Monographs

Monographs prepared by the staff of BRIAI and Department of History of Klaipėda University

BARASA, Darius; ELERTAS, Dainius; MILTAKIS, Egidijus; ROWELL, S.C.; SKURDAUSKIENĖ, Jolanta; ŠČAVINSKAS, Marius; VAIVADA, Vacys. Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinė pakrantė XIII–XVIII amžiais: kolektyvinė monografija. Sud. S.C. ROWELL. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2015. – 352 [+XVI] p. ISBN 978-9955-18-866-7


JOKUBAUSKAS, Vytautas; VAIČENONIS, Jonas; VAREIKIS, Vygantas; VITKUS, Hektoras. Valia priešintis. Paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos: kolektyvinė monografija. Sud. H. VITKUS, V. VAREIKIS. Klaipėda: Druka, 2015. – 320 p. ISBN 978-609-404-192-1


SAFRONOVAS, Vasilijus. Kampf um Identität. Die ideologische Auseinandersetzung in Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 20). Hrsg. von Joachim TAUBER. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. – 342 S. ISBN 978-3-447-10352-7; ISSN 1862-7455


JOKUBAUSKAS, Vytautas. „Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos atvejis. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2014. – 588+xvi p. ISBN 978-9955-18-811-7


BLIUJIENĖ, Audronė. Romėniškasis ir tautų kraustymosi laikotarpiai (Lietuvos archeologija, t. 3). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 750 p. ISBN 978-9955-18-754-7


GIRININKAS, Algirdas. Ankstyvasis metalų laikotarpis (Lietuvos archeologija, t. 2). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 240 p. ISBN 978-9955-18-753-0


ŽULKUS, Vladas; JAROCKIS, Romas. Vikingų laikai ir ikivalstybinis laikotarpis (Lietuvos archeologija, t. 4). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2013. – 360 p. ISBN 978-9955-18-774-5


ŠČAVINSKAS, Marius. Kryžius ir kalavijas. Krikščioniškųjų misijų sklaida Baltijos jūros regione X–XIII amžiais. Vilnius: Baltos lankos, 2012. – 280 p. ISBN 978-9955-23-540-8


BLIUJIENĖ, Audronė. Northern Gold: Amber in Lithuania (c. 100 to c. 1200) (East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450-1450, Vol. 18). Leiden, Boston: Brill, 2011. – 426 pp. ISBN 978-90-04-21118-6


GIRININKAS, Algirdas. Baltų kultūros ištakos, II [dalis]: monografija. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011. – 256 p. ISBN-978-9955-18-593-2


SAFRONOVAS, Vasilijus. Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2011. – 448 p. ISBN 978-9955-847-47-2
Translation into Polish:
SAFRONOVAS, Vasilijus. Przeszlość jako źródło konfliktu. Konkurencja ideologii tożsamości w Kłajpedzie XX wieku (Olsztyńska Biblioteka Historyczna, T. 10). Olsztyn, 2012. – 432 s. ISBN 978-83-63040-14-7; ISSN 2084-2376


ARBUŠAUSKAITĖ, Arūnė Liucija. Anšliusas ir Klaipėdos krašto gyventojai (1939–1944). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2010. – 312 p. ISBN 978-9955-18-545-1


GIRININKAS, Algirdas. Akmens amžius (Lietuvos archeologija, t. 1). Vilnius: Versus aureus, 2009. – 328 p. ISBN 978-9955-34-214-4


BLIUJIENĖ, Audronė. Lietuvos priešistorės gintaras. Vilnius: Versus aureus, 2007. – 559 [1] p. ISBN 978-9955-34-002-7


VAIVADA, Vacys. Katalikų Bažnyčia ir Reformacija Žemaitijoje XVI a: esminiai raidos bruožai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. – 246 p. ISBN 9955-585-85-4


ŽULKUS, Vladas. Kuršiai Baltijos jūros erdvėje. Vilnius: Versus aureus, 2004. – 256 p. ISBN 9955-601-08-6


POCYTĖ, Silva. Mažlietuviai Vokietijos imperijoje: 1871–1914. Vilnius: Vaga, 2002. – 304 p. ISBN 5-415-01676-7


ŽULKUS, Vladas. Viduramžių Klaipėda: miestas ir pilis, archeologija ir istorija. Vilnius: Žara, 2002. – 168 p. ISBN 9986-34-98-5


KIBELKA, Ruth. Ostpreußens Schicksalsjahre: 1944-1948. Berlin: Aufbau-Verlag, 2000. – 358 S. ISBN 3-351-02505-X


NIKŽENTAITIS, Alvydas. Witold i Jagiełło: Polacy i Litwini we wzajemnym stereotypie. Poznań: Poznańskie Tow. Przyjaciół Nauk, 2000 – 89 s. ISBN 83-7063-284-X
Translation into Lithuanian:
NIKŽENTAITIS, Alvydas. Vytauto ir Jogailos įvaizdis Lietuvos ir Lenkijos visuomenėse. Vilnius: Aidai, 2002 – 144 p. ISBN 9955-445-54-8


BALČIUS, Mikelis; GENIENĖ, Zita; KIAUPA, Zigmantas; NIKŽENTAITIS, Alvydas; VAREIKIS, Vygantas; ŽULKUS, Vladas. Palangos istorija: kolektyvinė monografija. Sud. V. ŽULKUS. Klaipėda: Libra Memelensis, 1999. – 347 [1] p. ISBN 9986-9217-0-8


BUTRIMAS, Adomas; ŽULKUS, Vladas; NIKŽENTAITIS, Alvydas; VAIVADA, Vacys; ALEKSANDRAVIČIUS, Egidijus. Žemaitijos istorija: kolektyvinė monografija. Sud. A. NIKŽENTAITIS. Vilnius: REGNUM fondas, 1997. – 336 p. ISBN 9986-494-35-4


ŽULKUS, Vladas. Palangos viduramžių gyvenvietės (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. VI). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1997 – 350 p. ISSN 1392-4095
Revised translation into English:
ŽULKUS, Vladas. Palanga in the Middle Ages. Ancient Settlements. Vilnius: Versus aureus, 2007 – 423 [1] p. ISBN 978-9955-34-059-1


KIBELKA, Ruth. Wolfskinder: Grenzgänger an der Memel. Berlin, 1996 (2., erw. Aufl.: Berlin: BasisDruck-Verlag, 1997 – 247 S. ISBN 3-86163-064-8)
Translation into Lithuanian:
KIBELKA, Ruth. Vilko vaikai. Kelias per Nemuną. Vilnius: Baltos lankos, 2000 – 200 p. ISBN 9955-00-014-7


NIKŽENTAITIS, Alvydas. Nuo Daumanto iki Gedimino. Ikikrikščioniškos Lietuvos visuomenės bruožai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. V). Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1996. – 140 p. ISBN 9986-505-505-21-6


ROWELL, Stephen Christopher. Lithuania Ascending: A Pagan Empire within East-Central Europe, 1295–1345 (Cambridge Studies in Medieval Life and Thought, ser. 4, No. 25). Cambridge: Cambridge University Press, 1994. – xxi, [17], 375 p. ISBN 0-521-45011-X (papildomos laidos: 1995, 1997, 2000)
Translation into Lithuanian:
ROWELL, Stephen Christopher. Iš viduramžių ūkų kylanti Lietuva: pagonių imperija Rytų ir Vakarų Europoje, 1295–1345. Vilnius: Baltos lankos, 2001 – 382 p. ISBN 9955-00-071-6


Collective monographs prepared by other institutions including co-authorship of the staff of BRIAI and Department of History of Klaipėda University:

BUTKUS, Tomas S.; SAFRONOVAS, Vasilijus; PETRULIS, Vaidas. Klaipėdos urbanistika 1945–1990 m.: kolektyvinė monografija. Sud. T. S. BUTKUS, V. SAFRONOVAS. Vilnius: VšĮ „Vario burnos“, 2015. – 384 p. ISBN 978-609-95464-6-9
Monograph prepared by the Vilnius Academy of Arts; co-authored by one scholar of BRIAI.


ADOMAVIČIUS, Romaldas; BACEVIČIUS, Egidijus; BUTKUS, Venantas; DEMERECKAS, Kęstutis; ELERTAS, Dainius; KALVAITIENĖ, Genutė; SAFRONOVAS, Vasilijus; SENČILA, Viktoras; VAITIEKŪNAS, Stasys; ŽULKUS, Vladas. Jūrininkų rengimas Lietuvoje jūreivystės istorijos retrospektyvoje: kolektyvinė monografija. Sud. ir moksl. red. V. SENČILA. Klaipėda: Libra Memelensis, 2008. – 336 p. ISBN 978-9955-544-74-6
Monograph prepared by the Lithuanian Maritime Academy; co-authored by two scholars of BRIAI and the Department of History of Klaipėda University.


TRUSKA, Liudas; VAREIKIS, Vygantas. Holokausto prielaidos: antisemitizmas Lietuvoje XIX antroji pusė – 1941 m. birželis / The Preconditions for the Holocaust: Anti-Semitism in Lithuania (Second Half of the 19th Century – June 1941) (Totalitarinių režimų nusikaltimai Lietuvoje / The Crimes of Totalitarian Regimes in Lithuania. T. 1: Nacių okupacija). Vilnius: Margi raštai, 2004. – 332 p. – ISBN 9986-09-280-9


BANYTĖ-ROWELL, Rasa; BUŽA, Zane; CIGLIS, Jānis; GRICIUVIENĖ, Eglė; JAROCKIS, Romas; RADIŅŠ, Arnis; VASILIAUSKAS, Ernestas; VAŠKEVIČIŪTĖ, Ilona; VIRSE, Ingrīda Līga; ŽEIERE, Irita. Zemgaļi senatnē / Žiemgaliai Senovėje: kolektyvinė monografija. Rīga, 2003. – 109 p. ISBN 9984-747-01-8
Publication issued by the National History Museum of Latvia (Latvijas Vēstures muzejs) and the Lithuanian National Museum, co-authored by two scholars of BRIAI and the Department of History of Klaipėda University.