Valdymas

Pagal Klaipėdos universiteto Statutą Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto veiklai vadovauja Instituto taryba ir direktorius.

Instituto direktorius
2012 m. birželio 1 d. Klaipėdos universiteto Senato nutarimu Nr. 11-61 penkerių metų kadencijai Instituto direktore patvirtinta doc. dr. Silva Pocytė.

Instituto taryba
Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Taryba yra akademinės savivaldos institucija, kartu su Instituto direktoriumi koordinuojanti BRIAI veiklą. Taryba sprendžia svarbiausius Instituto veiklos klausimus. Ji renkama penkerių metų kadencijai Klaipėdos universiteto Senato nustatyta tvarka.

Veikianti Instituto taryba sudaryta 2015 m. gruodžio mėn., vadovaujantis KU BRIAI Tarybos rinkimų reglamentu, kurį KU Senatas patvirtino 2015 m. spalio 22 d. Tarybos įgaliojimai prasidėjo 2016 m. sausio 1 d. Tarybą sudaro devyni nariai:

Doc. dr. Gintautas Zabiela, Tarybos pirmininkas
Prof. dr. Vygantas Vareikis, Tarybos pirmininko pavaduotojas
Doc. dr. Audronė Bliujienė, Tarybos sekretorė
Dr. Rimantas Miknys
Doc. dr. Silva Pocytė
Dr. Vasilijus Safronovas
Prof. habil. dr. Vladas Žulkus
Eglė Budrytė, studentų atstovė
Mgr. Gvidas Slah, studentų atstovas

Žr. BRIAI Tarybos nutarimus

Antrosios kadencijos BRIAI Taryba
Antrosios kadencijos Instituto taryba buvo sudaryta 2015 m. vasario mėn., vadovaujantis KU BRIAI Tarybos rinkimų reglamentu, kurį BRIAI Taryba patvirtino 2015 m. sausio 22 d. Ją sudarė devyni nariai:

Doc. dr. Gintautas Zabiela, Tarybos pirmininkas
Dr. Vytautas Jokubauskas, Tarybos pirmininko pavaduotojas
Doc. dr. Audronė Bliujienė, Tarybos sekretorė
Dr. Rimantas Miknys
Doc. dr. Silva Pocytė
Doc. dr. Vacys Vaivada
Prof. habil. dr. Vladas Žulkus
Mgr. Gvidas Slah, studentų atstovas
Mgr. Justas Stončius, studentų atstovas

Pirmosios kadencijos BRIAI Taryba
Pirmosios kadencijos Instituto taryba buvo sudaryta 2010 m. vasario mėn. penkerių metų laikotarpiui, vadovaujantis 2009 m. rugsėjo 25 d. KU Senato nutarimu Nr. 11-7. Ją sudarė devyni nariai:

Prof. habil. dr. Vladas Žulkus, Tarybos pirmininkas
Doc. dr. Audronė Bliujienė
Vita Bukantaitė, studentų atstovė
Prof. habil. dr. Algirdas Girininkas
Doc. dr. Silva Pocytė
Dr. Vasilijus Safronovas, studentų atstovas
Prof. dr. Rimantas Sliužinskas, Tarybos pirmininko pavaduotojas
Doc. dr. Nijole Strakauskaitė, Tarybos sekretorė
PD Dr. Joachim Tauber, išorės atstovas

Pagal Klaipėdos universiteto Statutą, Instituto taryba atlieka šias funkcijas:
1) svarsto ir tvirtina instituto plėtros planą;
2) svarsto ir tvirtina instituto vidaus tvarkos taisykles, neprieštaraujančias Universiteto statutui;
3) svarsto ir tvirtina instituto skirtą metinių pajamų ir išlaidų sąmatą;
4) svarsto ir teikia Senatui tvirtinti mokslinių tyrimų programas;
5) svarsto ir teikia Senatui tvirtinti studijų programas;
6) vertina instituto mokslinių tyrimų kokybę;
7) renka instituto tarybos pirmininką ir pavaduotoją;
8) svarsto instituto direktoriaus kandidatūras iš mokslininkų ar pripažintų menininkų ir rekomenduoja jas rektoriui;
9) nustato direktorių pavaduotojų skaičių;
10) svarsto padalinių vadovų kandidatūras ir teikia jas rektoriui;
11) teikia rektoriui siūlymus dėl laboratorijų ir kitų padalinių steigimo, panaikinimo ar reorganizavimo;
12) sudaro komisijas svarbiems instituto veiklos klausimams nagrinėti ir spręsti;
13) išklauso ir tvirtina direktoriaus teikiamą instituto metinės mokslo veiklos ataskaitą. Jeigu ji nepatvirtinama, instituto taryba teikia rektoriui ir Senatui siūlymą dėl direktoriaus atstatydinimo;
14) išklauso ir tvirtina padalinių vadovų metinės veiklos ataskaitas. Jeigu ataskaita nepatvirtinama, instituto taryba teikia rektoriui siūlymą dėl padalinio vadovo atstatydinimo;
15) siūlo Senatui teikti docento, profesoriaus, Universiteto garbės daktaro ir kitus vardus, atsižvelgdama į asmens mokslo, meno ir pedagoginės veiklos ir (ar) kitus visuomenei reikšmingus rezultatus;
16) svarsto ir sprendžia kitus institutui svarbius klausimus.

Aktualu »

Kūrybinių darbų paroda „Lietuvos ir Mažeikių krašto paveldas“

2017 m. balandžio 27 d. 14 val. Klaipėdos universiteto Auloje atidaroma Mažeikių rajono 8–12 klasių dailės olimpiados nugalėtojų kūrybinių darbų paroda...

 

Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Urban Cultures in the Baltics (from the Middle Ages to the 20th Century)“

2018 m. balandžio 18–20 d. Klaipėdoje rengiama tarptautinė konferencija „Urban Cultures in the Baltics (from the Middle Ages to the 20th Century)“. Tai...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...