ės); 3. institucijos, kurioje buvo parengtas darbas, adresas; 4. autoriaus, kuriam turėtų būti siunčiama korespondencija dėl straipsnio, pilni pašto ir el. pašto adresai; 5. anotacija, pagrindiniai žodžiai; 6. tekstas su nuorodomis; 7. padėkos; 8. priedai, iliustracijos, iliustracijų legendos, lentelės (kiekviena iliustracija ir lentelė turi būti pateikta su pavadinimu ir nuorodomis); 9. straipsnyje naudotų ankstesnių tyrimų sąrašas; 10. santrauka.

Kiekviena iliustracija turi būti pateikta atskiru skaitmeniniu failu, o jai straipsnyje suteiktas numeris turi būti nurodytas failo pavadinime. Iliustracijos turi būti aukštos rezoliucijos (mažiausiai 300 tašk./colyje), išsaugotos *.tif (pageidautina) arba *.jpg formatais. Žemos rezoliucijos skaitmeniniai vaizdai nebus naudojami.

5. Knygų recenzijos

Knygų recenzijos „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ serijoje publikuojamos tik redaktorių kolegijos nariams jas iš anksto užsakius. Neprašytos knygų recenzijos nepriimamos.

6. Kita informacija

„Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ serijoje nespausdinami komentarai ar laiškai redaktoriams.

Visi laiškai, paklausimai ir papildomi klausimai dėl straipsnių pateikimo turi būti siunčiami leidinio redakcijai šiuo adresu:
„Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ redakcija
Klaipėdos universitetas, BRIAI
Herkaus Manto g. 84
LT-92294 Klaipėda
El. paštas: ahuk.briai@ku.lt

Atsisiųsti leidinio politiką PDF formatu