Safronovas Vasilijus

Vasilijus SafronovasDr. Vasilijus SAFRONOVAS,
BRIAI vyriausiasis mokslo darbuotojas (projekte) ir projekto vadovas, BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas (projekte)

Gimęs 1984 m. liepos 21 d. Klaipėdoje

Kontaktai: Herkaus Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda, tel. (8 46) 39 86 38;
el. paštas: safronovas@gmail.com


Biografija
Baigdamas vidurinę mokyklą, parengė profesionalių istorikų recenzuotą ir palankiai įvertintą sintetinio turinio veikalą Klaipėdos miesto istorijos tema. 2002–2007 m. KU studijavo istoriją. 2007 m. tapo Rotary International klubo „Klaipėda“ R. Ulevičiaus premijos laureatu už geriausią magistro baigiamąjį darbą „Santykis su praeitimi pokario Klaipėdoje: atminimo politika ir paminklosauga“. 2007–2011 m. – KU ir Lietuvos istorijos instituto istorijos krypties doktorantūros doktorantas. 2011 m. apgynė daktaro disertaciją „Tapatybės ideologijų konkurencija Pietryčių Baltijos jūros regiono mieste: XX amžiaus Klaipėdos atvejo tyrimas“. 2012 m. ji apdovanota Vokietijos federalinės vyriausybės Kultūros ir medijų ministro įsteigta Immanuelio Kanto mokslinių tyrimų premija ir Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos įsteigto apdovanojimo „Geriausia disertacija 2011“ laureato diplomu.
2008 ir 2013 m. stažavosi Berlyne, 2014 m. Herderio institute Marburge. Nuo 2008 m. dėsto ir vadovauja studentų darbams Istorijos katedroje asistento, nuo 2011 m. – lektoriaus, 2012–2013 m. – docento pareigose. 2009–2013 m. dalyvavo Lietuvos istorijos instituto suburtos atminimo kultūros Lietuvoje tyrėjų grupės projektuose, nuo 2010 m. – šio instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas, 2011–2013 m. – mokslo darbuotojas. Nuo 2013 m. Lietuvos istorijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. Nuo 2011 m. BRIAI mokslo darbuotojas, nuo 2012 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas, nuo 2014 m. kartu ir vyriausiasis mokslo darbuotojas.
Monografijos „Praeitis kaip konflikto šaltinis“ (2011; išverstos į lenkų ir vokiečių k.) autorius, straipsnių rinkinių sudarytojas, kelių knygų ir daugiau kaip 30 tiriamųjų straipsnių lietuvių, vokiečių, anglų, prancūzų, rusų, lenkų kalbomis autorius ir bendraautorius. Skaitė mokslinius pranešimus daugiau kaip dvidešimtyje nacionalinių ir tarptautinių konferencijų Lietuvoje, Vokietijoje, Rusijoje, Latvijoje ir Lenkijoje.
KU BRIAI tęstinio leidinio „Acta Historica Universitatis Klaipedensis” vyr. redaktorius (nuo 2013 m.), Lietuvos istorijos instituto mokslo darbų leidinio „Lithuanian Historical Studies“ red. kolegijos narys (nuo 2012 m.).

Tyrimų interesai
Reikšmių sistemos, formuojančios kolektyvinius suvokinius, atmintį, tapatybę ir kolektyvines erdvės sampratas Lietuvoje bei buvusiame Rytų Prūsijos regione XIX–XX a.; atminimo kultūros ir atminimo politika Baltijos jūros regione; Klaipėdos miesto ir Rytų Prūsijos istorija.

Moksliniai projektai
2005–2006 m. vykdė KU BRIAI projektą „Šeimos albumų istorijos. Klaipėdos krašto pokario laikotarpis 1944–1960 m.“. Lietuvos mokslo tarybos finansuotų, Lietuvos istorijos institute vykdytų projektų „Kultūrinės ir komunikacinės atminties raiška ir transformacijos daugiakultūrinio miesto erdvėje XX–XXI a.“ (2009 m.), „Atminties kultūrų formavimo strategijos Lietuvos miestų urbanistinėse erdvėse“ (2010–2013 m.) dalyvis. KU BRIAI vykdyto sklaidos projekto „Klaipėdos miestas Europos istorijos kontekstuose“ (2013 m.), finansuoto Lietuvos mokslo tarybos, vadovas. Varmijos-Mozūrijos universiteto Olštyne, Lietuvos istorijos instituto ir Klaipėdos universiteto bendrai vykdyto mokslinių tyrimų projekto „Atminimo kultūrų tarpusavio santykiai buvusioje Rytų Prūsijoje po 1945 m.: Klaipėdos ir Olsztyno atvejų lyginamoji analizė“, finansuoto pagal Lenkijos humanistikos plėtros programą, dalyvis ir koordinatorius nuo Klaipėdos universiteto (2011–2014 m.). Nuo 2013 m. Lietuvos istorijos instituto vykdomo projekto „Mentaliniai žemėlapiai ir nacionalinė erdvėkūra: Lietuvos atvejis“ vykdytojas. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos lėšomis, kurias administruoja Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija)“. 2014–2015 m. KU BRIAI mokslo sklaidos projekto „Lituanistikos sklaida tęstiniame leidinyje „Acta Historica Universitatis Klaipedensis“ (tomai 28–31)“, finansuojamo Lietuvos mokslo tarybos pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros programą, vadovas.

Publikacijų sąrašas

Monografijos

 1. SAFRONOVAS, Vasilijus. Kampf um Identität. Die ideologische Auseinandersetzung in Memel/Klaipėda im 20. Jahrhundert (Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, Bd. 20). Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2015. – 342 S. ISBN 978-3-447-10352-7; ISSN 1862-7455
  [knygos „Praeitis kaip konflikto šaltinis“ pataisytas, papildytas ir iš esmės atnaujintas vertimas į vokiečių kalbą]
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus. Przeszlość jako źródło konfliktu. Konkurencja ideologii tożsamości w Kłajpedzie XX wieku (Olsztyńska Biblioteka Historyczna, T. 10). Olsztyn, 2012. – 432 s. ISBN 978-83-63040-13-0; ISSN 2084-2376
  [knygos „Praeitis kaip konflikto šaltinis“ vertimas į lenkų kalbą]
 3. SAFRONOVAS, Vasilijus. Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija XX amžiaus Klaipėdoje. Vilnius, 2011. – 448 p. ISBN 978-9955-847-47-2

Mokslo studijos

 1. SAFRONOVAS, Vasilijus. Po juodojo erelio skeptru; „Trečiojo Reicho“ jūrų tvirtovė. In Kareivinės, tapusios Klaipėdos universitetu: studija, skirta Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 20-mečiui, Klaipėdos universiteto 20-mečiui ir Klaipėdos miesto 760-mečiui. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012, p. 11–49; 129–141.

Sudaryti mokslo leidiniai

 1. Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons = Paramilitarizmas rytų Baltijos regione 1918–1940: atvejo studijos ir lyginimai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014. – 320 pp. ISSN 1392-4095
 2. Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013. – 256 p. ISBN 978-9955-18-721-9
 3. Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIV). Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012. – 360 p. ISSN 1392-4095
 4. Kareivinės, tapusios Klaipėdos universitetu: studija, skirta Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 20-mečiui, Klaipėdos universiteto 20-mečiui ir Klaipėdos miesto 760-mečiui. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012. – 260 p. ISBN 978-9955-18-646-5
 5. Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011. – 356 p. ISSN 1392-4095
 6. Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. S. POCYTĖ, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008. – 268 p. ISSN 1392-4095

Mokslo straipsniai

 1. SAFRONOVAS, Vasilijus. Coming to Terms with the Dictatorial Past: Rising of Conservative Trend in Contemporary Lithuania. In Transitional Justice and Politics of Memory in Europe (Studia Universitatis Cibiniensis. Series Historica, Vol. XI/2014 Supplement). Ed. by C. PINTILESCU, S. RADU. Sibiu, 2014, pp. 133–162.
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus. Funktionale Ähnlichkeiten und Unterschiede der Erinnerungskulturen an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert in Städten an der Peripherie und im Zentrum. Memel im Vergleich mit Berlin und Königsberg. Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, 2014, Jhg. 63, Hf. 2, S. 214-248.
 3. САФРОНОВАС, Василиюс. Восточная Пруссия – недоделённое наследство? Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, 2014, № 1: Zeit und Raum: соседние пространства, пограничные эпохи, c. 205–243.
 4. SAFRONOVAS, Vasilijus. Ar Tarybų Sąjungoje būta alternatyvos vyraujančiai atminimo kultūrai? Žvilgsnis į du periferinius miestus. In Atminties daugiasluoksniškumas. Miestas, valstybė, regionas. Sud. A. NIKŽENTAITIS. Vilnius, 2013, p. 349–382.
 5. SAFRONOVAS, Vasilijus. Dėl centro ir periferijos santykio atminimo reikšmių perimamumo procese. In Atminties daugiasluoksniškumas. Miestas, valstybė, regionas. Sud. A. NIKŽENTAITIS. Vilnius, 2013, p. 35–55.
 6. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos miesto istorijos ir jo vieta Europoje (Vietoje įvado). In Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013, p. 6–24
  [Tas pats anglų k.: SAFRONOVAS, Vasilijus. Histories of Klaipėda City and Its Place in Europe. Instead of Introduction. In Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013, pp. 224–239].
 7. SAFRONOVAS, Vasilijus. Modernieji lietuviai įsitvirtina mieste. Kaip tai vyko Klaipėdoje XIX–XX amžių sandūroje? In Klaipėda Europos istorijos kontekstuose: straipsnių rinkinys. Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2013 p. 126–151.
 8. SAFRONOVAS, Vasilijus. Neumann-Sass-Prozess als Ausdruck fundamentalen Wandels in den Beziehungen zwischen Litauen und Deutschland. Annaberger Annalen, 2013, Nr. 21, S. 9–34.
 9. SAFRONOVAS, Vasilijus. Tarp konflikto ir suartėjimo: Donelaičio simbolio aktualizavimas XIX a. pabaigoje – XX a. pabaigoje Prūsijos Lietuvoje ir Klaipėdos krašte. In Kristijono Donelaičio epochos kultūrinės inovacijos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXVI). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2013, p. 148–165.
 10. SAFRONOVAS, Vasilijus. Die vergessenen Dritten: Der „Jüdische Teil“ der Geschichte des Memelgebiets und die Erinnerung an ihn nach 1945. In „Das war mal unsere Heimat…“: Jüdische Geschichte im preußischen Osten. Hrsg. von U. NEUMÄRKER, A. KOSSERT. Berlin, 2013, S. 138-150.
 11. SAFRONOVAS, Vasilijus. Analiza kultur pamięci w mieście na przykładzie powojennej Kłajpedy. In Miasto jako region pamięci. Wybrane problemy badań na obszarach wielokulturowych (Olsztyńska Biblioteka Historyczna, T. 11). Olsztyn, 2012, s. 169–188.
 12. SAFRONOVAS, Vasilijus. Apie istorinio regiono virsmą vaizduotės regionu. Mažosios Lietuvos pavyzdys. Istorija, 2012, t. LXXXVI, p. 66–80.
 13. SAFRONOVAS, Vasilijus. Erdvės transformavimas svetimame mieste: Klaipėdos kapinių po Antrojo pasaulinio karo pavyzdys. In Klaipėdos skulptūrų parkas ir jo tapatumų iššūkiai. Sud. S. SIMANAITIENĖ. Klaipėda, 2012, p. 32–58.
 14. SAFRONOVAS, Vasilijus. An Escape from the Embrace of Politics. A Study into the Cultures of Remembrance as a Means to Encourage a Historical Dialogue in Lithuanian-Russian Relations. Baltic Region, 2012, No. 2 (12), pp. 4-12.
  [Straipsnis paskelbtas ir rusų kalba: САФРОНОВАС, Василиюс. Вырываясь из объятий политики. Исследование культур воспоминания как способ поощрения исторического диалога в литовско-российских отношениях. Балтийский регион, 2012, № 2 (12), с. 7-18.]
 15. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos verslas ir pramonė 1945–1990 metais. In Klaipėdos pramonės ir verslo istorija. Klaipėda, 2012, p. 68–151.
 16. САФРОНОВАС, Василиюс. О постижении Восточно-Прусского города после 1945 года. Соотношение его восприятий во всесоюзной, национальной, локальной системах значений на примере Клайпеды. In Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIV). Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012, p. 230–276.
 17. SAFRONOVAS, Vasilijus. Atminties orientavimas ir mentalinis Klaipėdos integravimas Lietuvoje XX amžiuje. In Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje. Sud. A. NIKŽENTAITIS. Vilnius, 2011, p. 65–112.
 18. SAFRONOVAS, Vasilijus. Bandymas formuoti alternatyvą: lietuviškojo didžiojo istorinio pasakojimo aktualizavimas Prūsijos Lietuvoje XIX–XX amžių sandūroje. In Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011, p. 69–103.
 19. SAFRONOVAS, Vasilijus. Borusianistinio didžiojo istorinio pasakojimo aktualizavimas Rytų Prūsijos provincijoje XIX–XX amžių sandūroje: atvejo analizė provincijos kontekste. In Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011, p. 31–68.
 20. SAFRONOVAS, Vasilijus. Kultūrinė atmintis ar atminimo kultūra? Kultūrinės atminties teorijos taikymo moderniųjų laikų tyrimams problemos. In Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje. Sud. A. NIKŽENTAITIS. Vilnius, 2011, p. 39–64.
 21. САФРОНОВАС, Василиюс. Идентичность литовскоязычного населения Восточной Пруссии: интерпретации на переломе XX и XXI столетий. Исследования Балтийского региона: вестник Социально-гуманитарного парка БФУ им. И. Канта, 2011, № 2 (8), с. 4–26.
 22. MAČIULIS, Dangiras; NIKŽENTAITIS, Alvydas; SAFRONOVAS, Vasilijus. L’appropriation symbolique d’une ville multiculturelle: les cas Kaunas, Klaipėda et Vilnius. In Villes baltiques. Une mémoire partagée (Revue Germanique Internationale, 11/2010). Sous la dir. de M. ESPAGNE et T. SERRIER. Paris, 2010, p. 41–60.
  [Ankstesnė teksto versija lietuvių kalba: MAČIULIS, Dangiras; NIKŽENTAITIS, Alvydas; SAFRONOVAS, Vasilijus. Simbolinis daugiakultūrio miesto užvaldymas: Kauno, Klaipėdos ir Vilniaus atvejai. In Naujasis Vilniaus perskaitymas: didieji Lietuvos istoriniai pasakojimai ir daugiakultūrinis miesto paveldas. Sud. A. BUMBLAUSKAS, Š. LIEKIS, G. POTAŠENKO. Vilnius, [2010], p. 105–129.]
 23. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos krašto pramonės ir prekybos rūmai, Klaipėdos krašto amatų rūmai 1919–1939 m. In Prekybos, pramonės ir amatų rūmai Lietuvoje 1925–2010 m. Rūmų istorija: vardai, vertybės, tradicijos. Red. A. JANKUVIENĖ. Kaunas, 2010, p. 62–73.
 24. SAFRONOVAS, Vasilijus. „Memelenderių“ daryba, arba ideologinis 1939 m. Klaipėdos krašto aneksijos parengimas. In Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXI). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2010, p. 32–68.
 25. SAFRONOVAS, Vasilijus. Prarastoji Klaipėda: 1944–1969 metai. In DEMERECKAS, Kęstutis; SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėda 1945–1965…: fotoalbumas. Klaipėda, 2010, p. 6–39.
 26. SAFRONOVAS, Vasilijus. Der Anschluss des Memelgebietes an Litauen. Die Tilsiter Akte und der Aufstand als Symbolen des Legitimationsmythos. Annaberger Annalen, 2009, Nr. 17, S. 5-40.
 27. SAFRONOVAS, Vasilijus. Antrojo pasaulinio karo įvykiai Rytų Prūsijoje Klaipėdos krašto ir Kaliningrado srities atminimo kultūroje. In Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVIII). Sud. A. L. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda, 2009, p. 87–108.
 28. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos užėmimo istorijos 1944–1945 metais kontroversijos. In Antrojo pasaulinio karo pabaiga Rytų Prūsijoje: faktai ir istorinės įžvalgos (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVIII). Sud. A. L. ARBUŠAUSKAITĖ. Klaipėda, 2009, p. 127–150.
 29. SAFRONOVAS, Vasilijus. Santykio su praeitimi bruožai Klaipėdos mieste XX–XXI amžių sandūroje. Istorija, 2009, t. LXXVI, p. 39–53.
 30. САФРОНОВАС, Василиюс. О тенденциях политики воспоминания в современной Литве. Ab Imperio: Studies of New Imperial History and Nationalism in the Post-Soviet Space, 2009, № 3: Maison des sciences de l’Homme: науки о человеке в империи, с. 424–458
  [Straipsnio vertimas į lietuvių kalbą: SAFRONOVAS, Vasilijus. Lietuvos atminimo politikos tendencijos po 1990 metų. In Nuo Basanavičiaus, Vytauto Didžiojo iki Molotovo ir Ribbentropo: atminties ir atminimo kultūrų transformacijos XX–XXI amžiuje. Sud. A. NIKŽENTAITIS. Vilnius, 2011, p. 337–378].
 31. BARTNINKAS, Saulius; SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos krašto gyventojų pronacistinių orientacijų XX a. 4-ajame dešimtmetyje vertinimo problema. In Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. S. POCYTĖ, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008, p. 101–120.
 32. SAFRONOVAS, Vasilijus. Identitätskonflikte, Symbolwerdung der Grabstätten und der Kult um die Befreier in Memel/ Klaipėda des 20. Jahrhunderts. Annaberger Annalen, 2008, Nr. 16, S. 205-226.
 33. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos vietinio valdymo sistema: istorinių tyrimų būklė, problemos, perspektyvos. In Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. S. POCYTĖ, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008, p. 11–27.
 34. SAFRONOVAS, Vasilijus. „Lietuviškosios“ praeities aktualizavimas kaip tapatumo orientacijos raiška pokario Klaipėdoje. Lietuvos istorijos metraštis, 2007/2. Vilnius, 2008, p. 59–84.
 35. SAFRONOVAS, Vasilijus. Praeities panauda palaikant lietuvišką tapatumo orientaciją tarpukario Klaipėdoje. In Nauji požiūriai į Klaipėdos miesto ir krašto praeitį (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XVII). Sud. S. POCYTĖ, V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2008, p. 79–99.
 36. SAFRONOVAS, Vasilijus. Expressions of domination in the discourse of the representations of the past / Dominavimo raiškos praeities reprezentavimo diskurse. In Mapping Lithuanian Photography: Histories and archives / Fotografijos, istorijos, žemėlapiai. Ed. by V. MICHELKEVIČIUS, A. NARUŠYTĖ, L. MICHELKEVIČĖ. Vilnius, 2007, pp. 137–159.
 37. SAFRONOVAS, Vasilijus. Smeltės istorijos klausimai. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 132–145.
 38. SAFRONOVAS, Vasilijus. Vykdomoji valdžia ir jos kadrų politika Klaipėdos mieste 1945–1957 metais. In Klaipėdos visuomenės ir miesto struktūros (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XI). Sud. V. VAIVADA, D. ELERTAS. Klaipėda, 2005, p. 113–125.

Mokslo populiarinimo ir kiti šviečiamieji darbai

 1. SAFRONOVAS, Vasilijus. Ar Lietuva jau suprato, ką jai reiškia turėti Klaipėdą? Kultūros barai, 2013, Nr. 1 (617), p. 63–69.
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos krašto istorija. In Lietuvos istorija. Iliustruota enciklopedija. Kaunas, 2012, p. 302–319.
 3. SAFRONOVAS, Vasilijus. Apie repatriaciją ir Lietuvoje vyraujantį požiūrį į Klaipėdos krašto senbuvius. Kultūros barai, 2010, Nr. 6 (546), p. 10–14.
 4. SAFRONOVAS, Vasilijus. Kodėl Rusijos stačiatikių cerkvei prireikė buvusių Rytų Prūsijos pilių ir bažnyčių? Kultūros barai, 2010, Nr. 12 (552), p. 16–18.
 5. Mažosios Lietuvos enciklopedija. T. IV: Rahn-Žvižežeris. Vilnius, 2009
  [autorius 543 straipsnių, įskaitant: Rytų Prūsija (šiaurinė) po II pasaulinio karo (p. 115–122), Rytų Prūsijos užėmimas (p. 122–125), Sozialistische Volksgemeinschaft Memelgebiets (SOVOG) (p. 301–302), SSRS trofėjinė kariuomenė (p. 314–315), Steino ir Hardenbergo reformos (p. 329–330), Tauragės konvencija (p. 487–488), Tautinė tapatybė (p. 491–494), Tilžė (p. 521–537), Tilžės taika (p. 542–543), Versalio taikos sutartis (p. 700–701), Vyriausiasis Mažosios Lietuvos gelbėjimo komitetas (p. 755–756), Vokiečių nacionalizmas (p. 770–775), Vokietijos generalinis konsulatas Klaipėdoje (p. 775–776), Vokietijos politika Klaipėdos krašto klausimu (1919–39) (p. 777–785), Vokietijos Reichas (p. 785–790) ir kt.]
 6. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos miestas pirmaisiais dešimtmečiais po karo. In Jūrininkų rengimas Lietuvoje jūreivystės istorijos retrospektyvoje. Sud. ir moksl. red. V. SENČILA. Klaipėda, 2008, p. 135–139.
 7. SAFRONOVAS, Vasilijus. Tilžės akto mįslės. Kultūros barai, 2008, Nr. 11 (528), p. 80–85.
 8. SAFRONOVAS, Vasilijus. Ką tyrinėsime – istorinę kultūrą ar atminimo kultūrą? Kultūros barai, 2007, Nr. 7 (513), p. 2–6.
 9. SAFRONOVAS, Vasilijus. Nacionalizmas ir modernioji visuomenė: kai kurie teoriniai bei praktiniai aspektai. Kultūros barai, 2007, Nr. 3 (509), p. 6–10, 2007, Nr. 4 (510), p. 4–8.
 10. SAFRONOVAS, Vasilijus. Klaipėdos miesto istorinės raidos bruožai. Klaipėda, 2002. – 112 p. ISBN 9986-31-063-6

Recenzijos

 1. SAFRONOVAS, Vasilijus. The First World War Agent Juozas Gabrys, Newly Speaking to an International Audience after a Hundred Years [A Review of: Auf Wache für die Nation. Erinnerungen. Der Weltkriegsagent Juozas Gabrys berichtet (1911-1918). Hrsg. von Eberhard DEMM , Christina NIKOLAJEW, unter Mitwirkung von Nathalie CHAMBA. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 2013]. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, pp. 298–300.
 2. SAFRONOVAS, Vasilijus. A Very Promising Title … but Non-Complying Content [A Review of: KOCH, Jörg. Von Helden und Opfern. Kulturgeschichte des deutschen Kriegsgedenkens. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2013]. In Paramilitarism in the Eastern Baltics, 1918–1940: Cases Studies and Comparisons (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, Vol. XXVIII). Ed. by V. JOKUBAUSKAS, V. SAFRONOVAS, V. VAREIKIS. Klaipėda, 2014, pp. 263–265.
 3. SAFRONOVAS, Vasilijus. [A Review of: KASEKAMP, Andres. A History of the Baltic States. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2010]. Lithuanian Historical Studies, 2012, Vol. 17. Vilnius, 2013, pp. 260–263.
 4. SAFRONOVAS, Vasilijus. [A Review of: ŽALYS, Vytautas. Lietuvos diplomatijos istorija 1925–1940 metais. II tomas, I–II dalys. Vilnius, 2012]. Lithuanian Historical Studies, 2012, Vol. 17. Vilnius, 2013, pp. 239–242.
 5. SAFRONOVAS, Vasilijus. Gdansko atstatymas pokariu, arba naujas miestas senais apdarais [Rec. kn.: FRIEDRICH, Jacek. Neue Stadt in altem Gewand: Der Wiederaufbau Danzigs 1945-1960 (Visuelle Geschichtskultur, Bd. 4). Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2010.]. In Erdvių pasisavinimas Rytų Prūsijoje XX amžiuje (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIV). Sud. V. SAFRONOVAS. Klaipėda, 2012, p. 317–320.
 6. SAFRONOVAS, Vasilijus. Peržiūrint suvokinius: vokiečių priverstinio iškeldinimo iš Rytų Europos pavyzdys [Rec. kn.: HAHN, Eva; HAHN, Hans Henning. Die Vertreibung im deutschen Erinnern: Legenden, Mythos, Geschichte. Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh, 2010.] In Daugiareikšmės tapatybės tarpuerdvėse: Rytų Prūsijos atvejis XIX–XX amžiais (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXIII). Sud. V. SAFRONOVAS, N. STRAKAUSKAITĖ, L. MOTUZIENĖ. Klaipėda, 2011, p. 325–329.
 7. SAFRONOVAS, Vasilijus. Ką naujo lenkai galės sužinoti apie Klaipėdos krašto 1918–1945 m. istoriją? [Rec. kn.: ŁOSSOWSKI, Piotr. Kłajpeda kontra Memel. Problem Kłajpedy w latach 1918–1939–1945. Warszawa: Wydawnictwo „Neriton“; Instytut Historii PAN, 2007.] In Klaipėdos krašto aneksija 1939 m.: politiniai, ideologiniai, socialiniai ir kariniai aspektai (Acta Historica Universitatis Klaipedensis, t. XXI). Sud. S. POCYTĖ. Klaipėda, 2010, p. 230–236.