BRIAI Tarybos nutarimai

TREČIOSIOS KADENCIJOS BRIAI TARYBOS NUTARIMAI

2017 m. gruodžio 1 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl pritarimo dr. Vykinto Vaitkevičiaus, dr. Gedimino Petrausko ir dr. Aistės Petrauskienės parengto leidinio „Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai“ leidybai

NUTARTA
1. Aprobuoti ir leisti publikuoti dr. Vykinto Vaitkevičiaus, dr. Gedimino Petrausko ir dr. Aistės Petrauskienės parengtą leidinį „Partizanų bunkeris Daugėliškių miške: kompleksinių tyrimų studija ir šaltiniai“ kaip mokslinių šaltinių publikaciją su moksliniu įvadu (studija).

2017 m. lapkričio 15 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Archeologijos bakalauro studijų programos tinklelio pakeitimo tvirtinimo.
2. Dėl Europos istorijos bakalauro studijų programos rusų kalba tinklelio tvirtinimo.
3. Dėl administracinių etatų pertvarkos.
4. Dėl pritarimo doc. dr. Gintauto Zabielos ir dr. Manvydo Vitkūno parengtos mokslo studijos „Baltų piliakalniai“ leidybai
5. Kiti klausimai

NUTARTA
1. Per ateinančias dvi savaites dar kartą peržiūrėti Archeologijos bakalauro studijų programą, sukurti galutinę šios programos koncepciją ir šiais metais atlikti minimalius pakeitimus pirmiesiems ir antriesiems studijų metams (2018 m. stojantiems studentams).
2. Aprobuoti Europos istorijos bakalauro studijų programos rusų kalba tinklelį ir toliau leisti rengti studijų programą.
3. Pritarti Instituto direktorės doc. dr. Silvos Pocytės teikimui dėl administracinių etatų pertvarkos su pakeitimu. Naikinti vyr. laboranto etatą jo kaištais įvedant jaunesniojo mokslo darbuotojo etatą.
4. Aprobuoti ir leisti publikuoti doc. dr. Gintauto Zabielos ir dr. Manvydo Vitkūno leidinį „Baltų piliakalniai“ kaip mokslo studiją.

2017 m. lapkričio 2 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl pritarimo dr. Vykinto Vaitkevičiaus ir Algimanto Stalilionio parengto šaltinių žinyno su moksliniu įvadu „Laisvės ir tėvynės ginti: 1918–1920. Pumpėnų valsčiaus savanoriai“ leidybai.

NUTARTA
1. Aprobuoti ir leisti publikuoti dr. Vykinto Vaitkevičiaus ir Algimanto Stalilionio leidinį „Laisvės ir tėvynės ginti: 1918–1920. Pumpėnų valsčiaus savanoriai“ kaip šaltinių žinyną su moksliniu įvadu.

2017 m. spalio 20 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl 2018–2019 studijų metų priėmimo į pirmosios pakopos studijų programas.
2. Dėl 2018–2019 studijų metų priėmimo į antrosios pakopos studijų programą.

NUTARTA
1. 2018–2019 studijų metais skelbti priėmimą į Istorijos bakalauro studijų programą.
2. 2018–2019 studijų metais skelbti priėmimą į Archeologijos bakalauro studijų programą (programos pavadinimo ir tinklelio keitimas).
3. 2018–2019 studijų metais parengti naują Istorijos bakalauro studijų programą rusų kalba bei skelbti priėmimą užsienio studentams.
4. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos politiką studijų srityje, priėmimui per LAMA BPO sistemą bus teikiama viena bakalauro studijų programa (lietuvių kalba), galutinis sprendimas bus priimtas 2018 m. sausio–vasario mėnesiais.
5. 2018–2019 studijų metais skelbti priėmimą į Baltijos šalių istorijos magistrantūros studijų programą.

2017 m. rugsėjo 20 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl studijų įmokų 2016–2017 studijų metų rudens semestrą sumažinimo.

NUTARTA
1. Įpareigoti KU BRIAI Direktorę parengti teikimą Klaipėdos universiteto Rektoriui dėl studijų įmokų sumažinimo.

2017 m. rugsėjo 5 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Instituto 2017–2018 studijų metų pedagoginių krūvių tvirtinimo.
2. Dėl Istorijos ir Archeologijos bakalauro studijų programų pokyčių.
3. Dėl Instituto administracinių etatų.
4. Dėl kandidatų Lietuvos mokslo premijos konkursui.
5. Kiti klausimai.

NUTARTA
1. Tvirtinti 2017–2018 studijų metų pedagoginius krūvius.
2. Rengti Istorijos studijų programos savianalizės dokumentus (už tai atsakinga 2017-08-01 KU Rektoriaus įsakymu Nr. S-22 sudaryta darbo grupė: prof. dr. Vygantas Vareikis (pirmininkas); doc. dr. Silva Pocytė; dr. Hektoras Vitkus; Renata Rachmanovaitė; dr. Lina Motuzienė).
3. Parengti Archeologijos studijų programos keitimus, į ją įvedant ne daugiau kaip dvidešimt procentų istorijos krypties dalykų.
4. Įpareigoti Instituto Direktorę parengti Instituto administracinių etatų pokyčių planą su pasiūlymais ir paskaičiavimais.
5. Teikti Klaipėdos universiteto Senatui dr. Vasilijaus Safronovo darbų ciklą „Reikšmių sistemų, formavusių istorinę ir erdvinę vaizduotę pietrytiniame Baltijos regione, tyrimai“ (2008–2016) fundamentinių ir taikomųjų mokslo darbų 2017 metų Lietuvos mokslo premijų konkursui.

2017 m. birželio 12 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Tarybos stipendijos skyrimo.

NUTARTA
1. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Tarybos stipendiją skirti Pauliui Nikonovičiui, Kraštovaizdžio archeologijos magistro studijų studentui.

2017 m. birželio 5 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl pritarimo dr. Ernesto Vasiliausko mokslo studijos „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunorava, Bertaučiai, Satkūnai“ leidybai.

NUTARTA
1. Aprobuoti ir leisti publikuoti dr. Ernesto Vasiliausko parengtą leidinį „Joniškio krašto dvarai. Didžioji ir Mažoji Daunorava, Bertaučiai, Satkūnai“ kaip mokslo studiją.

2017 m. gegužės 25 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Acta Historica Universitatis Klaipedensis leidybos problemų.
2. Dėl Archaeologia Baltica leidybos problemų.
3. Dėl Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto viešųjų ryšių gerinimo.

NUTARTA
1. Įpareigoti dr. Vasilijų Safronovą parengti naujos Acta Historica Universitatis Klaipedensis redaktorių kolegijos sudėtį.
2. Kreiptis į Klaipėdos universiteto administraciją dėl leidinių Acta Historica Universitatis Klaipedensis ir Archaeologia Baltica įtraukimo į tarptautines duomenų bazes.
3. Kreiptis į Klaipėdos universiteto administraciją su prašymu svarstyti Archaeologia Baltica leidybos problemas, nes jau kyla pavojus tolimesnei leidinio leidybai.
4. Parengti naują Archaeologia Baltica redkolegijos sudėtį.
5. Dr. Vasilijus Safronovas parengs informacijos viešinimo atrankos kriterijus, vadovaudamasis kitų Europos istorijos ir archeologijos institucijų patirtimi.

2017 m. kovo 3 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų programos „Baltijos jūros rytinio regiono priešistorinių ir istorinių laikų kultūriniai ir socialiniai landšaftai“ ataskaitos už 2016 m. tvirtinimo.
2. Dėl Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų programos „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ III paprogramės „Moderniosios savivokos kaitos procesai: miestietiškosios kultūros tapsmas rytiniame Baltijos regione XIX a. antrojoje pusėje – XX a.“ vykdymo nutraukimo.
3. Dėl Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų programos „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ koordinuojančio komiteto sudėties keitimo.
4. Dėl Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų programos „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ ataskaitos už 2016 m. tvirtinimo.
5. Dėl 2016 m. pradėtų vykdyti mokslinių tyrimų projektų įtraukimo į Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vykdomą ilgalaikės mokslinių tyrimų programą „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“.
6. Dėl Istorijos ir archeologijos katedros doktorantų priskyrimo į Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vykdomą ilgalaikės mokslinių tyrimų programą „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“.
7. Dėl Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų programos „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ komiteto pirmininko siūlymų.

NUTARTA
1. Patvirtinti Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų programos „Baltijos jūros rytinio regiono priešistorinių ir istorinių laikų kultūriniai ir socialiniai landšaftai“ ataskaitą už 2016 m.
2. Nuo 2016 m. gruodžio 31 d. nutraukti mokslinių tyrimų ilgalaikės programos „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ III paprogramės „Moderniosios savivokos kaitos procesai: miestietiškosios kultūros tapsmas rytiniame Baltijos regione XIX a. antrojoje pusėje – XX a.“  vykdymą, numatant, kad dalis paprogramės veiklų bus perkeltos į II paprogramę.
3. Patvirtinti atnaujintą vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų programos „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ koordinuojančio komiteto sudėtį: dr. Vasilijus Safronovas (komiteto pirmininkas); dr. Vytautas Jokubauskas; doc. dr. Silva Pocytė; dr. Marius Ščavinskas; doc. dr. Vacys Vaivada; prof. dr. Vygantas Vareikis.
4. Patvirtinti Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vykdomos ilgalaikės mokslinių tyrimų programos „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ ataskaitą už 2016 m.
5. Į ilgalaikę mokslinių tyrimų programą „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ įtraukti 2016 m. pradėtus vykdyti mokslinių tyrimų projektus: „Klaipėdos kraštas 1945-1960 m.: naujos visuomenės kūrimasis ir jo atspindžiai šeimų istorijose“ (projekto dalį, kuri vykdoma Silvos Pocytės bei Ruth Leiserowitz; Nr. LIP-091/2016) ir „Netiesioginių veiksmų strategija: tarpukario Lietuvos atvejis“ (Nr. LIP-096/2016).
6. Į ilgalaikę mokslinių tyrimų programą „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ įtraukti KU BRIAI Istorijos ir archeologijos doktorantus: Rubeną Bukavicką, Liudą Gumbiną, Gintautą Jakštį, Egidijų Papečkį, Christian Pipal.
7. Pritarti Dr. Vasilijaus Safronovo pasiūlymams dėl ilgalaikės mokslinių tyrimų programos „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“.

2017 m. vasario 23 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl studijų įmokų 2016–2017 studijų metų rudens semestrą sumažinimo.

NUTARTA
1. Įpareigoti KU BRIAI Direktorę parengti teikimą Rektoriui dėl studijų įmokų sumažinimo.

2017 m. vasario 21 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Eksperimentinės archeologijos ir trasologijos laboratorijos 2016 m. mokslinės veiklos ataskaitos.
2. Dėl Evangeliškosios teologijos centro 2016 m. mokslinės veiklos ataskaitos.
3. Dėl Povandeninių tyrimų centro ir naro-instruktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitų.
4. Dėl Osteologinės medžiagos tyrimų laboratorijos 2016 m. mokslinės veiklos ataskaitos.
5. Dėl Istorijos ir archeologijos katedros 2016 m. veiklos ataskaitos.
6. Dėl priėmimo į Archeologijos bakalauro studijų programą 2017 m.
7. Dėl vyresniųjų specialistų ir vyresniosios laborantės veiklos ataskaitų už 2016 m.
8. Dėl Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 2016 m. mokslinės veiklos ataskaitos.
9. Kiti klausimai.

NUTARTA
1. Tvirtinti Eksperimentinės archeologijos ir trasologijos laboratorijos 2016 m. mokslinės veiklos ataskaitą.
2. Tvirtinti Evangeliškosios teologijos centro 2016 m. mokslinės veiklos ataskaitą.
3. Tvirtinti Povandeninių tyrimų centro ir naro-instruktoriaus 2016 m. veiklos ataskaitas.
4. Osteologinės medžiagos tyrimų laboratorijos 2016 m. mokslinės veiklos ataskaitos nepatvirtinti. Įpareigoti laboratorijos vadovą prof. dr. Liną Daugnorą pateikti KU BRIAI Tarybai patikslintą ataskaitą.
5. Istorijos ir archeologijos katedros 2016 m. veiklos ataskaitos nepatvirtinti. Įpareigoti katedros vedėją prof. dr. Vygantą Vareikį pateikti KU BRIAI Tarybai patikslintą ataskaitą.
6. Įpareigoti Instituto direktorę doc. dr. Silvą Pocytę parengti Klaipėdos universiteto Senato pirmininkui teikimą dėl priėmimo į Archeologijos studijų programą (612V40003) 2017 m. atšaukimo.
7. Nepatvirtinti vyr. specialistų Aido Figoro ir Edgaro Lukšio veiklos ataskaitos už 2016 m., jie įpareigojami pateikti ataskaitą raštu.
8. Nepatvirtinti vyr. laborantės Vidos Daugnorienės  ataskaitos už 2016 m., ji įpareigojama patikslinti ataskaitą.
9. Vyr. specialistę Raimondą Nabažaitę pakviesti į 2017 m. balandžio mėn. vyksiantį KU BRIAI Tarybos posėdį pristatyti savo veiklos ataskaitos.
10. Patvirtinti Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Direktorės parengtą mokslinės veiklos ataskaitą už 2016 m.

2017 m. sausio 12 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl studijų krypčių grupių ir studijų krypčių, pagal kurias bus vykdomos studijų programos Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Istorijos ir archeologijos katedroje.

NUTARTA
1. Tvirtinti Istorijos studijų programos (612V10002; studijų krypties kodas N08 Istorija) suteikiamą kvalifikacinį laipsnį Humanitarinių mokslų bakalauras.
2. Tvirtinti Archeologijos studijų programos (612V40003; studijų krypties kodas N09 Archeologija) suteikiamą kvalifikacinį laipsnį Humanitarinių mokslų bakalauras.
3. Tvirtinti Baltijos šalių istorijos studijų programos (621V22001; studijų krypties kodas N08 Istorija) suteikiamą kvalifikacinį laipsnį Humanitarinių mokslų magistras.
4. Tvirtinti Kraštovaizdžio archeologijos studijų programos (6621V40002; studijų krypties kodas N09 Archeologija) suteikiamą kvalifikacinį laipsnį Humanitarinių mokslų magistras.

2016 m. gruodžio 19 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl istorijos krypties bakalauro studijų Istorijos programos (612V10002) sandų tvirtinimo.
2. Dėl istorijos krypties magistrantūros studijų Baltijos šalių istorijos programos (621V22001) sandų tvirtinimo.
3. Dėl archeologijos krypties bakalauro studijų Archeologijos programos (612V40003) sandų tvirtinimo.
4. Dėl archeologijos krypties magistrantūros studijų Kraštovaizdžio archeologijos programos (621V40002) sandų tvirtinimo.

NUTARTA
1. Tvirtinti istorijos krypties bakalauro studijų Istorijos (612V10002) programos sandus.
2. Teikti Humanitarinių mokslų studijų srities sandų atestacijos komisijai atestuoti istorijos krypties bakalauro studijų Istorijos (612V10002) programos sandus.
3. Tvirtinti istorijos krypties magistrantūros studijų Baltijos šalių istorijos programos (621V22001) sandus.
4. Teikti Humanitarinių mokslų studijų srities sandų atestacijos komisijai atestuoti magistrantūros studijų Baltijos šalių istorijos programos (621V22001) sandus.
5. Tvirtinti archeologijos krypties bakalauro studijų Archeologijos (612V40003) programos sandus.
6. Teikti Humanitarinių mokslų studijų srities sandų atestacijos komisijai atestuoti archeologijos krypties bakalauro studijų Archeologijos (612V10002) programos sandus.
7. Tvirtinti archeologijos krypties magistrantūros studijų Kraštovaizdžio archeologijos programos (621V40002) sandus.
8. Teikti Humanitarinių mokslų studijų srities sandų atestacijos komisijai atestuoti magistrantūros studijų Kraštovaizdžio archeologijos programos (621V40002) sandus.

2016 m. lapkričio 30 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl 2017–2018 studijų metų Istorijos bakalauro programos tinklelio;
2. Dėl 2017–2018 studijų metų Archeologijos bakalauro programos tinklelio;
3. Dėl 2017–2018 studijų metų Baltijos šalių istorijos magistro programos tinklelio;
4. Dėl 2017–2018 studijų metų Kraštovaizdžio archeologijos magistro programos tinklelio;
5. Dėl 2016 m. į Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros studijas priimtų studentų 2 kurso 3 semestro tinklelio keitimo;
6. Kiti klausimai.

NUTARTA
1. Patvirtinti Istorijos bakalauro programos tinklelyje 2017–2018 studijų metams atlikus pakeitimus.
2. Patvirtinti Baltijos šalių istorijos magistrantūros programos tinklelyje 2017–2018 studijų metams atlikus pakeitimus.
3. Patvirtinti Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros programos tinklelyje 2017–2018 studijų metais atlikus pakeitimus.
4. Tvirtinti keičiamą 2016 m. įstojusių Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros studijų programos 2 kurso 3 semestro tinklelį.
5. Pašto mokos ženklų leidybos komisijai teikti dr. Vytauto Jokubausko pasiūlymą dėl Pirmojo pasaulinio karo pabaigos 100-mečio minėjimo įprasminimo pašto ženkluose.
6. Įgalioti doc. dr. Audronę Bliujienę atstovauti Institutui Berlyno proistorės muziejaus kartu su Lietuvos muziejais organizuojamoje parodoje.
7. Atsakant į kreipimąsi iš Mariupolio dėl bendradarbiavimo prašyti pateikti bendradarbiavimo ketinimų protokolą.

2016 m. spalio 31 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Vykinto Vaitkevičiaus knygos „Senosios Lietuvos šventvietės. Joniškio rajonas“ aprobavimo.

NUTARTA
1. Aprobuoti Vykinto Vaitkevičiaus knygą „Senosios Lietuvos šventvietės. Joniškio rajonas“.

2016 m. rugsėjo 23 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl studijų įmokų 2016–2017 studijų metų rudens semestrą sumažinimo.
2. Dėl pirmosios pakopos studijų programų sąrašo tvirtinimo.
3. Dėl antrosios pakopos studijų programų sąrašo tvirtinimo.

NUTARTA
1. Įpareigoti KU BRIAI Direktorę parengti teikimą Rektoriui dėl studijų įmokų sumažinimo.
2. Tvirtinti pateiktą pirmosios pakopos studijų programų sąrašą.
3. Tvirtinti pateiktą antrosios pakopos studijų programų sąrašą.

2016 m. rugpjūčio 24 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Istorijos ir archeologijos katedros dėstytojų krūvių 2016–2017 studijų metais tvirtinimo;
2. Dėl kandidatūrų svarstymo teikti KLASCO premijų skyrimo komisijai;
3. Dėl kandidatūrų Lietuvos mokslo premijai gauti teikimo Klaipėdos universiteto Rektoriui;
4. Kiti klausimai.

NUTARTA
1. Tvirtinti Istorijos ir archeologijos katedros dėstytojų pedagoginius krūvius 2016–2017 studijų metais.
2. AB KLASCO premijų skyrimo komisijai „Proveržio mokslininkas“ kategorijoje teikti doc. dr. Audronės Bliujienės kandidatūrą.
3. AB KLASCO premijų skyrimo komisijai „Daktaro karjeros proveržis“ kategorijoje teikti dr. Vytauto Jokubausko kandidatūrą.
4. Teikti Klaipėdos universiteto Rektoriui svarstyti dr. Vasilijaus Safronovo kandidatūrą Lietuvos mokslo premijai humanitarinių ir socialinių mokslų srityse gauti už darbų ciklą „Reikšmių sistemų, formavusių istorinę ir erdvinę vaizduotę pietrytiniame Baltijos regione“ (2008–2015 m.)“.

2016 m. birželio 10 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl magistro diplomo išdavimo su pagyrimu.

NUTARTA
1. Teikti Monikos Rapkevičiūtės kandidatūrą gauti magistro diplomą su pagyrimu

2016 m. birželio 8 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl knygos „Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos saugumo problemos“ teikimo Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondui.
2. Dėl KU BRIAI atstovavimo EAA konferencijoje.
3. Dėl KU BRIAI Tarybos premijos įsteigimo ir teikimo tvarkos.
4. Dėl KU BRIAI Tarybos premijos skyrimo.
5. Kiti klausimai.

NUTARTA
1. Pritarti kolektyvinės monografijos „Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos saugumo problemos“ teikimui Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondui.
2. Pritarti dalyvavimui EAA konferencijoje.
3. Įsteigti Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Tarybos premiją.
4. Nustatyti premijos dydį – 150 eurų, mokamų iš KU BRIAI ūkiskaitinių lėšų.
5. BRIAI Tarybos premijos skyrimo tvarka kiekvienais studijų metais turi būti keičiama atsižvelgiant į baigiamųjų kursų studentų pasiektus rezultatus. Kandidatūras teikia KU BRIAI Tarybos nariai KU BRIAI Tarybos posėdžio metu. Į šia premiją gali būti teikiami geriausiai baigiamuosius darbus apgynę studentai, kurių darbo tematika atitinka Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslinės veiklos kryptis.
6. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Tarybos premiją skirti Monikai Rapkevičiūtei, Kraštovaizdžio archeologijos magistro studijų studentei.
7. Teikti Klaipėdos universiteto Rektoriui nutarimą dėl premijos skyrimo.

2016 m. kovo 9 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl KU BRIAI vykdomų ilgalaikių mokslinių tyrimų programų ataskaitų už 2015 m. tvirtinimo.
2. Kiti klausimai.

NUTARTA
1. Tvirtinti KU BRIAI ilgalaikės mokslinių tyrimų programos Baltijos jūros rytinio regiono priešistorinių ir istorinių laikų kultūriniai ir socialiniai landšaftai ataskaitą už 2015 m.
2. Tvirtinti KU BRIAI ilgalaikės mokslinių tyrimų programos Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais ataskaitą už 2015 m.

2016 m. vasario 15 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl 2015 m. BRIAI mokslinės veiklos ataskaitos tvirtinimo;
2. Dėl padalinių ataskaitų už 2015 m. ir 2016 m. veiklos perspektyvų;
3. Dėl vyr. specialistų, vyr. laboranto bei naro-instruktoriaus veiklos ataskaitų 2015 m. ir 2016 m. veiklos perspektyvų;
4. Dėl padalinių nuostatų svarstymo/tvirtinimo;
5. Dėl studentų atstovybės iškeltų klausimų;
6. Dėl studijų įmokos studentams sumažinimo;
7. Dėl atsakymas į LDK Valdovų rūmų raštą dėl osteologinės medžiagos;
8. Dėl KU BRIAI veiklos.

NUTARTA
1. Tvirtinti 2015 m. KU BRIAI mokslinės veiklos ataskaitą.
2. Kitame KU BRIAI Tarybos posėdyje patvirtinti vidinius Instituto ataskaitos teikimo terminus, kai ataskaitas kartu pateiktų ir mokslo darbuotojai ir padaliniai.
3. Tvirtinti KU BRIAI padalinių 2015 m. veiklos ataskaitas.
4. Osteologinės medžiagos tyrimų laboratorijos vadovu skirti prof. dr. Liną Daugnorą – KU BRIAI vyriausiąjį mokslo darbuotoją.
5. Tvirtinti Eksperimentinės archeologijos ir trasologijos laboratorijos, Osteologinės medžiagos tyrimų laboratorijos, Povandeninių tyrimų centro, Evangeliškosios teologijos centro nuostatus (korektūras atlikti iki 2016-02-29 d.).
6. Įpareigoti KU BRIAI Direktorę parengti teikimą Rektoriui dėl studijų įmokų sumažinimo.

2016 m. vasario 2 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl stojančiųjų priėmimo į Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros studijas pasirengimo keitimo.

NUTARTA
1. Siūlyti KU Senatui keisti stojančiųjų į Kraštovaizdžio archeologijos magistratūros studijas pasirengimą iš „Asmenys, turintys istorijos ar archeologijos bakalauro laipsnį“ į „Asmenys, turintys humanitarinių, socialinių mokslų bakalauro laipsnį“.

2016 m. sausio 20 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl studijų programų (Istorijos, Archeologijos bakalauro bei Kraštovaizdžio archeologijos ir Baltijos šalių istorijos magistrantūros) tinklelių tvirtinimo.
2. Dėl Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros studijų kainos keitimo.

NUTARTA
1. Tvirtinti studijų programų (Istorijos, Archeologijos bakalauro bei Kraštovaizdžio archeologijos ir Baltijos šalių istorijos magistrantūros) tinklelius.

2015 m. gruodžio 17 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Tarybos pirmininko, pirmininko pavaduotojo ir sekretoriaus išrinkimo.
2. Kiti klausimai

NUTARTA
1. Tarybos pirmininku laikyti išrinktą doc. dr. Gintautą Zabielą;
2. Tarybos pirmininko pavaduotojų – prof. dr. Vygantą Vareikį;
3. Tarybos sekretoriumi – doc. dr. Audronę Bliujienę.

ANTROSIOS KADENCIJOS BRIAI TARYBOS NUTARIMAI

2015 m. gruodžio 17 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl kandidatūros į Lietuvos mokslų akademijos skelbiamą konkursą aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų (humanitarinių socialinių mokslų) premijai gauti (2015 m.) svarstymo.

NUTARTA
1. Pritarti iškeltai Klaipėdos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės istorijos krypties doktorantūros pirmų metų doktoranto Tomo Rimkaus kandidatūrai.

2015 m. lapkričio 19 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl BRIAI padalinių nuostatų pristatymo ir svarstymo;
2. Dėl Klaipėdos universiteto BRIAI leidžiamų leidinių Archaeologia Baltica ir Acta Historica Universitatis Klaipedensis leidybos perspektyvų.

NUTARTA
1. Įpareigoti prof. habil. dr. Vladą Žulkų parengti padalinių nuostatų bendrąsias gaires iki 2015 m. gruodžio 10 d. ir pateikti juos Tarybos pirmininkui.

2015 m. lapkričio 5 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl dr. Vytauto Jokubausko 2014 m. išleistos monografijos „„Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos atvejis“ teikimo Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondui.

NUTARTA
1. Pritarti dr. Vytauto Jokubausko kandidatūros teikimui Klaipėdos universiteto Mokslo ir studijų skatinimo fondui už 2014 m. išleistą monografiją „„Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas. Tarpukario Lietuvos atvejis“.

2015 m. spalio 7 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Istorijos katedros studentų priėmimo 2016/2017 m. m. (bakalauro ir magistro studijos);
2. Dėl Osteologinės medžiagos laboratorijos nuostatų ir kitų dokumentų;
3. Dėl KU BRIAI struktūros;
4. Dėl KU BRIAI Tarybos rinkimų reglamento;
5. Dėl KU BRIAI Įstatų.

NUTARTA
1. Pritarti prof. dr. Vyganto Vareikio siūlymams į Istorijos ir Archeologijos bakalauro programas priimti po 12 studentų, o į Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros programą priimti 6 studentus.
2. Įpareigoti KU BRIAI padalinių vadovus kitam KU BRIAI Tarybos posėdžiui parengti visų KU BRIAI laboratorijų ir padalinių nuostatus, kurie bus bendrai svarstomi ir tvirtinami.
3. Teikti struktūrą svarstyti 2015 m. rugpjūčio 3 d. KU Rektoriaus įsakymu Nr. 1-152 sudarytai Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros perkėlimo į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą organizacinių priemonių darbo grupei.
4. Teikti KU BRIAI Tarybos rinkimų reglamentą 2015 m. rugpjūčio 3 d. KU Rektoriaus įsakymu Nr. 1-152 sudarytai Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros perkėlimo į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą organizacinių priemonių darbo grupei.
5. Teikti KU BRIAI Įstatus 2015 m. rugpjūčio 3 d. KU Rektoriaus įsakymu Nr. 1-152 sudarytai Humanitarinių mokslų fakulteto Istorijos katedros perkėlimo į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutą organizacinių priemonių darbo grupei.

2015 m. rugpjūčio 31 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl KU BRIAI struktūros nustatymo ir administracinio bei techninio personalo optimizavimo.
2. Dėl osteologinės medžiagos inventorizavimo rezultatų ir tolesnių tyrimų.
3. Dėl BRIAI ir Istorijos katedros patalpų optimizavimo.
4. Dėl Nacionalinės mokslo premijos kandidato teikimo.

NUTARTA
1. Kitam posėdžiui pateikti ETC veiklos nuostatus, apgalvoti ir pasiūlymus dėl administracinės reformos BRIAI.
2. Institucijoms, kurios anksčiau kreipėsi į KU BRIAI, atsakyti pateikiant jiems reikiamos BRIAI saugomos medžiagos sąrašą.
3. Sudaryti sąlygas osteologinės medžiagos peržiūrai į KU BRIAI atvykstantiems mokslininkams, susitarusiems su administracija ir doc. dr. Gintautu Zabiela iš anksto.
4. Dėl osteologinės medžiagos tolesnio laikymo kreiptis į LR Kultūros ministeriją, prašant skirti lėšų saugyklos įrengimui.
5. Teikti raštą KU Infrastruktūros ir plėtros prorektoriui dr. Sauliui Gulbinskui dėl patalpų, esančių KU Pedagogikos fakultete, priskyrimo KU BRIAI Bioarcheologijos laboratorijai.
6. Įpareigoti prof. dr. Liną Daugnorą sukurti ir pateikti svarstymui zooarcheologinės medžiagos priėmimo ir saugojimo tvarką.
7. Kito posėdžio metu apžiūrėti galimas naujas patalpas.
8. Nacionalinės mokslo premijos kandidato teikimą palikti kitiems metams.

2015 m. rugpjūčio 21 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl KU BRIAI mokslo darbuotojo rekomendavimo AB KLASCO premijai gauti.
2. Dėl leidinio „Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinėje pakrantėje XIII–XVIII amžiais“ skelbimo kolektyvine monografija.
3. Dėl leidinio „Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos“ skelbimo straipsnių rinkiniu.
4. Dėl leidinio „Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje“ skelbimo straipsnių rinkiniu.
5. Dėl leidinio „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje brandžiaisiais viduramžiais – ankstyvaisiais naujaisiais laikais“ skelbimo projekto šaltinių žinynu.

NUTARTA
1. AB KLASCO premijai gauti rekomenduoti KU BRIAI mokslo darbuotoją dr. Vytautą Jokubauską.
2. Įpareigoti KU BRIAI direktorę doc. dr. Silvą Pocytę teikti rekomendaciją AB KLASCO premijos komisijai.
3. Pritarti leidinio „Vertybių transformacijos: Baltijos regiono rytinėje pakrantėje XIII–XVIII amžiais“ skelbimui kolektyvine monografija.
4. Pritarti leidinio „Krikščionių visuomenės raidos atodangos LDK vakarinėje dalyje ir Prūsijoje: nuo užuomazgos iki brandos“ skelbimui straipsnių rinkiniu.
5. Pritarti leidinio „Kultūra – ekonomika – visuomenė: sąveika ir pokyčiai viduramžiais ir ankstyvaisiais naujaisiais laikais Baltijos rytinėje pakrantėje“ skelbimui straipsnių rinkiniu.
6. Pritarti leidinio „Vertybių transformacijos Baltijos regiono rytinėje pakrantėje brandžiaisiais viduramžiais – ankstyvaisiais naujaisiais laikais“ skelbimui projekto šaltinių žinynu.

2015 m. birželio 22 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl leidinio „Nardymo su kvėpavimo aparatais (akvalangais) ABC“ aprobavimo.
2. Dėl monografijos „Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos“ aprobavimo.

NUTARTA
1. Vienbalsiai aprobuoti ir leisti publikuoti leidinį „Nardymo su kvėpavimo aparatais (akvalangais) ABC“.
2. Atviru balsavimu 8 – „už“, 1 – „susilaikė“ aprobuoti ir leisti publikuoti monografiją „Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos“.

2015 m. gegužės 25 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl 2015 m. balandžio 9 d. Nr. 45BRIAI-6 Tarybos posėdžio metu priimto nutarimo vykdymo (osteologinės medžiagos inventorizavimas).
2. Dėl Archaeologia Baltica (AB) redaktorių kolegijos narių pasiūlymų tolimesnei tomų leidybai.
3. Dėl monografijos iš Lietuvos mokslo tarybos finansuojamo projekto MIP-001/2013 „Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos“ leidybos.
4. Dėl rengiamo Klaipėdos piliavietės tyrimų straipsnių rinkinio idėjos ir redaktorių kolegijos sudarymo.

NUTARTA
1. Organizuoti KU saugomos osteologinės medžiagos tvarkymo grupę: dr. Reginą Mikštaitę-Čičiurkienę, Moniką Rapkevičiūtę ir Eglę Stankevičiūtę.
2. Įpareigoti prof. dr. Liną Daugnorą geranoriškai bendradarbiauti osteologinės medžiagos tvarkymo metu ir jiems atsakyti į visus kylančius klausimus dėl šios medžiagos inventorinimo.
3. Leisti po vieną Archaeologia Baltica numerį per metus.
4. Archaeologia Baltica 21–22 numerio leidybai paskirti atsakingais asmenimis doc. dr. Audronę Bliujienę bei prof. habil. dr. Vladą Žulkų, kurie yra įpareigojami bendradarbiauti rengiant ir leidžiant minėtąjį leidinį. Kitų, t. y. redkolegijos narių ir autorių, savavališki veiksmai šio leidinio leidybai yra neteisėti ir negalimi.
5. Archaeologia Baltica 21–22 numerio leidyboje palikti tik tekstus anglų kalba, lietuvių kalba pateiktų straipsnių autoriams nurodyti, jog nėra finansinių galimybių jų tekstus išversti į anglų kalbą ir norėdami juos spausdinti Archaeologia Baltica jie privalo pakartotinai pateikti savo tekstus, pagal Archaeologia Baltica atmintinę. Šie tekstai nėra atmetami ir bus išspausdinti kituose Archaeologia Baltica numeriuose. Šio nutarimo vykdytojais paskiriami už 21–22 numerį atsakingi asmenys (doc. dr. Audronė Bliujienė bei prof. habil. dr. Vladas Žulkus).
6. Monografijos „Valia priešintis: paramilitarizmas ir Lietuvos karinio saugumo problemos“ aprobavimą atidėti iki kol bus gautos recenzijos, o aprobacijai numatyti KU BRIAI Tarybos posėdį el. paštu.
7. Pritarti rengiamo Klaipėdos piliavietės tyrimų straipsnių rinkinio rengimui.
8. Patvirtinti šio straipsnių rinkinio red. kolegiją: doc. dr. G. Zabiela, prof. habil. dr. V. Žulkus, dr. V. Safronovas, dr. J. Genys.

2015 m. balandžio 9 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl MOSTA vertinimo rezultatų.
2. Dėl osteologinės medžiagos būklės.
3. Dėl Archaeologia Baltica leidybos.
4. Dėl instituto pavadinimo keitimo (pirmas skaitymas).
5. Dėl konferencijos „THE SEA AND THE COASTLANDS (dedicated to the 70th birthday of Prof. habil. dr. Vladas Žulkus)“, kuri vyks 2015 m. spalio 7–11 dienomis, išlaidų už transportą teikimo į KU Mokslo ir studijų skatinimo fondui (doc. dr. Audronė Bliujienė).
6. Dėl Lietuvos mokslo akademijos humanitarinių ir socialinių mokslo skyriaus narių vizito pobūdžio 2015 m. gegužės mėnesį (prof. habil. dr. Vladas Žulkus).

NUTARTA
1. Osteologinės medžiagos saugyklos klausimą spręsti kreipiantis į Kultūros ministeriją.
2. Iki 2015 m. gegužės 1 d. įpareigoti prof. dr. Liną Daugnorą parengti mokslinį medžiagos inventorizacijos sąrašą, kuris bus patalpintas KU BRIAI internetiniame tinklapyje (briai.ku.lt).
3. Sudaryti galimybes kitiems mokslininkams (KU ir kitų institucijų darbuotojams) naudotis KU BRIAI Bioarcheologijos laboratorijoje saugoma osteologine medžiaga iš anksto raštiškai susitarus dėl atvykimo.
4. Iki 2015 m. gegužės 1 d. įpareigoti prof. dr. Liną Daugnorą sutvarkyti osteologinės medžiagą, kad ji netrukdytų kitiems KU PF darbuotojams.
5. Įpareigoti Archaeologia Baltica redaktorių kolegiją apsvarstyti problemų sprendimo būdus bei pristatyti juos kitame KU BRIAI Tarybos posėdyje.
6. Pritarti prof. habil. dr. V. Žulkaus ir dr. V. Jokubausko nuomonėms nekeisti KU BRIAI pavadinimo, o per ateinančius metus inicijuoti ir pakeisti KU BRIAI įstatus.
7. Įpareigoti doc. dr. Gintautą Zabielą, doc. dr. Silvą Pocytę bei prof. dr. Vygantą Vareikį teikti raštą rektoratui dėl HMF IK prijungimo prie KU BRIAI.
8. Pritarti dėl kreipimosi į KU Mokslo ir studijų skatinimo fondą dėl konferencijos dalinių išlaidų apmokėjimo.

2015 m. kovo 2 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl rengiamo teikimo „Dėl mokslinių tyrimų plėtros ir finansavimo Klaipėdos universitete“ KU Rektoriui ir KU Tarybai.
2. Dėl KU BRIAI biudžeto sudarymo 2015 m. (dalyvauja Infrastuktūros ir plėtros prorektorius, pavaduojantis rektorių dr. Saulius Gulbinskas).
3. KU BRIAI 2014 m. mokslinės ataskaitos svarstymas.
4. Dėl Bioarcheologijos laboratorijoje esančios osteologinės medžiagos situacijos.

NUTARTA
1. Teikimo darbo grupei grąžinti su visomis KU BRIAI Tarybos narių pastabomis raštą taisyti ir atsižvelgus į pastabas pakartotinai pateikti svarstymui artimiausiu metu.
2. Pritarti KU BRIAI 2014 m. mokslinės veiklos ataskaitai.
3. Pakartotinai įpareigoti prof. dr. Liną Daugnorą pateikti sąrašą osteologinės medžiagos, esančios Klaipėdos universitete, Pedagogikos fakultete.

PIRMOSIOS KADENCIJOS BRIAI TARYBOS NUTARIMAI

2015 m. vasario 3 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl doc. dr. Gintauto Zabielos kandidatūros teikimo Klaipėdos universiteto Metų premijai Humanitarinių mokslų srityje gauti už Klaipėdos piliavietės tyrimus, gausiai papildančius Klaipėdos miesto istoriją, archeologijos mokslo populiarinimą bei Universiteto ir Instituto vardo garsinimą.
2. Dėl Tarybos Rinkimų komisijos sudarymo.

NUTARTA
1. Vienbalsiai teikti doc. dr. Gintauto Zabielos kandidatūrą Klaipėdos universiteto Metų premijai Humanitarinių mokslų srityje gauti už Klaipėdos piliavietės tyrimus, gausiai papildančius Klaipėdos miesto istoriją, archeologijos mokslo populiarinimą bei Universiteto ir Instituto vardo garsinimą.
2. Vienbalsiai pritarti Tarybos pirmininko pasiūlytai komisijos sudėčiai: KU BRIAI mokslo darbuotojas dr. Marius Ščavinskas (pirmininkas); KU BRIAI vyresnysis mokslo darbuotojas doc. dr. Gintautas Zabiela; KU BRIAI mokslo darbuotojas dr. Vytautas Jokubauskas.

2015 m. sausio 22 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Tarybos rinkimų reglamento tvirtinimo.
2. Dėl naujos Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Tarybos rinkimų datos paskyrimo.

NUTARTA
1. Tvirtinti KU BRIAI Tarybos rinkimų reglamentą.
2. KU BRIAI naujos Tarybos rinkimus vykdyti 2015 m. vasario 17 d.

2014 m. spalio 24 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų ilgalaikės programos „Baltijos jūros rytinio regiono priešistorinių ir istorinių laikų kultūriniai ir socialiniai landšaftai“ teikimo tvirtinti KU Senatui.

NUTARTA
1. Teikti KU Senatui tvirtinti prof. habil. dr. Vlado Žulkaus parengtą Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų ilgalaikę programą patikslintu pavadinimu „Baltijos jūros rytinio regiono priešistorinių ir istorinių laikų kultūriniai ir socialiniai landšaftai“.
2. Atsižvelgiant į 2014-09-02 d. Humanitarinių mokslų fakulteto Tarybos nutarimą, pritarti bendram šios programos vykdymui su KU HMF Istorijos katedra, patikslinant HMF Tarybos nutarime nurodytą pirminį programą pavadinimą „Žmogus ir kultūrinis kraštovaizdis Rytų Baltijos regione priešistoriniais ir istoriniais laikais“.
3. Teikti KU Senatui tvirtinti šios programos komiteto narių sudėtį: prof. habil. dr. Vladas Žulkus (programos komiteto pirmininkas), doc. dr. Audronė Bliujienė, prof. dr. Linas Daugnora, prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, mgr. Ieva Masiulienė, dr. Vykintas Vaitkevičius, doc. dr. Gintautas Zabiela.

2014 m. rugsėjo 3 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų ilgalaikės programos „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“ teikimo tvirtinti KU Senatui.

NUTARTA
1. Teikti KU Senatui tvirtinti dr. Vasilijaus Safronovo parengtą Klaipėdos universiteto mokslinių tyrimų ilgalaikę programą „Visuomenių ir kultūrų pokyčiai Rytų Baltijos jūros regione viduramžiais, ankstyvaisiais naujaisiais ir naujausiais laikais“.
2. Atsižvelgiant į 2014-05-28 d. Socialinių mokslų fakulteto Tarybos ir 2014-09-02 d. Humanitarinių mokslų fakulteto Tarybos nutarimus, pritarti bendram šios programos vykdymui su KU HMF Istorijos katedra ir KU SMF Sociologijos katedra (būsimuoju Socialinių pokyčių studijų institutu).
3. Teikti KU Senatui tvirtinti šią programos komiteto narių sudėtį: dr. Vasilijus Safronovas (programos komiteto pirmininkas), dr. Vytautas Jokubauskas, dr. Liutauras Kraniauskas, doc. dr. Silva Pocytė, doc. dr. Vacys Vaivada, doc. dr. Vygantas Vareikis, prof. dr. Axel Ernst Walter.

2014 m. birželio 13 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl dr. Vytauto Jokubausko rankraščio „„Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas“ svarstymo ir pritarimo publikuoti kaip mokslo monografiją.

NUTARTA
1. Skelbti dr. Vytauto Jokubausko rankraštį „„Mažųjų kariuomenių“ galia ir paramilitarizmas“ kaip mokslo monografiją.

2014 m. gegužės 14 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl posėdžio sekretorės kandidatūros.
2. Dėl KU BRIAI, HMF IK ir ETC pateiktų siūlymų dėl KU strateginių mokslinių tyrimų programų svarstymų;
3. Dėl kandidato nuo KU BRIAI į KU Akademinės etikos komisiją.

NUTARTA
1. Posėdžio sekretore skirti doc. dr. Silvą Pocytę.
2. Pritarti KU strateginėms mokslinių tyrimų programoms.
3. Vienbalsiai pritarti doc. dr. Vacio Vaivados kandidatūrai į KU Akademinės etikos komisiją ir teikti ją KU Senatui.

2014 m. kovo 3 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl KU BRIAI 2013 m. mokslinės ataskaitos;
2. Dėl KU BRIAI bendros mokslinės programos 2014–2018 m.;
3. Dėl ETC įjungimo į BRIAI „techninio“ realizavimo;
4. Dėl KU HMF Istorijos katedros inkorporavimo į KU BRIAI;
5. Dėl tarptautinės konferencijos „Archyvinės archeologijos horizontai“ finansavimo galimybių;
6. Dėl KU BRIAI interneto svetainės vertimo į anglų kalbą finansavimo galimybių.

NUTARTA
1. Atviru balsavimu vienbalsiai pritarti KU BRIAI 2013 m. mokslinei ataskaitai.
2. Persiųsti visiems KU BRIAI mokslo darbuotojams peržiūrėti I mokslinę temą ir pateikti savo įžvalgas bei pastabas.
3. Iki 2014 m. kovo mėn. pabaigos parengti galutinę I mokslinės temos variantą ir pateikti tolesniems KU BRIAI Tarybos svarstymams.
4. Pradėti ETC įjungimo į BRIAI techninį realizavimą nuo 2014 m. liepos 1 d.
5. Įpareigoti doc. dr. Silvą Pocytę parengti aktą dėl ETC darbo užmokesčio lėšų perkėlimo į BRIAI ir pateikti jį Rektoriui.
6. Įpareigoti doc. dr. Arūną Baublį atsiųsti doc. dr. S. Pocytei ETC priklausančias etatų dalis.
7. ETC turimose patalpose įrengti 3 darbo vietas KU BRIAI mokslininkams.
8. Parengti konkretų siūlymą KU Rektoriui dėl KU HMF IK administracinio prijungimo prie BRIAI.
9. Pritarti konferencijos rengėjos KU BRIAI vyriausiosios mokslo darbuotojos doc. dr. Audronės Bliujienės kreipimuisi į Klaipėdos universiteto Mokslo skatinimo fondą, prašant padengti autobuso nuomos kainą, t. y. apie 1700,00 Lt.

2014 m. sausio 31 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl dr. Ernesto Vasiliausko kandidatūros teikimo Klaipėdos universiteto Metų premijai humanitarinių mokslų srityje gauti už išleistą leidinį „Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“.

NUTARTA
1. Teikti dr. E. Vasiliausko kandidatūrą Klaipėdos universiteto Metų premijai humanitarinių mokslų srityje gauti už išleistą leidinį „Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“.

2013 m. lapkričio 8 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl leidinio „Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“ aprobavimo ir siūlymo leisti publikuoti.

NUTARTA
1. Dr. E. Vasiliausko (atsakingojo redaktoriaus) bei doc. dr. G. Zabielos leidinį „Lietuvos XVII–XIX a. pradžios ikonografijos ir kartografijos šaltiniai Švedijoje“ skelbti kaip mokslo šaltinių publikaciją ir leisti publikuoti.

2013 m. rugsėjo 5 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl BRIAI pavadinimo anglų kalba patikslinimo.
2. Dėl BRIAI blanko.
3. Dėl BRIAI logotipo.

NUTARTA
1. Patvirtinti patikslintą BRIAI pavadinimą anglų kalba – Institute of Baltic Region History and Archaeology.
2. Atsižvelgiant į Klaipėdos universiteto rektoriaus 2013 m. liepos 3 d. įsakymą Nr. 1–135 „Dėl Klaipėdos universiteto struktūrinių padalinių blankų tvirtinimo“, patvirtinti BRIAI blanko formą.
3. Prašyti Klaipėdos universiteto rektoriaus papildyti įsakymą papildoma BRIAI blanko forma anglų kalba su įrašu Institute of Baltic Region History and Archaeology.
4. Patvirtinti archit. Vaidoto Dapkevičiaus sukurtą BRIAI logotipą ir naudoti jį kaip BRIAI atpažinimo ženklą konferencijų plakatuose, leidiniuose, BRIAI interneto svetainėje, firminiuose BRIAI atributuose, kituose neoficialaus statuso dokumentuose.
5. Pradėti BRIAI logotipo įteisinimo Patentų biure procedūrą.

2013 m. gegužės 20 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl posėdžio sekretorės.
2. Dėl bendrų mokslinės veiklos temų.

NUTARTA
1. Posėdžio sekretore skirti doc. dr. Silvą Pocytę.
2. Pritarti dr. Vasilijaus Safronovo išsakytoms pastaboms ir toliau rengti KU BRIAI mokslinės veiklos planą pagal pateiktą modelį. Pakartotinai išrinkti mokslinės veiklos temų moderatorius: 1 tema: prof. habil. dr. Vladas Žulkus, doc. dr. Nijolė Strakauskaitė; 2 tema – dr. Vasilijus Safronovas; 3 tema – doc. dr. Arūnas Baublys, dr. Vykintas Vaitkevičius.
3. Pateikti pirminį KU BRIAI mokslinės veiklos planą KU BRIAI direktorei iki 2013-08-30 d.

2013 m. balandžio 18 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto straipsnių rinkinio „Klaipėda Europos istorijos kontekstuose“ aprobavimo ir siūlymo leisti publikuoti.
2. Dėl Acta Historica Universitatis Klaipedensis redaktorių kolegijos atnaujinimo.
3. Dėl Evangeliškosios teologijos centro mokslinės veiklos integracijos į Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto mokslinę veiklą (pirminis svarstymas).

NUTARTA
1. Aprobuoti ir leisti publikuoti straipsnių rinkinį „Klaipėda Europos istorijos kontekstuose“.
2. Visi leidiniai, kurie bus leidžiami BRIAI (monografijos, straipsnių rinkiniai – išskyrus Acta Historica Universitatis Klaipedensis ir Archaeologia Baltica) ateityje turi būti apsvarstomi ir aprobuojami BRIAI Taryboje.
3. Pritarti atnaujintai Acta Historica Universitatis Klaipedensis redaktorių kolegijai.
4. Susipažinus su doc. dr. Arūno Baublio parengtais Preliminariais metmenimis ETC integracijai ir mokslinei veiklai BRIAI struktūroje, konstatuoti, kad ETC tyrimų kryptis iš principo neprieštarauja BRIAI mokslinei veiklai. Preliminariai pritarti ETC direktoriaus doc. dr. Arūno Baublio siūlymams, tačiau įpareigoti jį pateikti visų ETC mokslo darbuotojų individualių veiklų planus, t.y. konkrečią teminę integraciją, bei sukonkretinti struktūrinį integravimąsi.

2013 m. vasario 15 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl posėdžio pirmininko.
2. Dėl kandidato į KU Tarybą teikimo.

NUTARTA
1. Posėdžio pirmininku rinkti BRIAI Tarybos pirmininko pavaduotoją prof. dr. Rimantą Sliužinską.
2. Kandidatu į KU Tarybą iškelti BRIAI vyriausiąjį mokslo darbuotoją prof. habil. dr. Vladą Žulkų.

2013 m. vasario 4 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl 2012 m. mokslinės veiklos ataskaitos tvirtinimo.
2. Dėl KU BRIAI vykdomos ūkiskaitinės veiklos atskaitomo mokesčio KU didinimo iki 20 proc. 2013 m. KU biudžete.
3. Dėl kandidatūros KU Metų premijai humanitarinių mokslų srityje gauti teikimo.

NUTARTA
1. Slaptu balsavimu patvirtinti KU BRIAI 2012 m. mokslinės veiklos ataskaitą.
2. Atsižvelgiant į vykdomų Institute ūkiskaitinių sutarčių apimtis, kiekvienais metais augančią konkurenciją dėl tokių darbų atlikimo, nepritarti KU padidintam nuo ūkiskaitinių sutarčių vertės atskaitymo į centralizuotą fondą 20 procentų mokesčiui (vietoj buvusių 10 procentų). Toks mokesčio padidinimas didina ir visos sutarties įvykdymo kaštus, todėl KU mokslininkai taptų/tampa nekonkurencingi tokio pobūdžio darbų rinkoje, tokios sutartys būtų nebevykdomos ir institutas prarastų iki šiol turimą vienintelę specialiųjų lėšų įgijimo galimybę.
3. Atviru balsavimu teikti KU Metų premijai humanitarinių mokslų srityje už 2012 metų mokslinę veiklą BRIAI vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Vykinto Vaitkevičiaus kandidatūrą.

2013 m. sausio 8 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Kraštovaizdžio archeologijos programos ekspertinio vertinimo.
2. Dėl studijų aparatūros, įsigytos iš Jūrinio slėnio projekto, techninės priežiūros.
3. Dėl BRIAI vidinės struktūros.
4. Dėl 2014–2018 metų BRIAI mokslinės veiklos plano rengimo.

NUTARTA
1. Paskirti prof. habil. dr. Vladas Žulkų ir prof. habil. dr. Algirdas Girininką atsakingais asmenimis už auditorijų ir laboratorijų bei bibliotekos pristatymą ekspertų vertinimo komisijai.
2. Kreiptis į Klaipėdos universiteto administraciją dėl įsigytos iš „Jūrinio slėnio“ programos ir kitų projektų technikos priežiūros ir eksploatavimo paslaugų užtikrinimo.
3. Sudaryti darbo grupę BRIAI vidaus struktūrai pertvarkyti: prof. habil. dr. Vladas Žulkus, prof. dr. Rimantas Sliužinskas, prof. dr. Vygantas Vareikis, doc. dr. Silva Pocytė, doc. dr. Arūnas Baublys, dr. Vasilijus Safronovas, dr. Romas Jarockis. Darbo grupės pirmą posėdį numatyti 2013-02-05 d.
4. Parengti 2014–2018 metų mokslinės veiklos planą, remiantis 2012-11-22 d. instituto darbuotojų posėdžio protokolo Nr. BRIAI-2 pirmuoju nutarimu. Sudaryti darbo grupę mokslinės veiklos planui parengti: 1 potemė – doc. dr. Silva Pocytė; 2 potemė – doc. dr. Gintautas Zabiela; 3 potemė – prof. habil. dr. Algirdas Girininkas. Darbo grupę įpareigoti mokslinės veiklos planą BRIAI direktorei pateikti iki 2013-02-18 d. 2013 metų balandžio mėnesį organizuoti BRIAI darbuotojų posėdį mokslinės veiklos planui aptarti.

2012 m. gegužės 25 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl balsų skaičiavimo komisijos išrinkimo.
2. Dėl doc. dr. Silvos Pocytės kandidatūros BRIAI direktorės pareigoms užimti.

NUTARTA
1. Remiantis atviro balsavimo rezultatais, patvirtinti šios sudėties slapto balsavimo balsų skaičiavimo komisiją: pirmininkas: prof. habil. dr. Algirdas Girininkas, nariai: doc. dr. Audronė Bliujienė, dr. Vasilijus Safronovas.
2. Rekomenduoti doc. dr. Silvos Pocytės kandidatūrą BRIAI direktorės pareigoms užimti.

2012 m. vasario 1 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 2011 m. mokslinės veiklos ataskaitos svarstymo ir tvirtinimo.

NUTARTA
1. Vienbalsiai pritarti KU Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 2011 m. mokslinės veiklos ataskaitai.
2. Iki 2013 m. vidurio suformuoti BRIAI mokslinės veiklos temų blokus, kurie būtų pateikti svarstyti BRIAI mokslininkų susirinkimui, BRIAI Tarybai ir KU Senatui.
3. Įpareigoti direktorę su KU administracija spręsti BRIAI laboratorijų patalpų klausimą.

2012 m. sausio 9 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl atsakingo asmens už BRIAI Archeologinės medžiagos tyrimų laboratoriją paskyrimo.
2. Dėl BRIAI darbuotojų dalyvavimo studijų procese.

NUTARTA
1. Po atviro balsavimo rekomenduoti skirti prof. habil. dr. Algirdą Girininką atsakingu už BRIAI Archeologinės medžiagos tyrimų laboratorijos įrangos saugumą ir jos naudojimą bei prašyti už šį darbą jam skirti 10 proc. priedą prie atlyginimo.
2. BRIAI mokslininkai turi aktyviau dalyvauti Kraštovaizdžio archeologijos magistrantūros ir Istorijos bakalauro studijų programų tobulinimo ir vykdymo procesuose.

2011 m. gruodžio 20 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl siūlomos doc. dr. Silvos Pocytės kandidatūros Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorės pareigoms.

NUTARTA
1. Doc. dr. Silvos Pocytės kandidatūrą siūlyti direktorės pareigoms.

2011 m. spalio 4 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl filosofo, rašytojo Arvydo Juozaičio kandidatūros Baltijos asamblėjos premijai už literatūros laimėjimus gauti.

NUTARTA
1. Siūlyti filosofui, rašytojui Arvydui Juozaičiui už knygą „Ryga – niekieno civilizacija“ (Alma litera, 2011) ir kitus eseistinius, publicistinius, dramos kūrinius suteikti Baltijos asamblėjos premiją už literatūros laimėjimus.

2011 m. rugsėjo 6 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl dr. Vasilijaus Safronovo parengtos monografijos „Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija Klaipėdoje XX amžiuje“ skelbimo BRIAI vardu.

NUTARTA
1. Pritarti, kad Vasilijaus Safronovo studija „Praeitis kaip konflikto šaltinis: Tapatybės ideologijų konkurencija Klaipėdoje XX amžiuje“ būtų paskelbta BRIAI vardu kaip mokslinė monografija.

2011 m. gegužės 31 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto Archeologinės medžiagos tyrimų laboratorijos steigimo.

NUTARTA
1. Pritarti KU BRIAI Archeologinės medžiagos tyrimų laboratorijos įsteigimui.

2010 m. gruodžio 20 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl balsų skaičiavimo komisijos sudarymo.
2. Dėl BRIAI periodinio leidinio „Archaeologia Baltica“ redaktorių kolegijos sudėties pakeitimo.
3. Dėl prof. dr. Lino Daugnoros prašymo steigti Bioarcheologijos laboratoriją.
4. Dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo su Vakarų Lietuvos muziejais.

NUTARTA
1. Atviru balsavimu sudaryti balsų skaičiavimo komisiją: Vita Bukantaitė, Vasilijus Safronovas, prof. dr. Rimantas Sliužinskas.
2. Atviro balsavimo rezultatais pritarti BRIAI periodinio leidinio „Archaeologia Baltica“ red. kolegijos pakeitimui, atsisakant dr. Džiugo Brazaičio narystės, kuris nuo 2010-12-01 d. atsistatydino iš BRIAI vyresniojo mokslo darbuotojų pareigų, ir įtraukiant į redaktorių kolegijos sudėtį šiuos asmenis:
Prof. Dr. Jörn Stäcker, Vokietija, Tiubingeno universiteto Priešistorės, Ankstyvosios istorijos ir Viduramžių archeologijos institutas;
Prof. dr. Marika Mägi, Estija, Talino universitetas;
Prof. dr. Andrzej Kola, Lenkija, Mikalojaus Koperniko universiteto Torunėje Archeologijos institutas;
Prof. dr. Albiną Kuncevičių, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Archeologijos katedra.
3. Atviru balsavimu pritarti KU BRIAI Bioarcheologijos laboratorijos įsteigimui.
4. Parengti bendradarbiavimo sutartis ir pasiūlyti partnerystę Mažosios Lietuvos istorijos, Šilutės, Plungės, Šiaulių, Telšių, Gargždų ir kt. muziejams.

2010 m. kovo 3 d. posėdis

SVARSTYTA
1. Dėl balsų skaičiavimo komisijos.
2. Dėl BRIAI Tarybos pirmininko.
3. Dėl BRIAI Tarybos pirmininko pavaduotojo ir sekretorės.

NUTARTA
1. Remiantis atviro balsavimo rezultatais, patvirtinti šios sudėties balsavimo komisiją: prof. habil. dr. Algirdas Girininkas; Vita Bukantaitė; Vasilijus Safronovas.
2. Remiantis slapto balsavimo rezultatais pripažinti, kad KU BRIAI Tarybos pirmininku yra išrinktas prof. habil. dr. Vladas Žulkus.
3. Remiantis Tarybos pirmininko teikimu, išrinkti Tarybos pirmininko pavaduotoju prof. dr. Rimantą Sliužinską, tarybos sekretore doc. dr. Nijolę Strakauskaitę.

Aktualu »

Ginama Tomo Rimkaus daktaro disertacija

2019 m. spalio 25 d. 13 val. Klaipėdos universiteto Auloje (VI korpusas) vyks Tomo Rimkaus daktaro disertacijos „Mikrolitizacijos proceso įtaka ūkio raidai...

 

Konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos” iš ciklo „Archaeologia urbana“

2019 m. lapkričio 8–9 d. Klaipėdoje vyks mokslinė konferencija „Koklinių krosnių fenomenas: nuo praktinės naudos iki kultūrų komunikacijos“ iš ciklo...

 

Magistrantūros studijose – galimybė rinktis karo istorijos profilį

Atnaujinęs Baltijos šalių istorijos magistrantūros programą, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas nuo 2017 m. rugsėjo...